Koning Michael levert Roemenië uit aan Rusland Verontwaardiging in Duitschland Zware gevechten rondom Parijs. Marseille en Toulon houden stand Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C3. Bureau der Scbager edlfi: Schagen: Laan 20L Telefoon 444 (2 HJnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1944. SCBAGER EDITIE. Wc Jaargang, No. 199, 2 pagina's. Hoofdredacteur; H. M. C. S CU KADER, Alkmaar (afw.) Advertentie-tarief: Prfls der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per tn.m. BtJ contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de g«- heele oplage op aanvrage Deze Courant verschijnt dagelijks. In het geheele land onlusten uitgebroken Nieuwe nationale regeering gevormd Koning Michael van Roemenië heeft in een oproep het Roemeensche leger bevolen den strijd tegen de bolsjewis tische indringers te staken. De staatschef van Roemenië, maarschalk Antonescu, is door een laffe hinderlaag van den koning en zijn verradersklick, bestaande uit anglo- phile politici en reactionnaire hovelingen, uitgeschakeld. Een door den koning in het leven geroepen z.g. democra tische regeering, die onder de vlag van Maniu en Bratianu, in feite echter door de communisten gevormd is, heeft aan Moskou de uitlevering van het land aangeboden. In geheel Roemenië zijn daarop onlusten uitgebroken. Een nationale groep patriotten heeft zich aan het hoofd gesteld van een beweging, die gericht is tegen den koning en zijn veraad en heeft het Roemeensche volk en het Roemeensche leger in een appèl opgeroepen, den strijd tegen het bolsjewisme voor vrijheid en leven tegen dood en ondergang voort te zetten. Oproep van de nationale regeering De oproep van deze nationale Roemeensche regeering luidt als volgt: Roemenen! Ons leven, het leven van ónze kinderen en het Roemeen sche land verkecrcn in het grootste gevaar. Nadat de dappere Roe meensche soldaten het Roemeen sche grondgebied jarenlang zoo heldhaftig verdedigd hebben, heeft Koning Michael als een gewillig werktuig van een kleine hofcama- rilla en van een kleine kliek ver raders den staatsleider Antonescu uitgeschakeld en is hy van plan ons allen smadelijk te verraden cn bet land over te geven aan onze doodsvijanden, de Bolsjewisten. Koning Michael belooft U den vrede. In waarheid echter beteekent deze vrede niets anders dan de bezetting van Roemenië door het Roode Leger en zoodoende de bolsjewiseering van Roemenië en het uitschakelen en uitroeien van het Roemeensche volk. Het is een infame leugen, cla,t de Engelsehen cn Amerikanen dé Roemeensche onafhankelijkheid hebben gegaran deerd. want in werkelijkheid heb ben zy het land reeds sinds lang verkwanseld, Precies zooals Koning Carol II met zijn joodsche maitresse jarenlang Roemenië bestolen en toen 't land in den steek gelaten heeft om nu in Amerika op onze kosten een goed leven te leiden, heeft Koning Michael een overeenkomst aange gaan met de Engelschen en Ameri kanen opdat hij, ook met het ver raden van zijn iand en zijn volk als prijs, bij hun zijn toevlucht kan vinden. Reeds thans staat het vliegtuig voor Koning Slichael klaar om hem en zijn aanhang op het juiste oogenblik naar het bui tenland in veiligheid te brengen. Het van het Roemeensche volk en den Roemeenschen staat gestolen goud heeft hy reeds sedert maan den naar het buitenland laten brengen. In dit uur, waarin het Roemeen sche land en het Roemeensche A'olk in den hoogsten nocd zijn komen te verkecren door het verraad van Koning en een kleine Roemeensche Badoglio-kllek, is een nationale Roemeensche regeering gevormd, bestaande nit mannen, die vastbe sloten zijn het land, dat onze voor vaderen sedert ecuwen tegen het oosten verdedigd hebben, onder geen omstandigheden in handen der Bolsjewisten te laten vallen. Roemenen! De nieuwe nationale regeering roept IJ op, den ver rader-Koning Mirhacl en zijn hof- camarilla cn de corrupte kliek sjacheraars in Boekarest onder geen omstandigheden meer te gehoor zamen en geen van hun bevelen uit te voeren. Roemeensche soldaten! De natio nale Roemeensche regecrlng roept TT op geen enkel bevel van den verrader-Koning en zyn handlan gers in het leger op te volgen, aoch Gunerjloburst Randulic, drager van het Eikenloof, opperbevelhebber van een Duitsche armee aan het Finsche front. Inspecteeide een sector van de Waffen-ft PK Runge/O/H/P m trouw aan de zyde van onzen Duit- schen bondgenoot, die evenals gy zijn bloed voor de verdediging van den Roemeenschen grond vergiet, tegen de Bolsjewisten verzet te bieden tot het uiterste. Roemenen! Gy allen weet, dat deze strjjd tegen het Russische bolsjewisme zwaar is. Maar is er écn Roemeen, die wil, dat hel bloed van zyn vaders en zonen in de afgeloopen jaren tevergeefs ver goten is en dat nu het Roemeen sche land en volk toch aan het Bolsjewisme worden prijsgegeven? Neen! Duizendmaal neen! Iedere Roemeen, die dergelijke gedachten zou koesteren, is een verrader van de heiligste goederen der natie. Er bestaat voor iederen fatsoenlijken Roemeen, die zijn land en volk lief heeft, maar één parool: Verzet tot den laatsten ademtocht en niet versagen. De Bolsjewiek Is door den jarenlangen strijd reeds tot het uiterste verzwakt. Roemenen! Wanneer wy thans standhouden en het laatste in den stryd werpen, wordt Roemenië gered. Leve Roemenië! De Nationale Regeering. Politieke partijen in Hongarije ontbonden Het Hongaarsche tclegraafagcnt- schap deelt mede: „In dc editie van Donderdag van dc Hongaarsche Staatscourant is een regeerlngsverordening gepubliceerd, volgens welke alle politieke partijen met onmiddcllijken ingang worden ontbonden, zonder rekening te hou den met haar politieke oriënteering. Iedere politieke activiteit is ver boden. Het vermogen der partijen, waar hot ook gedeponeerd Is, wordt door de politie geblokkeerd en in veiligheid gesteld. Bij het overtreden van deze regeeringsverordening zul len zware straffen worden opge legd- De verordening is onmiddel lijk in werking getreden." Wij publiceerden gisteren Donderdag, 24 Aug. - Het weermacht- bericht maakte o.m. melding van taai verzet der Dultsche troepen tusschun Eure en Seine. Aan het Oostelijk front blevsn de Sovjets aanvallen, doch de Duitsche troepen brachten deze aanval len tot staan of sloegen ze uiteen. Ame- rikaansche bommenwerpers vielen het gebied van Weenen sn enkele plaatsen ln Opper-Silezie aan Zij verloren V toestellen. Nabij de Franseh-Spaansche grens hebben de Amerikanen nieuwe troepen aan land gezet, doch de Duitsche kust- batterUen beletten een versterking van deze landingsstrijdkrachten. Wij publiceerden verder een artikel van dr. Paul Schnadt in de D. Zeitung I. d. N- over de nieuwe wapens, die zullen zorgen voor een technische ver effening. De termijn, binnen welken de ama teurs zich moeten aanmelden voor het laten verwerken van hun tabak, is verlengd tot 30 Sept e.k. Eerste gevolgtrekkingen Hoewel men op het oogenhlik nog geen duidelijk overzicht heeft van den huldigen toestand in Roemenië, en men in de Wilhelmstrasse klaarblijkelijk eerst wil afwachten, welke ontwikke ling de komende dagen zullen brengen, kunnen toch reeds de eerste gevolg trekkingen gemaakt worden. Voor een beoordeeling van de houding, welke de roode en liberale kliek rondom den Roemeenschen konnig heeft aangeno men en den stap, tot welken zij hun nog wel zeer jeugdigen vorst hebben verleid. Is het goed het volgende te overwegen. Bij het begin van den oorlog tegen Sovjet-Rusland sloegen Duitschlar.d en het reeds lang bedreigde Roemenië de handen ineen. De Roemeensche troepen onder bevel van generaal Antonescu, over wiens lot op het oogenblik nog geen nadere bijzonderheden bekend zijn, hebben sedert dien dag dit staat buiten klif buitengewoon dap per gevochten. Indien nu koning Mi chael in zii'n proclamatie verklaart, dat de door Roemenië begonnen oorlog van den eersten dag af verloren is geweest, dan kan men slechts verbaasd zijn. Im mers. welke vorst kon zoo gewetenloos zijn, zijn instemming te betuigen met een oorlogsverklaring, die voor zijn land en ziin volk slechts een nederlaag kan brengen? Slechts één beweegreden kan een koning daartoe hebben, n.1. dat het beter is eervol, als vrij man, op het slagveld t.e sterven, dan laf te zijn en een slaaf te worden. Weg van het verraad. Koning Michaelheeft den weg van het verraad gekozen. Drie jaar geleden stuurde hij ziin onderdanen in den slag. De Roemeensche gebieden, die de Russen bezet hadden, werden heroverd en in het paleis te Boekarest werden feesten gevierd, toen Roemeensche troepen den Dnjestr overschreden, diep Ln Rusland doordrongen en aa.i de zöde der Duitsche soldaten tot in. den Kaukasus oprukten. De eenvoudige Misdadig spel der verraders De diplomatieke correspondent van het DNB, Siegfried Horn, schrijf!: Het Duitsche volk heeft in den loop an Donderdag kennis gekregen van de gebeurtenissen in Roemenië. Zijn ver ontwaardiging over het verraad van een hofkliek rond koning Michael is des te grooter, daar het de trouw aan het bondgenootschap van het Roemeen sche volk nooit in twijfel heeft ge trokken en het de steunverleening zon der eenig voorbehoud door Duitschland aan den Roemeenschen wapenbroeder als iets dat vanzelf spreekt, be schouwde. Uit de bekend geworden feiten blijkt, dat een kleine kring van politici van zuiver liberalistische schakeering, wier sympathie voor de zaak der Sovjets en der westelijke mogendheden vaststaat tezamen met het hof een spel hebben gespeeld, dat als een enorme misdaad tegen het nationale bestaan van het Roemeensche volk wordt gevoeld en veroordeeld, niet slechts, in Duitsche politieke kringen, doch ook door de nationale elementen in Roemenië. De eerste reactie van deze elementen was een oproep tot het Roemeensche volk en leger- Deze kringen hebben, toen zij achtergrond en gevolgen van het ver raad kenden, de eenig mogelijke ge volgtrekking gemaakt. Over eventueel van Duitsche zijde voorgenomen of reeds genomen wor dende maatregelen verluidt om begrij pelijke redenen op het huidige oogen blik niets, doch het zou een vergissing zijn aan te nemen, dat de besluiten, die de toestand met het oog op den Euro- peeschen levensstrijd vereischt, lang op zich zouden laten wachten. De door koning Michael benoemde regeering van het verraad bestaat uit persoonlijkheden, die meest sociaal democratische en communistische op vattingen huldigen. Afgezien van Maniu en Bratianu, die politiek voldoende ge kenmerkt zijn. is geen dezer persoon lijkheden vroeger in het openbaar naar voren gekomen. Nieuws in 't kort. Dc luchtaanval op Maastricht. Het aantal slachtoffers onder de Nederland- sche burgerbevolking als gevolg van den Anglo-Anterikaanschen luchtaanval op Maastricht op 18 Augustus is gestegen tot 81 dooden, 72 zwaar- en meer dan 200 lichtgewonden. Er moet helaas rekening mede gehou- len worden dat nog een aantal zwaar gewonden aan hun verwondingen zal bezwijken. Sinaasappelen op den mesthoop. Vol gens een melding van de News Clironiele uit Kaapstad, moesten in Zuld-Afrika 150 millioen sinaasappelen wegens gebrek aan scheepsrulmte vernietigd worden. Het grootste rippi hiervan is naar alle waar schijnlijkheid op den mesthoop terecht ge komen. Roemeensche soldaat verrichtte won deren van dapperheid, ja zijn moed steeg ten top. toen een moeizame, maar geen onteerende terugtocht aan vaard moest worden. Toen was voor de hofintriganten in Boekarest het oogenblik gekomen de eer van den al les opofferenden soldaat te vertrappen. De gevolgen zün thans bekend. De na men der opposanten spreken boek- deelen. Voor een klein deel zijn dit bekende liberalen en de rest van het kabinet bestaat uit louter communisten of links-extremisten. Koning Michael heeft den bolsjewistischen beer ln huls gehaald. Tegenover al deze gebeurtenissen staat de oproep van de Roemeensche tegenregeering. welke een groote, fa natieke en vóór den oorlog reeds be kende groep nationalisten vertegen woordigt. Eenige andere groepen heb ben zich hierbij aangesloten. De namen dezer regeeringsleden zijn nog niet bekend, doch er bestaat geen twij fel aan. dat een aantal internationaal bekende Roemenen zitting in dit kabi net hebben genomen, alsmede een vóór den oorlog reeds bekend partijleider, die in de Roemeensche binnenlandsche politiek een belangrijke rol gespeeld heeft. Strijd legen de terroristen. (Interinf). Het internationale Infor- mationsbüro meldt, dat de voor naamste last van dc vijandelijke aanvalsbedrijvlcheld In Noord- Frankrijk ook Woensdag op de Amerikaausche troepen rustte, ter wijl do Brllsche formaties een op merkelijk gereserveerde houding bleven aannemen. Alleen ln den sector vlak bij de Seinebaai tracht ten de Canadeeschc troepen in oosteltjke lichting terrein to winnen. De hoofddruk der Amerikanen was gericht tegen het Duitsche brugge- hoofd aan de Sclne, zuidelijk van Houaan, terwijl h(J aan het versper ringsfront van Parijs aanzienlijk verminderde- Het is klaarblijkelijk het doel van het Amerikaanscbe commando. Parijs te nemen door een groot- sohecpsche omtrekkende beweging vanuit het gebied Sens-Troyes, dat voortdnrend aanzienlijk versterkt wordt. Ten zuiden van de Seinebaai werden vrij hevige Canadeesche aanvallen op Port-L'évèque en vlak ten noorden van Lisieux met aanzienlijks verliezen voor de aanvallers afgeslagen. Bij het Duit sche bruggehoofd aan de beneden-Seine werd den geheelen dag hevig gevoch ten. Alle Amerikaansche pogingen, het Selne-front te doorbreken en de Duit sche strijdkrachten te splitsen, strand den op den dapperen tegenstand der Duitsche troepen, die de Amerikanen, in weerwil van de vijandelijke over macht aan menschen en materiaal, steeds weer terugsloegen, om zich des avonds, nadat de strijd verflauwd was, onder bescherming van een sterke achter hoede op verkorte stellingen te dlstan- cieeren. Door verscheidene krachtige egenaanvallen konden Amerikaansche gevechtsgroepen uiteengeslagen teruggeworpen worden. Tegenaanval heeft succes. De Duitsche tegenaanval in de Seine- lus noordelijk van Mantes werd met succes voortgezet. De Duitsche troe pen slaagden er in zich te nestelen op den linkeroever en de Amerikanen in het gebied La RocheGuyon naar het zuiden terug te werpen. Twee Ameri- Weermachtbericht Hevige afweersirijd in Oost en West V1 -vuur op Londen UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER. 24 Aug. (DNB). Het opperbevel van dc weermacht dedt mede: In Normandic. slaan onze troepen aan den Touques-sector in het ge bied van Lisienx en verder zuide lijk alle aanvallen van den vfland af. Een vijandelijke gevechtsgroep, die ten westen van Evreux in noordeliike richting opdrong, werd door onze pantserformaties aange vallen en tot staan gebracht. Eska ders slagvliegtuigen steunden deze gevechten en vielen het vijandelijke overzetverkecr alsmede tank- en voertuigcolonnes met goede uit werking aan. Twee bruggen over de Selne werden door bomtreffers vernield. In luchtgevechten werden 12 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Ten noordwesten van Mantes wierpen onze troepen de Amerika nen bii La Roche-Goyon met zware verliezen over dc Seine terug en zuiverden dc bocht van de rivier ten zuiden van deze plaats van den vijand. Ten noordoosten van Fon- tainebleau werden over dc Seine gebrachte vijandelijke strijdkrachten in een tegenaanval op den oever der rivier teruggeworpen. In den nacht ondernamen formaties bom menwerpers een doeltreffenden aanval op Evreux. Zware branden en ontploffingen werden waarge nomen. Aan de Zuidfransche kust bieden de bezettingen van Marseille en Toulon een verbeten verzet tegen overmachtige vijandelijke strijdkrachten. Ten noor den van de Durance zijn harde ge vechten gaande met vijandelijke strijd krachten. die Drobeeren onzen distan- cieeringsbewegingen in het Rhöne-dal voor te ziin. In het Fransch-Italiaansche Alpen gebied rukken onze gevechtsgroepen ondanks de taai verzet biedende terro risten over de paswegen naar het ,De principes der oorlogvoering" TN het nieuwe nummer van het week- blad ..Das Reich" schrijft Rijks minister dr. GÖbbels over „De prin cipes der oorlogvoering". Hij noemt het daarin onvermijdelijk, dat tijdens de meest critieke belastingsproeven van den oorlog situaties kunnen ontstaan, waar bij een aantal argumenten, naar voren gebracht door verkeerd verstand, schij nen te spreken tegen het hoogere in zicht van de nationale leiding. Juist daar echter moet dan de boven den wisselvalligen nood van allen dag uit gaande kracht der groote historische leiders-persoonlijkheden ingrijpen. Trouw en eer, zoo vervolgt de minis ter, zijn de principes der oorlogvoering, die absoluut zijn en waarop niets valt af te dingen en die derhalve geen discussie of uitlegging verdragen. Wat zou de eed van trouw ook beteekenen, wanneer het iedereen vrij stond hem al naar gelang van den oorlogstoestand of van zijn eigen schijnbaar beter in zicht stilzwijgend op te zeggen en zijn eigen weg te gaan? De groote histo rische successen van volken en staten in het verleden en in den huidigen tijd berusten in hoofdzaak hierop, dat deze hun principes trouw blijven, ook en juist dan wanneer zij bedreigd wor den en hun kracht verloren schijnen te hebben. Wij hebben ook in dezen oorlog meegemaakt dat andere volken een waarschuwend voorbeeld waren van het feit. dat een tegenovergesteld standpunt zeer spoedig een verschrik kelijk noodlot wordt en dat volken, die zich daaraan schuldig maken, in een bestaan zonder historie wegzinken. CEN staat zonder principes kan niet bestaan. Deze zou zeer spoedig in den chaos gereken, vooral in een zoo be wogen tijd als de onze. Het is der halve de plicht en de taak van een nationale leiding, vooral in den oorlog, streng en onverbiddellijk te waken over de nakoming van de staatsprin- cipes, deze te verdedigen en te be schermen tegen arm en rijk en hoog en laag, en ook het geringste vergrijp er tegen met de scherpste en onteerend- ste straffen te vergelden. Want wan neer wij dezen oorlog winnen kunnen en zullen, dan zeker slechts als een door één gedachte en onder één Füh- rer vereenigd volk. Het nationaal- socialisme heeft een nieuwe waarde aan ons politieke en nationale leven gegeven. Men moge tegenover deze of gene stelling van zijn programma staan hoe men wil. men zal toch niet kun nen bestrijden, dat het de grootste, doch ook de eenige mogelijkheid tot redding van het Duitsche volk is. Het in twijfel te trekken is derhalve niet slechts een daad van hoog-, doch ook een van landsverraad. Te meenen, dat het door een eenvoudig staatsmecha- nisme vervangen zou kunnen worden, is meer dan naïef. T)R. GöBBELS wijst in dit verband op den 20en Juli, die een triomph van de staatsgedachte over het bevels mechanisme was. Het apparaat bleef in gebreke op het moment, dat de levende, in een wereldbeschouwing op gevoede en versterkte politieke mensch ii. actie kwam. Voor het volksgerechts hof heeft een der beklaagden ver klaard, dat de voornaamste fout van den beraamden staatsgreep geweest is, dat zij, die op den achtergrond ervan ston den, zich in het geheel geen voorstel ling gemaakt hebben van het door dringen van de nationaal-socialistische gedachte in de weermacht en haar van meet af aan nationaal-socialistische houding. Tegenover den staat en zijn dragende nationaal-socialistische l dachte te staan of dezen staat en deze gedachte ook maar met reserve tege moet te treden, moge thans nog het eenigszins belachelijke voorrecht van enkele overgebleven, verouderde stalten zijn, maar wat heeft dat te maken met ons volk van krijgers, ar beiders, boeren, geestelijk scheppen den. ingenieurs, uitvinders, organisato ren en politiek denkende en handelende, richtinggevende mannen van het open bare leven op alle terreinen? HE oude wereld is definitief verdwe nen en zal nooit meer opstaan. Wij leven in de eeuw der machines en motoren. Of men geeft de milloenen- massa een nieuw ideaal en is ook bereid met haar daarvoor te strijden en nooit onder de lasten van een der- gelijken strijd zwak te worden, of zij gaat haar eigen weg. Een staatswezen zonder principes kan in dezen wer velstorm, die over de oontinenten veegt en alles neerslaat, wat niet hecht en sterk is, niet bestaan. Het zal ten onder gaan met het volk. welks lei ding te zwak is om principes te ver tegenwoordigen of deze zoonoodig met alle middelen te verdedigen. De oorlog, dien wij thans gedwongen zijn te voeren, is inderdaad een heilige volksoorlog en van zijn afloop hangen leven en toekomst van het Duitsche Rijk af. Deze zijn in onze trouwe han den gelegd en wij moeten hen bewaren en hoog houden, juist dan wanneer gevaar dreigt en de wankelmoedigen menigmaal geneigd zouden willen zijn zwak te worden en door de donkere wolk, die den horizon verduistert, de ster uit het oog te verliezen, die wij moeten volgen. Zoo wil het de wet, krachtens welke wij zijn aangetreden Zij staat boven ons allen, volk en lei ding, rijk en natie. Hel 3000ste vliegtuig Een in vele gevallen beproefd gebleken corps luchtdoelartillerie van de luchtmacht ondqr bevel van luitenant-generaal Reimann heeft in de zware afweer gevechten in de groote bocht van den Weichsel zijn i 3.000ste vliegtuig neergeschoten sedert het begin van den veldtocht in het Oosten. In denzelfden tijd vernietigden eenheden van dit corps 2600 Sovjet-pantserwagens. Eerste luitenant Hartmann ver hoogde Woensdag overdag door 8 Sovjet-vliegtuigen neer te schieten hc-t aantal zijner overwinningen in de lucht tot 290- westen op. De Maddalena-pas is na harden striid weer in ons bezit. Londen en de buitenwijken liggen nog steeds onder het zware vuur der V I. In Italië kwamen behalve levendige wedcrziidsche verkenningsactiviteit geen groote gevechtshandelingen voor. In de Adriatische zee torpedeerden motortorpedobooten op de reede van Ancona een vijandelijke torpedoboot. In de Egeïsche zee bracht een van onze duikbootjagers twee vijandelijke onder zeebooten tot zinken Oostelijk front. In het zuiden van het Oostelijke front drong de vijand met gemotoriseerde infanterie- en pantserformaties tot in het gebied aan weerszijden van den benedenloop van de Proeth door. Ook aan den middenloop van de Sereth zijn bij Roman hevige gevechten gaande. Ten noordoosten van Warschau sloe gen formaties van de Waffen-$1 in harden strijd talrijke aanvallen der Bolsjewisten uiteen. Tusschen Boeg Narew werden de sterke aanvallen der Sovjets in verbitterde boschgevechten tot staan gebracht. In het penetratiegebied van Modohn werd de viiand verder teruggeworpen. Te.i westen van het meer van Pskof mislukten hernieuwde hevige aanvallen der Bolsiewisten. Doorbraakpogingen van verscheidene Bolsjewistische divi sies infanterie in de richting van Dorpat werden opgevangen. Formaties slagvliegtuigen vernietig den alleen in den noordelijken sector van het Oostelijke front zestig vijan delijke pantserwagens en vijftien stuk ken geschut en meer dan honderd voertuigen. In hevige luchtgevechten werden aan het Oostelijke front 34 vijandelijke vliegtuigen oschoten. Bii den afweer van een aanval van Sowjet-vliegtuigen op het gebied van Petsamo en de Varanger-Fjord werden door jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht nog 29 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten Duikbootjagers brachten in de Zwarte Zee ten oosten van Constantza 'n Sow- jet motortorpedoboot tot zinken. Amerikaansche bommenwerpers vie len verscheidene plaatsen in het gebied van Groot-Weenen aan. Door luchtver dedigingsstrijdkrachten werden 28 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 21 viermotorige bommenwerpers, vernie tigd. In den nacht vtielen Sowjet-bom- menwerpers het stadsgebied van Tilsit aan. Enkele Britsche vliegtuigen wier pen bommen od Keulen. Draverijen te Purmerend De uitslagen van de Donderdag te Pur merend gehouden kortebaan-draverijen zijn: A-draverij: 1 Gonnie D., eerste omloop winnend i 2.20, plaata f 1.40; tweede om loop winnehd f 1.60 en plaats f 1.S0; 2 Al- louez, plaats eerste omloop f 1.50 en tweede omloop f 1.30; 3 Bobichon, plaats eerste omloop f 1.70. B-dravertJ: 1 Bobichon, eerste omloop winnend f 15.10 en plaats f 1.40; tweede omloop winnend ln stalverband met Fred Mc Cllo K. 15 20 en Bobichon. plaats fl.40; 2 Harras, plaats eerste omloop f 2.40 en tweede omloop f1.70; 3 Absyr- tua, pteats eerste omloop f 1.90, kaunsche pontonbruggen werden door bommen vernield. Terwijl het aan het grendelfront voor Parijs over het algemeen rustig wa/;, trachtten terroristen in eenige stads wijken de macht aan zich te trekken. De bestrijding dezer terroristen had tot gevolg, dat de betreffende wijken zware schade leden. Zuidelijk van Parijs trokken Amt- rikaansche strijdkrachten op twe - plaatsen bij Selneport over de rivier, doch zij werden teruggeslagen en d< op den oostelijken oever achtergeble ven Amerikanen na kort verzet ver - nletigd of gevangen genomen Eer nieuw Amerlkaansch bruggehoofd b Vullaines kon tot een smalle strooi: langs den oever worden samenge drukt. Ook hier leden de Amerikanen gevoelige verliezen. Gevechten in Toulon en Marseille. Over de situatie in Provence meld- het Internationale Informatlonsbür dat het aan de landfronten bij Toulon en Marseille tot gevechten kwam. waar bij de geallieerden en hun Fransch- soldeniers er in slaagden, de versper- ringszóne binnen te dringen. Daarbij ontsponnen zich verbitterde straat gevechten in beide steden, die d<x- nachts maar weinig in heftigheid ver minderden en bij het aanbreken van den dag werden voortgezet. Bij de gevechten om Toulon schoo; eeri luchtdoelbatterii der marine i0 tanks en een colonne voortuigen, be laden met troepen, munitie en benzine door een snelvuur overhoon. De Ame rikanen zetten Woensdag hun pogingen uit het landingshoofd door to stooten naar het Rhonedal. niet voort 'n ver band met de zware verliezen op de voorgaande dagc-n. Veeleer trachtten zij met vermijding van do Duitsche versperringsstellingen door het geberg- te ten oosten van de Rhonc in den rug der Duitsche stellingen te komen en in het gebied van Valence ?n Gre- noble hef dal van de Middon-Rhone te bereiken. In weerwil van het optreden van sterke benden terroristen konden de Duitsche distancieerlngsbewegingen over het algemeen echter volgens H plannen worden voortgezet. Ook aan de Fransch-Italiaansche grens, in het westcliike voorterrein der Alpenpassen, kwam het tot gevechten met terroristen. Weer drie kg aardappelen. Van 27 Aug. tot en met 2 September a.s. kan men op elk der bonnen aard appelen 36 anderhalve kg aardappelen koopen. Op den bon toeslag 36 is 1 kg aardappelen verkrijgbaar. Op deze bonnen mag rv.eds op Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Augustus worden gekocht. De stem der SS Luistert op Zondag 27 Augustus van 11.30 tot 11.45 uur over den zendt Hilversum I op golflengte 415 mete naar de stem der SS, Onderwerp: ,,D rijksschool voor meisjes." Mutaties bij den Nederl. Landstand Het wnd. hoofd van den Nedcrland- scnen Landstand heeft per l Aug 1 i eervol ontslag verleend aan den heer u. Witteveen tc Vasten ais boerenlclde. der provincie Gelderland en tot dien9 op volger benoemd den heer II. c. H«mr.v te Steenderen. Voorts is per IS Augustus j.1. op dlen-- verzoek eervol ontslag als voorman vor- ïeend aan den heer J. Saai te Kolhorn en ls per gelijken datum het hoofd vu Hoofdafdeling I (Volk en Bodem) de neer Jac. ter Haar Ezn. tc Kuinerwolci tevens met de waarneming der funrri- van voorman belast. De Z.S.-procedure voor de Nederlandsche bouwindustrie Van bevoegde zijde wordt herinnerd aan de toepassing van de procedure der Z.S.-kaarten op het geheele gebied der Nederlandsche bouwindustrie. In de mededeeling hieromtrent werd de sluitingsdatum vastgesteld op 31 Augus tus- Ondernemers, die in gebreke blijven vóór 1 September hun aanvraag in te dienen, stellen daarmede zichzelf en hun werkkrachten ter beschikking voor gebruik elders. Amerikanen boven Duitschland Amerikaansche bommenwerpers zijn Donderdagochtend beschermd door jagers van het westen -2n het zuiden uit naar het Duitsche rijksgebied ge vlogen. Verscheidene plaatsen in Mid- den-Duitschland en in het gebied van Bohemen-Moravië werden aangevallen. Divisies Duitsche jagers bonden reeds op den heenweg den strijd aan met de vijandelijke formaties. In hevige met groote verbetenheid gevoerde luchtge vechten, die zich vooral afspeelden m het luchtgebied boven Midden-Dultsch- land alsmede boven de Oostmark, leed de vijand aanzienlijke verliezen aan viermotorige bommenwerpers. Talrijke zware Duitsche luchtafweerbatterijen mengden zich met een doeltreffend ver- sperringsvuv in de gebieden, waar Je vijandelijke vliegtuigen over heen vlo gen en in de aanvalsgebieden ln den afweerstrijd- Zij schoten eveneens een aantal vijandelijko vliegtuigen, bijna zonder uitzondering viermotorige bom menwerpers, neer. Een val, een ruk Een H-valschermbatalllon stort zich op Tito's hoofdkwartier. De Vlaamsche ij-oorlogsverslaggevrr Callewaert maakte den eersten inzet der jj-valschermjagers mee, sprong met ziin kameraden uit het vliegtuig en beschrijft in een speciale reportage de lotgevallen van zUn kameraden. Dit ls de inleiding van oen uitorat span nende reportage van den eersten Inzet der jj-valscherm Jagers, gepubliceerd -i Storm-H 21.7.44 en ln vele andere Nedcr- landsche dagbladen. Het H-Ersatzkommat.do Nledcrlande ont. ving daarop vele aanvTagen om dienst te kunnen nemen bij deze jongste afdeclir-.r; der Waffen-ft. Thans deelt het Ersatzkommando ons mede, dat vrijwillige dienstname moge lijk is en dat zich iedere gezonde Neder lander ln den leeftijd van 17 tot 45 Jaar kan melden als H-valschermjager. Inlichtingen geven het H-Ersatzkom- mando, Den Haag. Korte Vijverberg 3 en de navolgende NebensteUen der Wa ff en-ff. Amsterdam. Dam 4: Alkmaar. Lange** straat 36; Utrecht. Vredenburg 19: Heer len, Saroleastraat 23: Oronlngen, Heore- 4«4 Bnaohtdé. HengetoacbeetrMt M.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1