GEWETEN Duitsch gezantschapsgebouw in Boekarest omsingeld Heviger druk der geallieerden tusschen Oise en Kanaalkust Zware strijd in gebied van Laon-Reims (Jllgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 144 (2 lijnen). Postrekening BKI89. VRIJDAG V1 SEPTEMBER 1911. ?rnari;n editie. mmm s m Advertentie-tarief: PrUs der grwNt advertenties In deie Editie 11 ct. per «n.m. BIJ contract binnen een laar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc ge heele oplage op aanvrage. Dere Courant verschijnt dagelijks. 88e Jaargang. No. 205. 2 pagina's. ilooiflmlacte ('HltdllKiC. Al.ll HET materialisme zal altijd een een zijdige beschouwingsv/ijze moeten blijven. Ook zal het nooit raad weten met en dus vijandig moeten blijven Staan tegenover elk geestelijk leven. In den mensch, als drager van het geestelijk leven, ziet het materialisme daarom zijn grootsten vijand en om gekeerd dient de mensch volkomen afwijzend tegenover eiken vorm van materialisme te staan, dat ook zijn vijand is. Ook het, met het materialisme rauw verwante, weten, dat slechts dan bevredigd is, indien uit bepaalde feiten conclusies* getrokken kunnen worden, weet met den mensch geen raad. Wel heeft het welen in zelfover schatting vaak gemeend op alle vra gen des levens antwoord te kunnen geven: ja, de tijd ligt nog niet zoover achter ons. integendeel, velen zijn er die nog op het standpunt staan, dat hef verstand principieel in staat ge acht moet worden alle levensproble men op te lossen. Doch noch het materialisme, noch het weten zullen ooit in staat zijn de problemen van mensch en leven op te lossen. De mensch is nu eenmaal een wonder, dat noch uitsluitend materia listisch op te vatten is. noch uitslui tend door het weten van het verstand begrepen kan worden. De monschelijke persoonlijkheid is en blijft in haar veel-eenigheid het grootste wonder der schepping. Iets van het wonder kan ieder mencrh bewust worden in zijn gewe ten. Is het immers niet verwonderlijk dat de mensch in zijn geweten ervaart hoe hij handelen moet, of iets goed of slecht, is, of hij inderdaad als mensch handelt, of dat hij zich als mensch te schamen heeft. Wordt de gewetensvolle mensch, die dus luistert naar den stem van ziin geweten, niet algemeen geacht en een edel mensch genoemd? Wordt daarentegen de mensch, die handelt zonder rekening te houden met zijn geweten, niet algemeen ver acht en een gewetenlooze schurk ge noemd? Heeft onze grootste naedagoog Jan Digthart niet gezegd. dat we met de opvoeding gerust konden ophouden, indien we niet de overtuiging hadden, dat ieder kind een geweten heeft? En is de vorming van het geweten, het wekken van het geweten niet de wezenlijke taak der opvoeding? YRAGEN we met ons verstand, met ons weten dus. wat dit mensche- Inke geweten nu eigenlijk is. dan kan het verstand daarop geen antwoord geven. We vermogen in ons de werk zaamheid van het geweten te ronsta- teeren, doch het versland schiet te kort om h«t verstandelijk te verkla ren of te definieeren. Hoogstens kunnen we trachten het te omschrijven Dan blijkt het bijzon dere, het wonderlijke van het gewe ten. Zoo wordt het wel de Innerlijke rechtbank in ons genoemd: ook wel de .stem Gods. Een bekende omschrijving is ook deze: het geweten is de bmdi dm het centrum van onze persoonlijk heid met God verbindt. Christus spreekt van het licht, dat in ons is. Wie denkt onwillekeurig niet aan de daad van Luther. die voor zijn geweten niet anders kon en te Worms de woorden sprak, die sindsdien voor beeldig zijn voor elke gewetensbeslis sing: „Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij." Door deze bevrijdende daa& !s ieder onmiddellijk voor het aangezicht Gods komen te staan; we mogen ook zeggen: iéder kan zijn geweten raad plegen, hetgeen inhoudt, dat hij zich verantwoordelijk Weet in zijn geweten voor God Door deze gave Gods, die het ge weten voor ieder persoonlijk is. heeft de mensch de mogelijkheid gekregen als gewptensmensch zelfstandig tc staan: Luther zal er alfiid het spre kendste voorbeeld van blijven. Sovjeis waarschuwen Bulgaren en Turken voor hun passieve houding J-JET is echter hoogst erbarmelijk te moeten constateeren, dat deze ga ve Gods niet aanvaard is, dat de mensch ondanks een hoopvol begin, de zelfstandige. gewetensvolle daad niet aangedurfd heeft, maar hoogstens halverwege is blijven ste ken. Waar is immers de zelfstandige persoonlijkheid, die in eenzaamheid met ziin geweten de, neen z ij n be slissing neemt? Is het niet zoo, dat, wanneer het geweten al geraadpleegd wordt, dat pas in de derde of vierde plaats ge beurt, maar voordien zich tusschen persoonlijkheid en God reeds ver schillende machten, geplaatst hebben', Waar vinden we. speciaal in dezen tijd den gewetensvollen mensch. die naar zijn geweten durft te handelen, los van hetgeen een bepaalde kerk, partij of voorganger voorschrijft? Be seft de mensch. die zoo voorgeschre ven krijgt, hetgeen een ander wen- schelijk acht. niet, dat die ander zich geplaatst heeft tusschen hem en God? Voelt hij niet, dat de bevrijdende daad van Luther voor hem voor niets ge daan is? Het dringt, blijkbaar niet. tot hem door, dat het protest van de Protes tanten verstomd is en hem de groot ste gave Gods ontnomen is: zijn eigen geweten. Hoe duidelijk wordt dit niet, nu de Christenen niet in staat blijken een vlammend protest te doen hooren op de niets ontziende wijze van oorlog"- voeren van de „bevrijders" van Euro pa. Waar blijft ..het. Christelijk gewe ten" nu vrouwen en kinderen ver moord worden in brandende steden en rijdende treinen, nu kultuurschat- ten verwoest en Eurooa aan het bols jewisme uitgeleverd wordt? Waar blijft het protest nu alle geest Oproep van Horia Sima De toestand in Roemenië ls. naar Donderdag in kringen van de Wll- helmsirasse verluidt, nog steeds on doorzichtig. Over het lot van het Duitsche gezantschap in Boekarest is niets bekend. l>o jongsle betrouwbare inlichtingen. die afkomstig zijn van een Duitsche persoonlijkheid. die Ifongarüe heeft kunnen ljereiken. lui den, dat het gezantschap door troepen van koning Michac! is omsingeld en blijkbaar ook omsingeld blijft. Van den Duitschcn gezant zelf zijn geener lei berichten meer ontvangen. De leider van de IJzeren Garde, Horla Sima, heeft Donderdag een oproep :,e- richt tot de Roemeensehe weermacht, waarin hij het verraad van koning Wi- chael en zijn aanhangers met de scherp ste woorden brandmerkt. Horia Sima zegt. dat de oorlog nog niet beslist Is. want Duitsehland ontplooit thans ziin volle kracht om de overwinning ie be halen. De overwinningswll van het rult- schc volk ls onwrikbaar. Alle groote woorden, waarmede de verraders hun daad probeerden te rechtvaardigen, zijn derhalve niets anders dan een gevel, waarachter de Joodsche vrijmetselar haar haat tegen het Roemeensehe volk verbergt. Geen Roemeensehe officier en geen soldaat kan het rechtvaardigen. 7<«« vervolgt de oproep, wanneer hij gevolg geeft aan de bevelen van de verraders- regeering, want het begane verraad be- teekent de dood van het Roemeensehe volk. De taak van het Roemeensehe léger ls, het land legen het bolsjewisme te be schermen en te vechten voor Jiet voort bestaan van Roemenië in de geschiedenis. Alle offers van het Roemeensehe volk zouden vergeefsch zijn, wanneer Roeme nië zich thans niet krachtig opricht en het binnenlandsche evenwicht van het land herstelt. F-lke Roemeensehe officier en soldaat moet derhalve alles doen om de verradersregeering te vernietigen. Voor het Roemeensehe leger bestaat er slechts cén bevel: Roemenië te verdedi- gen tegen het bolsjewisme. Druk op Bulgarije? Associated Press wijst er in een bericht uit Mos kou op, dat de Sovjet-Unie on dubbelzinnig be sloten is haar militaire offen sief in Roemenië të combineeren met een groote ren militairen en politieken druk op Bulgarije en Turkije, die ge dwongen moeten worden ertoe bij te dragen. dat de Duitsche le gers het Balkan- schiereiland ont ruimen. De Bul garen cn de Tur ken hebben, zoo vervolgt het be richt. reeds hun waarschuwing gekregen. De Moskousche ..Prawda" schrijft dat de Sovjet- Unie aan Bulga rije heeft mee gedeeld, dat zij met een passieve houding van Bul garije niet te vreden is. Westelijk front Gevechten tusschen Marne en Aisne Ten Oosten van Pariis wordt de druk. dien de geallieerde eenheden op de Duitsche stellingen uitoefenen, steeds heviger cn de gevechtshande lingen nemen dan ook van uur tot uur een verwoeder karakter aan. Dit geldt zoowel voor het gebied van de Marne als ook voor dat by A i s n e en O i s e. De bewegingen in het gebied van S o i s s o n s, die ten doel hadden de Duitsche troepen, die zich uit het gebied van de Scine-monding terug trekken. in de flank aan te vallen, hebben thans tusschen Soissons en Fsmes den Chemin des Da mes bereikt. Van hieruit rukken eenheden van het derde Amerikaan- sche leger verder naar het Noorden op en worden voortdurend door Duit sche tegenaanvallen in zeer zware gevechten gewikkeld. Het front loopt op het oogenblik hier als volgt: Van P o n t o i s e, S e n 1 i s, C r p y, V i I 1 e r s- Cotterets. Soissons tot aan den Chemin des Dames. Zooals verwacht werd is het den van uit het Zuiden aanvallenden troepen van generaal, Patton betrekkelijk gemakke lijk gevallen,'een forceering van den middelsten sector van de Marne tusschen EpernayenChateau T h i er r v tot stand te brengen, om dat de Maandag van Parijs tot aan den Ourcq doorgedrongen eenheden van het door het materialisme ten onder dreigt te gaan? Het resultaat van hetgeen men van Christus' leer gemaakt heeft, ook van het protest van het Protestantisme, is, dat het individueele geweten, die grootste en grootsche gave Gods, het zwijgen opgelegd is, dat ook het. licht, dat in ieder is. aan de algemeene ver duistering ten offer is gevallen en er thans alom duisternis heerscht, ook in den Christen. J)IT is des te tragischer nu over onze landen een hernieuwd protest gaat; eigenlijk is het hetzelfde protest. Het is het protest van den vrijen, Germaanschcn geest, die door Luther's daad tot doorbraak kwam, doch sindsdien tot zwijgen gebracht werd. Het is het protest van den vrijen Germaanschen mensch. die weet, dat zijn hoogste, natuurlijke goed zijn trouw aan zich zeiven is, hetgeen hem bewust wordt in zijn geweten. Diep tragisch is het, dat ook zij, die zich nog wel noemen naar het eerste. Germaansche protest, voor een be langrijk deel. door verkeerden voor gang, vreemd tegenover de totale ver vulling staan, van hetgeen eens reeds gloorde: de vrijmaking van den Ger maanschen geest. De grootste revolutie aller tijden, de volkomen „Umwertung aller Werte" is aangebroken, doordat de Germaan sche mensch zich op zich zelf bezint, doordat hij tot zich zelf inkeert, tot zelfinkeer komt. Daarbij ervaart hij opnieuw, dat hij als persoonlijkheid onmiddellijk ver antwoordelijk is voor zijn doen en la ten aan God en dat het niet-anders- kunnen en mogen ook, ja juist voor hem geldt, dat wil dus zeggen, dat trouw aan zich zeiven aan eigen ge weten. bewust weer hoogste goed ge worden is. A. eerste Amerikaansche leger, na ont vangst van belangrijke versterkingen, op "Dinsdag haar opmarsch naar het Oosten cn Noo'rd-Qosten verder hehben voortgezet en ten slotte tot in het ge bied tusschen Marne en Aisne zijn door gedrongen. Onder deze omstandigheden zou een langer vasthouden der Duitsche troe pen in het gebied van de M i d d e n- Marne zinloos ziin geweest. De spits van de Amerikaansche wig heeft thans, zooals reeds uit het frontverloop blijkt, den Chemin des Dames ten Noord- Oosten van Soissons bereikt. In het gebied tusschen O i s e en de Kanaalkust ziin de gevechten ook van zeer hevigen aard. Het is den Ge allieerden gelukt» door middel van hun bruggehoofden aan den noordelijken oever van de S e i n e meer troepen te concentreeren en deze onderling con tact te laten verkrijgen Bii hun herhaalde pogingen verder naar het Noorden terreinwinst te ver krijgen. ziin enkele penetraties tot stand gekomen, waarvan de afgren deling tegen eiken prijs niet in de lijn ,der Duitsche verdediging schijnt te liggen. Tengevolge hiervan hebben de Duitsche troepen zich over het geheele front tusschen Pontoiseende kust eenige kilometers teruggetrokken en hebben hier nieuwe afwecrstellingen betrokken. Nader meldt men ons nog uit Berlijn, dat om het gebied ten Noordoosten van Parijs nog steeds fel gestreden wordt. Tusschen PointoiseenLaon concentreeren de Amerikanen de hun hier ter beschikking staande troepen op drie plaatsen en zoo konden zij in sa menwerking met zeer krachtige forma ties bommenwerpers de Duitsche gren delstellingen binnendringen. De zwaar ste druk wordt uitgeoefend in de rich ting van La o n. welke plaats de Ame rikanen in den loop van 30 Augustus de? middags in Noordelijke en Noordooste lijke richting doortrokken. In den in het Zuiden hierbii aanslui- tenden sector ontplooiden de Amerika nen eveneens een krachtige activiteit. Ook hier ziin drie hoofdaanvalsrichtin gen te onderkennen. De eerste loopt via R e i m s in Noordelijke en Noordoos telijke richting. Van (Tiv. a 1 o n s uit stoot de tweede wig naar het Noord oosten. terwiil de derde aanval gericht is op het M a r n e-k anaal. Over het geheele front ziin zware ge vechten aan den gang. Steeds probeeren de Duitsche troepen de opgedrongen Amerikaansche pantserwiggen in de flank en in den rug aan te vallen. Iede re kilometer dien de Amerikanen aan de Aisne en Marn e veroveren, moe' ten zii met aanzienliilte verliezen aan menschen en materiaal betalen. Om en kele door Anglo-Amerikaansche bom menwerpers in puin gelegde plaatsen wordt met biizondere verbittering ge-, streden. In een der plaatsen bezetten grenadiers van het leger en de Waffen- tt de nóg overeind staande huizen en wierpen vanuit de vensters mijnen en ladingen dvnamiet naar de aanrollende Amerikaansche tanks. Hierdoor verloren de hier oprukkende Amerikanen meer dan de helft van hun tanks. InBretagne hield.de druk van de Anglo-Amerikanen geholpen door de terroristen, od B r e s t en L o r i e n t aan. De aanvallen leverdén echter in beide sectoren geencrlei successen op. In Z u i d-F r a n k r ij k probeeren de Anglo-Amerikanen nog steeds bewegin gen van de Duitsche groepen te belem meren. Hun poging om ten Zuiden van V a 1 e n c e te verhinderen, dat de Duitsche achterhoede de D r o overtrokken, mislukten met aanzienlijke verliezen voor de Anglo-Amerikanen. Verduister van 20.30-6.45 u. 2 Sept.: Zon op 6.51. onder 20.27 n. Maan onder 5.49, op 20.45 u. DISTRIBUTIE-NIEUWS. Nieuwe aardappelbon. - Van 3 tot 9 September as. is elk der bonnen „Aardappelen 37" geldig verklaard voor 1'/: kg aardappelen Op den bon „Toeslag 37" ls 1 kg. aardappelen ver krijgbaar. Ook ditmaal kan men reeds op Vrijdag 1 September en Zaterdag 2 September a.s. aardappelen op boven genoemde bonnen koopen. Nieuwe pcrsgasbonncn. - Van 1 Sep tember tot en met 31 October 1944 geeft elk der bonnen „Persgas September— October" recht op het koopen van het aanbal eenheden persgas. dal overeen komt met het op die bonnen aangege- en aantal. Bonnen voor motorbrandstof. - Van 1 tot en met 30 September 1944 (51ste periode) geeft elk der bonnen „Sep tember" voor motorbrandstof zoowel de A- als de B-bonnen recht op het koopen van de op de bonnen vermelde hoeveelheid motorbrandstof. Honden- en kattenbrood. - Van 1 tot en met 30 September '44 worden op bon no. 3 van de distributiekaart voor honden dezelfde hoeveelheden honden brood beschikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 3 van de distributiekaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor de zelfde periode 1*/» kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 September '44 is bon no. 3 ongeldig. Hongaarsche bloem voor schippers kinderen. - Schippers, die niet in staat zijn geweest dc bonnen B 70 en C 70. welke als vóórinleveringsbonnen voor Hongaarsche bloem aangewezen zijn, in te leveren, kunnen onder inlevering van bovengenoemde bonnen in het afleve- ringstiidperk van 17 September tot en met 14 October .s. bedoelde bloem bij „Schippersdelaillisten" betrekken. De distributiediensten zullen voor jeugdige personen van 418 jaar, die wegens verblijf in een zjekeninrich- ting, evacuatiekamp of uitzending naar een vacantiekamp e. d. de bonnen B 70 of C 70 van 20 tot en met 26 Augustus j.1. niet bii een detaillist hebben kun nen doen inleveren en die nu vóór 17 September a.s. uit de ziekcninrichting. evacuatiekamn. e. d. worden ontslagen, bii het teruggeven van de distributie bescheiden 7 rantsoenen tarwebloem uitreiken. Regeling voor zelfverzorgers. - De distributiediensten houden bii de uil- reiking van levensmiddelenbonkaarten voor de Ilde en 12de Periode 1944 de daarvoor in aanmerking komende bon- kaartdeelen van zelfverzorgers in. Aangezien het zelfverzorgingsseizoen 1943/44 met het einde der 11de periode afloopt, zal de 12de distributieperiode 1944 de eerste periode ziin van het zelfverzorgingsseizoen 1944/45. Het is echter niet mogelijk, vóór 3 September a.s. de zegelkaarten van alle zelfverzor gers voor het komende seizoen gereed te hebben: daarom zal de uitreiking 'an de bonkaarten 411/412 ten aanzien van de zelfverzorging op de volgende wiize geschieden: De plaatselijke bureauhouders van den provincialen voedselcommissaris zullen op de oude zegelkaarten van personen, die de zelfverzorging van een artikel in het komend seizoen niet zul len voortzetten, de aanteekening „Ein digt 28 October 1944" plaatsen. Zelfver zorgers met deze aanteekening op hun zegelkaart zullen derhalve de bedoelde bonkaartdeelen voor de 12de periode 1944 mogen behouden. Zelfverzorgers, op wier zegelkaart de plaatselijke bu reauhouder bovengenoemde aanteeke ning niet geplaatst heeft, worden ver ondersteld gedurende de komende pe riode de zelfverzorging voprt te zetten. Van deze personen worden daarom de bedoelde bonkaartdeelen ingehouden. Bij de uitreiking zullen de distributie diensten de zegelkaarten in bewaring nemen. De betrokken zelfverzorgers zullen de nieuwe zegelkaarten en om slagen te zijner tijd bij de uitreiking der levensmiddelenkaarten der 13de periode (die loopt van 26 November tot en met 23 December 1944) ontvangen. Op deze "zegelkaarten zullen dan de inleveringszegels voor de 12de periode geplakt ziin. DE NIEUWE BUNNEN. (Uitknippen en bewaren.) VAN 3 SEPTEMBER TOT EN MET 16 SEPTEMBER. Brood: 37A en 38A, elk 4 rants.; 37B en 38B. elk 1 rants. Beschuit: 37 en 38, elk 1 rantsoen beschuit. Bloem: 217 en 218. elk 1 rants. bloem, brood of gebak. Roggevlokken, Havermout, Gort e.d.: 219, 250 gr. Vermicelli: 220, 100 gr. Kinder voedsel: D 73 250 gr. rogge vlokken, havermout, gort. e.d.; E 73, 250 gr. kindermeel of voe dingssuiker. Boter: 37A, V» rants. boter: 37 B. ranls. margarine. Kaas: 221, 100 gr. 20+ of magere kaas. Melk: 37 en 38 (1 3/4 1.). Taptemelk 37 en 38. (13/4 1.). Vleesch: 37A en 38A. elk 1 rants.; 37B en 38B, elk 1/4 rants. Suiker: 222, 250 gr. Jam: 223, 250 gr. Versnaperingen: 37, 150 gr. Tabak: 37. 1 rants. sigaren, tabak of sigaretten. Eenheidstoiletzecp: 224, 1 rants. (geldig t.e.m 30 Sept Waschpneder: 225, 1 rants.. C 71, I) 74 en E 74, 1 rants. (tot 30 Sept.) Toiletzeep: E 75, 1 rants. (geldig t.e.m. 30 Sept.) Scheerzeep: R10 (v. d. Tabaks- kaart) 45 gr. (geldig t.e.m. 6 Jan. '45) BIJZONDERE RANTSOENEN. B 76. C 76, D 76. E 76, elk rants. boter. Op de nieuwe bonnen mag reeds op 1 Sept. van 12 uur af worden gekocht. Uitgezonderd vleesch, melk en taptemelk. Uitreiking van nieuwe bonkaarten. - De plaatselijke distributiediensten rei ken van 4 tot en met 30 September a.s. tegen overlegging van de tweede distri butiestamkaart met daarbij behoorend inlegvel de hierna Eenoemde Donicaar- ten uit. Zii. op wier eerste distributie- stamkaart het woord „Hoofd" voor komt. dienen deze eerste distributie stamkaart eveneens over te leggen. Aan houders van een inlegvel GA 401 worden uitgereikt de bonkaarten KA 411-412. aan hoüders van een inlegvel GB 401 de bonkaarten KB 411-412, aan houders van een inlegvel GC 401 de bonkaarten KC 411-412. aan houders van een inleevel GD 401 de bonkaarten KD 411-412. aan houders van een inlegvel GE 401 de bonkaarten KE 411-412. Voorts reiken de distributiediensten uit aan l.en. die in het bezit zijn van een bonkaart L 408 de toeslagkaarten L 411 van de elfde, twaalfde en der tiende periode Tenslotté^worden uitge reikt uitsluitend in de kringen, waar klantenbinding voor groente geldt de groentenkaarten N 411 voor de dertien de periode 1944 en voor de eerste en tweede periode 1945. Men kan ziin bonkaarten uitsluitend afhalen bii den dïstributiedienst. welks kringnummer vermeld staat op de tweede distributiestamkaart en bijbe- hoorend inlegvel. Zij. die niet in de gelegenheid zijn hun distributiebescheiden af te halen, dienen hun tweede distributiestamkaart met inlegvel aangeteekend op te zenden aan den dïstributiedienst van de ge meente. welke de tweede distributie stamkaart heeft afgegeven. Slechts schippers en hun gezinsleden, die in het centraal bevolkingsregister zijn op genomen en een tweede distributie stamkaart met inlegvel, voorzien van de letter D. hebben, kunnen hun bon kaarten bii een distributiedienst naar keuze afhalen. Bii de uitreiking der bonkaarten voedingsmiddelen worden respectievelijk de bonnen A 411 tot en met E 411 der inlegvellen ingehouden, benevens bii, de uitreiking van de bon kaart L 411 de bon toeslag 09. Tevens wordt in het vakje 411A van de tweede distributie-stamkaart een diagonaal kruisje geplaatst. Bii het in ontvangst nemen der kaarten dient men terstond na te gaan of men alle bescheiden, waaróp men aanspraak kan maken, heeft ontvan gen. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. Weermachtbericht Vijand ien noorden van Parijs tot staan gebracht Versterkte druk bij Ploesli UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 31 Augustus (D. N. B.). - Het opperbevel van. de weermacht maakt bekend: Ten Noorden van Parus werd de vijand, die onze uitwijk- hewegingen scherp volgt, tot staan gebracht. Tegen vijandelijke aanvalscolonnes, die uit het gebied van Beauvais naar het Noor den trekken, zijn tegenaanvallen op touw gezet. In het gebied L a o n-R e i ra s staan onze troepen in zwaren strijd met vijandelijke pantser- strijdkrachten, die naar het Noord oosten en Noorden nieuwe terrein winst konden behalen. In het Rhft-nedal is de vijandelijke druk versterkt, vooral tegen V a I e rc e, Alle vijandelijke aan vallen werden daar in felle ge vechten afgeslagen. Het vergeldingsvuur op Londen werd dag en nacht voortgezet. In Italië is de vijand aan de Adrialische kust opnieuw over een breed front tot den grooten aan val overgegaan. Met krachtig gebruik van slagvliegers, artillerie en tanks en met ondersteuning door zeestrijd krachten. kon hij bij Urbino en bij Pesaro plaatselijke penetra ties behalen. Door onze tegenaanval len werden de binnengedrongen vij andelijke aanvalsgroepen uiteengesla gen. Ten Zuidwesten van Pesaro duren in twee penetratieplekken ver bitterde gevechten voort. Oostelijk front. In Roemenië is de vijandelijke druk in de richting van P 1 o e s t i versterkt. Aan de Zuidoostgrenzen van Zevenburgen werden nieuwe, hevige aanvallen der bolsje wieken uiteengeslagen. Aan de rest van het Oostelijke front zijn gisteren alleen ten Noordoosten van War- icha u gevechtshandelingen van eenige beteekenis ontstaan, waar de door de Sovjets nagestreefde door braak naar de stad, na het stukschie ten van 24 tanks, opnieuw werd ver ijdeld. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen met gebruikmaking van het voor den afweer ongunstige weer ter- reuraanvallen op Bremen er K i e 1Andere aanvallen van vijan delijke bommenwerpers waren gericht op eenige plaatsen in Hongarije In den afgeloopen nacht wierpen af zonderlijke Britsche vliegtuigen bom men in het gebied tusschen R ij n M a i n. Iq het Kanaal en in den I n d i - schen Oceaan hebben duikboo- ten in felle gevechten zes vijandelijke schepen met een inhoud van tezamen 36.000 brt., alsmede een torpedojager en een bewakingsvaartuig, in den grond geboord en een vijandelijk vliegtuig omlaaggeschoten. x In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front heeft het 30ste leger corps onder bevel van luitenant gene raal Postel met de 306e infanterie divisie en 13e pantserdivisie in opof ferende gevechten tegen overmachtige vijandelijke strijdkrachten heldhaftig gestreden. De afdeeling zware legerpantser- jagers 66! onder bevel van kapitein Mergen schoot in den loop van een dag 52 tanks stuk en droeg daardoor op beslissende wijze bij tot een af- weersucces. Troepen m Zwitserland opgeroepen Naar aanleiding van het oproepen van nieuwe troepen in Zwitserland heeft dc opperbevelhebber van het Zwitsersche leger; Generaal Guisan, een dagorder uit gevaardigd. waarin hij o.a. zegt: „In onze onmiddellijke nabijheid bestrijden groote legers elkaar. Beproefde veldheeren en dappere soldaten staan tegenover elkaar Velen vallen op de slagvelden. Soldaten, denkt steeds daaraan. Dit zal u helpen uw plicht te vervullen en de daarmede ver bonden offers op u te nemen, ten einde zoodoende tot over de grenzen van ons land voor ons vrij vaderland eer te be halen en achting af te dwingen." Onlusten in Slowakije Omtrent de gebeurtenissen In Slowa kije wordt in politieke kringen d> r Kffkxhoofdslad verwezen naar de In middels ontvangen intormat>s en naar de radiorede van het .Slow-.aksche staatshoofd Tlso. Daaruit blijkt, dat be paalde politieke elementen lu sommige deeien des lands geprobeerd hebben onrust onder de SlO'.vaaksrlie weer- maein te stlehten. waarbij het hun ge lukt schijnt te zijn. eeniv-e garnizoenen lot afval '0 bewegen In ver-rhlllende plaatsen z()n opsta-dm uitgebroken, die geheel I"! kenmerk van de bolsjewisti sche terreur dragen en begonnen met 't vermoorden van priesters cn de mi-sltan- tlejns en verkrachting van vrouwen enz. De Slr.wankr.chp president had de wapenhuln van Duitsehland lrrorne- pen. zooals «l<*ze Js vastgelegd In de be schermende verhoud'ng tussrhrn het RUk en Slowakije Aan dit verzoek werd terstond gevolg gegeven. In rcrltjn ge looft men te kunnen voorsnellen. dat zeer spoedig het bedwingen van den op stand en de hestraffln- der verantwoor delijken gemeld zal worden. In de Wllhelmstrasse werd T)onderd-:g verklaard, dat de opstandige bcv 'iing in verschillende deelon van mddc-i. en oostelijk Slowakije te wijten is nan de actie van Tlto-parUsar.en cn Tlto-.-:?cn- ten. Een oproep, welken Tito tot de «ol- daten en boeren hce't gericht, toont vrij duidelijk aan van wien de actie uitgaat. Radiotoespraak van Tiso. De radiorede van Tiso. waarvan hierbo ven sprake is. werd gericht tot het Slo- waqksche volk. Daarin Vees hij op het verderfelijke drijven van bol iewtstische elementen, in Slowakije en op het feit, dat met valschermen neergeworpen bol sjewieken en hun handlangers onder het Siowaaksche volk den leugen hebben ver spreid. dat dc president der republiek zou zijn vermoord en de rotcerlng door de Dultschers zou zijn weggevoerd. Te gelijkertijd trachten zij het Siowaaksche volk op te ruien door het valsehe bericht dat Hongarije Slowakije zou willen bezet ten. Dr. Tiso besloot met de volgende woorden: ..De president leeft en staat op zijn commandopost. De regeering doet haar plicht. Over enkele dagen zullen alle Slowaken. wien toekomst en veilig heid des volks ter harte gaan. hun ver stand terugkrijgen" Dagorder van Servischen premier. De Servische pers publiceert een dag order van den minister-president kolonel- generaal Neditsj tot alle commandanten van de Servische zelfbeschermingshon den, waarin hij o.a. zegt: „In deze beslis sende dagen, de moeilijkste die het Ser vische volk ooit heeft meegemaakt, roep ik alle Serven tot broederlijke eendracht op. Wij allen, van den eersten tot den laatsten man. moeten voor het welziln van het vaderland werken, en wanneer het noodig ls daarvoor ook ons leven geven. Leve het Servische volk". Vijandelijk offensief in Italië De rechtervleugel van het ffste Britsche leger is in de middaguren van den 30sten Augustus over een breed front van de Adriatlsche kust tot in de hergen ten westen van Urbino tot het ver wachte groote offensief overgegaan. On danks het zware artillerievuur cn het gebruik van vele tanks en slagvlicgtuigen konden de Engelschen en Canadeczen geen noemenswaardig succes behalen. Aan de kust grepen Britsche kruisers en torpedobooten met zware salvo's in de gevechten in. Een vrij groote pantser- groep slaagde erin het badplaatsie Pesaro binnen te dringen. Zij wcrcl echter door Duitsche stormartiller pantserwagens en pantserafweergeschut vernietigd. In het hoogere terrein ton westen van den kustweg werden drie kleine penetraties der Britten in een tegenaanval verkleind. Na viermaal te heb ben aangevallen konden de Engelschen weliswaar ten westen van Urbino de Duitsche hoofdgcvechtslinie binnendrin gen. doch zij werden er in een gevecht op korten afstand weer uitgeworpen. Ten oosten van Florence staakte de lin kervleugel van het Britsche leeer zijn aanvallen, schijnbaar om nog meer ver sterkingen aan te laten rukken. Enkele stoottrocpondernemingen der Engelschen mislukten alle. De Amerikanen verken den slechts ten oosten van Pisa. en wer den daar over de Arno teruggeworpen. Moordaanslag op De Gaulle De correspondent der British Broad- casting Company meldt uit Parijs, dat De Gaulle. toen hij op het Parvis der Notre Dame te Parijs een overwinnings parade wilde afnemen, door geweer schoten en salvo's uit .mitrailleur!» werd begroet. De Gaulle's zeer talrijke lijf garde opende daarop eveneens het vuur terwijl de Gaulle de kerk invluchtte, waarin echter eveneens schoten weer klonken, die vermoedelijk uit de nok van het gebouw werden afgevuurd. Plotseling waren ook in de kerk machinegeweren te hooren. Reuter, die dit bericht verder door gaf. voegde er aan toe, dat de B.B.C.-correspondent niet wist. wie met de schietpartij was begonnen, maar vol gens anderen zou de schuld liggen bi] Fransche patriotten, die men thans tracht op te sporen. Het moet opvallen, dat deze berichten cr over zwijgen, of De Gaulle bij deze gebeurtenissen al of niet werd verwond. Naar nader uit Parijs wordt gemeld, heeft vóór de schietpartij bij dc Notre Dame. waarvan De Gaulle bijna het slachtoffer ls geworden, ook eerder reeds ccn aanslag op diens leven plaats gehad. Toen de Engelseh-Amerikaansche troepen! langs de Avenue de la Grande Armee naar de Are de Triomphe mareheerden. werden op de Place de la Concorde plot seling schoten uit de menigte op d?n Eranschen ..Generalissimus" gelost. Men vermoedt, dat deze aanslag door com munisten is voorbereid. De Berllner Börsenzeitung. - De „Ber- liner Börsenzeitung" houdt Si Augustus op te verschijnen als zelfstandig blad, ge durende den oorlog wordt het hlad ver- eenigd met de ..Deutsche Allgemeine Zet- tung". Wederom Nederlander met Ridderkruis onderscheiden Voor de tweede maal heeft de Führer aan een Nederlander, die zich door dapperheid heeft onder schelden. het Ridderkruis, hehoo- rende bii het IJzeren Kruis, toege* kend. aldus meldt" „Storm". De uit Vlagtwcddc (Gr.) afkom stige landbouwerszoon D e r k Elsko Bruins. h-Rotlen- führer in de M -Pantsergrenadier- brigade „Nederland." heeft deze hooge onderscheiding ontvangen we gens ziin dapper gedrag tijdens de gevechten aan het Narwa-front. Bruins ls 21 jaren oud en nam. tegelijk met Riddcrkruisdragcr H" Oberjunker Gerardus Mooy- m a n. dienst bii de b-St3ndarte „Nordwcst" op 26 April 1911. Iedere landgenoot, die den strijd te gen het bolsjewisme beschouwt als een strijd ter bescherming van dc Europeesche beschaving en gods dienst en dus ook als een strijd voor ons eigen land en volk. zal bjj het vernemen van deze hooge dapper- heidsonderscheidinz trotsch op en dankbaar jegens dezen jongen man zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1