NOORDSDUAND Eischen tot capitulatie bekend gemaakt Groete aanval op Brest DE HELDEN VAN LOMBOK Nog steeds hardnekkige gevechten in Parijs Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager edltlet Schagen: Laan 201. Telefoon 141 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG AUGUSTUS 1««4; SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 202, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar (afw.) Advertentie-tarief: Prü* der gewone advertenties In dere Editie 11 ct. per m.m. BIJ contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks.' Toestand op den Balkan Bessarabië en Boekowina weer terug aan de Sovjet Donauscheepvaart onder Sovjet-contröle (Interinf). De nationale Roemeensche regeering is door vooraanstaande per soonlijkheden van het Roemeensche leger in kennis gesteld van de capitu latievoorwaarden. De eischen der Sovjet-Unie luiden als volgt: le. Het Roemeensche leger behoudt lijn wapens voor zoover het gebruikt wordt voor den strijd in Transsylva- nië. 2e. Het geheele Roemeensche leger moet onverwijld zijn voorraad wapens en munitie aan het opperbevel der Sovjets overdragen. De ravitailleering van de tegen Hongarije strijdende for maties wordt door Sovjetgevolmach tigden geregeld. 3e. Roemenië stelt onmiddellijk 1.4 millioen arbeiders en voorts 100.000 specialisten architecten, ingenieurs, aannemers, monteurs ter beschik king voor den wederopbouw van verwoeste gebieden der Sovjet-Unie. In dit aantal zijn de gedemobiliseerde onderdeelen van het Roemeensche le ger begrepen. 4e. Een terugkeer van'de Roemeen- ache krijgsgevangenen uit de Sovjet- Unie zal afhangen van de totale ten uitvoerlegging van de aan het Roe meensche expeditiecorps gestelde taak. De groepsgewijze terugkeer der krijgs gevangenen na dit tijdstip hangt af van de wijze, waarop de opdrachten worden vervuld, die Roemenië zijn gegeven. 5e. De in Roemeensche handen zijn de Sovjet-Russische en andere geal lieerde krijgsgevangenen moeten on middellijk aan de Roemenië binnen rukkende troepen worden overgege ven en eventueel met Roemeensche wapens worden uitgerust. 6e. De door den Roemecnschen overval op de Sovjet-Unie in 1941 ge roofde gebieden Bessarabië en de Boe- kowina worden onverwijld bij de Sovjet-Unie ingelijfd. 7e De Noordelijke Dobroedzja wordt, een definitieve regeling na het einde van den geheelen oorlog voor behouden, als een directe bestuurszo- ne onder het Sovjet-opperbevel ge plaatst. 8e. De controle over de scheepvaart op de Donau neemt voor den duur van den oorlog het Sovjet-opperbevel op zich. 9e Over het ter beschikking stellen van'land-, lucht- en marinesteunpun ten geeft het opperbevel der Sovjets directe aanwijzingen. 10e. De voorwaarden voor het Her stel zullen de Roemeensche regeering op een later tijdstip worden medege deeld. 11e. De Roemeensche regeering neemt de verantwoordelijkheid op zich, dat alle verordeningen en eischen vanhet opperbevel der Sovjets door alle. Roemeensche militaire en civiele bureau* onverwijld worden uitge voerd. 12e De Roemeensche rcgeering ver plicht zich, na 't einde van de oorlogs handelingen aan het Roemeensche volk gelegenheid te geven om op een democratische wijze 1 stemmen over zijn toekomstigen re- geeringsvorm. 13e. De Sovjet-Unie verklaart zich reeds thans bereid, na het van kracht worden van het vredesverdrag het roode leger terug te trekken uit het gebied van den Roemecnschen staat. Gevechten bij Ploestl en Boekarest. De zich op Roemeenschen bodem be vindende Duitsche divisies stonden Zondag den geheelen dag in alle ge- vechtsgebieden onder zeer sterken druk van overmachtige Sovjet-Russi sche gemotoriseerde en tank formaties. Bovendien kwam het Zondag ten Noorden van Boekarest en bij Ploesti ook tot verbitterde gevechten tusschA-n Duitsche beveiligingsstrijdkrachten en Roemeensche afdeelingen, die poog den, overeenkomstig de Sovjetbeve len, de Duitsche troepen tc ontwape nen. Vernomen wordt, dat de ten Oosten en ten Westen van de Proeth staande Duitsche formaties er in ge slaagd zijn zich den weg naar het Westen vrij te maken en het voorter rein der Karpathen te bereiken. Wel kon de bezetting van de stad Foscani door bolsjewistische formaties niet verhinderd worden, doch de op dringende Sovjetstrijdkrachten had den in de voorafgaande gevechten zoo zware pantserverliezen geleden, dat het hun niet mogelijk was den orde lijken aftocht der Duitsche troepen naar het Zuiden en Westen tegen te houden. De Noordelijke Karpathenpassen be vinden zich alle stevig in Duitsche handen. Op een van de paswegen was de Sovjet-artillerie erin geslaagd de Hongaarsche grens in Zuidwestelijke richting te overschrijden. Duitsche be veiligingstroepen en Honved-forma- ties konden hier in een snellen tegen aanval de bolsjewisten weder terug werpen en aanzienlijke deelen van hen vernietigen. Omtrent de gevech ten ten Noorden van Boekarest en in het gebied van Ploesti wordt verno men. dat de aanvallende Roemeensche formaties zeer groote bloedige verlie zen hebben geleden en dat de Duit sche strijdkrachten zich daar overal volledig in haar posities hebben kun nen handhaven. Duitsche gezant terug naar Sofia In antwoord op een desbetreffende vraag is in de Wilhelmstrasse mede gedeeld. dat de Duitsche gezant in Sofia. Beckerle. een bezoek heeft ge bracht aan den Rijksminister van bui- tenlandsche zaken yon Ribbentrop om rapport uit te brengen en zich thans weer naar Sofia heeft begeven om met de Bulgaarsche regeering over de ontwikkeling van den toestand be sprekingen te voeren. Zoolang geen rapport over deze besprekingen is binnengekomen, is het niet mogelijk een standpunt inzake het Bulgaarsche vraagstuk te bepalen. De S.A. en de totale mobilisatie (Interinf.) - De belangrijkste ge beurtenis van den strijd in Bre- tagne vormde Zondag bet begin van den grooten Arocrikaansclien aanval op de vestinfc Brest. De Amerikaansche opperbevelhebber, generaal Patton. had daartoe vier divisies met zware artillerie en zeer veel luchtstrijdkrachten op een zeer smal gebied vercenigd. Na een zeer krachtig trommelvuur van ver scheidene uren en voortdurende luchtaanvallen gingen de Amerika nen in talrijke golven tot den aan val over aan het noordelijke front en aan het ten oosten van Brest liggende front op het schiereiland Armoripue. De Duitsche vcrcledi- gingsstrijdkrachten sloegen tijdens de zeer zware gevechten, die den geheelen dag duurden, alle Ameri kaansche aanvallen, zoowel op het schiereiland Armorique als in het overige voorterrein van de vesting af. De verliezen der Amerikanen waren vooral in de namiddag en in de avonduren zeer groot. In Ket overige vestinggebied in Bretagne was het betrekkelijk rustig, daar de Amerikanen in verband met de concentratie van al hun aanvals wapens op Brest niet In staat waren tot andere operaties van grooteren omvang Een plaatselijke Duitsche on derneming in het gebied van St. Na- zaire had volledig succes. Bij dezen Duitschen aanval werd een nog bruik bare Amerikaansche tank buitgemaakt. Zeven tanks werden door Duitsche wa pens stukgeschoten. Ten Z.O. van Parijs. Ten zuidoosten van Pariis vallen de Amerikanen van hun bij Melun, Fon- tainebleau, Nogent en Troyés gevormde bruggehoofden uit deels met sterke strijdkrachten, deels met* gepantserde verkenning in de bocht van de Marne aan. Zii stieten echter op den tegen stand der Duitsche versnerringsfor- maties. De gevechten, in het verloop waarvan de Amerikanen vooral aan weerszijden van Nogent en in 't Bosch van .Touy ten noordwesten van Provins zware verliezen leden, duren nog voort. Gevechten aan de Italiaanschc grens, In het Zuid-Fransche gebied bleven de Anglo-Amerikanen Zondag in wes telijke. noordeliike en oostelijke rich ting druk uitoefenen. De zich in het Rhone-dal distancieerende Duitsche troepen bereikten de gestelde doelen, ofschoon zii herhaaldelijk tot den af weer moesten overgaan tegen aanval len van soldeniers en snelle vijande lijke troepen. De vorderingen der An- glo-Amerikanen bleven gering. Nieuwe zware gevechten ontwikkelden zich aan de Fransch—Italiaansche grens. Een poging der Anglo-Amerikanen om de Maddalena-pasweg te h veren mislukte bii St. Paul door het verzet der Duitsche grendelformaties. - De Nat. Soc. Korrespondenz meldt: an verkiezing te De slabschef der S A„ Wilhelm Schep- mann, heeft tijdens verscheidene ar- beidsbesprekingen met de leiders der S.A. groepen bevelen gegeven tot ver sterking van het gebruik der S.A. in 't vaderlandsche oorlogsgebied overeen komstig de eischen van het totale ge bruik der arbeidskrachten voor den oorlog. Als -resultaat van deze bespre kingen en reeds vroeger uitgevoerde maatregelen voor de totaliseering van het gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog heeft de S.A. thans reeds 86 pet. van zijn leiderscorps, voor zoovel dit zijn functie als voornaamste bezig heid uitoefende, ter beschikking gesteld van het front, ondanks het feit. dat zijn oorlogstaak gelegen is op het bied der premilitaire opleiding, optre den bij den luchtoorlog, stadswacht, en landwacht enz., welke taak grooter is geworden dan in vredestijd het geval was. De S.A. als geheel heeft van zijn milioenen leden tot dusver rond 70 pet aan de weermacht afgestaan. Verduister van 20.30-6.45 u. 30 Aug. zon op 6.47, onder 20.34 maan onder 2.02, op 18.50. In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kamer raden. O/H P.m. Jacob van Wassenaar. Heer van Obdam. 1610/13.6. 1665. Lt.-admi- raal van .Holland en West-Fries- land, voorheen kolonel der rui terij. Graftombe in de Groote Kerk te den Haag. O/H P. m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN I Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarinc. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan ge schieden bij de Marine Annahmestelle West, Zweigstolle Nicderlande te Utrecht, de aanmeldingsbureaux voor Marine-vrijwilligers te Amsterdam. Kalverstraat 143. en Rotterdam. NisUwe Binnenweg 98—100. bij alle Hafen- en Ortskommandan- turen en bij de Nebenstellen der Waffen Alle gewenschte inlichtingen, zoowel voor dïenstname bij de Marine als bij de Waffen-H. worden aan bovengenoemde adressen verstrekt. .J Prijsgeven geheimen V 1 zwaar gestraft Ondanks de voortdurende offlcieele waarschuwingen heeft een stel praatzieke lieden, meestal om te kunnen opschep pen, gedurende den iaatslen tijd gche-- men met betrekking tot de vergeldings- wapens prijsgegeven, aldus lozen wij ln de ,,D. A. -zt." De schuldigen werden voor den krijgsraad gedaagd en veroor deeld. De 49-jarige wachtmeester K. moest bij een militaire instantie een geheim instru ment afhalen. Hij moest in een kamer wachten. Hij zei: ..Dat is natuurlijk voor de V 1". Een van de aanwezigen, ant woordde: ,.Wat heb Jij nu met de V 1 uit te staan?" Wachtmeester K deed daarop mededeelingen over alle belang rijke bijzonderheden van het wapen, sprak verder, over nieuwe proefnemingen en somde de plaatsen van vervaardiging en de firma's op, d»e met de leveranties waren belast. Voorts deed hU mededoe- lingen over de ontwikkelingsstadia van andere wapens. Tijdens zijn uiteenzetting kwamen er verschillende belangstellenden om hem heen staan. Desniettegenstaande praatte K. rustig door. Hij werd ter dood veroordeeld. Een andere soldaat, die belast was met de vervaardiging van een vergeldingswa pen, leerde ln Berlijn op het station Friedrichstrasse een vrouw kennen. Hij bezocht met haar een café en vertelde* dat hij bij een belangrijk wapen werk zaam was. Toen de vrouw na eenigen tiid vroes: ,,lk kan toch wel een spionne zijn? Waarom vertelt u mij dal alle maal?". antwoordde de soldaat, dat hij dit voor onmogelijk hield. Hij vertelde verder, dat hij op weg was naar een der voornaamste plaatsen waar het wapen werd vervaardigd Toen hij de vrouw opnieuw ontmoette. vertelde hij haar. dat de fabriek waarin hij werkte, was gebombardeerd, ma"ar dat. niettegenstaan de dat toch doorgewerkt moest worden De krijgsraad veroordeelde hem tot tien jaar tuchthuisstraf. De 36-jarige soldaat M. werd belast met de bewaking van een V 1-fabriek Hem was. evenals zijn kameraden. de strengste geheimhouding ongeleed. Tn een café vertelde hij aan een echtpaar, dat hij de V 1 moest bewaken. Bij het hierop volgende luchtalarm werd deze mededeeling in den schuilkel der door de vrouw verder verteld Van hier uit verbreidde het nieuwtje zich als een loopend vuurtje door de stad. Dc soldaat werd tot zeven jaar tuchthuisstraf veroordeeld.. Dit zijn slechts enkele gevallen, aldus merkt de „D.A.Z." op. die- gedurende de laatste twee maanden voor den krijgsraad kwamen. Steeds gaat het hier om volko men onnadenkend gepraat en een zucht, om zich maar te kunnen laten gelden Vooral tegenover vrouwen trachten on verantwoordelijke mannen zich door dik doenerij voor te doen alsof ze menschen van gewicht of belangrijke scheikundigen zijn Hierdoor verraden zij de belangrijk ste militaire geheimen. Ieder, die met deze menschen in aan raking koml. is verplicht ze onverwijld het zwijgen op te leggen. Wij zijn er allen mede verantwoordelijk voor. aldus het blad. dal men dezen lieden onverbiddelijk den mond snoert. Het mag niet zoo ver komen, dat on verantwoordelijke individuen hun gehei men rondstroo'en en d~t hiervan daarna pas aangifte wordt gedaan. Wie deze menschen laat praten, is tegenover het volk mede-schuldig. Vier kinderen uit éér\ gezin overleden Zondagnacht zijn in het gezin V. aan den Ouden Soesterwcg te Amersfoort vier kinderen, resp, r, 3, 4'/t en 7 jaar oud, onder ver schijnselen van dysenterie overleden. Wijl zich bij de ouders geen enkel verschijnsel van de ziekte heeft voorgedaan en de kinderen de laatste dagen groote hoeveelheden ongewasschen en ten deele onrijp fruit hadden gegeten, vermoedt man dat daarin de oorzaak van het tra gisch gebeuren moet worden gezocht- Jeugdstormfrontfonds ingesteld Ter gelegenheid van het a.s. tienjarig bestaan van den Jeugdstorm, waarvan de officieele viering Zaterdag 30 Sep tember '44 zal plaats vinden, heeft de Hoofdstormer C. v. Geelkerken een Jeugdstormfrontfonds ingesteld. Dit fonds heeft ten doel te komen tot de op- en inrichting van een Jeugdstorm- herstellingsoord bestemd voor: 1. Ge wonde jonge Nederlandsche soldaten die als lid van den Jeugdstorm naar het front zijn vertrokken en aldaar zijn ge wond geraakt, 2. Stormsters. die zich aan het front onderscheidden als Roode Kruiszuster of zich op andere wijze aldaar hebben verdienstelijk gemaakt en herstel van krachten behoeven, 3. Stormers en Stormsters uit dc ge teisterde gebieden (ook uit Duitsch- land), die zich aldaar hebben ingezet en/of gewond zijn geraakt. 4. Leden van den Jeugdstorm, die zich aan het thuisfront voor 100 pet. inzetten en die vanwjge hun lichame- lijken toestand een periode van rust be hoeven. De actie voor dit fonds is ingezet Don derdag 24 Augustus. Op 30 September zal den hoofdstormer worden gemeld, hoe groot het fcfedrag is. dat tot op dien datum is binnengekomen. De Jeugd storm zelf zal het voorbeeld geven. Elk lid. van de kleinste Meeuw tot het oud ste kaderlid. zal zijn /haar offer brengen voor dit zoo sympathieke doel. Er wordt een krachtig beroep gedaan op alle jeugdvrienden in Nederland en verder op alle instellingen om door het brengen van een offer blijk te geven hoezeer men belang stelt in het werk van den Jeugdstorm. Voor dit herstellingsoord. Het Jeugdstorm-eeretehuis, is 'n enorm bedrag noodig, Voor 't tot stand komen van dit gebouw is aller hulp noodzake lijk. Honderd vier en vijftig jonge stor mers van den Jeugdstorm hebben aan de fronten reeds hun leven gegeven voor Europa's vrijheidsstrijd, vele an deren zijn ernstig gewond, honderden staan momenteel aan het front. Ook alle giften in nature zijn van harte wolkom. Bijdragen te storten op postgironummer 25000 Jeugdstormfront fonds. Voor giften in natura, inlich tingen. medodoplingen. enz. wende men zich tot het Stafkwartier. Oorsprongpark 8 te Utrecht, afd. Frontfonds. Met de voorbereidende werkzaamheden is be last hoofdhopman F,. Zilver uit A'dam. Duitsch protest bij de Amerikaansche regeering Het Duitsche ministerie van buiten- landsche zaken heeft een scherpe protest nota doen toekomen aan Amerika. De nota luidt: ..De Duitsche rcgeering is in het bezit van een officieel bericht van kolonel von Au'.ock, destijds commandant der vesting St. Malo. van 14 Augustus. Volgens d't bericht hebben Amerikaansche pantsrj-, strijdkrachten bij een aanval Duitsche krijgsgevangenen op de vijandelijke tanks gezet om daardoor de verdediging der aangevallen Duitsche steunpunten te be moeilijken. Dit misbruik beteekent een ernstige schending van het geldende oor logsrecht. De Duitsche regeering protes teert daartegen met nadruk. Zij verlangt, dat het voorval onverwijld door de be- voeedé militaire Instanties Onderzocht wordt, en zij verwacht, dat de Ameri kaansche regeering haar strijdkrachten strenge aanwijzingen tot eerbiediging van het geldende volkenrecht geeft en dat zij door gepaste maatregelen zal bewerken, dat dergelijke zeer érnstige schendingen van het volkenrecht zich niet herhalen". De Z.S.-procedure Er wordt aan herinnerd, dat de termijn voor het Indienen van dc formulieren betreffende de Z.S.-procedure en het aan vragen van vrijstellingen op 31 Augustus afloopt voor de bouwindustrie, het bosch- en houtbedrijf, de bedrijfsgroep wegver voer en voor dc hier tc lande gevesttede of kantoorhi.id-ndc. doch haar bedrijf geheel of gedeeltelijk in Ned.-Indië. Su riname of Curagno uitoefenende onder nemingen. Bon „Algemeen 211" inleveren Voorlaan z.al men zeepvervangende waschmiddelen uitsluitend onrir-r r.fgfte van een daarvoor aangewezen bon kun nen verkrijgen. In verband hiermede H het koopen, In ontvangst nemen, ver knopen en afleveren van zeepvervanren- de waschmiddelen met ingang van heden verboden. Om voor dit artikel in aan merking te komen moet men bon ..Al gemeen 211" vOór of op Zaterdag 2 Seo- tember a.s. bij zttn leverancier inleveren. Omtrent het tijdstip, waarop men d» zeepvervangende waschmiddelen zal kun nen verkrijgen, zullen nog mcdedeelingcn worden gedaan. Meubeltransport De chef van de afdeeling Vervoer wezen maakt bekend, dat vergunningen voor meubeltransport bij de regeling centrale meubeltransport uitsluitend door bemiddeling van meubeltranspor teurs dienen te worden aangevraagd Aanvragen van de zijde van het publiek worden niet in behandeling genomen. Voor evacuatie-verhuizingen wordt steeds een bijzondere regeling getroffen, waarover het betrokken ge meentelijk bureau nadere inlichtingen kan verstrekken. Nieuws in 't kort 26 tloodcn door neerstortend vliegtuig. - Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, zijn Maandagochtend 26 personen om het leven gekomen, toen een geallieerd vlieg tuig in Prestwlck omlaag stortte. Onder de slachtoffers bevonden zich de 7 leden der bemanning van het toestel. 14 passa giers en 5 bewoners van he' ver-voe-'e Huis, waarop de machine terecht kwam. Vele gevallen van kinderverlamming. - Momenteel komen in Groningen en Dren te. vooral m de gemeente Emmen. veel gevallen van kinderverlamming voor Niet minder dan 53 gevallen werden tot heden geconstateerd. waarvan 4 in de stad Groningen Verschillende patiënten zijn in het aca demisch ziekenhuis opgenomen. Honger In bezette gebieden. - Op ren bijeenkomst van het Unrra-comité *e Rome werd verklaard, dat volgens de be rekeningen van een vooraanstaand Ame- rikaansch econoom de helft van de „be vrijde" Europeanen dezen winter niets te eten zal hebben en dat 75 procent kou z.al moeten lijden. Men zrt er rekening mee dienen te houden, dat deze percen tages hoe langer de oorlog duuft steeds hooger zullen worden. „In Ita'ië lijdt het volk honger", stelde de Unrra-commissa- ris vast. s.maar in Frankrijk zal het bin nenkort ntet anders gesteld zijn". Germaansch graf ontdekt. - Btj grond- arbetd in Budln aan de Eger is men op een groot antiek graf gestooten. dat vol gens deskundigen uit de 9de eeuw da teert. In dit Germaansche graf trof men kunstig gevormde offerschalen van o gebakken leem aan, die ernstig bescha digd waren doch door bevoegde handen weer ln hun oorspronkelijken vorm zul len worden hersteld. Lijdensbeker tot den bodem geledigd Slachtoffers van ondank TNE wereldoorlog heeft zijn hoogtepunt L' bereikt. Millioenen jonge mannen heb ben hun leven op de slagvelden uitge snikt. Duizenden vallen nog eiken dag. De Germaansche lotsbeslissing wordt met bloedige letters ln het bock der geschie denis geschreven. Met ademlooze span ning volgt elkeen de ontzaggelijke wor steling. De dezer dagen plaatsvindende 5(T-jar!ge herdenking der Lombok-expeditie ligt be zijden déze groote wereldgebeurtenis. Honderdvijftig veteranen zullen zich ver eenigen en in stilte het feit herdenken, dat zii vijftig jaar geleden met de toen maals gesneuvelde kameraden schouder aan schouder voor Nederlands grootheid streden. De jongste dezer nog levende strijders Is 69 jaar. Zij zijn imperium bouwers geweest in den besten zin des voords. Zij moeten thans in hun laatste levensjaren getuige zijn van den onder gang vaji hun werk. Het Nederlandsche Weermachtbericht Doorbraakgevechten in Roemenië aan den gang Sovjet-aanvallén overal afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüIIRF.R, 28 Aug. (DNB). - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied ten Westen van Rouaan viel de vijand eok gisteren onze troepen op den Zuidelijken oever van de Seine fel aan. De aanval bleef echter overal door het geconcentreerde afweervuur ste ken. Een vijandelijk bruggehoofd ten Oosten van Elbeuf werd in een tegenaanval verkleind. Her nieuwde vijandelijke aanvallen mislukten daar, waarbij 20 tanks en 6 gepantserde verkenningswa gens waren stukgeschoten. Ten Noorden van Mantes pro beerde de vijand zijn brugge hoofd uit te breiden, doch hij kon ondanks het in den strijd werpen van sterke infanterie- cn tank- strijdkracliten slechts geringe ter reinwinst behalen. In Parijs bieden talrijke Duitsche steunpunten nog steeds hardnekkig verzet. Door tanks gesteunde aanval- 'en van den vijand van de stad uit in Noordoostelijke richting verden door tegenaanvallen tot staan gebracht. In het gebied ten Zuidoosten van Parijs drong de vijand onze troepen in he vige gevechten naar de beneden- Mar-ne terug. Een oproep van de Amerikanen, gericht aan den comman dant van de vesting Brest. werd van de hand gewezen De vijand ging daarop gisteren met sterke infanterie- en tankstrijdkrachten tol den grooten aanval over. De gevechten namen in den loop van den dag steeds meer in hevigheid toe. De bezetting van Brest sloeg echter, door leger-, marine- en lhchtafweer batterij en doeltreffend ge steund. alle aanvallen af. De vijand leed zware, bloedige verliezen en ver loor 7 tanks. Enkele plaatselijke pe- netratieplekken in het voorterrein van de vesting werden afgegrendeld. Onze bewegingen in het Rhóne-dal verloopen volgens plan. Verscheidene pogingen van den vijand om van het Oosten uit op den dalweg te komen mislukten. Gewapende veerbooten en motoiv lorpedobooten brachten in het zeege bied ten Westen van Fecamp in een hard gevecht met een krachtig -be schermde formatie kruisers een vijan» delijkcn torpedojager en een motor torpedoboot tot zinken. Twee eigen vaartuigen gingen verloren. Andere werden beschadigd. Voor de Zuidfransche kust werd een vijandelijke kruiser door Ita liaansche strijdmiddelen na torpedo treffers zwaar beschadigd. In het Fransche gebied werden 174 terroristen in den strijd vernietigd. Zwaar vergeldingsvuur van de V 1 ligt op Londen. In Italië ondernam de vijand in den Arno-sector verscheidene vergeefsehe verkenningsaanvallen. Aan de Adria- tische kust bleven vrij krachtige aan vallen van den vijand zonder resul taat. Roemeensche front. In Roemenië voeren onze troepen aan weerszijden van de beneden- Proeth nog steeds zware doorbraakge vechten. Bij het voortzetten van den aanval in Zuidelijke én Westelijke richting is de vijand over de Sereth heengetrokken en heeft hij ondanks het verbitterde verzet van onze troe pen Focsani veroverd. Hij verloor daar talrijke tanks. Tegen de poging van den vijand om via de Oostelijke Karpathen Hongarije binnen te dringen, maken tegenaanvallen van Hongaarsche en Duitsche troepen goe de vorderingen. Bij en ten Noordwes ten van Piatra Neamt mislukten Sov- jetaanvallen. In het Weirhsel-bruggehoofd ten Westen van Baranof zijn harde aan- vals- en afvveergevechten gaande. Tusschen Weichsel en Narew zetten de bolsjewisten hun grooten aanval voort en breidden dezen in Noorde lijke richting tot op den Bobr-sector uit. Zij werden in harde gevechten afgeslagen. Verscheidene penetraties werden afgegrendeld. Ten Noordwesten van Mitau, ten Noordwesten van Modobn en ten Noordoosten van Walk stortten hevi ge vijandelijke aanvallen door het taaie verzet van onze troepen ineen In 't gebied ten Noorden van Dorpat doorgedrongen vijandelijke strijd krachten werden in een tegenaanval opgevangen. In luchtgevechten en door dc lucht doelartillerie van de luchtmacht wer den boven het Oostelijke front 50 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. Luchtoorlog. Vijandelijke bommenwerpers vielen overdag hnder de bescherming van wolken enkele plaatsen in West- en Noord-Duitschland aan, waaronder Duisburg en Emden. Andere luchtaan vallen waren gericht op Opper-Sile- zisch gebied. In den nacht wierpen enkele vijan delijke vliegtuigen bommen neer op Mannheim en Ludwigshafen. 24 vij andelijke vliegtuigen werden bij deze aanvallen neergeschoten. x In aanvulling op het weermachtbe richt wordt nog gemeld: In de sedert Juli voortdurende gevechten aan San en Weichsel heeft zich de reeds her haaldelijk beproefd gebleken Oost- Pruisische 24ste pantserdivisie ondey bevel van luitenant-generaal Reichs- freiherr von Edelsheim opnieuw in aanval en afweer schitterend gehou den.- Rijk over zee vormde de indrukwek kende demonstratie van het Nederlandsche pionierschap, dat het woord „onmogelijk" niet kende aldus mr. Rost van Ton ningen In „De Waag". 'Het is een merkwaardig verschijnsel, dat juist In het tegenwoordige tijdsge wricht de bezinning op dit grootsche ver leden zich baan breekt. Dezer dagen zag prof. Gerretson's werkje „Cocn's Eerher stel" het licht. De schrijver is geen geest verwant der dragers eener nationaal- socialistlsche wereldbeschouwing. doch ook hij heeft den smaad, welke aan onze koloniale pioniers werd aangedaan, blijk baar als een schandvlek op het eereschild der natie beschouwd. Dc krijgsgeschiedenis van Nederlnndsch Indië kent vele wapenfeiten, die zouden verdienen aan de vergetelheid te worden ontrukt, mits het doel zij, ons volk de noodzaak van een eerherstel voor oogen te voeren. Daar waar de herinnering aan de (jaden onzer helden slechts bedoelt deze te plaatsen tegenover het onvergan kelijke heldendom der Duitsche weer macht en der Nederlandsche vrijwilligers in hun strijd voor de Germaansche een wording, wordt cerschenriis te t w t e- d e n m a 1 e begaan. T^E Lombok-expeditie van 1994 Is, ver- geleken met dc reeks aangrijpende heldendaden der millioenenlegers van het nationarl-socialisme. een episode binnen klein bestek. Doch de geest, dié dc man nen van Lombok in 1894 bezielde, was de zelfde als die der beste strijders Ln dezen oorlog. Lombok trad In 1674 bij de eerste ex peditie van de Oostlndische Compagnie in het voetlicht van onze overzeesche ge schiedenis. In 1843 sloot de toenmalige Indische reeeering met de vorsten van Lombok het contract van Mataram. Van een werkelijke pacificatie of vestiging van ons gezag was geen sprake. Op ver zoek van de onderdrukte Sasaks werd in 1894 onder generaal Vetter een expeditie uitgerust. Deze eindigde in twee der bloe digste nederlagen onzer koloniale krijgs geschiedenis, n 1 hij Tiakranegara en Ma taram. De expeditie startte opnieuw. Op 29 Aug. valt Mataram, op IE' Nov. Tja- kranegara. Wapenfeiten als deze vormen het ver- overlngs- en pacificatiewerk van Insu- linde. Daden van weergaloozen ,mnert beleid en trouw", dè zinspreuk der mili taire Willemsorde, sluimeren vergeten ln de folianten der militaire en koloniale archieven. De tegenwoordige tijd vormt een breuk tusschen deze overzeesche traditie van ons volk en de wederbezfnning op het landwaarts gerichte pionierswerk van ons volk sinds den boerentrek. De noodlots- strijd van den dertigjarigen oorlog en <fe daarmede gepaard gaande verwoesting van het Rijk heeft een gezamcn'flke over zeesche ontplooiing der Nederlandsche stammen onmogelijk gemaakt. Nederland ging zijn weg alléén, de pioniers verricht ten wonderen, doch hun ontbrak de rug gesteun van een straf geleid bewind. Wie de koloniale geschiedenis, niet In het minst de episoden van Jan Pietersz. Coen tot aan Lombok bestudeert, wordt ge troffen door de nagenoeg totale ontsten tenis van een werkelijken ruggesteun uit Nederland. De kooplieden zagen slechts het geldgewin: zij waren niet vervuld van denzelfden geest als de Nederlandsche pioniers der wereldzeeën Zoo past ook hier mutatls mutandis he« Ftihrerwoord. uitgesproken tn 1940: „Hoe veel zou De Ruvter niet tot stand hebben gebracht, als de macht van een eensge zind Germaansch Rijk achter hem had gestaan". ïnderdaa'd. T"\E Nederlandsche krijgsgeschiedenis te *-* water en in de koloniën vormt een aangrijpend verslag der eenzaamheid. De Ruyter is wel een der meest tragische voorbeelden onzer helden. De moedpr- landsche achteloosheid scheen na de grondvesting der monarchie onder Koning Willem I voor een doelbewuste politiek plaats te zullen maken. Zelfs Koning Willem in heeft zich nog verzet tegen den geest van lamlendigheid der koop lieden. Doch beide Koningen struikelden over den welgedanen „bourgeois-geest". welke gespeend was van die vonk van ridderlijkheid, die den strijder vervult. Na den dood van Koning Willem UI zegepraalde deze géést der welgedaanheid. De strijders van l.ombok en zoovele Nederlandsch-ïndische veteranen hebben den lijdensbeker der miskenning tot dpn bodem toe geledigd. Hun werd na hun terugkeer In het vaderland de schamele bete brood toegeworpen, die de harde rekenmeesters van het moederland voor hen hadden beschikbaar gesteld. Het s overbodig, hier een verslag-'e geven san de talrijke 'pogingen, die vóór den tien den Mei 1949 ln het werk weiden om het Int der Indische veteranen te ver beteren. Ook gedurende de bezetting Zlin pogingen gedaan, hier den eereplicht van ons volk gestand te doen. SCHRIJVER dezes moet ln dit artikel melding maken van het feit. dat de tegenwoordige Secretaris-Generaal van het Departepient van Koloniën zich dezer dagen heeft verzet tegen het voordel tot lotsverbetering der Lombokstrijders on der het voorwendsel, dat dit „gevolgen" zou hebben voor de andere veteranen In derdaad. dit zou het geval zijn geweest en dit zou in deze dagen den toetssteen hebben kunnen vormen voor den gee«t. die de dragers van het ondergegane democratische bewind vervult. De beslissing van Koloniën brandmerkt, de dragers van het vroegere bewind, in den strijd om Nederlands plaats tusschen de volkeren hebben dc dienaren der An gelsaksische mogendheden zich in het bezette gebied maar al te vaak beroepen op de Nederlandsche prestaties van het verleden. De onwaarachtigheid dezer pretentie ligt naakt voor het aangezicht van ons volk. Herstel der miskenning is door den verantwoordelijken leider van het Depar tement van Koloniën afgewezen. Als toeschouwers hebben de vertegenwoordi gers van ons vroeger bewind de presta ties van onze koloniale pioniers toege juicht, zoodra dc waardeerlng concrete vormen moest aannemen plachten zij de pioniers te vergeten. Boven de graven der Lombokstrijders moge ons volk in graniet griften: „ZIJ waren de slachtoffers van gen ondenk baar schand-.,bewind". Tomaataardappelen Een kweeker ln Horsoe op Jut land is er na langdurige pogingen ln geslaagd door bestuiving een krui sing te doen ontstaan tusschen tomaat en aardappel. Het product van deze merkwaardige plant heeft bloesems, die gelijken op die van den tomaat, terwijl de plant zelf meer op die van een aardappel lijkt. De vrucht heeft e?n iets andere kleur dan de aardappel en is zoo smakelijk, dat ieder, die ervan ge proefd heeft, geestdriftig is. Het proefstation in Tylstrupp heeft ge poogd den tomaataardappel te kwee ken. doch dit is nog niet gelukt aangezien de planten nog niet vrij zijn van de z.g. mozaikziekte. De pogingen worden voortgezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1