MDJRWOUAm vaa» Wapenstilstandsvoorwaarden voor Roemenië Zeegevechten voor Nederlandsche en Fransche kust Parijs wordt verbeten verdedigd Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: laan 201. Telefoon til (2 lijnen). Postrekening SH189. MAANDAG 28 AUGUSTUS 1911. SCHAGER TPITTE. 88e Jaargang, No. 201, t pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCIiKÖDI'.r, Alkmaar (afw.) Advertentie-tarief: PrlJs der gewone advertenties in der* Editie II et- per m.m BIJ contract binnen een Jaar te gebruiken belang- r(Jke korting. Tarieven voor de ge- bcelr oplage op aanvrage. Dere Courant verschijnt dagelijks. Vijandelijkheden iusschen DuHschland en Roemenië geopend Het telegraafagentschap der Sovjet-Unie. Tass. heeft naar radio Moskou meldt, onder het opschrift „Inlichting; over de voorwaarden van den wapen stilstand met Roemenië, welke de SovjetrcRcering; in April 1944 had voor gesteld" het volgende officiecle bericht gepubliceerd: „Op 12 April 1944 werden door de Sovjetregeering aan de Roemeensche regeering van maarschalk Antonescu de volgende zes voorwaarden voor den wapenstilstand met Roemenië voorgelegd: 1. Breken met de Duitschers en gemeenschappelijke strijd van de Roe meensche troepen en die van de Geallieerden met Inbegrip van het roode leger. 3. Herstel van de Sovjet-Roemeensche grenzen volgens het verdrag van 1940. 3. Schadevergoeding aan de Sovjet-Unie voor de schade, die door de ge vechtshandelingen en door de bezetting van het Sovjetgebied door Roemenie veroorzaakt is. 4. Terugvoering van alle geallieerde krijgsgevangenen en geïnterneerden. 5. De garantie van vrije beweging op Roemeensch gebied voor alle Sovjet troepen, alsmede garantie voor de geallieerde troepen om zich vrij in elke richting te bewegen, wanneer de militaire toestand dit noodzakelijk zou maken, waarbij de Roemeensche regeering allen mogelijken steun door eigen verkeersmiddelen te land, te water alsmede in de lucht, moet verleenen. 8. Instemming van de Sovjetregeering met de annulcering van de Ween- »che scheidsrechterlijke uitspraak inzake Transsylvanië en met de hulp verleening bij de „bevrijding" van Transsylvanië. Deze voorwaarden werden door de vroegere Roemeensche regeering van maarschalk Antonescu van de hand gewezen. De Roemeensche koning, Miclfael, en de nieuwe Roemeensche regeering van generaal Senatescu hebben hun instemming betuigd met de aanvaarding van deze voorwaarden." i Roemeensche volk, den weg der capi tulatie zijn ingeslagen, blijft hun niets anders over dan dien weg tot het ein de toe te volgen. Voor de aanstichters van het verraad zal het einde echter in ieder geval bitter zijn. Terwijl in Mos kou. naar neutrale berichten melden, de atmosfeer in Roemenië „volkomen onduidelijk" wordt genoemd en de Roe meensche weermacht nog steeds als ..vijandelijk" wordt beschouwd, schijnen politieke kringen te Londen de ontwik keling sceptisch waar te nemen. Die scepsis gaat zoo ver, dat Nva Dagligt Allehanda in een eigen bericht uit Lon den kan melden, dat „in politieke krin gen te Berlijn betwijfeld wordt, of de Roemeensche regeering een lat.gen le vensduur zal hebben. Men gelooft zelfs, dat een revolutionnaire regeering wel eens zou kunnen worden aangesteld en dat koning Michaël misschien wel het land zal moeten verlaten". De poging van Michaël en zijn hand langers om met de geallieerden" als zoodanig en niet met de Sovjetunie een overeenkomst aan te gaan. teneinde op die wiize te ontkomen aan .de bolsjewi- sgering van Roemenië, moet reeds thans als mislukt worden beschouwd. Michaël en zijn kring staan voor het feit, dat het sluiten van een overeenkomst door een Zuidoost-Europeeschen staat met de „geallieerueu" practisch onderwer ping onder de dictatuur van Moskou beteekent. Roemenië is volgens de mee ning van toonaangevende kringen )n de Riikshoofdstad een schoolvoorbeeld voor de regeling van zuidoosl-Europeesche problemen door de „vereenigde naties" In de Wilhelmstrasse legt men er den nadruk op. dat Engeland en de Ver. Staten niet het minste voornemen of ook maar de mogelijkheid hebben om in te grijpen in deze ontwikkeling, maar het initiatief geheel aan Moskou zullen overlaten. Dat zal -n Sofia ook menigen politicus bedenkelijk doen kijken, al i meent hij nu zich te kunnen vastklam- j pen aan de rokpanden van Engeland of aan de Ver. Staten. De regeering van koning Michaël, wrfarin communistische elementen blij ven binnenstroomen. nadat een sleutel- positie als minister van justitie reeds door een notoir partijganger van Mos kou was ingenomen, moet in de eerste plaats haar bereidvaardigheid en on derdanigheid bewijzen. Daarom moet het Roemeensche volk. dat van de ver raders de bevrijding van het oorlogs leed heeft gekregen, thans voor den sovjetrussischen oorlogswagen gespan nen worden. Het wer' der vernieling, dat .begonnen is met de oproeping van chaotische toestanden, te verhinderen, is de taak. die de nationale tegenbewe ging zich heeft gesteld. Deze zal er haar speciale redenen voor hebben, dat zij vooreerst noch den zetel harcr re geering, noch haar samenstelling be kend maakt. Geen verrassing De diplomatieke correspondent van het DNB. dr. Siegfried Hom. schrijft: Koning Michaël heeft bekend ge maakt. dat hij zich beschouwt als in oorlogstoestand met Duitschland. Deze mededeeling komt niet als een verrassing, aangezien zij rekening houdt met de verklaring van het Sovjetrus- sische commissariaat van buitenlandsche zaken, volgens welke Roemenië eerst een wapenstilstandsverdrag kan sluiten, wanneer het hulp verleend heeft aan het roode leger bij de bestrijding van de Duitsche troepen. Nu koning Michaël en zijn kring zonder de tastbare waar borgen te bezitten, waardoor hun lang voorgenomen en thans verwezenlijkt be sluit verklaard moest worden voor het Oproep van de Slowaaksche regeering Zaterdagavond heeft de Slowaaksche minister van binnenlandsche zaken, Mach, namens de Slowaaksche regee ring een oproep aan het Slowaaksche volk voorgelezen, waarin erop gewezen wordt, dat de vijanden van Slowakije er naar streven orde en rust in den Staat te verstoren en tot dat doel per sonen met valschermen neerlieten, die trachtten 't Slowaaksche volk op ver keerde wegen te brengen. De Slowaak sche regeering is echter, evenals dc president van den Staat en het geheele Slowaaksche volk. vastbesloten tegen dit streven op te treden. Het Slowaak sche volk zal het niet dulden, dat fat soenlijke menschen, zooals dat in vij andelijke landen gebeurt, worden weg gevoerd, dat pastorieën, hofsteden, boe ren en dorpelingen beroofd worden. Het Slowaaksche volk kan er nooit en door niets toe gebracht worden zijn vriend en bondgenoot, het Duitsche volk, te verraden, doch het zal, ondanks alle pogingen der vijanden, trouw en eervol aan de zijde van dat volk vol houden, zooals het ook in goede tijden aan zijn zijde stond, Het Slowaaksche leger en de veilig heidsorganen zullen, zoo noodig, met alle energie optreden, teneinde zelf orde en rust in het land te herstellen en 'te. handhaven. Slowakije is vrij en het hangt alleen van de Slowaken af of het deze vrijheid zal behouden. Alle ge ruchten over bezetting van Slowakije door vreemde troepen zijn leugens van de vijandelijke propaganda. Elke Slo- waak weet en kan er zich dagelijks en. elk uur van den dag van overtuigen, dat zich geen vreemde troepenafdee- lingen op de Slowaaksche - wegen be vinden en dat van een bezetting in het geheel geen sprake kan zijn, Minister Mach spoorde het Slowaak sche volk tenslotte aan de maatregelen der regeering te steunen. De strijd aan den voet der Karpathen (Tnterinf). - In het Oostelijk voorter rein van de Karpathen ondernamen Honved-troepen van het eerste Hon- gaarsche leger een succesvolle operatie in een plaatselijk beperkt gebied, waaiy bij zij een belangrijke bergstclling op de bolsjewisten veroverden en in her haalde tegenaanvallen, waarbij de Sov jets ook pantserstrijdkrachten in den strijd wierpen, met succes standhielden. In het geheele Noordelijke) voorterrein van de Karpathen kwamen geen krijgs operaties voor. behalve dan in het ge bied van Debica, waar hevige gevech ten met de op verscheidene plaatsen aanvallende bolsjewisten ontstonden. In een verbitterde worsteling, die ver scheidene uren duurde en die ook ge durende den nacht voortduurde, kon den de Duitsche pantsergrenadiers al hun posities behouden. In den Noordelijk hiervan gelegen sector leverde een tegenaanval van ge pantserde Duitsche gevechtsgroepen tegen vrij sterke Sovjet-pantserstrijd krachten een volledig succes op. De bolsjewisten werden ver naar het Oos ten teruggedreven en een belangrijke aanvoerweg werd veroverd. In het ge bied van Opatof werden de Duitsche acties om een Sovjet-penetratiegebied te verkleinen, voortgezet. Hierbij kon weer een vrij groot gebied bezet wor den. De bolsjewisten, die zich hier met een pantscrafwecr-versperringsgrende taai verdedigden, werden tenslotte door afdcelingen stormgeschut opgerold en met zware verliezen aan menschen uit hun stellingen verjaagd. De buit was aanzienlijk. Het aantal gemaakte ge vangenen bedroeg meer dan 200. De toestand in Hongarije Het Hongaarsche telegraafagentschap meldt: „Het door buitenlandsche agent schappen en omroepzenders verspreide bericht over een zoogenaamde regee- rlngscrisis in Hongarije is volkomen uit de lucht gegrepen", Positie Duitsche troepen verseherpt. (Interinf.) In het Roemeensche ge bied hebben Roemeensche troepen in den loop van Zaterdag op verschillende plaatsen de vijandelijkheden tegen de Duitsche formaties, overeenkomstig de overeenkomst, die de verraderlijke hof- camarilla met de oolsiewisten heeft ge sloten. geopend. Hierdoor is in verband met den ongehinderden opmarsch der bolsjewistische pantser- en gemotori seerde formaties de positie voor de: op den uitersten zuidelijken vleugel van het Oostelijke front staande Duitsche troepen aanzienlijk verscherpt. Sterke Duische formaties ziin ten oosten en westen van de Proeth in hevigen strijd gewikkeld met overmachtige bolsjewis tische strijdkrachten. In het verloop van dezen strijd slaagde de taai strijdende Duitsche afweer erin op den O. oever van de Proeth 43 sovj'-tpantserwagens te vernietigen, terwijl tusschen Proeth en Sereth bii het zuiveren van de ach- terwaartsche verbindingen in totaal 19 sovjetpantscrwagens vernietigd wer den. De Duitsche gevechtsgroep bevindt zich hier op den terugtocht naar de Karpathenpassen. In Roemenië zelf ontstonden aan den noordelijken rand van Boekarest en in het gebied van Ploesti met buitengewo ne verbittering gevoerde gevechten. 23 Roemeensche tanks werden door zware Duitsche batterijen luchtdoelge schut vernietigd. Bijzonder, zwaar wa ren echter de bloedige verliezen der Roemenen, die. ofschoon zii numeriek verreweg in de meerderheid waren, door de met de grootste verbittering strijdende Duitsche troepen.op de vlucht gedreven werden. In de eigenlijke front- zónes is gebleken, dat de bolsje wisten er in de verste verte niet aan denken, de wapenstilstandsvoorwaarden na te komen waarop de Roemenen aanspraak maken en die reeds in April overeengekomen zouden ziin. De Roe meensche troepen worden snel ontwa pend en naar Sovjetrusland od trans port gesteld. Ook voor de Roemeen sche officieren wordt geen uitzondering gemaakt. Duitsch gezantschap in Roemenië. In kringen van het Duitsche depar tement van buitenlandsche zaken wordt vernomen, dat het Duitsche gezantschap in Boekarest door Roemeensche troe pen en politiestrijdk-achten is omsin geld. Onder deze omstandigheden be staat geen mogelijkheid tot recht- streeksch contact met den Duitschcn ge zant. resp. met ziin medewerkers. In de Wilhelmstrasse werd Zaterdag in ver band hiermede verklaard, dat men met toepasselijke middelen stappen zal ne men om de van Roemeensche zijde te gen het Duitsche gezantschap genomen maatregelen te elimineeren, Geallieerden wisten het niet! De voormalige Roemeensche gezant te Londen. Tilea. schrijft in de „Sundav Times", zoo wordt uit Londen gemeld, dat reeds sedert meer dan twee jaar meer of minder geheime maatregelen werden genomen, om Roemenië er toe te brengen niet langer aan den oorlog deel te nemen. De plotselinge Roe meensche „coup", aldus Tilea. heeft alle geallieerde regeeringen verrast, of schoon naar het schijnt overeengekomen was. dat deze tevoren ervan op de hoogte gesteld zouden worden, teneinde in staat te ziin tegelijkertijd materieele hulp aan Roemenië te verleenen. RANTSOEN VERLAGING GAS EN ELECTRICITEIT. Het is noodzakelijk gebleken, op het gas- er\ electriciteitsverbruik drastisch te bezuinigen. De thans geldende rantsoenen voor huishou delijk gebruik zullen met ingang van heden met ongeveer .15 pet. worden verlaagd: voor de verbrui kers, die nog naar verhouding over hooge rantsoenen beschikken, zal de verlaging belangrijk meer dan 15 pet. bedragen. Hierover zal hun door het betrokken gas- of elec- triciteitsbedrijf afzonderlijk mede deeling worden gedaan. In afwachting van de hun door het betrokken gas- en/of eleetri- teitsbedrijf toe te kennen defini tieve rantsoenen zijn alle particu liere verbruikers verplicht, de hun van heden af toekomende rantsoe nen zelf vast te stellen. Het heeft geen zin. zich te dezer zake met de betrokken gas en electriciteitsbedrijven of recht streeks met het Rijkskolenbureau in verbinding te stellen. Verduister 20.30-6.45 u. Sport. A t h 1 e 11 e k. Wereldrecord 4 x 200 meter verbeterd. Zondagmiddag Is de Nedcrlandsche da- mesploeg cr in geslaagd het wereldrecord vier maal 200 meter estafette. dat op naam van Duitschland stond, met een tijd van 1 min. 44.fi sec belangrijk te verbeteren en te brengen op 1 min. 41 sec. De estafetteploeg, bestaande uit L Sluyters, F. Blankers-Koen, N. Timmer en B. Koudijs stond voor geen gemak kelijke taak. Op een prachtige baan, welke voor deze gelegenheid nog eens extra was verzorgd, liep de ploeg in keurige stijl. Reeds de tweede loopster der nationale ploeg mevr. Blankers-Koen. passeerde de tegenstandsters der belde „trekploe- gcn". Onder grooto spanning passeerde de laatste loop r, mej. Koudijs. de eindstreep en spoedig kon het viertal hartelijk worden toegejuicht. Het we reldrecord was met 3.S sec verbeterd De tijd van 1 min 41 sec. beteekent een gemiddelde van 25.1 sec. per loopster en nog kan het misschien Iets sneller, daar het wisselen op enkele punten nog lang niet feilloos was en bij den tweeden wissel een tegenstandster de ploeg in den weg liep. Zwemmen. Annie Veldhuizen verbetert Ned. record 1500 meter. De officieel aangekondigde poging van Annie Veldhuyzen om het Nederlandsch record op de 1500 meter vrije slag te verbeteren, is wel bijzonder geslaagd Het Htlversumsche zwemstertje heeft Zondagmiddag dit record, dat sinds 193B met 23 min, 18.4 sec. op naam stond van Tinl Wagner. met niet minder dan 44.3 sec. verbeterd en thans op 22 min. 34.1 sec. gebrachi. De eerste 100 meter werd in 1 min. 18.4 sec. afgelegd, de tweede in 1 min. 29.8 sec. Dc 400 m. gingen voorbij in 5 min. 32 sec., dc 800 meter in 12 min. 0.2 sec. en de 1000 m. in 15.06. Op deze afstanden was zij reeds -23 sec. sneller dan bij de laatste training, toen zij ver onder den recordtijd bleef, zoo- dat het duidelijk was. dat het record sterk zou worden verbeterd In keurig tempo en met rustige slag ging het ver der. totdat de 1500 m. tenslotte werd af gelegd in 22 min. 34,1 sec., waardoor het record met 44.3 sec. verbeterd werd. „Het sein Hedenavond om 18 45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in zijn politiek weekpraatje over het onder werp: „Het sein". Wielrennen. Schulte kampioen op den weg Onder bijzonder gunstige omstandig heden werd Zondag onder grooto be langstelling in Valkenburg de wedstrijd gehouden om het nationale kampioen schap op den weg. Om half ëën start ten dc amateurs met een grooto groep. De eerste ronden werd hard gereden, waardoor het veld vrij spoedig geheel uiteen kwam te liggen. In dc zesde ron de staakte de favoriet onder do Lim burgers Epels uit Elsloo den strijd. Winnaar werd Blauw in 1 uur 42 minu ten en 30.4 sec. Tweede word van Boek met 15 sec. achterstand. 3. Verhoeven, 4. Snelle, 5. de Booy. Om half drie startten 50 der 76 inge schreven profs en onafhankelijken. Braspenninx zorgde voor een verras sing door den wedstrijd toch mee tc rijden. De kamp was vol spanning en sensa tie. In de zesde ronde was er oen kop groep van 4 man. waarin Schellinger hout. Bakker, Zweitscr en Feijen. Toen de vluchtelingen voor de elfde maal langs de tribune stormden had Schulte de kopgroep ingehaald en op 50 seconden volgden Jansen, Middelkamp. Joossen en Braspenninx op jacht naar de vluchtelingen. Het tempo was hoog totdat in de veertiende ronde Schulte alleen de Cauberg opstormde en na een fantastische rit als eerste over den eindstreep ging in 3 uur 17 min. 41 sec. Als tweede volgde Feijen op 1 minuut en 46 sec. 3 Middelkamp op 2 min. en IJ sec. 4. Jansen op 2 min. 15 sec. 5. Steen bakker op 2 min. 15 sec.. 6. Joossen op 3 mina 10 sec,, 7, Schcllingerhout op 4 min, 14 sec. Biljarten. Van de Pol kampioen 45/2 Bij de Zondag beeindigde wedstrijden voor het kampioenschap eerste klasse groot biljart anker-kader 45/2 heeft de Rotterdammer van de Pol voor de der de maal beslag gelegd op. het kam pioenschap met 6 gewonnen partijen en een algemeen gemiddelde van 40.73. met welk laatste hij een nieuw Nederl. record vestigde. Tevens maakte hij een gemiddelde van 80. De bestaande re cords zijn resp. 26 20, in 1942 door Piet de Leeuw gevestigd en 66.66, dat C. van Vliet in 1940 op zijn naam bracht. Tweede van het tournooi werd van Vliet en derde Kees de Ruyter. Weermachtbericht Nog sieeds verbiüerde straatgevechten in Parijs Luchtaanvallen op de Duitsche steden He» Duitsche weerwachtbericht van Zondag luidt: „Ten westen van de Bcneden-Seine sloegen onze achterhoeden talrijke aanvallen van den op den voet volgen den vUand af Van zUn bruggehoofd ten noorden van Mantes uit ondernam de vijand vrij krachtige aanvallen, doch hU kon slechts weinig terrein winnen. In ParUs hebben zich de ver bitterde straatgevechten thans ook naar het noordoostelijke deel van (le stad en de buitenwijken verplaatst. Door den verbitterden tegenstand van onze steunpunten In de stad Hjdt de tegenstander voortdurend groote ver liezen. Ten zuiden van Parijs, alsmede in het gebied van Troyes gingen de Amerikanen met sterke strijdkrachten tot den aanval over en drongen zli In met groote verliezen gepaard gaande geverhten eenige kilometers naar het noorden en oosten op. VliandelUke ge motoriseerde strijdkrachten, die in het gebied van Montellmar het Rhöncdal wilden versperren, werden naar het oosten teruggedrongen, vllandeUlke aanvallen op Valence afgeslagen, tal rijke pantserwagens stukgeschoten. Voor de Westfransche en Nederland sche kust ziin de laatste dagen de gevechtshandelingen ter zee in aantal en hevigheid toegenomen. Onze bevei ligingsvaartuigen leverden herhaalde- Uik zware gevechten met overmachtige vllandelUke zeestrydkrachten. Daarbl) werden een vijandelijke torpedojager en een motortorpedoboot zwaar be schadigd. Ook de eigen formaties leden verliezen aan vaartuigen. Het gebfed van Groot-Londen ligt nog steeds onder het vuur der V 1. Op den wpstelljken vleugel van het Ita- liaansche front ondernam de vijand tal- Straatgevechten in Toulon en Marseille Interinf meldt: De zware straat gevechten in Parijs, in welks bui tenwijken Amerikaansche pantser formaties na de mislukte poging om de stad door omsingelingsoperaties te nemen, uit het westen en zuiden zijn doorgedrongen, hebben ook Vrijdag den gchcelen dag met uiter ste felheid voortgeduurd. De Duit sche steunpunten sloegen alle aan vallen der Amerikaansche tankfor- matics en der opstandelingen af. Op roepen aan deze steunpunten om zich over te geven werden In het geheel niet beantwoord- De eerste aanvallen der Amerika nen. die via Versalllcs de buiten wijken der stad trachtten te berei ken, werden opgevangen tusschen Sèvres en Meudon, terwijl aan den straatweg Etamprs-ViUenr.uve op rukkende Amerikaansche pantser- strijdkrachten bü Choisy le Rol te gengehouden werden door zware Duitsche pantserafweerbatteriJen, Verbeten verdediging Ook Zondagochtend weerklonk in Pa rijs het rumoer van den strijd. Hoewel de Amerikanen en de onder hen staan de Gaullistische formaties in den loop van de laatste 24 uur aanzienlijke ver sterkingen hebben ontvangen en de op standelingen na het binnendringen van deze formaties nieuwen toeloop hebben gekregen, verdedigen zich de Duitsche nest*n van verzet tegen deze wat aan tal en vooral zware wapens betreft sterk overmachtige strijdkrachten met zeer groote verbetenheid. Zij hebben nieuwe oproepen om zich over te geven afgeslagen en zich ln de door hen ver dedigde districten, zoowel ten zuiden van de Seine aan dan Boulevard Mont- parnasse, alsmede achter de Seine- eilanden bij het raadhuis, de Place de la Bastille en de Place de la Republi- que zoo vastberaden verdedigd, dat de Amerikanen er toe overgingen de Duit sche steunpunten met zware granaat werpers en geschut te beschieten. De omvang van de vernielingen in Parijs, waardoor ook een aantal bekende bouwwerken in puin gelegd werdsn, is daardoor nog grooter geworden. Bijzon der zwaar werden de noordelijke en noodoostelijke stadswijken getroffen, vanwaar uit de Amerikaansche pant» serformaties verder terrein trachtten te winnen. Duitsche pantserformaties en afdee- lingen stormgeschut wierpen voor Le Bourget de Amerikaansche pantser voorhoeden, die zich van het vliegveld meester wilden makm, in een krach- tigen tegenaanval met zware verliezen terug en drongen op tot aan den rand van de stad- Aangevoerde versterkingen werden onder het hevige vuur van zwa re Duitsche batterijen luchtdoelgeschut genomen en kwamen in de gedeeltelijk brandende straten niet tot ontwikke ling. De gevechten herleefden in de ochtenduren van Zondag, voornamelijk io dit gebied met grootere hevigheid. De strijd in het Rhöne-dal. In het Rhóne-dal voerden de Duitsche formaties in den loop van Zaterdag een aantBl succesvolle gevechten om de achterwaartsche verbindingen te her stellen. Nadat de Amerikanen bij hun fronta len aanval op Valence langs d?n weg AvignonLyon met zware verliezen aan menschen en materiaal waren afgesla gen, probeerden zij door langs de Duit sche stellingen heen te trekken via het ten oost»n van den weg gelegen ge bergte Valence van het oosten uit aan te vallen. Hun bewegingen waren ech ter door verkenners bijtijds waargeno men, zoodat hun hier een warme ont vangst werd bereid. Hoewel de Ame rikanen zich zelfs de moeite getroost hadden zware tanks over de bergen te brengan en zij vrij sterke infanterie- strijdkrachten voor hun aanval in den strijd wierpen, werden zij in twee aan vallen telkens met verlies van in totaal 13 tanks en gepantserde verkennings wagens afgeslagen. De weg Montell mar—Loriol kon over de geheele leng te gezuiverd worden, terwijl de verbit terde worsteling om de heuvelstellingan ten zuidoosten van Loriol nog voort duurt- In Toulon en Marseille duren de zwa re straatgevechten voort. In den loop van Zondagnacht hebben de Duitsche verdedigers verscheidene totaal ver nielde steunpunten wegens de uitge strekte branden prijsgegeven. De ver dedigers van deze steunpunten werden door de in het havengebied strijdende formaties opgenomen. In weerwil van de zeer zware beschieting van land en zee uit hebben de vestingbatterijen met welgerichte salvi den aanvallers gevoe lige verliezen toegebracht. Pogingen van vrij sterke benden om tn midden- frankrijk een oproer te ontketenen werden door vastberaden ingrijpen van de beveiligingsorganen in de kiem ge smoord. Daarbij bleven 356 terroristen op het slagveld. Strijd om Brest begonnen In de vestingszónes van Bretagne heb ben de Amerikanen alle beschikbare formaties geconcentreerd op het land- front van Brest, zoodat de aanval op de vesting ieder oogenblik verwacht kan worden. Hierop duiden ook de on ophoudelijke luchtaanvallen der forma ties Amerikaansche bommenwerpers op de haven -2n de vesting alsmede het voortdurend krachtiger wordende ar tillerievuur. De pogingen echter om met sterke strijdkrachten 't voorterrein der vesting binnen te dringen, werdïn in 'n tegenaanval afgeslagen. Een oproep aan den commandant om de vesting over te gevsn werd niet be antwoord. i rijke vergeefsche verkenningsaanvallen. Tn den Adrlatisehen kustsector ging hij weder tot zware aanvallen over, die, op enkele penetraties na, uiteengeslagen werden. In Roemenië. In Roemenië dringt de vijand met ge motoriseerde formaties en sterke pantser strijdkrachten verder naar het zuiden op Duitsche gevechtsgroepen staan op het punt in zware gevechten door de Sovjet- russische versperringsgrendels aan weers kanten van de Beneden-Proeth te breken. Op de hellingen van de' oostelijke Kar pathen sloegen onze troepen in verschei dene sectoren hevige aanvallen der Sov jets af en vernietigden daarbij talrijke vijandelijke pantserwagens. Ten westen van Stanislau veroverden Hongaarsche troepen eenige heuvelstellingen. In het Weichselbruggehoofd ten westen van Baranof. ten westen van Kazimierz en ten zuidoosten van Wark? werden vijandelHke doorbraakpogingen ten deele in den tegenaanval afgeslagen. Tusschen Weichsel en Naref duurt de afweerslag met onverminderde hevigheid voort., Tn verbitterde gevechten werd de doorbraak, welke de Botsiewlsten beoogden verhin derd en de binnengedrongen vijand tot staan gebracht. Teri westen van Modohn en ten westen van het Peipusmeer sloegen onze troepen hernieuwde aanvallen der Bollewisten at en grendelden zli eenige penetraties af De puinhoopen van de stad Dorpat vielen na hévtce straatgevechten ln handen van den vijand. De viland verloor Zaterdag aan het Oostelijk front 75 vliegtuigen. In de Noor- delJIke IJszee brachten onze duikbooten ■wederom een torpedojager tot zinken en beschadigden zij een groot oorlogsschip ernstig door torpedotreffers. Lüchtaanvallen op Duitschland, Vijandelijke bommenwerpers vielen overdag Mannheim. Ludwigshafen en eenige steden in het Rljnlandsch-West- faalsche gebied aan. Des nachts ondernam de Britsehe lucht macht met schending van het Zweedsche territoriale gebied terreuraanvallen op K'«l en Koningsbergen. Vooral in woon wijken. aan cultuurmonumenten en soc'ale Instellingen werd schade aangericht. VII- andeliike vliegtuigen wieroen bovendien bommen oo Berlün en Hamburg. Sovjet- bommenwerpers vielen de stad Tllslt aan Formaties jachtvliegtuigen en luehtdoel- artil'erle schoten boven bet gebied van het Duitsche riik en boven de hezette ge bieden in het westen 71 vijandelijke vlieg tuigen neer, waaronder 5fi bommenwer pers Boven het zuirioost-Eurooeesehe ge bied werden nog 9 vliegtuigen neerge schoten". Londen onder V 1-vuur Ten westen van den benedenloop der Seine hebben onze divisies in de ver nauwde hriigcehoofdsf elline alle vll- anrtelijke aanvallen afgeslagen. BU*on- der lievig Is om F.lbeuf gestreden, waar de vijand tlldeltjk kon binnendringen waarna htl erhter tn een tegenaanval weer teruggeworpen werd. Verbitterde gevechten duren daar voort. Gevechts vliegtuigen hebben vannacht een geeon- centreerden aanval uitgevoerd on vltan- drjllke troepenconcentraties fn Brlonne. Ten noordwesten van Parijs werd de poging van 'n vijandelijk batalllon om de rivier over te steken uiteengeslagen. Met vrij sterke strijdkrachten Is de viland Vrtldag het zufdelltk deel der stad bin nengedrongen. waar den geheelen dag straatgevechten aan den gang waren. T»e tegenstander leed zware verliezen aan dnoden en gewonden en verloor ruim 50 tanks. Ten zuiden van Parijs slaagde de vö and er Jn tusschen Corbell en Mnntereau op eeniee plaatsen de Seine over te steken en zUn bruggehoofd In felle ge vechten eenlgszlns uit te breiden. Ten oosten van de Yonne drongen vij andelijke verkennlngsstrljdkrachten naar het zuidoosten op. Voor de westkust van Frankrtik hebben bevelllEingsvaartulgen drie vljandetiike torpedojagers en een torpedomotorboot beschadigd De garnizoenen onzer steunpunten tn de gevechtsgebieden van Toulon en Mar seille handhaven zich nog steeds In zwa- S1,'lr?? ,sterke vijandelijke aan- het d»J van de Rhóne zijn felle gevechten aan den gang met gemoto- i- onzevan den vijand, die pogen vao marschbeweg'ncen in de richting van Lyon te verhinderen. s,r1i'fm,d,:i^len der marine zijn S2HL VU,dkust van Frankrijk een vtjan- pedeerd Cr CCn corvet voort Ver*c,dlngsvuur op Londen duurt de tegenstander !n den Hit! U de> Arno verscheidene ver geefsche verkenntnesBanvaJlen onderno- werH.„ -i ,k,UM der Aziatische zee A ke Bij een vrij groote actie tegen de zeeet,PKwart dfr bpndon °P de AegeïfChe zee nebben de communisten zware vr- i4jZe"..aa" doorfen en gewonden geleden, hootoi L kustvaartuigen en zell- booten werden vernietigd. ««♦.int.' Rnfneensrhe deef van het Oostelilke front hebben onze divisies zich onder het afweren van talriike Bolsjewistische aanvallen verder ,sT,t n,aar de hcvoIen gehicden. In Moldavië Sloegen op 24 Augustus nult- scne en het bondrenootsehap trouwre- bleven Rnemeensehe tanktroenen **- «t.r,5n PP.eUnï verscheidene vijandelijk* H,cr en rtaar voorgekomen mfüü ind Van aanhangers der Roe meensche koningskliek werd gebroken. Ir ^het 5/b,ed van Boekarest en Jn de stad ze|f werden herhaalde aanvallen der verraders afgeslagen. 7iiT,"So«hen 'Ir KarPa,hen en de Weichsel rn bTd front ondernomen aan- sehln wTk '«Jewleken Jtestrand. Tua- aant/lnï "n Narpw hfcldrien zij hun er .,ot verdere sectoren: zij werden In harde gevechten teruggeslagen heicwfi Penetratiepiekken werden dé bolsjewieken door tegenaanvallen tot staan eehraeht. TaJrlJke felle a.nvallen der bolsjewie- nJiH,* Wes,en van Modohn en ten e?s»él? aen Van Wa,k ri'n Moedig incen- «°r taaien tegenstand onzer verhten PTk DoJPat verbitterde ge vechten ontbrand - *|a^vl'egers hebben bijzonder «n ingegrepen In deze gevechten en 28 vijandelijke tanks en ruim 100 vrachtwagens vernield In luchtgevechten door afweerge schut van de luchtmacht werden gisteren viïoe? .„'"t °os,f,I«kp front 87 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten dpn nacht hebben géveehts- en slag- yue-ei-formaties het bolsjewistische revi- taiiieeringsverkeer ten westen van het vaUen,Van Pskof met gocd Kevolg aange- Luchtterreur. I VJiandeUHfle formaties bommenwerpers nebben overdag bommen geworpen op eenige plaatsen In Noorddultsehland en in Bohemen om. op de sleden Rostoek, Wismar Sehwerln en Brftnn Amerikaan sche jagers hebben herhaalden^ in scheerylucht d<* op bet land werkende bevolking beschoten. Des nachts hebben vooral ROsselsheJm en Darmstadt het doelwit gevormd van Britsehe terreur aanvallen Vijandelijke vliegtuigen hebben bovendien bommen geworpen on Berliin en omgeving en in het RiJnlandseh-West. faalscbe gebied. Luchtverdediginesstrljd- kraehten hebben boven Duitsch gebied en boven de bezette westelijke gebieden 75 vijandelijke vliegtuigen, wazrvan 45 vier motorige bommenwerpers, neergeschoten. Troepen onderscheiden zich In aanvulling op het weermachtbericht van Zondag wordt medegedeeld: De 272ste Infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Schack heeft zich in de gevechten ten oosten van Caen her haalde malen door bijzondere standvastig heid onderscheiden. Aan hun heldhaftig optreden is het te danken, dat de vijand, ondanks zeer groot gebruik van menschen en materiaal, geen operatles-e successen kon behalen. De divisie onderscheidde zich reeds in Juli en Augustus door haar dappere houding. In den afweerslag ten noordwesten van Baranof heeft zich een gevechtsgroep stormgeschut en pioniers onder bevel van majoor Bebneke door onwankc'bare standvastigheid onderschelden. In den centralen frontsector beeft zich de pantserlager-afde«llng 53 onder bei-el van kapitein Von Ramin bil den strijd teren tank» bijzonder onderscheid*-i. Ter aanvulling op het weermaehtberieh* van Zaterdag wordt gemeld ,.Een op het oogenblik aan het Oosteli'k front strijdende divisie afweergeschut der luchtmacht onder leiding van generaal- majoor Schalier heeft sedert het becin van den oorloc ruim tooo vijandelijk* vliegtuigen vernield. Eenheden afweerge schut van een luchtvloot Ir. de bezette westelijke gebieden hebben sedert het be gin der invasie, vaak onder hiizonder harde gevechtsomstandigheden lfiöo vijan delijke vliegtuigen neergeschoten."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1