NOXDIDL'.VO vsaa Vijand rukt op tusschen Kanaalkust en Maas Duitsche legerleiding zoekt nieuw verdedigingsfront Duitsche troepen wijken verder uit naar het Noorden Ba/kancrisis Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager edltlet Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 U)nen). Postrekening 66189. ZATERDAG SEPTEMBER 1944; SCRAGER EDITIE, 88e Jaargang, No. 206. 2 pagina's. Hoofdredacteur: n. M. C. 8CHRÖDER, Alkmaar <afw.) Advertentle-tarlafi PrU* der gewone advertenties In dere Editie 11 CL per m.rn. BI) contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- beele oplage op aanvrage Deze Courant verschijnt dagelijks. Als Nederland front wordt Schr. - Morgen 3 September is het vijf jaar geleden, dat Engeland aan Duitschland den oorlog verklaarde. Wij gaan nu het zesde en tevens be langrijkste oorlogsjaar in, omdat in dit jaar de beslissing valt wie dezen gigantischen strijd zal winnen. Op het, oog lijken de Geallieerden een goede kans te maken, want voor den leek zegt het verlies van Frank rijk enorm veel, terwijl de moeilijk heden op den Balkan eveneens een rol van beteekenis kunnen spelen. Het is verre van mij de feilen te ne- geeren of te verkleinen. Integendeel, Duitschland staat voor een ontzag gelijk zware taak, doch het weet waar het voor vecht, en zijn strijd middelen zijn geenszins uitgeput. .Millioenen mannen zullen aan het Duitsche leger nog worden toege voegd, volkomen nieuwe strijdmid delen zullen in het gevecht worden gebracht, terwijl boven alles de on gebroken kracht van het geheele volk staat, dat in vast vertrouwen op den Führer den zwaarsten gang wil gaan om Duitschland in de toekomst te laten leven als een vrij land. Er is^pen wedloop met den tijd aan 'den gang, waarbij 't zaak, is om elk stukje grond verbeten te worste len, niet om het bezit van dit stukje grond, doch om tijd te winnen. De Geallieerden wenschen zoo spoedig mogelijk de bezette gebieden in het Westen in handen te krijgen, Duitschland wenscht deze zoo lang mogelijk te houden. De strijd in Frankrijk raast met groote snelheid voort en verplaatst zich meer en meer naar het Noorden, zoodat het zeker niet te boud gesproken is, als men ook Nederland betrokken ziet worden in het strijdgewoel. Wat dit eigenlijk betcekent staat velen blijkbaar nog steeds niet dui delijk voor oogen. Men bazelt over „bevrijding" en vrede, over wraak en straf, over Indië terughalen en over de goede zijde van het leven, die weer genoten kan worden, kort om, men toont gedurende vijf jaar oorlog niets geleerd te hebben. HET is daarom goed, wars van bangmakerij en stemmingkwee- kerij, er van deze plaats nog eens op te wijzen wat het zeggen wil, als Ne derland „bevrijd wordt". Dit wil niet méér en ook niet min der zeggen dan dat op het moment, dat een Geallieerd soldaat zijn voet op Nederlandsch grondgebied zet, Nederland front wordt. Het verhaal, dat, Duitschland Nederland op dat oogenblik zal opgeven, is even krank zinnig als misdadig. Want zooals hierboven betoogd, gaat het er om, dat elk stukje grond taai verdedigd wordt terwille van de tijdwinst. Er zullen zich dus in Nederland oorlogshandelingen afspelen, waar van de periode 1015 Mei 1940 maar een flauwe afspiegeling is. Groote groepen van de bevolking zullen daarbij danig in het nauw komen, waarbij velen het leven zullen moe ten laten. Verwoesting en vernie tiging zullen over ons land waren. Aannemende, dat nu de Duitsche bezetting het veld moet ruimen voor die der Anglo-Amerikaansche, of, om in de termen der goede Vader landers te spreken, dat we bevrijd zijn. dan is hiermede geen einde ge komen aan het onnoembare lijden van hot Nederlandsche Volk. Inte gendeel, geachte lezer, dan begint dit lijden pas. Door de gevechtshande lingen is alles ontwricht; trein-, tram- en verkeerswegen zijn in puin, opgeblazen bruggen versperren de ri vieren en kanalen, tal van gas- en electriciteitsfabrieken zijn vernield, waterleiding-Installaties zijn kapot, opslagplaatsen van voedingsmiddelen zijn door brand vernield, enfin, om het kort te zeggen, de chaos is on overzienbaar. Maarwij zijn „be vrijd"! DE Anglo-Amerikaansche bezetting gaat ,zich nu gereed maken voor den aanval op Duitschlands grenzen. Wij krijgen dus van Engeland uit ravitailleering, waarbij bepaalde Ne derlandsche steden een rol spelen en zelfs bepaalde streken in Nederland zijn betrokken. Andere steden en dorpen zijn bestemd voor troepen concentraties, munitie-opslagplaat sen, depóts van zware wapens, enz., enz. Van beschermenden gordel wordt Nederland springplank, het geen ontegenzeggelijk in het laatst genoemde geval een veel grootere macht aan menschen en materiaal met zich brengt dan in het eerste. Duitschlands reactie hierop is na tuurlijk het bombardement. Bij dag en nacht zullen tal van vliegtuigen boven Nederlandsch gebied hun bom- menlast laten vallen.... Doch boven dit alles staat nog het gebruik van de nieuwe wapens, die niet aTleen op Engeland, doch moge lijk ook rechtstreeks op den aanval ler gericht, worden. Op den aanval ler die zich op Nederlandsch grond gebied bevindt en wel van Scheve- ningen tot de Duitsche grens en van Den Helder tot Maastricht, Afgezien van die hersenverweekte lieden, die nog steeds de uitwerking van de V 1 bagatelliseeren, is er toch practisch niemand meer in Nederland die niet begrijpt, dat dit nieuwe wapen voor den daarmee aangevallene een enorm zware belasting Is. En waar wij uit den mond van den Führer, maar ook uit den* mond van zijn tegenstanders hebben kunnen vernemen, dat de nieuwe wapens nog veel vteeselijker in hun uitwerking zijn, daar mogen wij de conclusie trekken, dat wij Ne derlanders straks na de zoo vurig verlangde „bevrijding" den dood op tal van manieren onder de oogen hebben te zien. Want niet alleen stroomen moordend staal en lood, doch hongersnood en ziekte zullen dit Volk teisteren en doen sterven, zoo goed als nu het Fransche Volk stei'ft onder de „bevrijding" door zijn „vrienden", Westelijk front Nieuw zwaartepunt bij Beauvais Geen goede havens voor den vijand Aan het Westelijk front is op 31 Augustus de kracht der vijande lijke aanvallen verder toegenomen. De Britten en Amerikanen trach ten ook om den prijk van zware verliezen den bewegingsoorlog te handhaven. Zij schuiven hun pant serwiggen tusschen de Kanaalkust en de Maas in algemeen noordoos telijke cn oostelijke richting op. Waar zij tegenstand ontmoeten, probeercu zij dien door zware bom bardementen en onverpoosde tank- aanvallen te breken. Mcerendccls echter rijden de vijandelijke tanks om de eilanden van verzet heen en trachten deze door ovcrvleugcling uit te schakelen. Enkele vijande lijke pantsergroepen hebben op deze wijze in de richting van Sommc cn Maas belangrijke ter reinwinsten kunnen behalen. In den rug cn de flank van deze voor uitgedrongen spitsen duurt echter de verbeten afweerstriid tegen de ✓over een breed front volgende vij andelijke infanterie voort. Hoewel de vijand b.v. in het gebied van Amiens is doorgedrongen, wordt ver ten westen en ten zuiden daarvan altijd nog verbitterd om plaatsen en rivierovergangen gevochten, zoo o.a. in het gebied van de Beneden-Seine waar onze troepen bij Le Havre een bruggehoofd gevormd hadden en in de bosschen ten zuiden van Compiègne. Hetzelfde beeld vertoont zich in den sector van de Aisne. waar eveneens ver achter de vooruittrekkende pant serverkenning van den viiand, de strijd tegen de daarop volgende infan terie aan den gang is. De Engelsehen en Amerikanen moeten daarbij eiken kilometer terrein met zware verliezen betalen. Een bewiis daarvoor is o.a. een telegram, dat de opperbevelhebber van de invasietroepen, generaal Eiscn- hower zoojuist gezonden heeft aan den chef van den Amerikaansehen legcr- verzorgingsdienst. Hij verklaarde, dat zijn troepen thans 150.000 ton munitie per maand en dagelijks op zijn minst 90 tanks als vervanging voor de ver liezen noodig hebben en dat de Ame- rikaansche formaties bommenwerpers tot dusver aanzienlijk meer dan 3200 vliegtuigen verloren hebben, waarvan bil den striid om Parijs alleen 225. Op grond van deze cijfers verlangde Eisenhower versterking van den aan voer. Geen havens. Om dit mogelijk te maken, heeft de viiand echter havens noodig, Cher- bourg is. volgens eigen bekentenis van den viiand. niet gereed. Bovendien is de haven met het oog op de binnen kort te verwachten najaarsstormen niet betrouwbaar. De havens Brest. Loriênt. St. Nazaire zijn echter in Duitsche handen en St. Maló is door den tegenstand der marinebatlerijen op Cecembre. die op 31 Augustus op nieuw tevergeefs gebombardeerd wer den. altijd nog afgesloten. De Engelschen en Amerikanen heb ben hun materiaal tot dusver op het open strand aan land moeten brengen. Het wisselvallige najaarsweer zal ech ter het lossen op het strand sterk be lemmeren. Het tijdstip is gekomen, waarop zonder havens de vereischte aanvoer voor de viiandeliike troepen niet meer kan worden tot stand ge bracht. Om deze redenen wint de strijd om de havens steeds meer aan betee kenis. De aanval op Le Havre zal daarom binnenkort moeten plaats heb ben. temeer daar .de pogingen om de havens van Brelagne in handen te krijgen, tot dusver steeds met zware verliezen voor den viiand ziin mislukt. Nadat de geallieerden aan hun bui- tensten omsingelingsvleugel nieuwe aan zienlijke versterkingen hadden toege voegd.is deze vleugel over Vitry le Francois en ChSlons sur Marne ver der naar het Noorden opgerukt. De van Ch&lons sur Marne in Noord- Champagne doorgedrongen Amerikaan- sche eenheden streven waarschijnlijk na om op gelijke hoogte te komen met de massa van het derde Amerikaan- schc leger, dat na de intusschen vol tooide bezetting van Reims thans het midden van de Aisne over een breed front heeft overschreden en met zijn tankvoorhoeden voorbij den Chemin des Dames en de stad Laon waaier vormig verder naar het noorden en noordoosten is doorgedrongen. Intusschen is ook het eerste Ameri- kaansche leger van uit de linie Sois- sons-Crépy-Senlis-Pontoise tot een nieuwerr- aanval naar het noorden en noordwesten overgegaan, waar zij in hevige gevechten met de Duitsche be- vciligingseenheden zijn gewikkeld. In het gebied tusschen de Oise en de Kanaalkust hebben de Duitsche troe pen zich verder naar het noorden teruggetrokken, in overeenstemming met den aleemeenen toestand in dit gebied. In den kustscctor en in het noorden en noordoosten van Rouaan is de geallieerde activiteit iets ver flauwd en volgen zij de terugtrekkende Duitschers slechts zeer langzaam. Daarentegen drukken in het gebied tusschen de Eote en de Oise Britsche lankeenheden met buitengewone hevig heid .op de Duitsche stellingen. Het is deze eenheden na z.er hevige gevech ten gelukt een die. e ten noorden van Beauvais opgevangen penetratie tot stand te brengen. Hier begint een nieuw zwaartepunt van de komende gevechten zich af te teekenen. De Donderdag herhaalde aanvallen op Brest waren voor onze troepen weliswaar aanleiding cenlge vooruit geschoven posten terug te nemen, maar op den toestand had dit geenerlei in vloed. DISTRIBUTIE-NIEUWS. Voor de periode 3 t.e.m. 16' Scpt. geven de bonnen 37 en 38 recht op het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk cn vleescM Voorts zijn voor die periode aangewe zen 217 cn 218 bloem. 219 voor 250 gram roggevlokken, havermout, gort e.d., D 73 eveneens 250 gram roggevlokken, haver mout, gort e.d., K 73 250 gram kindermeel of voedingssulkcr. 220 100 gram vermicelli, 37A een half rantsoen boter. 37B een half rantsoen margarine, 221 100 gram 20 plus of magere kaas. 222 250 gram suiker. 2'J3 250 gram Jam, 37 150 gram versnaperingen en 37 voor één rantsoen sigaren, tabak of sigaretten. Voor de periode t.e.m. 30 September zijn aangewezen bon 224 cón rantsoen eenheidstollclzeep, 225 écn rantsoen waschpoeder. C74. D74 cn E74 één rant soen waschpoeder cn E75 één rantsoen toiletzeep. Bon R10 van de tabakskaart Is t.e.m. fi Januari geldig voor het koopen van 45 gram scheerzeep, Bijzondere rantsoenen zijn B76, C76, D76 cn E7G, elk voor een half rantsoen boter. Toelichting op de bonncnlUst. - Van 3 tot en met 16 Sept. geeft bon „Algemeen 219" recht op het koopen van 250 gram roggevlokken, havermout e.d. Of gort e.d. Ook op bon „Reserve D73" voor kinde ren. geboren In de jaren 1940 of 1941, zijn thans behalve gort e.d. ook roggevlokken. havermout e.d verkrijgbaar. Zooals reeds werd medegedeeld wordt ditmaal geen onderscheid gemaakt tusschen Havermout e.d. ecnerzijds en gort e.d. anderzijds. Op bon „Boter 37A" is 125 gram boter verkrijgbaar en op bon „37B Boter" 125 gram margarine; voor personen, geboren in 1926 of later. wordt een bijzonder rantsoen van 125 gram boter op de bon nen Reserve B7G. C76, D76 en E76 be schikbaar gesteld. In verband met de verlaging van het tabaksrantsoen wordt voor de eerstvol gende veertien dagen slechts één bon aangewezen Van 3 tot cn met 16 Scpt. geeft de bon „Tabak 37" recht op het koopen van één rantsoen sigaren, siga retten of tabak: men dient genoegen te nemen met hetgeen de winkelier ln voor raad heeft. Distributie kaas. - Van 1 tot cn met 14 Octobor a s. zal wederom 100 gram 401 en of volvette kaas ter beschikking wor den gesteld. Ten einde hiervoor In aan merking te komen rrioet men bon „Alge meen 226" vóór 10 September a s. bij zijn leverancier Inleveren, desgewenseht tegen ontvangstbewijs. De aandacht wordt cr op Hergroepeering der geallieerde troepen In verband met het verloop van den strijd in Frankrijk spreekt men ln Ber- UJnsche militaire kringen van een cri sis, waaraan men echter terstond toe voegt. dat deze uiet in een paniek zal ontaarden. Men erkent, dat de over macht der geallieerden in de eerste plaats in de lucht, daarnaast echter ook op het gebied van tanks en artillerie, en niet in de laatste plaats ook wat het aantal beschikbare divisies betreft, de Duitsche legerleiding voor moeilijke problemen stelt. De geallieerden hebben hel in de hand. dank zl) hun overmacht, het zwaartepunt hunner aanvallen naar believen te wijzigen. De Duitsche legerleiding, zoo verklaart men Iri militaire kringen te Berlijn, heeft met dit geallieerde overwicht rekening te houden cn voert dienovereenkomstig de verdediging. Zij distancleert zich van den tegenstander, teneinde haar troepen te sparen, om deze moer naar achteren te kunnen concentreeren ln een hecht ver dedigingsfront. Men is ervan overtuigd, een plaats te zullen vinden, waar de te ruggetrokken troepen, eventueel met re serves aangevuld, tegen den geallieerden stormloop stand kunnen houden. Het Is, zooals men het hier uitdrukt, een dra- Bulgaarsche regeering afgetreden De Bulgaarsche minister-president Ba- grlanoff heeft Vrijdag over Radio Sofia het aftreden van zijn kabinet bekend ge maakt. Bagrlanoff zelde, dat hij tot aan de vorming van een nieuwe regeering belast is met de leiding der staatszaken Straatliptoogingen te Sofia. In de Bulgaarsche hoofdstad zijn dcz.er dagen communistische straalbetoogingen ontstaan, die het ingrijpen van de politie noodig maakten. Delegatie naar Cairo. Reuter meldt, dat een Bulgaarsche de legatie te Cairo is aangekomen voor het In ontvangst nemen van de voorwaarden der geallieerden. Van onderhandelingen kan geen sprake zijn matische wedren niet den tijd: het gaat erom. den geallieerden opmarsch zoo lang mogelijk op te houden, om tijd tc winnen voor het vormen van een verdedigings- zflne, waar met kans op succes tegenstand kan worden geboden In dit verband ver gelijkt men de huidige situatie ln het Westen met die. welke na de Sovjet-Rus sische doorbraak bij Witebsk aan het Oostelijke front was ontstaan. De op marsch van den tegenstander is vlak voor de Rijksgrens tot staan gebracht, en in Duitsche militaire kringen meent men den toestand hier zij het als gevolg van de gebeurtenissen in Roemenië met uitzondering van den Zuidelijken vleugel weder ln handen te hebben Tamelijk recht front. In Noord-Frankrijk heeft zich een vrij wel ononderbroken en tamelijk rechtlij nig front gevormd, dat zich in Noorde lijke richting beweegt. Na een door het geallieerde opperbevel uitgevoerde her groepeering staan op den Westelijken vleugel de Canadeezen. in het midden de Engelschen en op den Oostelijken vleugel de Amerikanen. Tijdens den opmaiseh naar het Noorden zijn de geallieerden In het Westen bij Amiëns de Somme gepas seerd en in het Oosten bij Sedan de Maas. Het zwaartepunt van den striid. lag volgens de laatste berichten ten Westen van de Argonnen, waar de geallieerden over een breed front naar het Oosten, in de richting dus van de Duitsche grens, oprukken. Keuring Weelsportkampen Elke maand opnieuw brengt een aantal Nederlandsche Jongens van 16-18 Jaar ccn bezoek aan een der Wecrsportkampen in Duitschland. Voor het volgende kamp zijn de keuringen vastgesteld op Maandag 4 September a.s. van 9-14 uur In gebouw Amicitla. Westeinde 15 te Den Haag. Een ieder die voor deelname aan het volgende Woersportkamp in aanmerking wenscht te komen, dient zich op deze keuring te meiden. Reiskosten worden in Den Haag vergoed. De aandacht wordt er op gevestigd dat alleen die Jongens in aanmerking komen, die tot nu *oe nog niet aan een Weer- sportkamp hebben deelgenomen. Weermachtbericht Zware verliezen van de geallieerde scheepvaart Verdun ontruimd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Scpt. (DNB). - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In Noor d-F r a n k r ij k zijn onze troepen onder sterken vijan delijken druk verder naar het Noordoosten in de richting van de Somme teruggegaan. Na har den strijd stelde de vijand zich in het bezit van Amiens cn drong vandaar naar het Noord oosten en Noorden door. Tegen aanvallen worden ondernomen. Ook uit het gebied Laon- R e t h e 1 duurt de sterke vijan delijke druk naar het Koorden voort. In tien opmarsch uit het ge bied C h a 1 o n s-s u r-M a r n e en naar het Oosten heeft de vijand het Zuidelijke deel van de Argonnen doorstooten en is hij over een breed front naar de Maas opgerukt. Bijzonder hevig waren de gevechten in het gebied van Verdun, dat in de mid daguren door onze troepen werd ontruimd. Het strijdgebied van Brest ligt. nadat de eerste vijandelijke groote aanval was mislukt, onder permanente zware vijandelijke beschieting. Her nieuwde aanvallen op onze stellingen in het voorterrein mislukten. Bijzon der verbitterd waren de gevechten op het schiereiland Armorique De onder bevel van den eersten luite nant der marine-artillerie van de re serve Seuss voorbeeldig vechtende bezetting der marinebatterij Cecem bre blijft., ondanks bijna onafgebro ken beschieting, waaraan ook een slagschip deelneemt, den toegang tot de haven van S tMaló versper ren. In het Rhónedal duren de zware afweet-gevechten van onze troe pen in het. gebied van Valence voort. In België en Noord- Frankrijk werden in den tijd van 10 tot 20 Augustus 1950 terroristen in den strijd vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. Aan de Adriati. sche kust moesten onze troepen den geheelen dag aan zeer sterke, vijandelijke aan vallen het hoofd bieden, waarvan de kracht steeds meer toenam. Tijdens de verbitterde gevechten kon de vij and weliswaar op enkele plaatsen on belangrijke penetraties in ons front tot stand brengen, de beoogde door braak kon hij evenwel niet forceeren De plaatselijke penetraticplekken wer den afgegrendeld, 51 tanks werden stukgeschoten. Oostelijk front. Aan het Oostelijk front is het thans gelukt het bolsjewistische zomerof- fensief voor een aaneengesloten front tusschen de Oostelijke Kar p. a- t h e n en de F i n s c h e Golf op te vangen. Ook de laatste dagen zijn alle pogingen van den vijand zich door krachtige aanvallen nieuwe vrij heid van beweging te verscha'fen. mislukt door de taaiheid van onze in fanterie en door succesvolle tegen aanvallen van onze pantserformaties Hierbij werden meer dan 4200 vijan delijke tanks en rond 5.000 stukken geschut vernietigd, alsmede meer dan 13.000 gevangenen gemaakt Aan de Zuidelijke en Oostelijke K a r p a- t h e n hebben Duitsche en Hongaar sche formaties gisteren talrijke. ten deele door tanks ondersteunde aan vallen van de bolsjewieken uiteenge slagen. In het bruggehoofd van den W e i c h s e 1 ten Westen van B a- r a n o f zijn onze troepen tijdens den aanval diep de vijandelijke stel lingen binnengedrongen. Ten Westen van A n n a p o 1 werd een Sovjet- Russisch bruggehoofd op den Weste lijken oever van den W e i c h s e 1 vernietigd. De daar opgestelde 106e bolsjewistische divisie infanterie werd hij deze gevechten volkomen vernietigd Ten Noordoosten van Warschau alsmede tusschen B o e g en N a- r e w zijn nieuwe door tanks en slag vliegers ondersteunde aanvallen der Bolsjewieken in harde gevechten in eengestort. In Estland hebben onze grenadiers een vijandelijke ge vechtsgroep in verbitterde boschge vechten ten Noordwesten van D o r- p a t over de E m b a c h naar het Zuiden teruggeworpen. In luchtgevechten en door lucht doelartillerie van de luchtmacht heb ben de Sovjets gisteren aan het Oos telijk front 56 vliegtuigen verloren Luitenant Schall. vliegtuigbestuurder in een eskader jagers, heeft gisteren 13 bolsjewistische vliegtuigen neerge schoten en heeft daarmede het aantal van zijn in de lucht behaalde over winningen tot 106 verhoogd. 45 Schepen getorpedeerd. In den strijd tegen de Britsch-Ame- rikaarische vavitailleeringsvloot heb ben de Duitsche marine en lucht macht in de maand Augustus 45 vracht- en transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 2W 500 brt tot zinken gebracht. 28 andere sche pen met een gezamenlijken inhoud van 226,000 brt. werden door torpedo- en bomtreffers ten deele zwaar be schadigd. De ondergang van een groot deel dezer schepen moet waarschijn lijk geacht worden Aan vijandelijke oorlogsschepen werden 1 hulpvlieg- kampschip. 2 kruisers. 23 torpedoja gers. 2 corvetten. 2 duikboo'en, 13 torpedomotorbooten, 1 motorkanon- boot en 11 bcveiligingsvaartuigen tot zinken gebracht en 2 slagschepen. 5 zware en lichte kruisers. 14 torpedo jagers. 1 corvet. 3 torpedohootcn en 6 torpedomotorbooten beschadigd. In den afgcloopen nacht wierpen afzon derlijke vijandelijke vliegtuigen lom men op plaatsen in Noordwest- en West-Dui tschland" In de zware afweergevechfen tus schen Boeg en Narcw heeft gich de derde brigade cavallerie door onvermoeide aanvalskracht én felheid in den afweer onderscheiden Aan het hoofd van deze brigade heeft de 28- jarige brigadecommandant luitenant kolonel Freiherr von Boeselager. die reeds begin 1942 met het Eikenloof bij het Ridderkruis werd onderscheiden den heldendood gevonden. Zijn in denzelfden frontsector strijdende broeder, de Ridderkruisdragcr majoor Freiherr von Boeselager heeft zich opnieuw door de hoogste dapperheid onderscheiden. In den grootcn bocht van den W e i c h s e 1 heeft zich de stormgeschuthrigade 210 onder be vel van kapitein Nebel voortreffelijk geweerd. ^-Oberstgruppenführer en General- oberst der Wilftn-^, Hausser, leidde persoonlijk de doorbraak der Duitsche eenheden in den sector Argentan Fataise hh PK Büsehel/HH/St/P m gevestigd, dat op dezen bon ln vele ge vallen 40-1- korstlooz.e of smeerkaas zal moeten worden verstrekt. Weer Hougaarsche blocnt. - Van dc, door bemiddeling van het Roode Kruis, geïmporteerde Hongaarsche bloem kan nogmaals een extra-rantsoen beschikbaar worden gesteld voor kinderen, geboren tn de jaren 1926 tot cn met 1939. Daartoe moet men den bon „Reserve B77" of „Reserve C77"vóór 10 September a.s. tegen ontvangstbewijs bij den detaillist inlevc- Tusschen 1 Octobcr cn 28 October a.s zal men vervolgens op dit ontvangstbe wijs 500 gram bloem per bon ontvangen Men houde er rekening mede. dat deze bloem voor langdurige bewaring onge schikt ts. De inhouding van hot suikervoorschot. Met de inhouding van het kilogram sut ker. dat onlangs als voorschot is ver strekt, zal. le beginnen met de periode 3 t.e.m. 16 September a.s. een aanvang worden gemaakt. Gedurende deze en de drie daarop vol gende tweoweeksche perloden zal In plaats van een bon voor 500 gram suiker op de dan aan te wiizcn sulkerbnnnen slechts 250 gram per bon beschikbaar worden gesteld. Bij het gebruik van het suikerrantsoen houde men met het bo venstaande rekening. Van 3 t.e.m. 16 Sept. a.s geeft bon ..Algemeen 222" recht op het koopen van 250 gram suiker. Het tabaksrantsocn. - Daar dezen keer maar één bon voor tabak is aangewezen, dienen zij. die pijp- of shagtabak wen schen te koopen. te wachten tot de vol gende honaanwijzing (15 September a.s.j ZH kunnen dan op den ouden en nieuwen bon gezamenlijk op 15 en 16" Sept. de pijp- of shagtabak koopen. Na 16 sept Is de bon. die thans Is aangewezen, uit den aard der zaak niet meer geldig. Politiek weekpraatje De titel van het politiek weekpraatje van Max Blokzijl, uit te zenden op Maan dag 4 September 1944 over Hilver sum 1 om 18.45 uur. is: „De feiten zijn de beste voorlichters". Amerikaansch luchtoffensief op de Molukken Het geallieerde luchtoffensief tegen de Molukken werd voortgezet. Dins dag vielen omstreeks 70 machines de Japansche stellingen op Halmaheira aan. Des nachts volgde een herhaling. Ook Menado. aan de Noordpunt van Celebes. was Dinsdag weer het doel der geallieerden. Hetzelfde geldt voor de Jepansche basis Bamo aan de Westkust van Nieuw Guinea, die Dinsdag door om streeks 30 Amcrikaansche machines werd aargevallen Voorts werden dien dag luchtaanvallen .ondernomen op het Philippijneneilandje Mindanao. Buitenlandsch overzicht -kff- De Balkan doet zijn ouden naam. de stormbock van Europa re zijn, opnieuw gestand. Reeds lang waren et voortee kens. die op veranderingen schonen to duiden, maar zij bleven onduidelijk, vaag en vol tegenspraak. Do Jongste gebeur tenissen 1n Roemenie hebben aan dit stadium van afwachting een einde ge maakt. Thans ts de Balkan allerwegen in beweging. De Ineenstorting vnn het Roe- mecnsche front, het uiteenvallen der Rocmcensche natie in twee kampen cn de daaruit ontstaande burgeroorlog, het snelle oprukken der Sovjets naar do Donaumondmg. de pogingen van Bulga rije om zijn neutraliteit te herwlnr.cn. do verwarring in de Servische, Kroatische. Al- baneesehe. Montenegrljnschc en Grlckscho gebieden door de paf." anen veroorzaakt cn de niet alleen militaire maar vooral ook politieke activiteit door Tlto ont plooid dat alles schept een toestand, waarin men met zoo gemakkelijk ccn weg meer vindt en die sterk aan een volslagen chaos doet denken. Toch loopen er door het beeld van dezen schijnbaren chaos cenlge vaste lijnen, die het do moeite waard Is te volgen. Want als wtj a;n de hand van hetgeen hierover tot dusver bekend gemaakt Is. de voorge schiedenis van het koninklijk démasqué te Boekarest nagaan, dan is het opvallend, dat deze zich geheel in het kielzog der Turksche politiek voltrokken heeft. Het Is hoogst merkwaardig dat hoewel Tur kije zich, afgezien van het kleine brug gehoofd van Constantinopel, zich na den vorlgen oorlog geheel uit den Balkan heeft teruggetrokken, dc vroeger door Turkije overheerschte, maar sedert lang al zelfstandige Balkanstnten zich toch steeds weer graag naar de politiek voe gen. die door de Turksche staatsi'.ed.-n gemaakt wordt. Men ziet hier hetzelfde verschijnsel, dat duidelijker nog tus schen Spanje en zijn vroegere Zuld-Ame- rikaansche kolonitn en hoogst actu eel! tusschen Engeland en de Ver. Staten kan worden waargenomen Want met welken nadruk grootere mosend- heden steeds weer poogden op den Bal kan hun gewicht ln den schaal tc leggen, ook altijd richt ie die Balkan zeif zich weer naar Turkije. Voor den oorlog Heek, dat bij het streven naar een Bal- kanbond cn later bij de Turksche poli tiek tegenover het Italtarnsche imperia lisme, die voor Frankrijk en Bnge'and op den Balkan den bod^m toebereidde voor hun tegen de spil gerichte coalitie. Fn ook na de Ineenstorting van Frankrijk In 1940 gaf Turkije op den Balkan weer den toon aan, die toen afgestemd werd op een toenadering tot Duitschland. Thans zijn het opnieuw de Turken, die aan de andere P-alkanvolken het voor beeld van een in tegengestelde richting verlonpende polilick geven. Met groot beleid hebben de Turksche staatslieden uit een schijnbaar onontwarbare situatie den uitweg gevonden om door pen on vriendelijke daad tegenover Berlijn de verbreking der betrekkingen do Russische bedreiging, die als een Damo- cleszwaard over het geheele Zuid-Oosten hangt, met behulp van Engeland af te wenden, met andere woorden: door een daad. die Turkije op den rand van den oorlog bracht, den vrede te redden. B'i>- garije was de eerste Bnlkanstaat, ri'e hieruit zijn conclusie trok; het nam sis van oud; de Turksche politiek tot richt snoer voor een waardeering van den In ternationalen toestand Dn ook de koningscamarllla tc Boekarest liet zich door dezelfde overwegingen leidon Naar thans blijkt, hebben vrijwel steeds er» overal, waar de Turksche staatslieden een ommezwaai hunner politiek voorbe reidden. Roemeensche gedelegeerden ge poogd hun voetstappen te dl ukken: rnei» denke aan de besprekingen van prins Barbu stlrbey in Mei van dit Ja.r to Cairo, die ook voor de Turken een be langrijk rendez-vous geweest zijn en aan latere pogingen var. Wlsjeanoe om de geallieerden te polsen. Zonder twijfel heeft men te Londen vnn stonde af aan voor de mogelijkheden, die dus In het verlengde der besprekingen met de Tur ken lagen, groote belangstelling gehad: reeds ln Februari werd Lt. kol. Gardane de Chastelalne daartoe immers met een geheime opdracht naar Boekarest afge vaardigd. Maar evenals in Turkije komt deze Britsche inmenging ook in Roeme nië onvermijdelijk ln botsing met da Sovjet-Unie. Steeds wijder wordt dien tengevolge de kloof tusschen deze belde geallieerden. Zij strekt zich nu over Turkije. Bulgarije en Roemenië uit en heeft bovendien al brandpunten in Iran, Warschau en in het Finsche probleem. Het is hier. dat de fronten van den derden wereldoorlog zich met den dag duidelijker gaan aftcekcncn. SCHAGEN. FRUIT VAN DE BOOMEN GESTOLEN. Het schijnt den laatsten tijd her haaldelijk voor te komen, dat er fruit uit de boomgaarden gestolen wordt Voor hen die meenen dat deze nieuwe „branche" ongestoord zal kunnen worden voortgezet, zal het blijken, dat zij op 't verkeerde paard heoben ge wed. Dit ondervonden gister een drie tal Haarlemmers. De B R en V.. die hier te werk zijn gesteld en blijk baar ook het plan hadden opgevat om een wintervoorraad fruit aan te leg gen. In de boomgaard van huize „Avondrust" worden ze op heeter- daad hettapt F.én zat er in de hoorn te schudden, terwijl de twee anderen de afgevallen appels verzamelden. Het drietal werd meegenomen en na een bekentenis te hebben afgelegd ontkennen was in dit geval ook niet mogelijk ingesloten. Laat dit voor anderen, die met de zelfde plannen rondloopen, een zeer ernstige waarschuwing zijn Er zal zeer streng op worden toegezien en de straffen zullen niet malscb zijn. SCHAGEN-NIEUWS. A.s. Zondag gaat de finale voor den N. H. V. B.-beker tusschen V. V Z en Schagen. V. V. Z. is een Zaandam- sche 3e klasser, die voor de competi tie in dezelfde afdeeling zit als Scha gen. Dus beide rivalen ontmoeten el kaar dit seizoen nog twee maal. Daar het een onbekende tegenstan der is, is de wedstrijd een open vraag. Maar we weten zeker dat ..Schagen" in haar huldigen vorm een sterke 3e klasser is We hebben d is alle hoop op succes! Het tweede elftal gaat naar het Waarland om deel te nemen aan een tournooi van Con Zelo. Ook dit elftal is tamelijk sterk, dus hebben we alle hoop op een goeden uitslag. De Schagen A-adspiranten nemen natuurlijk ueel aan het door hen ge organiseerde adspiranten-tournooi. HET CIRCUS „MANDERA" KOMT. Naar wij vernemen zal het bekende circus .Mandera" binnenkort een viertal dagen standplaats krijgen op het sportterrein alhier, zoodat ook de bewoners van Schagen en omgeving kennis zullen kunnen maken met het geen in dit circus geboden wordt. ADSFIRANTENDAG. Zondag a.s. vindt er op het Sparta- veld een adspirantendag plaats. Naast 'net adspiranten A-clftal van Schagen nemen hieraan nog 7 elftallen xiit den omtrek deel. Nu de adspirantendag in Alkmaar geen doorgang kan vin den. bcteekent deze dag voor de jeugd van den kop van N.-Holland wel de clou van het seizoen. De voetballief hebbers raden wij aan eens een kUkje te gaan nemen op de Loet, De wed strijden vangen al om 9 uur aan. Broek op Langendijk. Schoolzwemmen. - In tegenwoor digheid van den heer J. van Drunen, consulent v. d. lichamelijke opvoeding en den heer W. H. Kooij, den zwem- leeraar, hebben een twintigtal kinde ren gezwommen voor de diploma's. Van de 9 meisjes slaagden er 5 voor het A-diploma en 4 voor het B-diplo- /ha. Van de 11 jongens slaagden 8 voor A., 2 voor A en B en 3 voor B. Bij de uitreiking der diploma's heeft de heer vnn Drunen de jongelui opge wekt. zich te bekwamen voor het C- diploma. Er is hier heel goed ge zwommen. Noordscharwoude. Wie mist een gouden dameshorloge. - Bij den heer Van der Mars zijn inlich tingen te bekomen omtrent een gevonden gouden dames-armbandhorloge. 25 Jaar bij één firma. - Vrijdag her dacht de heer A. Meinema alhier zijn 25-jarlg jubileum als kuiper bij de firma G. Kramer en Zonen, zuur koolfabrikanten te Zuid-Scharwoude. Het heeft den jubilaris op dezen dag niet aan belangstelling ontbroken. 's Middags hebben de firmanten den jubilaris te zijnen huize bezocht en hem hartelijk toegesproken. Een stoffelijk blijk van waardeertng werd daarbij overhandigd. 's Avonds heeft het personeel den avond gezellig ten huize van den ju bilaris. doorgebracht. Daarbij werden vele hartelijke woorden en goede wenschen uitgesproken, terwijl ook de collega's een geschenk aanboden. Het was voor de familie Meinema een mooie dag. Oudkarspel. Afscheid in dc kleuterschool. - Vrijdag middag hebben de kinderen en bun ou ders afscheid genomen van mej. Meijer, het hoofd van de kleuterschool van Volks onderwijs.Zij werd hartelijk toegespro ken door den voorzitter der oudcr-com- missie, dr. dc Wit, die de scheidende on derwijzeres bedankte - voor alles wat zü voor de school gedaan heeft. Dat is waar lijk niet gering. Namens de oudercom missie bood spr. mej. Meijer een bloem stuk aan. Ook de ouders lieten zich niet onbetuigd en overhandigden de Juffrouw een in dezen tijd zeer welkom geschenk. Verder was er gelegenheid om kern-s te maken .met mej. Guttér. die tijdelijk als hoofd der school zal fungoeren. Men besloot, dat Ingeval van luchtge- vaar de kinderen door de ouder* zullen worden afgehaald Wanneer er gevlogen wordt mogen dc kinderen niet naar school komen. Winkel. Politie. - Gevonden: een tabakskaart er een zilverbon. Inlichtingen bij den heer G. van der Bel. Dorpsstraat A 41. te Winkel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1