Geallieerden vallen sterk aan in Noord-Frankrijk Gevechten in Parijs thans gestaakt Slechts de keuze; handhaving of vernietiging Heftige tegenstand Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 (Unen). Postrekening 66189. WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1S44. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 203, 2 pagina's. Hoomomm Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDKR, Alkmaar <afw.» Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertentie» In deze Editie 11 CU per mm. HIJ contract binnen een Jaar t* gcbrulkeD belang- rüke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage Dere Courant verschijnt dagelijks. Nieuwe weerstandslinie bij Parijs gevormd Strijd aan Seine en Marne Aan het westelijke front duurde Maandag de zware worsteling aan dc Seine en Marne met toenemen de verbittering voort. In het mon- dingsgebied van de Seine viel, naar het I>. N. B. verneemt, het eerste Canadccschc leger het brugge- hoofd ten westen van Rcuaan aan, doch de druk was geringer dan de voorgaande dagen. Tusschcn Rouaan en ParUs probccrcn thans Canadee- zen en Britten hun bru"g-h„'.fdcn uit te breiden en nieuwe plaatsen te vinden waar zii de rivier kun nen oversteken. Bii ai deze opera tics werden zii door sterke forma ties bommenwerpers en geconcen treerd artillerievuur gesteund. In de lus van de Seine ten oosten van Elbeuf viel de viiand van Freneuse uit in oosleliike richting aan. Hij werd echter na geringe terreinwinst afge slagen. Ook aan de lus ten westen van Les Andelys werd de opgedrongen vijand door onverwijlde tegenaanvallen opgevangen. Ten zuiden van Les An delys konden Brltsche st iidkrachten daarentegen bii Notre Dame de 1'Isle met aanvankelijk nog vrij -wakke strijdkrachten opnieuw over de rivier heentrekken. Hier zoowel als ten noor den van Vernon en ten noorden van Mantes viel de viiand eveneens in noordelijke richting aan, zonder ech ter onder den druk van onze door de luchtmacht gesteunde maatregelen be langrijke vorderingen te kunnen beha len. Talrijke gevechten Het zwaartepunt van de vijandelijke operaties lag in het gebied ten oosten van Pariis aan de Marne. Door concen tratie van sterke pantser-, gemotori seerde infanterde- en artillerieforma ties alsmede van formaties bommen werpers viel het derde Amerikaansche leger over een breed front op de lijn Meaux—Montmirail in noordelijke rich ting aan en drong met twee sterke wig gen naar het bosch Viller— Cotterets en naar den weg SoissonsReims op. Tus- schen deze beide hoofdwiggen vielen andere troepen bii Chateau Thierry en ten noordwesten hiervan aan. Zware gevechten zijn langs de Qurcq en aan de Vesle in den sector van Fismes gaande. Op deze plaats verplaatsen de gevechten zich naar de uit den eersten wereldoorlog bekende gebieden. Een tweede sterke aanval werd on dernomen van het gebied van Romilly uit in noordoostelijke richting. In het voorterrein van de door onze troepen bij Epernav en Vitry-le-Francois ge vormde bruggehoofden ontstonden ver bitterde gevechten, die nog voortduren, ln het verloop waarvan onze pantser- Nood en deugd TYE vijand bevindt zich in alge- meenen opmarsch en geeft voor eerst nog de snelheid van het tempo aan. In het Westen raast de maal stroom het snelst, in het Oosten het hardnekkigst. Dat de nieuwe situaties nieuwe en ingrijpende besluiten van ons eischen, is duidelijk. In dit sta dium laat de oorlog zich niet meer met stuivers betalen, doch eischt hij ronde rijksdaalders! aldus de „Brüsseler Ztg." Hoe is de toestand, aan de fronten? Het westelijke front ligt ons het naast. De aanvankelijke duidelijkheid van zijn kenmerken is verloren gegaan. Aan dezen en aan genen kant hebben de gevechten hun zwaren tol gcëischt. Daar, waar de tegenstander de bases der V. 1 vermoedt, speurt hij het hardnekkigst. Wat weken geleden de „Daily Mail eens op bezwerenden toon in de ooren der Geallieerde ge neraals schreeuwde, nl. dat er géén middel tegen de nieuwe technische wonderen der Duitschers was dan hun tusschen Cherbourg en Antwer pen iedere strook grond te ontrukken, dat geeft nu in het bijzonder te den ken. Wat zich thans in de meest ver scheidene vormen van den gerouti- neerden en meest modernen bewe gingsoorlog ontwikkelt, dat draagt talrijke aanwijzingen, dat het groote vijandelijke plan, nl. om den oorlog in een record-tempo te beëindigen een nieuwe waardeering van traditio neel e voorstellingen vereischt. De vijandelijke strategie wil het niet meer op een botsing met onze nieu we wapens en nieuwe divisies laten «ankomen. Eerst op, niet vóór den eersten vre- desdag zullen de gevechten, de suc cessen zoowel als de nederlagen, als één geheel kunnen worden gezien en beoordeeld. Wat zich thans in het westen afspeelt, en wélke nieuwe en misschien in beweging blijvende vor men het front aanneemt, dat alles kan definitief pas na het einde van den oorlog worden bepaald. Iedere op zich zélf staande beschouwingswijze over de terugtochten moet daarom thans twijfelachtig zijn en blijven zoolang scherpe Duitsche tegen maatregelen niet de correctie daarop leveren. Dat deze tegenmaat regelen zich niet maar volgens de oude banen zullen bewegen, is een feit, waarop de vijand vóór alles zijn vermoedens voor de toekomst bouwt. Tot dan toe moet waarschijnlijk nog menige harde strijd en menig offer worden doorstaan. Aan het westelijke front moeten de pijlers van een dap peren tegenstand zóó lang door be wijzen van persoonlijken strijdgeest worden gevormd, als de algeheele toestand het nog niet voor ons raad zaam maakt, om over te gaan tot ope raties, welker begin door de concen tratie van groote reserves moet wor den beïnvloed. De moeilijkste van alle oorlogsdeugden moet steeds weer opnieuw worden beoefend, nl. om ook in de méést benauwende situaties niets van zijn standvastigheid te ver liezen. De tegenstander braakt de opge hoopte massa's materiaal van twee wereldrijken uit. Onze soldaten, dik wijls op zichzelf aangewezen en slechts op eigen initiatief en eigen moed vertrouwende, leveren talrijke bewijzen van een heldendom, dat staat in het. teeken van „Ondanks alles!" En wij, die den blik eenige weken verder richten, kunnen niet bang zijn. dat het lot, dat beslist over zege of nederlaag, óóit tegen'ons zal kunnen iiin'V jagers en grenadiers talriike vijande lijke tanks vernietigden. Steunende op deze bruggehoofden vielen onze ver- sperrinsformaties en beweeglijke pant sertroepen den in de richting naar Chalons-sur-Marne op verkenning uit zijnden vijand energiek aan. Andere tegenaanvallen ziin van het gebied van den bovenloop van de Marne uit tegen de ten oosten van Troyes oprukkende Amerikaansche tankformaties gaande. Evenals aan de Marne is ook in het zuid-Fransche gebied de bewegings oorlog in vollen gang. In Bretagne zetten de Anglo-Amerika- nen hun grooten aanval op Brest voort. hevige bombardementen en zwaar artillerievuur viel de viiand over een breed front met infanterie- en tankfor maties aan. In verbitterde heen- en weergolvende gevechten werden de on- beteekenende penetraties van den vijand door onze troepen opgeheven. De verliezen van de aanvallers en de Gaul listen. die hen steunen, ziin -waar. De strijd om Parys. Over den strijd om Pariis melden de Duitsche bladen nog dat Reuter reeds op Zaterdag j.1. seinde, dat de Duit sche bezettingstroepen van Parijs een capitulatie-overeenkomst met generaal Lecklen hadden onderteekend. Daar dit een leugenachtig bericht was moest Reuter Zondag ziin sensatie- bericht herroepen met de mededee- ling, dat de formaties van het eerste Duitsche leger van generaal De la Che- vallerie nog steeds verbitterd tegen stand boden in en om Parijs en dat de 1 nglo-Amerikanen zich stap voor stap een doortocht door Pariis moesten ba nen. in noordelijke en oostelijke rich ting. Het waren vooral de pantserfor- maties van generaal Kolitz en van ge- neraal-majoor von Aulock. oroeder van den beroemden verdediger van St. Ma- lo. welke zich hardnekkig in Parijs ver dedigden. Ofschoon de aanvallers steeds op nieuwe pantserversperringen stieten en iederen meter bloedig moesten ver overen. gelukte het hun toch. dank zij voortdurend nieuwen aanvoer van ver- sche striidknachten via Versailles Etampes tot het centrum der stad door te dringen. Gelijktijdig moesten de Duitsche v dedigers zich verweren tegen gemobi liseerd straatgepeupel en communisti sche elementen, die door de Amerika nen werden bewapend. Vooral door het optreden dezer terroristen, die ook het gematigde deel der Panische bevolking dwongen aan de straatgevechten deel te nemen, werd de stad zwaar geteis terd. Door het opbreken van het asfalt der boulevards, het opwerpen van bar ricaden en het opblazen van groote ge bouwen werd de georganiseerde tegen stand van de terroristen verhoogd. Ieder normaal civiel verkeer in Parijs was aldus onmogelijk geworden; de Duitsche troepen onderhielden de ver binding met hun steunpunten door mid del van gepantserde voertuigen. Bij het Grand Palais. op de Place de 1'Etoile, op de Place de la Concorde 'en in het Louvre veroverden Duitsche .pantser wagens de barricaden en gebruikten ze op hun beurt tot versterking van hun verdediging. Toen echter drie pantser en gemotoriseerde divisies der Anglo- Amerikanen er in waren geslaagd Pa rijs binnen te dringen, trokken de Duit sche verdedigers zich langzaam op een nieuwe wecrstandslinie ten Noorden en Oosten van de stad terug. Dlstancieerlng in Zuid-Frankryk De tegenwoordige oorlogssituatie maakt het noodzakelijk dat de Duitsche troepen in Zuid-Frankriik daarheen gaan. waar hun aanwezigheid van groo- ter beteekenis is. Aldus karakteriseert men in welingelichte Duitsche militaire kringen de situatie in Zuid-Frankrijk. De Duitsche troepen in deze gebieden worden dus welbewust van de Ameri kaansche strijdkrachten gedistancieerd. Vjortdurend trachten de Geallieerden deze distancieeringsbewegingen te sto ren. doch door het taaie verzet van de Duitsche achterhoeden, leveren deze pogingen geen resultaat op. In de ge bieden ten noordwesten van Valence en ten zuiden van Vienne zijn geallieerde pogingen om een wig in de Duitsche stellingen te drijven, mislukt. Noordhollandsche renners in Valkenburg »!N HET PRfiCHTIBI EEN ZAAN KAt/TEG,EEN A.S. LAHDEKA/yP/oeN 3&INT ZDN LAATSTE CAuBEGG' Be^T'JSINÖ, VHXe*/BUZG~ BCRRfT BLAUW, P>B DE ZAAAiGCHe MOLBbJ AA*TS7Ï Bovenop PeM Beul. NALKBNBUGJB. hst was eéN groot 6ch monbhi voor. oNB. ver zaanecwe. LeGlOEW IN EEN APE"? V0S/4EV GBRaj^o v. BEEK. UIT OOGTZAAM, P'E e>E PRAAIE, 2 PLAATS BEZETTE, Bef» OP) 6OL>K SO/ELUNGEfyOUOT (0) SnjwtN OOOQ ÏN IBuWBNOUOE. OReNDSLPOO^r EN AAT K.UILNVNJDIE B'J pe PROP3 Da EEK mm NAM NOORP HOL LAN O HOOOWELDENJ Bk Z'J PiE Sneuvelden/" coR. bakker bn cees aa tor veitNtJGeN »er«wo« Srpijo Onze „eigen" Jongens uit het vlakke land veroverden den Cauberg en dongen mee om het wegkampioenschap van Nederland. Onze teekenaar zag hen zóó. De Wilhelmstrasse over den oorlog Naar aanleiding van een vraag van buitenlandsche Journalisten gaf de woord voerder der Wilhelmstrasse gister een uiteenzetting over de gronden, die pleiten voor een posiiieve beoordeeling van de positie van Duitschland en zijn kansen op succes. Het militaire en economisch po tentieel van het Duitsche Rijk, versterkt door het totale gebruik van geweldige krachtreserves, die thans op gang komen, de productie van volkomen nieuwe strijd middelen en dc physieke en moreele weerstandskracht van het volk moeten, aldus de woordvoerder, hij een objectieve beoordeeling evenzeer .ln aanmerking ge nomen worden als een voor Duitschland gunstige vergelijking tusschen den tegen- woordigen toestand van het land en vroegere bijzonder kritieke situaties van z|jn vijanden. Alle voorwaarden z|jn aan wezig om te verwachten, dat Duitschland in het te hoven komen van dergelijke situaties niet bij z|jn vijanden zal achter staan, maar hen zal overtreffen. Het feit, dat het geheele volk het lot kent, dat z|jn vijanden het hebben toegedacht, draagt bovendien b|j tot het vaste besluit, dat aan dezen oorlog een beslissende wending zal worden gegeven. Eikenloof voor Leon Degrelle De Führer heeft den commandant van de 5de JJ-vrijwilligers pantserbrigade „Wallonië", M-Sturmbannführer Leon De grelle, het eikenloof behoorende bij het ridderkruis van het Ijzeren kruis ver leend. Den 22sten Augustus werd een gevechts groep van de JJ-Sturmbrlgade „Wallonië" onder bevel van JJ-Sturmbannfilhrer De grelle in de aanvulling op het weermacht- bericht met lof vermeld, daar zij zleh bij de gevechten ten westen van het Meer van Pskof door bijzondere taaiheid en aanvalsgeest had onderscheiden. Den 23en Augustus ondérscheidde Leon Degrelle zich bij de zware gevechten ten zuid westen van Dorpat opnieuw door zijn niets ontziend persoonlijk optreden. Verduister van 20.30-6.45 u. 31 Aug: Zon op 6.48, onder 20.31 u. Maan onder 3,08, op 19,36 n. Veertien dooden door luchtaanvallen In den loop van Maandag vielen in verschillende deelen van ons land Anglo-Amerikaansche vliegers opnieuw personentreinen, auto's en voetgangers met 'ooordwapens aan. Tengevolge daarvan waren er on der de Nederlandsche burgerbevol king weder 14 dooden. 29 zwaar- en meer dan 60 lichtgewond-n. Heem- en Volkskundige Werkgemeenschap «De Lage Landen" Reeds voorbereidend werk verricht In het voormalig paleis van den commissaris der Koningin, Nieuwe Gracht 7, te Haarlem, heeft thans de Heem- en Volkskundige Werkgemeen schap „De Lage Landen" haar huis vesting gekregen. In de bibliotheek, die toegankelijk wordt gesteld voor ieder, die zich voor de heem- en volks kunde interesseert, werd Dinsdag een persconferentie gehouden, waar de voorzitter, de heer G. A. van Schaik. de man, die al tientallen Jaren zijn sporen op dat gebied heeft verdiend. „De Lage Landen" voorstelde als de laatste zuster van een drietal, dat zich de bevordering van de heemkunde ten doel stelt. De andere werkgemeen schappen zijn „Saxo Frisia". met als werkgebied Friesland, Groningen, Drente, Overijssel en een deel van Gelderland en „De Spade", omvattend Brabant en Limburg en een deel van Gelderland. Het werkgebied van „De Lage Lan den" omvat Zeeland, Zuid- en Noord- Holland en Utrecht. Doel is. de massa te interesseereh voor het karakteris tieke wezen en zijn uitingen van het Nederlandsche volksleven overeen komstig zijn structuur. In de laatste decennia heeft men kennis gemaakt met een massa „ismen", als bewijzen, dat alle banden verbroken waren. De geweldige worsteling, die thans als een lawine over ons komt, Is een strijd naar het herstel van de oude waar den, die in het volk leven. Het werk van „De Lage Landen" ligt niet. op het terrein van politieke partijschappen of bewegingen, ook niet op economisch of zakelijk terrein Wij, aldus spr., streven naar begrip en vereeniging van wat volkskundig bij elkander behoort. Staatkundige gren zen zijn ons vreemd. „De Lage Lan den" heeft een bureau voor architec tuur, dat voorlichting geeft over res tauratie van oude gebouwen en toe komstige bebouwing van gemeenten. Verblijdend is. datreeds 200 burge meesters in het werkgebied hun me dewerking toezegden. „De Lage Landen" wenscht geens zins die werken zelf uit te voeren. Zij heeft ook een afdeeling voor natuur- en landschapbescherming en streeft er bovenal naar, de rijpere jeugd voor dat werk te interesseeren. Voorts is er een afdeeling litteratuur en een af deeling beeldende kunst. Behalve de individueele betrek kingen, die de leiding van de werkge meenschap aanknoopt, zullen maande- lijksche bijeenkomsten en week-ein- den georganiseerd worden met voor drachten en onderlinge gedarhtenwis- seling. Week-einden zullen bij voor keur daar worden gehouden, waar ge legenheid is tot het maken van ge meenschappelijke wandelingen rondgangen onder leiding van raen- schen, die ter plaatse met de bevol- Weermachtbericht Duitsche troepen teruggenomen op N. oever van de Seine Harde gevechten aan den Proeth UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FilHRER, 29 Aug. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan den benedenloop van de Seine werd de kern van onze troepen op den Noordelijken oever van de rivier teruggenomen. De achtervolgende vijand bleef ln het afweervuur steken. Aanvallen van den vijand uit zijn bruggehoofden ten noordwesten van ParUs werden tot staan gebracht. Onze steunpunten ln de stad z|jn na dagenlange zware gevechten voor de vijandelijke overmacht bezweken. Ten oosten van ParUs heeft de vijand thans over een breed front de noor delijke richting Ingeslagen, om via de linie Ctialons-sur-Marne-Cha- teau Thierry In onze zuidelijke flank te stooten. Aan de Marne z|jn hevige gevechten met de vijandelijke Generaal Dittmar Grootste deel van Frankrijk in geallieerd bezit De strijd zal voortgaan Lt.generaal Dittmar, de militaire spre ker van den Grootduitschen Omroep, heeft heden over den toestand aan de fronten o.a. gezegd: Wederom drukt thans op de wereld de enorme last van een jarenlang en met gebruik van alle geestelijke en materieele middelen gevoerden oorlog. Weliswaar is de intensiteit van de oorlogvoering door het uitputten van alle middelen, die een buitengewoon ontwikkelde techniek ver mogen te verschaffen, en door het ver- waarloozen van bijna alle moreele beper kingen bij de toepassing daarvan, tot het uiterste opgevoerd. Doch zelfs dat is niet voldoende geweest om den oorlog zooda nig te verkorten, als ongetwijfeld ln de bedoeling heeft gelegen van hen, die den van alle remmen bevrijden, ln uiteinde- lijken zin totalen oorlog hebben gepro clameerd. Wanneer de tegenover ons staande wereld bereid ware geweest het levensrecht van een groot, flink, hard werkend volk eerlijk te erkennen er zou geen reden denkbaar zijn geweest rom deze tijd van strijden en lijden nog eens meer dan vijf jaar de wereld moest vervullen en nog langer vervullen zal. Want dat Is zeker, de geweldige strijd zal voortgaan. Hij moet voortgaan omdat en zoolang onze vijanden aan hun oor logsdoelen vasthouden, zoolang niet ver stand en beter Inzicht gekomen zijn ln plaats van den wil tot vernietiging, welke de bereidheid het uiterste te geven tot ultlma ratio van ons volk maakt. De ontwikkeling van den toestand In deze weken moge weliswaar bij onze vij anden de hoop gewekt hebben, dat. het doel der militaire overwinning op Duitsch land niet even ver meer verwijderd zou zijn dan ongeveer drie maanden geleden Het uiterlijke verloop der gebeurtenissen schijnt hun opvatting zelfs ln hooge mate ln het gelijk te stellen. Wij verhelen het Duitsche volk den ernst van den toe stand op het huidige moment even wei nig als wij het bij vroegere moeilijke en dreigende toestanden hebben gedaan. Hoe staan de zaken? Hoe staan de zaken? Wij hebben in den loop van twee maanden aanzien lijke deelen verloren van wat wij, als vrucht van onze veroveringen in de eerste jaren van den oorlog, vast In handen meenden te houden en 'lat on getwijfeld als belangrijke uitbreiding van de operatieve en economische basis van onze oorlogvoering kon worden beschouwd. Frankrijk ls voor het groot ste gedeelte aan onze handen ontglipt Wij zijn in zeer zware gevechten ge wikkeld voor het behoud van belang rijke resteerende gebieden, zoowel aan de kust als ln Noordoost- en Oost- Frankrijk. Hier is een bewegingsoorlog ontketend, die in meer dan een opzicht herinnert aan de gevechten van 1940 Wat destijds de doordachte consequen tie bij het gebruik van moderne strijd middelen voor het succes moest doen. doet thans bij den tegenstander de nu merieke overmacht. Het is het hooglied van den Duitschen strijder en van de Duitsche leiding wanneer wij constatee- ren. dat anders dan in het omge keerde geval ln 1940 na een onvergelij kelijk veel kor ter en strijd zij zich nog steeds op een bloecjlgen en moel- zamen weg bevinden, waarvan het ein de ook thans nog niet te zien ls. Ook de gevechten in Zuid-Frankrijk hebben voor de geallieerden totdusver niet de resultaten opgeleverd, die hun hii het begin van hun operaties waarschijnlijk voor oogen gestaan hebben. Iedere stap. dien onze zich Rhóne-opwaarts dlstan- eieerende formaties naar het noorden terrein winnen, maakt het vormen van een nieuw stevig front, dat eerst na het aanvoeren van aanzienlijke strijdkrach ten kan worden aangevallen, waar schijnlijk. Voldoening In het Oosten Wanneer we de dingen in het Oosten beschouwen, dan kunnen wij met dank bare voldoening constateeren dat menig gevaar, dat enkele weken geleden nog wegens de onmiddellijke bedreiging van het gebied vap het Duitsche rijk als ern stig beschouwd moest worden, thans als voorlooplg bezworen beschouwd kan worden. Deze stand van zaken geeft ons moed te gelooven. dat ook de onmiddel lijke militaire gevolgen van den verrader lijken afval van de kringen, die zich van den Jeugdigen Roemeenschen koning als werktuig bedienden, overwonnen kunnen worden. Het zou dwaas zijn te loochenen, dat deze ontwikkeling ons tn elk opzicht onwelkom is. Naast vele minderwaardige deelen bevatte het Roemeensche leger formaties, die totdusver ook in zeer moeilijke toestanden dapper aan onze zijde stonden. Wanneer onze vijanden we gens de uiterlijke ontwikkeling der din gen meenen te kunnen triomfeeren, dan gunnen wij hun dat. Zeker ls, dat de vreugde die zij laten blijken, voort vloeit uit de gedachte, nader te zijn ge komen tot het eind van den oorlog, die ook op hen met zeer groote zwaarte drukt Het zijn tonen van verltchtine. die al te duidelijk uit hun gejubel weerklin ken. Dit feit kan ons het beste leeren onzen tnect-,nrJ 1„|st te Tft toont OOF welken weg wij moeten gaan, om tot er kenning vai) onvervrcem.ibar-: Duitse/v* levensrechten te komen. Dat deze weg het breken van den vijandelilkcn vernieti- eingswll in zich sluit, blijkt duidelijk uit alles, wat wij van de leidende beweeg redenen van onze vijanden weten. Wi1 staan voor een noodzakelijkheid, welke geen alternatief kent tusschen verder strijden en goedkoop vergelijk. doch slechts de keuze tusschen handhaving en vernietiging. Aldus ls de strijd tot het uiterste de eisch van hoogste. uiterste doelmatigheid, aangezien slechts zoo onze vijanden tn de eerste plaats de volken, doch Indirect ook de regeerenden voor de noodzakelijkheid worden geplaatst de vraag naar den zin van offers en verlie zen. de gebrachte zoowel als de nog te brengen, de militaire zoowel als de poli tieke. duidelijk te beantwoorden. Wanneer er Iets is. dat ons doet gelooven. dat wij nog hooge troeven kunnen uitspelen, dan is het de geestelijke kracht. waarvan front en vaderland de laatste moeilijke weken het bewiis hebben geleverd. Het is overbodig over de strijdende troepen te spreken Na den rosten Juli. den dag van reiniging en zelfbezinning, stroomen daar steeds meer krachten heen, Sterke, nieuwe impulsen bezielen alle gebieden van oorlogvoering en be wapening. Dat er juist op laatstgenoemd gebied veel ln wording Is, dat in be langrijke mate van Invloed kan zijn op de beslissing, ls van authentieke ztjde aan het Duitsche volk medegedeeld ln een vorm. die geen twijfel veroorlooft Wij zullen van deze dingen hoogst waar schijnlijk datgene kunnen verwachten, waarop het ln de allereerste nlaats aan komt. de operatieve en tactische ontlas ting van onze gevechtsfronten. voorhoeden ontbrand. Het garnizoen van M a r s e 111 e blijft. In de haven op een beperkt gebied heengedron gen, dapper tegenstand bieden. In het Rhónedal hebben onze troepen zich volgens bevel naar het Noorden gedistancieerd. Een formatie zware gevechtsvliegtuigen heeft in den afgeloopen nacht een gecon- centreerdcn aanval gedaan op het vijan delijke steunpunt Melun ten zuidoosten van Parijs, In de wateren ten noorden van Le H a v r e hebben beveiligingsvaartulgen na een fel gevecht met een door torpedoja gers en torpedomotorbooten beschermden kruiser een vijandelijken torpedomotor boot ln den grond geboord. Een eigen boot ging hierbij verloren. Twee andere booten werden beschadigd Door bijzon dere strijdmiddelen der Duitsche marine werden voor de kust van Z u 1 d-F r a n k- r ij k wederom een vijandelijke artillerie- boot en een bewakingsvaartulg. alsmede een kleinere eenheid van niet herkend type in den grond geboord. Londeg en zijn buitenwijken blijven onder het vuur van de V 1 liggen. In Italië heeft de vltand zijn sterke aan vallen in den Adrlatlschen kust- sector den geheelen dag voortgezet, doch ln de met zware verliezen gepaard gaande gevechten kon hij slechts weinig terrein winst behalen. Oostelijk front. In Roemenië blijven onze formaties aan weerzijden van den benedenloop van den Proeth vechten tegen den van alle kanten losstormenden vijand. Ten zuidwesten van den benedenloop van den Sereth ls Buzau na harden strijd In handen der Sovjets gevallen. 27 vijande lijke tanks werden hierbij stukgeschoten Tn het zuidelijke deel der Oosteliike K a r- pathen ziin in het Hongaarsche grens gebied hevige gevechten gaande van Duitsche en Hongaarsche troepen tegen opdringende Sovjetrusslsche gevechtsgroe pen. Van de W o u d-K arpathen tot aan de Flnsche Golf zijn gisteren slechts ln het bruggehoofd aan den Weichsel ten westen van B a r a n o f. In het ge bied ten westen van O s t r o f ten noord westen van M o d o h n en in het gebied van Dorpat .gevechtshandelingen van beteekenis ontstaan In deze sectoren werden vijandelijke aanvallen afgeslagen en werden de Sovjetif op verscheidene plaatsen In een tegenaanval verdreven. Slechts hier en daar slaagden zij er in, geringe terreinwinst te behalen. Amerikaansche bommenwerpers vielen verscheidene plaatsen in het gebied van G r o o t-W eenen en in Hongarije aan. Aanvallen van vijandelilke jachtvlie- gers waren bovendien gericht op W e s t- D u 1 t s c h gebied. Des nachts wierpen afzonderlijke Brltsche vliegtuigen bom men op stedèn ln het R Ij n 1 a n d en Westfalen. Strijdkrachten der luch^ verdediging schoten 15 vijandelijke vlieg tuigen. waaronder 13 viermotorige bom menwerpers, omlaag. De Führer heeft het eikenloof met zwaarden behoorende bij het ridderkruis van het Ijzeren kruis verleend aan JJ- Obergruppenführer Kurt Meyer. comman dant van de Jt-pantserdlvisle Hitlerju- gend als 91sten soldaat van de Duitsche weermacht en aan „Generaloberst" Rlt- ter von Greim, bevelhebber van eep luchtwapencommando als 92sten soldaat van de Duitsche weermacht. „De vrouw en de nieuwe orde" Op Donderdag 31 Augustus om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl vla Hilver sum 1 in de serie „Brandende Kwes ties" over het onderwerp: „De vrouw en de nieuwe orde", klng. met het landschap en met de ge schiedenis voldoende bekend zijn. De plaats van onz.e lage landen ln verband met omliggende gewesten en volken zal op deze bijeenkomsten door ter zake kundigen worden be licht. Hoopvol is het. dat men reeds nu de belangstelling van de jongeren mocht ervaren en onbekende talenten kon ontdekken, die ln de openbaarheid worden gebracht. Spreker erkende den arbeid van an dere organisaties op dit gebied, die rustig kunnen doorwerken. Bij „De Lage Landen" wordt de vereeniging evenwel geen doel. Doel blijft de ge meenschap. Plaatselijke werkgroepen zullen gesticht worden, die tusschen de leiding en de bevolking als schakel bemiddelen. 9 September treedt de stichting of ficieel in de openbaarheid. De com missaris der provincie zal dan het ge bouw en de tentoonstellingszalen ope nen. Aan de opening wordt tevens een tentoonstelling verbonden. gewijd aan hel spinnen, weven, liandwerken en de wolbehandeling, welke tentoon stelling in verschillende plaatsen in 't werkgebied gehouden zal worden. Voorts zal dien dag het eerste num mer van het maandblad verschijnen. De proef hiervan was reeds ter tafel en zag er zeer goed verzorgd uit. Bij onderzoek van zuiver weten- schappelijken aard. waar bijzonder geschoolde krachten vereischt worden, zal de stichting haar bemiddeling ver- leenen en tevens ernstige onderzoe kers steunen. Voor de restauratie van de kerkto rens in Spanbroek en Schermerhorn werd reeds voorbereidend werk ver richt en veel wordt verwacht van rei zende tentoonstellingen, waarin dui delijk gemaakt wordt, hoe men b.v. de oude boerderij tot een geriefelijke wo ning kan maken, passend bij het land schap zonder haar te verknoeien. Vóór alles zal er naar gestreefd wor den. de heem- en volkskunde eens werkelijk temidden van de bevolking te stellen. Daardoor zal de bevolking tot het besef komen van de waarden, die verloren zijn gegaan, cn meer waarde gaan hechten aan den geboor tegrond. Vooral van de rijpere jeugd verwachtte spreker, die blijk gaf met idealen bezield te zijn. dat deze, na den oorlog, onze gewesten zal ophef fen uit de sfeer van vervlakking, om te komen tot schoone ontplooiing van de wezenlijke krachten, die nog in ons volk aanwezig zijn. De stichting „De Lage Landen" heeft hiervoor het voorbereidend werk ter hand genomen en verdient daar voor de medewerking van allen, die het goed meenen met ons volk. in Roemenië Ten aanzien van den toestand in Roemenië werd Dinsdag In politieke kringen in de Rllkshoofdstad mede gedeeld, dat weldyi de publicatie van de namen der persoonlijkheden, die lid zijn van de nationale regeering in Roemenië, verwacht kan worden. In dit verband verneemt men. dat het aantal der In het buitenland werk zame Roemeensche diplomatieke ver tegenwoordigingen. dat aan de Duit sche RUksregeering een verklaring heeft doen toekomen over een lovaal handhaven van de bondgenootschap pelijke politiek. Is toegenomen. Bin nen enkele dagen ls ook een verkla ring van het Roemeensche gezantschap te Berlijn te verwachten. Over de vredesvoorwaarden der Sovjet- Unie voor Roemenië schrijft de UJ Magyarsag, dat de zwaarste voorwaarde wel ls de uitlevering van 1"» millloen Roemeensche arbeiders en 100.009 vak lieden. Gezien het bevolkingsaantal van Roemenië is dtt een ontzaglijk aantal. Men kan op zijn vingers aftellen, dat verdere slavenmassa's den weg naar Si berië zullen moeten inslaan, zoodra de bolsjewieken Roemenië hebben bezet.. Het voorbeeld der Baltische landen laat geen twijfel toe, zelfs niet voor de grootste optimisten. Koning Michael en zijn clique hebben gemeend met Amerika en Enge land een overeenkomst te sluiten en ziet. thans blijkt onverbiddelijk, dat er geen sprake meer kan zijn van onderhandelen maar alleen van onvoorwaardelijke slaaf- sche gehoorzaamheid tegenover het bols jewisme. Verbitterde tegenstand. In Roemenië bieden de Duitsche troe pen verbitterden tegenstand togen de oo- drinzende bolsjewistische pantser- en ge motoriseerde formaties. die tusschen Proeth en Sereth poogden den aftocht der Duitsche troepen naar het westen te verhinderen. De in dit gebied staande Roemeensche troepen nemen niet aan den strijd deel. Zij worden door de Sovjets ontwapend en naar het oosten vervoerd. Daarentegen wordt de opmarsch van een bolsjewistisch pantserleger van Foseanl uit in de richting van Buzau door Roe meensche troepen gesteund, die door de holsjewisten vooral op die plaatsen in den strijd gebracht worden, waar de Sovietrussisehc pantservoorhoeden en ge motoriseerde formaties op een sterken tegenstand der Duitsche troepen stuiten. De Roemeensche troepen voor Buzau werden door Duitsche grenadierformatles zoodanig geteisterd, dat zij ondanks ri goureuze Sovjetmaatregelen niet meer tot strijden te bewegen waren. 7.ij wer den volgens berichten van overloopers evonepns ontwapend en weggevoerd. De bolsjewisten leden bij de gevechten in dit gebied eveneens zeer zware verliezen. Zij verloren in totaal 36 pantserwapens en meer dan 60 meest met troepen bezette vrachtauto's Na dit afweersueees gaven de Duitsche troepen, die zich des nachts naar het zuidoosten distancieerden. het voor meer dan drievierde !n puin geleeds en brandende Buzau op. Dnitsrhers trekken terug naar de Karpathen, Interinf meldt omtrent de gevechten ln het zuidelijke deel van het Oostelijk front: De Sovjetrusslsche druk op den Rzekler- top werd sterker De daar opereerende Duitsche strijdkrachten werden naar de Karpathenpassen teruggetrokken. De po gingen der Sovjets door het gebruik van valschermjagers de Duitsche versperrings- ste^ingen meester te worden, mislukten. Een vrij sterke gevechtsgroep van bolsje wistische valschermjagers werd omsingeld en vernietigd. In het overige voorterrein der Karpathen was het zeer rustig tot aan de groote bocht van dp Weichsel toe. Daar kwam het zoowel aan het zuidelijke front als aan de noordelijke flank van dit penetratiegebled tot hevige, wissel vallige gevechten. In den eenfralcn sector van dit gebied maakten de Duitsche tegenaanvallen ondanks wanhopicon tegenstand der bolsjewisten vorderingen. Nieuws in 't kort Maurlce Chevalier vermoord? De be kende Fransehe fllmspelcr Maurlce Che valier zou volgens een Reuterberichl Vrij dag J.1. door Fransehe terroristen dood geschoten zijn Jongen overboord en verdronken. Het 8-jarig zoontje van den heer P, Olierook, dat met tljn vader op de schuit mocht meevaren. Is nabij Krimpen aan de Lek over boord gevallen en verdronk**.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1