VddJt Bolsjewisiische aanvallen bij de Karpathen afgeslagen Nieuwe stellingen ten N.W. van Parijs betrokken Aan den vooravond van de derde oorlogsronde Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 204, 2 pagina's, mmmmmï Hoofdredacteur; H. M. C. SCIIRiiDER. Alkmaar (afw.) Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In dere Editie II ct. per m.m. BIJ contrart binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvraRr Deze Courant verschijnt dagelijks- De toestand in Roemenië Oproep iot de Duitsche soldaten in Roemenië (Intcrinf). Nadat een deel van het Roemeensche leger op verraderlijke wijze de wapens had neergelegd hebben de bolsjewisten, zonder tegenstand te ontmoeten, nog meer gebieden in Roemenië kunnen bezetten en de ooste lijke gebieden aan de oevers van de Zwarte Zee in hun bezit gebracht. In al deze gebieden gaan de bolsjewisten voort de Roemeensche troepen te ont wapenen en naar Sovjet-gebied over te brengen. Alleen op die plaatsen, waar de bolsjewisten stuiten op Duitsche beveiligingstroepen, worden de Roe meensche troepen in de voorste aanvalslinics geplaatst. Dinsdag bracht de Sovjet-leiding sterke strijdkrachten uit het gebied van Buzau in algemeen westelijke richting tot aan het gebied van Ploesti naar voren. Daar ontstonden verbitterde cn wisselvallige gevechten met de Duit sche beveiligingstroepen, die cenigc malen de bolsjewistische aanvalstoppen in tegenaanvallen uiteensloegen en 21 Sovjet-pantserwagens stukschoten. In het noordelijke deel van de stad Boekarest en tusschcn de Roemeensche hoofdstad en Ploesti handhaven zich nog steeds Duitsche formaties. De bolsjewisten poogden in het voorterrein van de oostelijke Karpathen voornamelijk in het gebied van Bacau tusschcn den Ghimcs en den Oituzpas binnen te dringen, doch zij werden door gemotoriseerde Duitsche infanterie- formaties afgeslagen. Evenzoo mislukte een poging der bolsjewisten den Duit- schcn tegenstand aan den Oituzpas te breken door het neerlaten van val schermjagers. De afdeeling Sovjet-valschermjagers, die bij het neerkomen in het moeilijke terrein reeds gevoelige verliezen had geleden, kon snel omsingeld en vernietigd worden. Verschillende aanvalsondernemingcn van Duitsche cn Hongaarscho formaties leidden tot een uitbreiding van de stellingen in het gebied der Karpathenpasscn. Verraad werkte r»eds eenige maanden De te SJockholm verschijnende ochtend bladen publicceren eigen berichten uit Ankara, lstanboel en Londen, met op merkelijke bijzonderheden over de voor geschiedenis van het Roemeensche ver raad. Volgens een eigen bericht van Svenska Dagbladet uit Ankara is de Roe meensche frontverandering voltrokken op grond van onderhandelingen, die reeds verscheidene maanden geleden werden op genomen, toen eerst de Roemeensche prins Stlrbey en later de Roemeensche politicus Wisjeanoe zich naar Turkije be gaven, teneinde in Ankara in opdracht van de Roemeensche oppositie te polsen naar de vredesmogelijkheden voor Roe menie. Dat deze pogingen aanvankelijk vergcefsch waren, is in de eerste plaats te danken aan den hardnekklgcn tegen stand van Antonescu. die zijn aan Duitschland gegeven woord niet wilde breken, in de tweede plaats aan de alge meen in Roemenië heerschende vrees voor een breuk met Duitschland, zoolang er nog Duitsche troepen op Rocmeensch gebied waren, aangezien een dergelijke Nieuwe Hongaarsche regeering De Hongaarsche minister-president, Sztojay, die veertien dagen geleden wegens ziekte met verlof ging, heeft, daar zijn gezondheidstoestand niet verbeterde, zijn ontslag gevraagd. De regeering verklaarde zich solidair met hem en is eveneens afgetreden. De Rijksbestuurder heeft het ontslag van het geheele kabinet aanvaard en kolonel Geza Dekatos belast met de vorming van een nieuw kabinet. De nieuwe ministerlijst luidt: Minister-president: Kolonel-gene raal Lakalos, binnenlandsche zaken: Bonczos (onveranderd), buitenland- sche zaken: Luit.-veldmaarschalk Hennyey. financiën: Remenyi-Schnel- ler (onveranderd), landbouw en voed selvoorziening: Bela Jurcazek (onver anderd). justitie: Vladar, defensie: Csatay (onveranderd), onderwijs en ècredienst; Rakovsky, nijverheid: Tibor Gyuay. handel en verkeer: Oliver Markos. De nieuwe premier geldt als een der bekwaamste legeraanvoerders. Hij "is bevelhebber van het eerste Hongaar sche leger in den sector van generaal- veldmaarschalk Model aan het Oostelijk front geweest en hij is wegens zijn ver diensten voor den gemeenschappelijken oorlog tegen het bolsjewisme onder scheiden met het Ridderkruis van het IJzeren Kruis. Ook de nieuwe minister van buitenlandsche zaken behoort tot <ïe bekendste mannen van het leger. De nieuwe minister van justitie is een vooraanstaand jurist. Rcgeeringsverklaring van Lakatos. De nieuwe minister-president legde Dinsdagavond de volgende verklaring a(: Ik heb de zware taak alleen op mij ge nomen. omdat ik vervuld ben van een onwrikbaren trouw jegens den Rijks- regent en omdat ik groote bezorgdheid koester over het lot van het vaderland. De dertien maanden, die ik aan het front heb doorgebracht, hebben mij er van overtuigd, dat in dezen lotsbeslis- senden tijd de krachtsinspanningen niet voldoende harmonisch zijn en dat ook de psychische verbondenheid tusschen •front en vaderland ontoereikend is. De ze toestand moet radicaal worden uit geroeid en alles dient op te houden wat op de een of andere wijze tot onrust aanleiding kan geven. Voorts stelde de minister-president de zwaarste straffen in het vooruitzicht voor al diegenen, die op de een of an dere wijze de orde en discipline probee- ren te verstoren. Berlijn en de rcgeerlngswijzlging in Hongarije. De reorganisatie van de Hongaarsche regcering was voor politieke kringen in Berlijn geen verrassing, omdat zij reeds sinds lang in het voornemen lag Dat deze reorganisatie vertraagd werd. was, naar op een desbetreffende vraag in de Wilhelmstrasse medegedeeld werd. een gevolg van het feit, dat de mi nister-president Sztojay sinds ecnigen tijd ziek was cn men wilde afwachten of zijn gezondheidstoestand hem in slaat zou stellen persoonlijk deze reor ganisatie tot stand te brengen. In de Wilhelmstrasse wil men niet vooruitloopen op een verklaring der Hongaarsche regeering over de maatre gelen, die zij voornemens is te nemen. Men beperkt er zich alleen toe te zeg gen, dat de voornaamste taak der nieu we regeering is het organiseeren van den nationalen impuls van het Hon gaarsche volk en het mobiliseeren van alle krachten voor den strijd tegen den gemeenschappelijken vijand aan de zijde van Duitschland. poging moest leiden tot een herhaling van de Italiaansche tragedie. Een belangrijke rol is voorts gespeeld door de anti-.communistische houding van vele Roefneensche politici, doch zij gingen wankelen na de bekende verklaring van Molotof van April j.1. Wat de arrestatie van maarschalk An tonescu betreft, meldt volgens een bericht van Associated Press uit lstanboel in Morgonlidningen, de Britsche luitenant- Kolonel Gardone de Chastelaine. die met het vliegtuig van koning Michael naar Turkije is gevlogen, de volgende bijzon derheden: Reeds sedert Februari bevond hij zich in Roemenië met een geheime opdracht. Hij was per vliegtuig der waarts gegaan. Later is hij met een reeks andere Britsche officieren geïnterneerd. Volgens de uiteenzettingen van don Brit sehen luitenant-kolonel, heeft Antonescu bij het beslissende gesprek getracht ko ning Michael over te halen om den oor log tegen Rusland voort te zetten. De ko ning heeft daarop geantwoord, dat hij er den voorkeur aan had gegeven sinds Fe bruari te onderhandelen met de gealli eerden. Toen maarschalk Antonescu daar op bezwaren maakte, ontbood koning Mi chael de paleiswacht Vervolgens worden de andere leden van het kabinet. naar het paleis ontboden cn allen gearresteerd. Luitenant-kolonel Gardone de" Chastelaine was daarop met de andere Britsche offi cieren in vrijheid gesteld. Volgens de Sunday Times, zoo meldt de Londensche correspondent van Svenska Dagbladet. heeft koning Michael volgens uiteenzettingen van den vroegeren Rne- meenschen gezant in Londen Tllea voor de eerste maal bij het uittreden van Italië de mogelijkheid gehad om met de spil te breken. Hij heeft toen door mid del eersoonliik door hem ge volmachtigde bij de geallieerden geïnfor meerd of het voor hem niet raadzaam was het land met eenige leidende Roe meensche politici te verlaten. Nadat con tact: was verkregen tusschen den gevol machtigde en een geallieerde groote mo gendheid benevens eenige Roemeensche emigranten, had de koning den raad ge kregen in Eoekarest te blijven, teneinde wanneer het zoover was, in te grijpen De ontwikkeling is toen door het bezoek van Benesj aan Moskou den vorigen win ter op beslissende wijze vooruit gebracht. Benesj beeft op uitnoodiging van leiden de Roemenen ook de Roemeensche pro blemen ter sprake gebracht. De plotse linge Roemeensche staatsgreep is tenslot te voor de geallieerde regeeringon als een volstrekte verrassing gekomen, aangezien men haar beloofd had haar tijdig op de hoogte te brengen, opdat, zij militaire voorbereidingen konden treffen. Vorens den Londenschen correspondent van Dagens Nyheier bevindt zich thans de Roemeensche gedelegeerde voor de onderhandelingen met de geallieerden in Teheran. om ter beschikking te zijn, wanneer de bolsjewieken den wensch mochten hebben, formeel de overeen komst met Roemenië Ie sluiten, hetgeen binnen zeer korten tijd verwacht kan worden. Trouw tegenover trouw Radio Belgrado heeft, een oproep tot de Duitsche soldaten ln Roemenie ver spreid, waarin o.a. gezegd wordt: Onder verbreking van het bondge nootschap heeft, nadat dc maarschalk was afgezet, een verraderlijke regee- ring van samenzweerders den wapen stilstand met dc geallieerden gesloten cn het Duitsche volk den oorlog ver klaard. Ieder fatsoenlijk soldaat veraf schuwt een dergelijke handelwijze tegenover een gedurende drie jaren he- proefde en met. het bloed van vele sol dalen van beide volken bezegelde wa penkameraadschap. Thans komt het er echter op aan rekening te houden met den veranderden stand van zaken. Alles moet gedaan worden om den aan het front» strijdenden Duitschcn formaties den door het verraad zwaarder geworden strijd te verlichten. Derhalve moet hun de rug vrl) gehouden cn zoo noodlg vr|| gevochten worden. Daartoe moet. iedere afdeeling, die zich in het Roe meensche staatsgehied bevindt, onvoor waardelijk haar plaats handhaven. Ca pitulatie bestaat niet. Roemeensche afdeelingen en afzon derlijke soldaten, moeten, vooVzoover zU niet Indachtig aan de tot nu toe be staande verbondenheid der beide vol ken verder vrijwillig aan den strijd tegen den vijand deelnemen, waar zit ook worden aangetroffen, worden ont wapend en wanneer verzet geboden wordt, met alle middelen bestreden worden. Trouw tegenover trouw, doch strijd tegen de verraders. Ieder heeft den soldaJenplicht den strijdenden ka meraden San het front hun terugtocht naar de beoogde opmarschllnle te ver gemakkelijken en op z||n plaats on voorwaardelijk vol te houden tot hij door nieuw aankomende Duiische troe pen weder bevr|)d wordt en de orde in het Roemeensche land hersteld Is. Bewegingsoorlog in Frankrijk In Noord-FrJnkrijk stuiten de pogingen der geallieerden, het Seinefront tus schen H a v r e cn P a r ij s ineen te doen storten, op hardnekkigen Duitschen te- gens'and. Hun bruggehoofden op den noordelijken oever konden zij eenigszins vergrooten, doch pogingen, op andere punten de rivier over te steken, werden verijdeld. Ten oosten van P a r ij s heeft het front een zwenking naar het noor den ondergaan. Terwijl tot dusver de po gingen der Amerikanen er in hoofdzaak op gericht waren, met hun snelle forma ties naar het oosten terrein te winnen, oefenen zij thans ook in noordelijke rich ting sterken druk uit. Zij rukken, na met sterke strijdkrachten bij M c a u x de M a r n e te hebben overschreden, op in de richting van de A i s n e met als eer ste doel S o i s s o n s. Men is van Duit sche zijde geneigd dezen stoot naar het noorden te beschouwen als een nieuwe poging van de geallieerde legerleiding, de Duitsche strijdkrachten in Noordwest- Frankrijk tc overvleugelen. De naar het oosten oprukkende Amerikaansche tank formaties hebben V i t r y bereikt, dat aan den bovenloop van de Marne is ge legen. Evenals aan de Marne ls ook ln Zuid- Frankrijk de bewegingsoorlog in vol len gang. Van G r e n o b 1 e uit zijn ge allieerde strijdkrachten door het gebergte heen tot de Fransch-Zwitsorsche grens bij Anncmasse doorgedrongen, daar bij gebruik makend van de hulp der Fransche vrljscharen, die deze bergen be zet houden. De Duitsche strijdkrachten trekken zich door het Rhónedal ln de richting van L y o n terug onder hevi ge gevechten met geallieerde troepen, die van het oosten uit flankaanvallen onder nemen. Tusschen Cannes en Nice 1 rachten de geallieerden thans ook naar het oosten in de richting van de Itali aansche grens terrein te winnen. Situatie in liet Oosten. Aan het Oostelijk front verdienen al leen de gebeurtenissen aan den Zuidelij ken vleugel vermelding. Het ontstaan van een open flank, als gevolg van het staken van den strijd door de Roemenen, heeft het den Sovjet-Russen mogelijk gemaakt de S e r c t h te overschrijden en de aan de beneden-P r o e t h staande Duitsche troepen van alle zijden in te sluiten. Deze Duiische strijdkrachten ondernemen thans hardnekkige pogingen den omsin- gelingsring te verbreken en zich in de lichting van dc Karpathen een weg te banen. Met den steun van de Roe meensche troepen, diefde wapens tegen hun vroegere bondgenóoten hebben op genomen. konden Sovjet-Russische troe pen over de oostelijke Karpathen Hongarije binnendringen en wel bij Tar- g u Oma, Zij werden echter reeds spoedig door de krachtig tegenstand bie dende Duitsche en Hongaarsche troepen tot staan gebracht. In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kame- riden. O/H P.m. Pieter Florisz. 1658. Vice-admi- raal van Holland en West- Friesland. Streed in den eer sten Engelschen ooriog. Werd viee-admiraal in 1653. Sneu velde in 1658 in de Sont. Graftombe in de Groote Kerk te Hoorn. O-'H P. m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN I Zet ook g|j U derhalve in voor dc toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bfj de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 jaar en kan ge schieden bij de Marine Annahmestclle Niederlandc te Utrecht, de aanmeldings- bureaux voor vrijwilligers te Amsterdam, Kalverstraat 143. en Rotterdam. Nieuwe Binnenweg 98—100, bij aile Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen-U, .J Weermachtbericht Rouaan ontruimd; hevige siraaigevechien in Soissons Felle strijd om Chalons-sur-Marne UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Aug. (D.N.B.) Hel opper bevel van de weermacht maakt bekend: Nadat onze divisies sterke tot zeven- maEl herhaalde aanvallen van den vijand uit zijn bruggehoofden aan de Seine ten Noordwesten van P a r Ij s in harde gevechten hadden opgevangen weken zij volgens bevel op nieuwe stellingen naar het Noordoosten uit. De stad R o u a aa werd na verwoesting van de havenwer ken en andere belangrijke militaire ob jecten prijsgegeven. Tusschen P a r ij s en R e i m s werden de naar het Noorden aanvallende sterke Amerikaansche strijd krachten in verbitterde gevechten tot staan gebracht. In het Zuidelijke deel van Soissons zijn hevige straatge vechten ontbrand. Ten Zuiden van de Marne hebben vijandelijke gemotoriseerde formaties in den opmarsch naar het Oosten de streek van C halons sur Marne bereikt, waarom fel wordt gevochten. In het Rhónedal hebben onze flank beveiligingen talrijke vijandelijke aan vallen van het Oosten uit afgeslagep. Een vrij groot aantal vijandelijke tanks werd vernietigd, In het Alpengebied ten Westen van de Fransch-Italiaansche grens werd de stad Briancon, na een harden strijd met Fransche terroristen en Amerika? nsche verkenningstroepen, weder in bezit ge nomen. Motortorpedobootcn boorden ln den nacht van 29 op 30 Augustus ten Westen van Dieppe een vijandelijken torpedojager in den grond. In hetzelfde zeegebied ver nielden gevechtsveerbooten en beveili- glngsvaartuigen der marine een Bi-ltschéii torpedojager van de Hunt-klasse, die na een hevige ontploffing in de lucht vloog. Het vergeldingsvuur van de V 1. op Londen houdt aan. In Italië hebben gevechtshandelingen van grooteren omvang slechts in den Adrlatischen kust'sector plaats gevonden. In de voormiddaguren werden hier hevige aanvallen van den vijand met zware verliezen voor hem afgeslagen Oostelijk front. In Roemenië mislukten aanvallen der Sovjettroepen bij Buzau en in het Nlstrlza-dal. De daartusschen over de passen van het Hongaarsche grensgebied vooruitgedrongen vijandelijke strijdkrachten werden op verscheidene plaatsen in een tegenaanval teruggewor pen. Slagvliegerformaties vielen op de K a r- pathenpassen de Sovjetcolonnes met bommen en boordwapens met succes aan In het landlngshoofd van den Welch- s e 1 ten Westen van Baranov bleven herhaalde aanvallen van de bolsjewisten vruchteloos. Ten Noordoosten van War schau. alsmede tusschen Boeg en N a r e v hebben onze troepen nieuwe door tanks en slagvliegers ondersteunde aanvallen van de bolsjewisten ln harde pantsergevechten opgevangen. In den Noordelijken sector zijn verscheidene aanvallen van den vijand ten Westen van Modohri en ten Noordwesten van D o r p a t met zware verliezen ineenge stort. Des nachts waren troepenconcentraties en voor den opmarsch gereed starnde bolsjewistische strijdkrachten in de ge bieden van Modohn en Dorpat het aan valsdoel van onze gevechtsvliegtuigen en des nachts opereerende slagvliëgers. Max Blokzijl Het zwaarste is thans in aantocht Vastberadenheid en rust noodig f)E mogendheden die men in dezen tweeden wereldoorlog als „de Ge allieerden" pleegt aan te duiden, of schoon zij alleen maar bevriend zijn, omdat ze voorloopig nog dezelfde te genstanders hebben, staan voor het feit dat ze in de komende weken een mili taire overwinning moeten behalen, wil len ze niet zijn gedwongen, de derde periode van dezen strijd te aanvaarden een ronde, die naar onze overtuiging de kansen zal doen kceren en de Duit sche overwinning zal brengen. Ik weet heel goed. dat bij al die Ne derlanders, die op het oogenblik nog al tijd of sinds kort op de geallieerde kaart zetten, de mogelijkheid van een wen ding ten gunste van Duitschland als een onmogelijkheid wordt beschouwd en zij, die aan die mogelijkheid wél ge- looven, als dwazen aldus Blokzijl in zijn radiopraatje. Ik kan mij de opgewekte stemming van hen, die altijd op een geallieerde overwinning hebben gehoopt, in deze weken heel goed begrijpen. Doch wij, nat. socialisten, hebben tegen een oppervlakkige beoordeeïing van de situatie ononderbroken gewaar schuwd en wij doen dat vandaag nog hartstochtelijker dan ooit te voren En daarbij gaat het om den drommel niet om ons zélf. hoewel wij minder aan het leven hechten dan andersdenkenden. Maar als wij thans om ons heen zien met open oogen en hooren met gespit ste ooren, dan zijn wij geneigd tot de overtuiging te komen dat een deel van het Nederlandschc volk blindelings de slavernij en wellicht het einde van zijn geschiedenis als natie tegemoet rent. Het meent er zeker van te zijn, dat een geallieerde overwinning ten hoogste nog een kwestie van weken is. en neemt aan, dat „het zaakje gezond" mag wor den genoemd. Natuurlijk aanvaardt men nog wel, dat dan moeilijke maan den, desnoods nog jaren zullen komen en groote offers zullen worden ver langd, maar men ziet het zóó, dat men onder die gewijzigde omstandigheden, in het vooruitzicht dan tenminste weer een vrij volk te zijn, die offers met geestdrift zal dragen. Nemen wij eens even aan. dat de derde periode, die wij, nat. socialisten, als de groote wende zien en als zekerheid tegemoet zien. eens niet zou komen, maar Duitsch land en zijn medestrijders den oorlog zouden verliezen en hun lot zouden af-- wachten. Dan nóg is het zeer naief te; mcenen, dat op hetzelfde oogenblik een gesloten tegenpartij de overwin ning zou hebben behaald en de wereld zou herademen. Wij hebben al voórbeelden uit het, jaar 1944 genoeg om te weten, dat het heel anders zou gaan! Daarom hopen wij uit het diepst van ons hart voor ons mooie vaderland, dat de derde periode en het Duitsche offensief nog zóó tijdig komt, dal niet óok nog Nederland tot slagveld wordt, ofschoon dat leed nog een kleinere beproeving zou zijn, vergeleken met wat ons bij een geal lieerde overwinning, die voor Europa een zege van het internationale bolsje wisme zou beteekenen, te wachten staat. Nog duidelijker dan in Italië is dat in Frankrijk waar te nemen, Wat zich op het oogenblik afspeelt, zou wel eens het definitieve einde van een volk kunnen zijn, dat. door de eeuwen heen om zijn cultureele daden onze bewon dering en sympathie heeft gehad Thans valt het uiteen, en is het oorlog van al len tegen allen, een burgeroorlog, dien ook de Anglo-Amerikaansche troepen niet kunnen verhinderen. Zou. naar de „anti's" zoo hartstoch telijk wenschen, Duitschland niet meer tijdig met zijn nieuwe krachtsontplooi ing gereed komen, dan zou tóch een derde periode, beginnen, gekenmerkt dan door een s t r ij d in chaos in alle z.g. bevrijde gebieden, naar Fransch en Italiaansch voorbeeld, met de vreeselijke gevolgen van vernieti ging van bezit, moord en doodslag, epidemieën en honger. Maar komt, gelijk onze onwrikbare overtuiging is, de derde oorlogsperiode ten gunste van het nat.-socialisme wél en zóó tijdig, dat het groote leed der bevrijding lol Frankrijk blijft beperkt, dan moge men zich in Nederland ver zekerd houden, dat de toekomst van ons volk zal afhangen van de houding, die negen millioen Nederlanders in de ze weken en maanden zullen hebben aangenomen. Gelegenheid, om vergelij kingen te maken tusschen de ideologie van het nationaal-socialisme. de on- menschelijke onderdrukking der mas sa's door het bolsjewisme, en het kaste- egoisme der alleen in geld cn macht denkende superkapitalisten, is er ge noeg geweest. Ik zeg dit alles met op zet, juist nu, nóg eens, omdat ik zekere Nederlanders thans met verheugde ge zichten zie rondloopen in dc verwach ting, dat het leed van den grooten oor log „over J4 dagen" zal zijn geleden. Het zijn niet de werkende menschen met het kleine bezit of de volkomen he- zitloozen, die nu zoo vroolijk zijn. Het zijn zij, die nog veel of zeer veel te verliezen hebben en die hun naakte egoïsme en hun zielig gebrek aan ci viele courage in de jaren van 1940 tot 1944 zoo goed mogelijk met een man teltje van patriotisme hebben bedekt. Juist voor hèn zou de ontgoocheling, die straks komt en die onnoemelijk veel zwaarder te dragen zou zijn in het geval van de door hen verwachte bevrijding wel eens het einde van hun weerstandsvermogen kunnen worden. Wij, bewuste nat.-socialist.en. begrij pen, dat er op het oogenblik allerminst aanleiding voor uitbundige vreugde be staat. en wij zouden ons schamen, met verheerlijkte gezichten rond te loopen. Wij weten, dat het zwaarste niet is ge leden, maar dat het zwaarste juist in aantocht is! Men heeft, dezen oorlog te gen ons gewild, voorbereid en ten slotte vprklaard. Men heeft hem ge voerd met alle middelen, ook de méést onmenschelijke. Men heeft getracht hem te winnen door omkooperij, door samenwerking met verraders, door terreur, door massalen moord. Als thans de verdedig'ng de tanden op elkaar zet en den helm vaster gespt dan zal de vijand straks niet mogen jammeren om wat hij heeft uitgelokt! Het nationaal-socialis me wacht in volkomen rust en vastbe radenheid op het sein tot den aanval. Dan zal er niets meer te lachen zijn Luchtoorlog. Amerikaansche bommenwerpers vielen de steden Moravisch Ostrawa en Ode r berg alsmede Hongaarsch gebied aan. Des nachts ondernam de Britsche luchtmacht opnieuw met schen ding van ZweecJsch rechtsgebied ter- reuraanvallen op S t e 1.1 i n cn Ko ningsberg. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen lieten bovendien bommen vallen op Berlijn en Hamburg. Strijdkrachten der luchtverdediging scho ten bij deze aanvallen 82 viermotorige terreurbommenwerpers omlaag. Tusschen Boeg en Narew hebben zich een gevechtsgroep van de zevende infan teriedivisie onder bevel van kolonel Weber en de zware pantserafdeeling 507 onder bevel van den drager van het ridderkruis, majoor Schmidt, door on wrikbare standvastigheid en met groot élan ondernomen tegenaanvallen bijzonder onderscheiden. Een jachtgroep onder bevel van kapi tein Lang schoot boven het gevechtsge- bled in het Westen sedert het begin van de Invasie 100 vijandelijke vliegtuigen neer cn onderscheidt zich ook in het bij zonder bij arnvallen in scbeervlucht op den vijand. In Bretagne heeft een door den vijand Ingesloten steunpuntbezetting van de „Luftnachrlchtentruppe" onder bevel van eerste luitenant Sasse wekenlang ondanks de zwaarste aanvallen van overmachtige strijdkrachten In een heldhaftigen strijd standgehouden en de tot vier maal 1oe gezonden oproep om zich over te geven van de hand gewezen. Duitsche troepen in Slowakije Van ófficieele zijde wordt medegedeeld, dat op verzoek van de Slowaaksche re geering Duiische troepen Slowakije zijn binnengerukt om deel te nemen aan den strijd tegen de partlsanen en om de rust en orde In het. land te herstellen. In aansluitlhg op bovenstaand bericht meldt de B-correspondent van het. ANP tc Berlijn, nog dat de maatregel geno men werd op verzoek van staatspresi dent dr. Tiso en mar aanleiding van het feit. dat In verschillende deelen van Oost-Slowakije partlsanen ln samenwer king met. door bolsjewisten afgezette pa rachutisten getracht hebben wanorde In het land te stichten. Zij maakten hierbil misbruik van den naam van den minister van oorlog Catlos. Onder dezen naam hebben zij valsche bevelen aan verschil lende provinciale garnizoenen gegeven. In een radioredevoering verklaarde mi nister Catlos gisterenavond. dat tegen maatregelen genomen zijn en dat op grond van het. ondersteunlngsverdrag met Duitschland Duitsche troeppn de Slo waaksche grens overschreden hebben Tn Pressburg heerscht volkomen orde. Van een regeerlngscrisls ls evenmin sprake. Arrestaties in Frankrijk Onder de talrijke persoonlijkheden ln Frankrijk die wegens hun politieke Kou- ding door de Gaullisten gearresteerd zijn, bevinden zich. naar Efc meldt, de Nobel prijswinnaar dr. Alexis Carrel, de vroe gere minster van onderwijs Carcoplno. de voormalige polltleprefoct Bussière de vroegere burgemeester van Parijs Pierre Talttinger, de chef van de nationale loterij. Herricault, de leidende persoon lijkheden van het agentschap Havas-Ofi. de hoofdredacteur van de „Matln". Stc- phan Lauzanne. de vroegere burgemees ter van Bordeaux Marquet en vele hon derden andere vooraanstaande lieden uit het openbare leven. Na vijf jaren oorlog hecht vertrouwen AAN het eind van het vijfde oorlogs jaar nebben de leidende militaire en politieke kringen van Berlijn zich uit gelaten over de positie van Duitschland en van zijn grooten bondgenoot in Oost- Azië. De door hen gevolgde gedachten- gang laat. hoewel de zware tegenslagen aan de fronten worden toegegeven, do gevolgtrekking toe, dat er een stem ming van hecht vertrouwen heerscht. De historie heeft gewild, dat aan hot einde van het vijfde oorlogsjaar de gi gantische strijd der volkeren en Ideeën voor zijn hoogtepunt staat. Aan beide zijden is het teeken voor den bcslisscn- den slag gegeven. Bij de tegenstanders van Duitschland door hun offensief in het Oosten, in het Zuiden, in het Wes ten en in de lucht, aan Duitsche zijde door de koortsachtige totale mobilisatie van menschen en oorlogsmateriaal. De krachten, die de tegenstanders naar vo ren brengen, zijn enorm. Uit een nuch tere berekening blijkt echter, dat te genover den stand V3n 1939 Duitsch land niet slechts zijn grenzen be- heerscht, doch óok van het Poolsche, Baltische. Deensche. Nederlandschc. Belgische en Fransche gebied nog eeri voorterrein van eenige honderdduizen den vierkante kilomeier met het daar bij behoorende aantal inwoners in han den heeft en bovendien Finland, Hon garije. Slowakije. Kroatië en het groot ste deel van Italië ter beschikking staan van het oorlogspotentieel van Duitsch land. Alle gebieden tezamen met een aantal Inwoners van meer dan honderd millioen. Aan het einde van het vijfde oorlogsjaar is het gebied van het Duit sche Rijk dus nog met een ongeveer even groot gebiedspotentleel vermeer derd. VOOR de analyse van den huidigen toestand is echter één factor van nog grootere beteekenis. welke de tegen partij niet in zijn vollen historischen omvang erkent of 'rkennen wil. De vijand meent, in den roes van zijn hui dige successen, Duitschland reeds te kunnen meten met de maatstaven van ineengestorte democratieën, terwijl de nationaal-socialistische staats- en le vensvorm, door historische oorzaak na tuurlijk gegroeid, juist thans weder onder den dwang der omstandigheden den oorlog met nieuw revolutionnair élan begint te voeren. Aldus bekeken is de beslissing van den oorlog nog niet gevallen. Wel is de in volle sterkte op- marcheerende vijand thans aan siag, anderzijds kunnen neutrale waarnemers constateeren welke kracht Duitschland weer ontwikkelt. Zij zien. dat een con centratie van alle aan de fronten staan de strijdkrachten in het voorterrein van het Duitsche Rijk plaats vindt en zij zien nieuwe Duitsch divisies naar de stellingen trekken. Met gebruik van nieuwe wapens is thans begonnen. Bij het begin van het zesde oorlogsjaar is de beslissing een wedloop geworden tusschen de vijandelijke offensieven en het Duitsche vermogen de vijanden aan een frontlinie gebonden te houden, waarbij ruimte geen rol speelt, tot door de kracht van de nieuwe divisies te land en in de lucht en door het effect van nieuwe en geheime wapens den te genstanders zoo groote verliezen wor den toegebracht, dat zij tot het inzicht beginnen te komen, dat de oorlog noch in September noch in October 1944 zal afloopen De beslissende slag zal veel eer in dien zin ten gunste van Duitsch land uitvallen, dat het den vijanden onder geen omstandigheden mogelijk zal zijn den strijd tegen Duitschland en centraal Europa op een of andere wijze tot een einde te brengen. Welke conse quenties daaruit voor de vijanden van Duitschland zouden voortvloeien, zoo wel voor het bolsjewistische Rusland als voor het zwaar getroffen Engeland en tenslotte ook voor het nog voor een tweede oorlogstaak staande Amerika, ligt voor de hand. JUIST in dit verband is het van zeer groote beteekenis. dat de slag om Ja pan in ernst nog in 't geheel niet begon nen is. Wanneer de door den langen duur van den oorlog even hard getroffen tegenstanders even langen of zelfs nog langeren tijd noodig zouden hebben, om wat materiaal en personeel betreft den strijd tegen Japan met succes te be ginnen, dan zal de politieke ontwikkeling zich aan deze berekeningen niet storen en de militaire plannen doorkruisen. Het is Duitschland en Japan van begin af aan duidelijk geweest, dat 't in dezen oorlog om een strijd om leven of dood ging. Zij wisten, dat. zij den oorlog moes ten doorstaan om als volk voort te le ven. Dat geeft beiden valken een groo te moreele kracht. Luchtgevechten bij Weenen Naar het Internationale Informatiebu reau meldt, zijn ten Noordoosten van Weenen Dinsdag tegen 10.30 uur buiten gewoon felle en langdurige luchtgevech ten geleverd tusschen sterke' Duitsche Jachtstrijdkrachten en Amerikaansche bommenwerpers. die uit Italiaansche steunpunten over Hongaarsch gebied en Slowakije na;r Zuidoost-Duitschiand wa ren gevlogen. Nog voor zij hun doelgebie den ln MoravSë bereikt hadden, werden 7.i,l aangevallen door de Duitsche jagers, die een groot aantal luchtoverwinningen behaalden. De Amerikaansche Jagersbe- schcrming werd praetisch weggemanocu- vreerd, 29 viermotorige bommenwerpers, met hun volledige bommenlading aan boord, werden nog op den heenweg ver nietigd, Voor het grootste deel ontploften zij nog in de lucht. De gevechten duur den voort tot in de zóne van het ver- sperringsvuur. zoodat nog verscheidene Amerikaansche bommenwerpers neerge schoten werden. Behalve het waardevolle vliegtuigmateriaal verloor de vijand in dezen aanval rond 300 man vliegend per soneel. i Burgemeesters ontslagen Door den General-Kommlssar lór Ver- waltung und Justiz werd onmiddellijk in gaand ontslag verleend: Met Ingang van 21 Juli 1944: aan G. Hermans als burgemeester van Rijnsburg- Met Ingang van 25 Juli 1944: aan P. J. Goossens als burgemeester van Rladcl. Met Ingang van 27 Juli 1944: aan W. Maas als burgemeester van Vrouwen polder. Met Ingang van 28 Juli 1944: aan H. P. .T Bloemers als burgemeester van Arn hem. Met Ingang van 2 Augustus 1944: aan Jhr. L. G. .lust de la Paislères als bur gemeester van Nootdorp. Met Ingang van S Augustus 1944: aan J. ■T. Klaarenbcek als burgemeester van Bla- rlcum. Aan jhr. mr. L. E. de Geer van Oude gein als burgemeester van Dlemen. Aan H. A. Maas als burgemeester van Helmond Aan Jhr. mr. C. T. j. van Rljekevorsel als burgemeester van Nuenen e.a. Bij beschikking van den gemachtigde voor de prijzen Is. met Ingang var 1 September 1944, benoemd tot plaatsver vangend hoofd van de afdeeling voor de prijsbehcerschlng. dr. A. A Anlders, bc- roepsraad, wonende te Deventer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1