,1 Mogelijk overijld optreden van Koning Michael Politieke spanningen Straatgevechten in buitenwijken van Parijs Verbitterde strijd in Marseille, Toulon en Parijs Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 8. Bureau der Scbager o dl tl et Schagen: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 60189. ZATERDAG M AUGUSTUS 1844; 8CRA6ER EDITrE. 88c Jaargang, No. 200, 2e pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar (afw.) Advertentie-tarief. PrtJs der gewone advertenties In dere Editie 11 ct. per tn.m. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage Dere Courant verschijnt dagelijk». Toestand ontwikkelt zich riiet volgens de verradersplannen Toonaangevende kringen in de Rjj'kshoofdstatj blijven bij het beoordeelen de ontwikkeling als gevolg van de gebeurtenissen in Roemenië zeer terughoudend. Alhoewel geen bijzonderheden over de door de nationale elementen, respectievelijk van Duitsche zijde, genomen maatregelen worden meegedeeld, krijgen politieke waarnemers in Berlijn toch den indruk, dat de toestand zich geenszins ontwikkelt overeenkomstig de plannen van de verraders. Dezen indruk kreeg men ook op de conferentie van de buiten- landsche pers van Vrijdag, waarop ook gewezen werd op het feit, dat de toestand in Roemenië door Engeland voorzichtiger beoordeeld wordt/ Zoo werd o.a. gewezen op een bericht van Exchange, waarin de vraag gesteld wordt of de politieke kringen rondom Koning Michael zich inderdaad ervan vergewist hebben, dat de destijds door de Sovjet-Unie aangeboden garanties ook thans nog van kracht zijn. Nu in dit bericht gesproken wordt van een „mogelijk overijld optreden", komt daarin een scepticisme naar voren, dat de aandacht verdient. Achter de uitnoodiging der Sovjets aan Roemenië om zich met steun van de Sovjet-weermacht meester te maken van Zevenburgen, gaat naar Duitsche meening een zeer bepaald plan schuil, nl. het plan om de Roemecnsche troepen naar Zevenburgen te lokken en ze daar in den strijd tegen Hongarije te laten doodbloeden, om op deze wijze tijd te winnen om in Moldavië en in Walachije en niet te vergeten in de Dobroedsja, de dingen, zoowel op militair als politiek gebied, overeenkomstig de Sovjetplannen te regelen. De wijze waarop men twee Europeesche volken tegen elkaar in het harnas probeert te jagen, komt geheel overeen met de methoden, volgens welke de Geallieerden van de tweedracht tusschen anderen plegen te proflteeren voor hun eigen belangen. glo-Amerikaansche hulp wanneer het water haar tot de lippen reikt, behoeft nauwelijks vermeld te worden. De landen van het Europeesche zuidoosten zijn reeds, op zijn laatst in Teheran, aan de Sovjet-Unie door haar bond- genooten als voorterrein toegewezen. Wanneer de verraders van Boekarest bereid zijn. de bolsjewieken het land in te roepen, verspelen zij daarmee voor altijd vrijheid en eer van Roe menië. Hun duistere plannen te door kruisen, zal derhalve iederen nationaal denkenden Roemeen het. belangrijk ste doel van het oogenblik lijken en daarmede ook de vastberaden voort zetting van den strijd tegen de bols jewistische agressie aan den kant van de Duitsche troepen, welke strijd alleen het land zal redden van de afgetee- kende catastrophe. Hongaarsch-RoemecnBche ver bindingen verbroken. Naar de directeur-generaal van de Hongaarsche PTT mededeelt, is ieder post-, telegraaf- en telefoonverkeer met Roemenië tot nader order stop gezet. „Weergalooze misdaad" De Duitsche pers herinnert in haar commentaren op het verraad van koning Michael van Roemenië aan den chaos, waarin Italië werd gestort door de capitulatie van Victor Emanuel en Badoglio. Tegelijkertijd wijzen de bla den er op. dat een Roemeensche natio nale regeering bereid is den strijd verder voort te zetten, om het land van den ondergang te redden. Een „weergalooze misdaad" noemt de „Völkische Beobachter" de handel wijze van Michael. zijn „kruiperige hovelingen en een reeks eerzuchtige partijpolitici van den ouden stijl." De samenzweerders in het koninklijk paleis te Boekarest, zoo schrijft het blad, wilden het Roemeensche volk eenvree- 6elijk lot. berokkenen, de bolsjewieken het land binnen laten en dit daarmede «torten in de catastrophe, die voor ieder volk in zulk een positie zeker ls: bolsjewiseering en aanhechting van den resteerenden puinhoop onder den naam van een Sovjet-Republiek aan de USSR. Het is niet meer dan natuur lijk, dat de nationaal bewuste elemen ten wan Roemenië, die begrepen heb ben, dat de compvomislooze strijd tegen het bolsjewisme de eenige redding van het land kan zijn van een niet te over- ziene barbaarsche slavernij. en die daartegen aan het front de wapens hebben gedragen, niet werkeloos toe zien bij deze misdaad van den koning en zijn aanhangers, maar mannelijk op treden tegen het uitgedachte onheil. Bij het kabinet, dat Michael heeft aangesteld, gaat het uiteraard om de gebruikelijke volksfrontregeering, die volgens de bolsjewistische methode overal wordt aangesteld, waar men den overgang naar het Sovjetsysteem wil voorbereiden. Deze Kerenski's krijgen dan in zeer korten tijd het verdiende schot in den nek, wanneer hun volge lingen onder bolsjewistische leiding zijn gekomen. De overheerschende per soonlijkheid in deze vergadering is dan ook de bolsjewiek Patreseanu, Dat daartegenover de kliek van Michael in geen geval zou kunnen rekenen op An- Eervolle successen In aanvulling op het weermacht- beiTWnt wordt nog medegedeeld: In j; de succesvolle afweergevechten aan nen Weichsel en ten noordoosten van Warschau hebben troepen van het 64ste pant3ercorps in de periode van 18—22 Augustus 151 pantserwagens vernietigd, terwijl het vierde H-pant- sercorps in dezelfde periode 98 pant serwagens stukschoot. Bij Wilkowisjken heeft zich het be proefde regiment valschermjagers 16, onder bevel van luit.-kolonel Schirmer opnieuw onderscheiden. Bij de gevechten in het gebied van Modohn heeft zich de Pommersche 32e infanterie-divisie. onder bevel van kol. Coszmala. drager van het Ridderkruis, door bijzondere dapperheid onder scheiden. Reorganisatie Hongaarsche regeering In Hongarije zijn, naar Vrijdag op een desbetreffende vraag in de Wilhelm- slrarse werd meegedeeld, de als gevolg van de ontwikkeling in Zuidoost- Europa noodzakelijk geworden maat regelen genomen. Daartoe behoort ook g,gn reorganisatie der regeering, waar over op het oogenblik nog geen bijzon derheden wordan meegedeeld. In Berlijnsche politieke kringen ls men van meening, dat door de gebeur tenissen in Roemenië ook zekere span ningen, die in den laatsten tijd op het gebied der binnenlandsche politiek in Hongarije zijn ontstaan, met één slag opgeheven zullen worden en wel in ver«- band met de gevaren, waarvoor hel Hongaarsche volk zich geplaatst ziet. Geen verloven voor Hongaarsche ambtenaren. De Honga #csche minister van bin nenlandsche zaken heeft in een veror dening voor al zijn ambtenaren een verbod van verlof afgekondigd- Dit verbod van verlof is daarop door den eersten burgemeester van Boedapest ook afgekondigd voor alle stedelijke employé's. Zweden verbreekt betrekkingen met Vichy Het Zweedsche ministerie van bui- lenlandsche zaken heeft Donderdag avond via 't Zweedsche telegraafagent- séhap bekend gemaakt, dat de diploma tieke betrekkingen tusschen Zweden en de regeering van Vichy hebben opge houden te bestaan- -kff- Van den grooten Von. Clause- witz stamt het woord! dat de ooi-log de voortzetting met andere middelen is van de politiek. Beteekent dit nu ook. dat de politiek tijdens den oorlog moet zwijgen? Geenszins. En het woord van den befaamden Duitschen theoreticus over den oorlog heeft zijn aanvulling gevonden, toen onlangs een geestig diplomaat opmerkte, dat ter wijl deze oorlog op de slagvelden met meer hevigheid woedt dan ooit, de po litiek, in kabinetten, ambassades en kanselarijen der hoofdsteden, ree'ds aan den volgenden oorlog bezig is. Ironisch, maar waar! Want in dit waarschijnlijk laatste. beslissende etadium van den huidigen oorlog zal men de wapenbroederschappen te velde lang niet altijd meer in de poli tiek terug vinden; vele dier wapen broederschappen zijn zelfs in nauw verholen politieke vijandschappen ver keerd. Het eerst is dit duidelijk geworden In het verloop van de diplomatieke crisis rondom Turkije. Het besluit der regeering te Ankara, om de betrek kingen met Duitschland te verbreken, blijkt immers in laatsten aanleg min der als een gemeenschappelijk succes der geallieerde bondgenooten dan wel als een handige zet van een der bond genooten tegen den ander, van Enge land tegen de Sovjet-Unie. beschouwd te moeten worden. Zoo lang Turkije aan goede betrekkingen met Duitsch land vasthield, konden Londen en Moskou daar tegenover een lijn trek ken. Maar vanaf het oogenblik. dat Turkije dit vroegere standpunt opgaf, kwam als vanzelf de vraag aan de orde. hoe ver het nu op den weg zijner nieuwe, van Duitschland afgekeerde politiek moest gaan; welke consequen ties de breuk met Berlijn moest heb ben. Moskou vorderde de uiterste con sequenties: deelneming door Turkije aan den oorlog. Dit zou echter hebben Ingehouden, dat de Sovjet-Unie door middel van luchtsteunpunten op Turksch grondgebied en vlootsteun- punten aan de Turksche zeestraten militair vasten voet zou krijgen aan Dardanellen en Bosporus. Een oud ideaal der Russische politiek, of deze nu onder roode of onder witte vlag vaart, zou daarmee vervuld zijn. Voor Engeland was het echter een eisch van de eerste orde dit te voorkomen. Engeland verlangde dus wel. dat Tur kije den weg van een verbreking der betrekkingen met Duitschland zou in slaan, maar wilde Turkije er toch ook in elk geval weer van weerhouden, dien weg te ver en zeker niet zoo ver als door Moskou verlangd, te volgen De Turksche staatslieden hebben de ze inter-geallieerde tegenstelling, wel ke aanvankelijk nog achter den ge- meenschappelijken geallieerden druk verborgen lag, duidelijk gezien. En ook hebben zij begrepen, dat deze te genstelling voor hen de mogelijkheid bood een zekeren vrijen armslag te bewaren. Door aan de Engelsche ver langens toe te geven, boden zij aan de Russische verlangens het hoofd en konden daardoor, ongeacht de oorlogs wolken, die zich boven hen samen pakten, toch in feite den vrede voor hun land bewaren. Het ligt voor de ha-d, dat deze zeer kundige Turksche politiek elders, in de eerste plaats op den Balkan, niet alleen de aandacht trekt, maar dat ook het verlangen tot navolging ontstaat. In de eerste plaats in Bulgarije. Bulgarije heeft, geplaatst tegenover een 'gesloten geallieerd blok, in zijn eigen belang alleen de zijde van Duitschland kunnen kiezen. Ko men er in dit blok echter scheuren, dan neemt ook voor Bulgarije de mo gelijkheid toe zich uit de oorlogsver wikkelingen der groote mogendheden los te maken en zich. op even voor- deelige wijze als Turkije, den vrede te „koopen". Het is deze gedachte, die aan de laatste door minister Draganoff in de Bulgaarsche Sobranje gehouden rede ten grondslag ligt. Ook elders komt de Britsch-Rus- sische tegenstelling, die wapenbroe derschap van thans straks in vijand schap kan doen verkeeren. steeds duidelijker aan het licht. En wij den ken dan aan de toegenomen Britsche belangstelling voor de Middellandsche Zee, zoowel blijkend uit de Britsche politiek jegens Spanje als uit het streven van Churchill, om tijdens z.ijn jongste bezoek aan Rome door onder handelingen met Tito invloed uit te oefenen op de Joegoslavische aange legenheden. En ook denken wij aan de meeningsverscljillen te Dumbarton Oaks, r~ In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kame raden. O/H P.m. Cornelis Tromp 9.9.1629/29,5.1691. Zoon van M. H. Tromp. Kapitein in 1650, Schout-bij-nacht in 1653, na den slag bij Livorno- Later Luite nant-admiraal van Holland en West- Friesland. O/H Pjn. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gü U derhalve In voor dc toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bil de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan ge schieden bij de Marine Annahmestelle West, Zweigstolle Niederlande te Utrecht, de aanmcldingsbureaux voor Marine-vrijwilligers te Amsterdam, Kalverstraat 143, cn Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 98—100. bij alle Hafen- en Ortskommandan- turen en bij de Nebenstellen der Waf'en-jj. Alle gewenschle inlichtingen, zoowel voor dienstname bij de Marine als bij de Waffen-jj, worden aan bovengenoemde adressen verstrekt, Duitschlands totale oorlogs inspanning. A. N. P.-correspon- De Berlijnsche dent schrijft: De totale mobilisatie van werk krachten voor de wapenindustrie en de daaruit voortvloeiende mobi lisatie van reserves voor leger, vloot cn luchtmacht begint haar stempel op het openbare leven in Duitschland te drukken. Diegenen, die tot voor kort nog een rustig leven in hun woningen sleten cn den oorlog slechts in den vorm van luchtbombardementen beleefden, zijn thans door de harde hand der noodzakelijkheid uit hun gezajiige rust opgeschrikt. Zonder aanzien des persoons wordt van hoogerhand gemobiliseerd. In recordtempo zijn de beschikbare krachten opgeroepen en aan het werk gezet. Wie vandaag nog in hot Augustuszonnct.ie zijn tuinhek verft, staat morgenochtend om 5 uur in een fabriek achter een draaibank of een fraismachine, bezig met het vervaardigen van munitie of wapenonderdcelén en de man, die vandaag nog als vak arbeider in de fabriek werkt, hoort den volgenden morgen reeds de bevelen van een onderofficier aan. Honderdduizenden nieuwe arbeids krachten stroomen door de poorten der fabrieken naar binnen en aan den anderen kant verlaten honderdduizen den hun vroegeren werkkring om met de wapens in de hand volk en land te dienen. Ja, er is veel veranderd in de laat ste weken. Mijn hospita verma'akt zich tegenwoordig met het produceeren .van onderlegpleatjes voor machinegeweer sloten. De conducteur, die drie jaar achtereen mijn kaartje aan het kleine station der S-Bahn knipte, is plotse ling verdv/enen en veldwachter gewor den. De man, die de krant bracht, is door zijn echtgenoote vervangen, maar ook zij zal verdwijnen, want ook haar wacht werk in een fabriek. Dienst meisjes zijn nergens meer te bekennen en het aantal kellners in de restau rants is tot een minimum beperkt en voor de rest door kellnerinnen vervan gen- Het aantal vrouwelijke stations chefs is aanmerkelijk gestegen, ja. men krijgt den indruk, dat het geheele openbare verkeer in handen van de vrouw is overgegaan. Alleen de Berlijnsche politie-agent., de Schupo, is ons nog trouw gebleven, ook al is het aantal sterk verminderd. Het opmerkelijke bij dit alles is, dat de goede orde gehandhaafd blijft. Het verkeer van treinen en trams verloopt punctueel. Ook de levensmiddelenvoor ziening heeft onder de nieuwe maat regelen tot dusverre nog niets te lijden gehad. Het reizen met de spoorwegen ech ter is niet aangenamer geworden, daar vele treinen en aansluitingen zijn uit gevallen. Daar thans echter bijna ieder een werkt en de vele honderdduizen den, die tot dusverre nog tijd en gele genheid hadden om pleizierreisjes te ondernemen, dit thans niet meer kun nen doen zijn de treinen die nog rüden, .er met vpl'er on geworden. Resultaten reeds merkbaar. Wie de legerberichten van eenige weken geleden vergelijkt met die van deze dagen, zal het opvallen, dat de toestand aan de fronten, vooral in het Oosten, in de Baltische staten, aan de grens van Oost-Pruisen en in Polen zich aanzienlijk verbeterd heeft en dat de Duitsche troepen thans den bolsjewistischen stormloop in groote trekken gezien, hebben opgevangen!. Uit de verschillende feiten blijkt, dat een consolidatie is ingetreden, welke ongetwijfeld het gevolg is van de maatregelen, welke na den 20en Juli zijn genomen. Zou Duitschland er in derdaad in slagen, voldoenden tijd te winnen om de productie van zijn allernieuwste wapens, die door hun vernietigende werking en door hun verrassende oorspronkelijkheid de technische overmacht van den tegen stander zullen moeten neutraliseeren. op te voeren, dan zou deze ontwikke ling zich ook aap de andere fronten voortzetten. Duitschlands militaire strategie is thans dus gericht op het winnen van tijd. want deze tijd zal de nieuwe wapens leveren. Weermachtbericht Distancieeringen op de Proeth en de Sereth Felle tegenstand in Zuid-Frankrijk UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 25 Aug. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied en noordwesten van Parijs volgde de vijand met sterke strijdkrachten van bet westen en bet zuiden' uit onze divisies, die zich in de richting van den benedenloop van de Seine gedistan- cieerd hebben. Bijzonder hevig was de druk ten zuiden van Elbeuf, waar gisteren in den loop van den dag een bres in het front in een tegenaanval gesloten werd. Ten westen van Parijs ging de vijand, door talrijke tanks gesteund, tot den aanval over en drong tot den westelijken rand der stad door. In de buitenste stadswijken zijn hevige straatgevechten ontbrand. Pogingen van den vijand om ten westen van Melun over de Seine heen te trek ken, werden in een tegenaanval afgeslagen. In één sector bevinden zich nog vijandelijke strijdkrachten op den oostelijken oever van de rivier. In het gebied van Toulon en Mar- seille wordt nog steeds verbitterd ge streden. In enkele steunpunten ver dedigen onze bezettingen zich, door de kustartillerie doeltreffend gesteund, en maken zoodoende distancieeringsbewe- gingen van alle overige troepen in de richting van Lyon mogelijk. In het berglerrein ten oosten van de Rhóne strijden onze flankbeveiligingen met vijandelijke snelle formaties die onzen bewegingen in het Rhóne-dal probeeren voor te komen. Patrouillevaartuigen brachten voor de monding van de Schelde één vijan delijke motortorpedoboot tot zinken en schoten verscheidene andere in brand. Na harden strijd ging daarbij één eigen boot verloren. Öp Belgisch—Fransch gebied worden 202 terroristen in den strijd vernietigd Het vergeldingsvuur op het gebied van Groot-Londen werd overdag en 's nachts in versterkte mate voort gezet. Italiaansch front. Uit Italië worden, behalve weder- zijdsche verkenningsactiviteit, geen bij zondere gebeurtenissen gemeld. Oostelijk front. In het zuiden van het Oostelijk front trekken onze troepen, nu onderdeelen van dé Roemeensche formaties op be vel van de koninklijke verraderskliek het verzet tegen de bolsjewisten heb ben gestaakt, al strijdende verder naar de Proeth en de Sereth terug. Talrijke vijandelijke tanks werden daarbij ver nietigd. Tusschen de Karpathen en den Weich sel werden sterke plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen In het bruggehoofd over den Wei-h- sel ten noordwestèn van Baranof heb ben onze infanterie-en pantserdivisies, door formaties vliegtuigen en lucht- doelartillerie doeltreffend gesteund, vijandelijke doorbraakpogingen in noor delijke richting in harde afweergevech ten en succesvolle tegenaanvallen ver ijdeld. Twee pantser- en twee geme chaniseerde corpsen, alsmede 12 infan- terie-divisies der Sovjets, leden hierbij zeer zware verliezen. In de periode van 11—23 Augustus werden in deze gevechten 434 vijandelijke pantser wagens en 634 stukken geschut buit gemaakt of vernietigd, Tusschen Boeg en Narew werd ook gisteren de door den vijand beoogde doorbraak in een verbitterde worste ling verijdeld. 39 vijandelijke pantser wagens werden daarbij stukgeschoten. Ten westen van Modohn mislukten herhaalde vijandelijke aanvallen. Ook ten noordoosten van Walk bleven her nieuwde aanvallen der bolsjewisten zon der resultaat. In verbitterde gevech ten, die verscheidene dagen duurden, werd hier de stormloop van tien Sov- jet-infanterie-diyisies, die door forma ties pantserwagens en granaatwerpers versterkt waren, afgeslagen. In het gebied ï'an Dorpat vingen Duitsche en Estlandsche troepen sterke vijandelijke aanvallen op. In lucht gevechten en door de luchtdoelartille- rie verloren de Sovjets gisteren 58 vliegtuigen. Hiervan schoot dc met het Eikenloof met de zwaarden behoorende bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis onderscheiden le luitenant Hart- mann, „Staffelkapitan" van een jacht- eskader, alleen 11 vliegtuigen neer en behaalde daardoor zijn 3üle overwin ning in de lucht. Bij een nieuwen luchtaanval op een marine-steunpunt in Noord-Noorwegen werden door luchtdoelartillerie van do marine en beveiligingsvaartuigen 20 Britsche vliegtuigen neergeschoten. BIJ een operatic van onze duikbooten in de Noordelijke IJszee werden, be halve den op 23 Augustus gemelden kruiser, één hulpvliegtuigmoederschip en vier torpeddjagers tot zinken ge bracht. Een ander oorlogsschip werd door torpedotreffers zwaar beschadigd. Amerikaansche bommenwerpers vie len verscheidene plaatsen in Noord- en Midden-Duitschland. alsmede in het Sudetenland en in Bohemen aan. Hier bij werden vooral de steden Kiel en Pardubitz getroffen. Luchtverdedi gingsstrijdkrachten schoten bij deze aanvallen 48 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 43 viermotorige bommen werpers, neer. Inzameling van uniform stukken Het Hoofdbestuur van het Ncd. Roode Kruis deelt mede: Het opperbevel van de Duitsche weermacht zorgt, in overeenstemming met de bepalingen van het Volken recht in Oorlogstijd, voor het kleeden der Nederlandsche krijgsgevangenen. Het is evenwel nie^ verplicht noch in staat, aan de krijgsgevangenen uni formen ter beschikking te stellen, die met de wenschen der Nederlandsche krijgsgevangenen ia overeenstem ming zijn. Het Nederlandsche Roode Kruis doet daarom een beroep op alle Nederlanders, die in het bezit zijn van uniformstukken van de voor malige Nederlandsche weermacht, deze voor de kleeding van hun zich in krijgsgevangenschap bevindende landgenooten ter beschikking te stel len. In het bijzonder zijn benoodigd: uniformjassen, pantalons, overjassen, mantels, kepi's, veldmutsen, distinc tieven. schoenen, laarzen, beenkap pen et\ beenstukken, beenwindsels. Deze Vrijwillige gaven, waarom het Nederlandsche Roode Kruis dringend verzoekt, kunnen aan het magazijn der 5e Afdeeling van het Nederland sche Roode Kruls^ Groenewegje 14-16. Den Haag, wnrden afgegeven of per post toegezonden. Het Hoofdbestuur van het Neder landsche Róode Kruis belast zich met de doorzending van alle ingezamelde goederen. Inlevering bonnen boter 34 A en 34 B De bonnen boter 34 A en 34 B. welke men dient in te leveren, opdat de han delaren zich met boter resp- margarine kunnen bevoorraden, kan men in afwij king van het reeds gepubliceerde als nog op Zaterdag 26 Augustus bij zijn gewonen boter- resp. margarineleveran cier inleveren. Turkij je roept ambassadeur te Vichy terug Naar radio Ankara meldt, heeft Tur kije besloten den Turkschen ambassa deur bij de regeering te Vichy terug te roepen. Aan den ambassadeur van de regeering te Vichy in Ankara werd medegedeeld, dat hij geen volmachten meer bezit. Frontenoverzicht Goedkoop Sovjet-succes door houding der Roemeensche troepen Maquis-benden lijden groote verliezen Nadat de eerste aanvallen der Ftansche Maquis-benden op Mar seille op bloedige wijze ineenge stort waren, hebben de Anglo- Amcrikanen ten Noorden der stad troepen uit de lucht neergelaten, waajmede zij Donderdag den aan val openden. In Marseille zijn he vige straatgevechten aan den gang tusschen het Duitsche garnizoen en binnengedrongen pantserwagens. Duitsche batterijen sloegen gereed staande vijandelijke troepen op dc opmarschwcgcn uiteen cn steunden op doelmatige wijze den afweer tegen de tot het havengebied door gedrongen vijandelijke strijdkrach ten. Het stadsgebied in het gebied der Duitsche marine-steunpunten bevindt zich nog steeds in handen der Duitsche verdedigers. Het Internationale Informationsbüro meldt omtrent de gevechten in Zuid- Frankriik. dat zoowel te Toulon als te Marseille de pevechten niet de"t*nnen- gedrongen Amerikaansche formati-s en hun soldenierstroepen met groote ver bittering voortduren. In beide steden zijn de invasietroepen er weliswaar in geslaagd terrein te winnen, doch "Zij trachten tevergeefs de Duitsche. verde digers van elkander te scheiden. Deze verdedigen elke straat en elk plein met grooten strijdlust en binden groo te striidkrachlen der aanvallers. Bij deze gevechten werden de inva sietroepen op talrijke plaatsen door terroristengroeoen gesteund. Het be schermend vuur der Amerikanen en der vriischaren met hun pantserwagens kon niet verninderen. dat de terroris ten bloedige verliezen leden. Ook de verliezen der in dc stad binnenge drongen pantserstriidkrachlen waren aanzienlijk. Zoo verloren zii In den loop van Donderdag bij de straatges vechten in Toulon alleen al 39 ge vechtswagens. Het grootste aandeel in dx vernietiging der tanks hebben de kus! batterijen der beide vestingen. De heldhaftige tegenstand der ves tinggarnizoenen heeft de distanciee- ringsbewegingen der Duitsche forma ties uit het overige gebied in de rich ting van Lyon aanmerkelijk vergemak kelijkt. Panische gevechten. Terwijl voortdurend hevige gevech ten worden gevoerd om het Seine- brqggehoofd ten Zuiden van Rouaan, is het zwaartepunt der Amerikaansche operaties verlegd haar het gebied van Parijs. Daar /tin Amerikaansche pant sercolonnes na zware gevechten, die aan beide zijden met groote verliezen gepaard gingen, via Versailles en Sèvres uit Westelijke richting en langs den weg Etampes—Parijs uit Zuidelijke richting de buitenwijken van de stad binnengedrongen, waar zii op vrij groote schaal de terroristengrocpen be wapenden en tol opstand tegen het gar nizoen aanspoorden Daarbij kwam het tot verbitterde straat- en huizenge- vechtern eerst in de buitenwijken, later ook in de binnenstad, waar de steun punten der garnizoenstroepen werden aangevallen. Onder andere kwam het bij het Palais Luxembourg, op de Place de L'étoile, bij den Are de Triomphe, waaronder zich het graf van den onbe kenden soldaat bevindt, alsmede op an dere plaatsen in de binnenstad lot he vige gevechten met verschillende pant- sergroepen en met de terroristen. Her haalde pogingen om zich met geweld var de Duitsche steunpunten meester te maken, werden met bloedige verliezen afgeslagen. De gevechten duren echter voort. Stroomafwaarts de Seine lag het zwaartepunt der gevechten aan het Zuidéliike front van het bruggehoofd ten Zuiden van Rouaan. met name in het gebied van Elbeuf. Hier slaagden Duitsche pantserformatie» erin her haalde aanvallen van ver overmachtige vijandelijke strijdkrachten af te slaan en een hiaat in het front, dat den vo- rigen dag was ontstaan, weer te slui ten Ten Noorden van Mantes werd door ccn eeconcentreerden aanval van M -pantsergrenadiers 'n Amerikaansch bruggehoofd aan den Noordelij ken oever van de Seine aanmerkelijk ingekrompen. De Amerikanen voeren voortdurend versterkingen aan, daar zij dit btuggehoofd met alle middelen willen behouden. Oostelijk front. Aan den uitersten Zuidelijken vleu gel van het Oostelijk front ziin de bols jewisten door de houding der Roe meensche troepen tot een goedkoop succes gekomen. Dezelfde Roemeen sche divisies die, ten minste ten deele, zich eenige dagen xgeleden aan de zijde van hun Duitsche wapenbroeders bij zonder weerden en belangrijke frontsec toren aan den greep der bolsjewisten onthielden, hebben het met hun wa peneer vereenigbaar geacht, deze goed versterkte sectoren zonder strijd op te geven en zonder rekening te houden met de Duitsche bondgenooten de wa pens neer te leggen. In eenige sectoren, voornamelijk in 't geb' -d aan weers kanten van Jassy, was de tegenstand der Roemeensche formaties bij het bc gin der groote Sovjet-aanvallen zoo ge ring. dat het slechts door de taaie verbetenheid der hier staande Duitsche formaties en de bekwaamheid der Duitsche leiding gelukte, de gevaarlijke uitwerking van dit falen te voorko men. Als gevolg van deze gebeurtenis sen is 't den bolsjewisten gelukt, de in het gebied boven den Noordelijken arm van den Donaumond liggende plaatsen te bezetten. De Duitsche strijd krachten distïncieerden zich hier naar de midden- en beneden-Proeth. Krach tige pogingen der bolsjewisten om door snel naar voren brengen van hun pant serwiggen uit het gebied van Jassy naar het Zuiden den Duitschen forma ties den terugweg over de Proeth af te snijden, leidden aan den benedenloop van de rivier tót verbitterde gevech ten. tijdens welke het den bolsjewisten gelukte, op twee plaatsen de bruggen over de Proeth op te blazen en de stelselmatige Duitsche concentrische bewegingen te hinderen. De gevechten duren hier met groote verbittering voor. In het Noordwestelijk aansluitende gevechtsgebied bereikten de Sovjets Donderdag dc stad Bacau. vanwaar uit zij met zeer krachtigen steun van tanks over een breed front hun aanvallen naar 't Westen en Noordwesten voort zetten. Duitsche afweerstrijdkrachten boden daar hardnekkigen tegenstand en het gelukte haar talrijke pantser- aanvallen uiteen te slaan en 28 Sovjet tanks alsmede een naar voren gescho ven zware batterij buiten gevecht te stellen. Strüd ln de Karpathen. In het Oosteliike voorterrein %*an de Karpathen verliepen de Duitsche be wegingen over het algemeen stelsel matig. De passtellingen zijn hier alle in Duitsche handen. Het kwam slechts tot plaatselijke gevechten in de door de Hongaarsche formaties bezette sec toren. Daarentegen zetten de bolsjewisten tusschen San en Weichsel hun zware aanvallen, waarvoor zij minstens vier pantserkorpsen en twaalf Infanterie divisies gebruikten, voort. Ten zuiden van Baranof en in het gebied van Debica poogden zij door massaal ge bruik van krachten door het Duitsche front te stooten. Zij werden echter na aanvankelijk terreinwinst te hebben behaald, door een krachtigen flankstoot van gepantserde Duitsche formaties spoedig in de verdediging gedrongen en moesten verscheidene plaatsen weer opgeven. Daarbij verloren zij een groot deel van de voor dezen aanval gebruikte pantserwagens en stukken stormgeschut en hun mobiele infanterie-formaties leden flinke verliezen. In den centralen sector werden de bolsjewisten in verscheidene sectoren ten noordoosten van Warschau bij hun met verschillende kracht uitgevoerde aanvallen overal afgeslagen. Op één plaats werden twee Sovjet-bataljons door een omsingelingsbeweging van Duitsche grenadiers van hun achter- waartsche verbindingen afgesneden en opgerold. In 't gebied van Bialystok hernieuwden de bolsjewisten over een breed front hun groote aanvallen, met gebruik van frissche pantser- en infan- terie-divisies. Terwijl zij ten noorden van den weg Bialystok—Warschau na buitengewoon harde gevechten, die den geheelen dag duurden, terreinwinsten van 3—4 km, wisten te behalen, bleef de aanval aan weerskanten van den weg en ten zuiden daarvan in het af- weervuur van alle Duitsche wapens steken. Aan 't geheele Oostelijke front scho ten Duitsche jagers en luchtdoelartll- lerie bij den afweer van slagvlicgtuigen 58 Sovjet-vliegtuigen neer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1