Finland verbreekt betrekkingen met Duitschland Amerikaansche stoottroepen bereiken gebied tusschen Maas en Moezel Harde strijd ten N.O.van Rethel, Doua en Sedan Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.y. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie! Schagen: Laan 201. Telefoon 411 (2 lynen). Postrekening 6B189. MAANDAG 4 SEPTEMBER 1944. SCHAGER EDITIE. PrlJ* der gewone advertentie* In der» Editie li ct. per m.m. f'.U contract binnen een Isar tr gebruiken belang rijke korting Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage Deze Courant verschijnt dagelijks, I B8e Jaargang. No. 207, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M, C. SCHltöDER, Alkm Sovjets eischen, dat de Duitschers binnen 2 weken terugtrekken Onder druk van geallieerden Naar uit regeeringskringen tc Helsinki verluidt, hect't de Finsche regecring onder Engelscfacn en Amerikaanschen druk besloten, de betrekkingen met Duitschland te verbreken en de door de Sovjet unie gestelde voorwaarden aan te nemen. De Finsche Rijksdag, welks eerst volgende ziiting op Dinsdag was vastgesteld, is, volgens een bericht van het Finsche tclegraafagenl- schap, Zaterdag om 18 uur voor een buitengewone zitting bijeengeroe pen. In deze zitting is bovenstaand besluit gevallen. De diplomatieke correspondent van het DNB. dr. Siegfried Hom, schrijft: Het besluit van de Finsche regeering onderhandelingen met Moskou aan te knoopen, komt neer op afstand üocn van den wil tot zelfbehoud en negee- ren van de ervaringen, die het Finsche volk in den loop van zijn historie met zijn oostelijken nabuur heeft kunnen opdoen. Aldus luidt het oordeel van Duitsche politieke kringen, die nadrukkelijk wij zen op de verklaring van den Finschen minister-president, dat de thans inge slagen weg vele onoverzienbare gevaren verbergt, te meer waar de Sovjet- voorwaarden nog niet bekend zijn. Het zal, zoo meent men in Berlijn. Hackzell niet gemakkelijk gevallen zijn om zijn volk de voorwaarden aannemelijk te maken, waaraan eerst voldaan moet zijn, alvorens de Sovjets bereid zijn e=n Finsche delegatie te ontvangen voor het in ontvangst nemen van de wapen stilstands- resp. vredesvoorwaarden. Volgens de meening van politieke Rerlijnsche kringen is het een gevaar lijke illusie om, zooals de Finsche minister-president doet met zijn be wering, dat de Sovjet-Unie niet meer op onvoorwaardelijke capitulatie staat uit de wijze waarop de Sovjet-Unie heeft gereageerd op de Finsche polsin gen, een zekere tegemoetkomende hou ding te willen afleiden. Bij rustiger overleg zou ook de Fin sche fegeering. op grond van de erva ringen, die Finland, de Baltische lan den. Polen en andere landen hebben opgedaan met Sovjet-betuigingen van vriendschap en vrede, tot de gevolg trekking gekomen zijn. dat de weg dien zij van plan was te volgen, uitloopt op onvoorwaardelijke capitulatie. Dat schijnt ook de meening van breede Finsche kringen te zijn. zooals blijkt uit de verklaring van den ministerpresi dent. dat er onder het Finsche volk Bekendmaking vap den Generalkommissar für das Sicher- heitswesen over den toegang tot het militaire kustspergebied en over het opheffen van dc politie- spergebieden. Ik deel hierbij mede, dat het mili taire kustspergebied, dat door den weermachtsbevelhebber in Neder land als zoodanig wordt aangegeven, slechts door personen, die zich kun nen legitimeer en met een nieuwe Ausweis van de bevoegde militaire bureaux, mag worden betreden en bereden. In verband met de vorming varf hel. militaire kustspergebied treden mijn bekendmakingen inzake sper gebieden onmiddellijk buiten wer king. De door ae politie-officieren uitgereikte Sonderausweise blijven wat betreft de hierop aangegeven tijd en plaats tot en met 15 Septem ber 1944 geldig- Ik vestig er de aandacht" op, dat de grens van het militaire kustsper gebied een militaire afsluitingslijn vormt in den zin van artikel 1 van de verordening 10/42- Het overschrij den van deze lijn door onbevoeg den wordt door de weermnchts- rechtspraak gestraft. Personen, die in militair belang dit gebied wen- schen binnen te komen, moeten hun verzoek richten tot het bevoegde militaire bureau. In het burgerlijke reisverkeer komen met betrekking tot dc wijze waarop oen aanvraag moet worden ingediend, geen veranderingen. Per sonen, die om dringende economi sche of familieredenen tot het mili taire kustspergebied wenschen worden toegelaten, dienen zich met eun schriftelijk verzoek om toelating te wenden tot den burgemeester 'van de gemeente, waarheen zij zich wenschen te begeven. Komen ver schillende gemeenten voor de reis in aanmerking, dan moet het ver zoek om een reisvergunning worden ingediend bij den commissaris der betreffende provincie. De reisver gunning wordt alleen in uitzonde ringsgevallen verleend. In de aanvrage moeten familie naam, voornamen, beroep, woon- p'aats en straat, datum van geboor te en geboorteplaats van dengene, die de aanvraag indient, worden vermeld. Bovendien moeten uitvoe rig de redenen worden uiteengezet waarom men een reisvergunning wenscht. Ook de duur van het ver blijf moet worden opgegeven. Het verlaten van de provincie Zeeland blijft aan personen, die niet de Duitsche nationaliteit bezitten, alleen toegestaan met schriftelijke (toestemming van den burgemeester van de plaats hunner inwoning, voor zoover zij in de provincie Zee land wonen. Artikel 3 van mijn verordening over de regeling van het in- en uitreizen, over het slui tingsuur en over den tijd, waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden voor de provincie Zeeland van 20 April 1944, blijft van kracht- De Generalkommissar für das Sicherheitswcsen w.g. RAUTER, ff-Obergruppenführer und General der Polizei. nog velen zijn, die nog niet rijp zijn •oor de door de parlementsleden ge nomen beslissing. Het besluit van de Finsche regeering vormt een duidelijke schending van de overeenkomsten, die de vroegere Finsche president Ryti namens het Finsche volk en de toen malige regeering heeft gesloten. Finsche uiteenzetting. Minister-president Hackzell heeft in een rede het besluit der regeering, de betrekkingen met Duitschland te ver breken. gepoogd te motivceren. Hij deel de mede. dat het Finsche parlement Zaterdagavond een zitting met gesloten deuren heeft gehouden, om dc kwestie ■an het herstel der vreedzame betrek kingen tusschen Finland en de Sovjet- Unie te bespreken. Daar de militaire en politieke toestand den laatsten tijd een aanzienliike verandering heeft onder gaan. heeft de regeering zich na zorg vuldige voorbereiding op 25 Aug. tot. het Soviet-gezantschap in Stockholm ge richt met de.vraag, of de Sovjet-Unie ber.-id zou ziin, een Finsche delegatie te ontvangen voor wapenstilstands- resp. vredesonderhandelingen. Op 29 Augus tus is het antwoord van de Sovjet-Unie ontvangen, dat na ruggespraak tusschen de Sovjet-Unie en Groot Brittannië en met goedkeuring van de Ver. Staten al dus luidde, dat Finland de betrekkingen met Duitschland diende te verbreken en verlangen moest, dat Duitschland binnen twee weken tiids ziin troepen uit Fin land zou terugtrekken. Zoodra deze ..voorloopige voorwaarden" vervuld zou den ziin. zou de Sovjet-Unie bereid zijn een Finsche delegatie in Moskou te ont vangen, om over wapenstilstand resp vrede of over beide te onderhandelen. 'k De Finsche regeering is tot de over tuiging gekomen, dat maatregelen dien den genomen te worden om zich met de Soviet-Unie te verstaan. De Rijksdag heeft dit besluit goedgekeurd en zijn vertrouwen in de regeering uitgespro ken. De kwestie van de Duitsch-Finsche betrekkingen, zooals die door 't beslu-t van de vorige Finsche regeering in dien zin was geregeld, dat Finland geen af zonderlijken vrede zou sluiten, meende minister-president Hackzell als door de gebeurtenissen achterhaald te kunnen voorstellen. Hii beweerde bovendien, dat dit besluit door den vroegeren presi dent der republiek in ziin eigen naam was genomen. Het. desbetreffende ver drag is niet aan het parlement voorge legd en voldoet derhalve niet ,aan de formeele eischen. die de grondwet aan verdragen stelt. Om die reden is het Duitsch-Finsche verdrag na de presi- dentswisseling voor het staatshoofd niet meer bindend geweest. In het verloop van ziin uiteenzetting moest de minister-president toegeven, dat de op grond van dit verdrag door Duitschland verleende onverwijlde hulp met de wapens voor Finland „van groole waarde" is geweest, omdat daardoor het front kon worden gestabiliseerd. Nieuws in 't kort Generaal Gtraud gewond. Naar de correspondent van News Chronicle ui(t Algiers bericht, is generaal Giraud eenige dagen geleden bij een aanslag op zijn le ven gewond. De aanslag werd gepleegd in MÓstogamen bij Oran, waar Giraud se dert hij met pensioen is gegaan, verblijf houdt. De correspondent schrijft, dat Gi raud. toen hij naar huis terugkeerde, door een Senegalces. die op schildwacht stond voor zijn villa, werd bescnoten. Een ko gel doorboorde belde wangen en sloeg hem eenige tanden uit den mond. Druk op Karpathen-passen De infiltratie van Roemcénsch ge bied door de bolsjewisten houdt aan. In de Do broeds ja, maar ook in het gebied ten zuiden van Boeka rest hebben zij sterke strijdkrachten aan de Roemeensche grens geconcen treerd. Berichten, dat zij de grens reeds overschreden zouden hebben, zijn echter niet bevestigd, De druk op de Karpathenpas- s e n duurt voort. De bolsjewisten trachten vooral den Oi t o n p a s te verovereit door concentrische i-anva'len uit het oosten, zuiden en zuidwesten. Zij getroosten zich hier zware verlie zen en brengen steeds weer nieuwe strijdkrachten in het vuur. De Duit sche troepen konden ook Zaterdag hun stellingen aan dozen pas handhaven en hetzelfde was het geval bij de Que- mesbuecpas, die van het oosten en noordoosten werd aangevallen. Bui tengewoon zware verliezen hebben -ie Sovjets geleden bij het oprukken naar deze passen. Sterke groepen Duitsche slag- en gevechtsvliegtuigen vielen ae smalle aanvoerwegen der Sovjets in het woeste bergland steeds weer aan en maakten ze door zware bommen onbruikbaar. Door de zware ontplof fingen werden verscheidene transport colonnes in den afgrond geveegd; S2 vrachtauto's werden vernield. Bij aanvallen in scheervlucht op htt Roemeensche achterland werden onder meer op een door de Sovjets bezet vliegveld 30 vliegtuigen vernield. Ook tusschen Proeth en Sereth kwam het wederom tot zware gevech ten met sterke deelgn der Duitsche troepen, die op vele plaatsen de aan- voerverbindingen der Sovjets hebben verbroken. De bolsjewisten hebben thans tegen deze troepen aanzienlijke pantserstri,idkrachten in den strijd rr ten brengen. In de rest van het voorterrein der Karpathen en tusschen San en W e i c h s e 1 vallen geen belangrijke gevechtshandelingen te vermelden. Cécembre staakt het vuren De Führer heeft den reserve-officier en batteriichef der artillerie. Richard Seuff. voor ziin bii de verdediging van de militair belangriike eilandstelling Cécembre bewezen geest van verzet en zijn tot de grens van het mogelijke gaande dapperheid het eikenloof bii het ridder kruis van het IJzeren Kruis verleend Eerste luitenant Set ff^heeft aan den vlootcommandant dér Kanaaleilanden het volgende radiogram gezonden: „Na harden strijd, na volledige ver woesting van de laatste wapens en on derkomens door den vijand, en aan het einde van de kracht mijner soldaten, geef ik mii over". Sindsdien heeft Cé cembre zich niet meer gemeld. Daarme de is een einde gekomen aan een strijd van verscheidene weken tegen de on verpoosde aanvallen van de Engelschen en Amerikanen uit de lucht, van zee en van land uit. Nieuwe Reise- und Gaststattenmarken Met ingang van 21 Augustus J.l. zijl nieuwe Reise- und Gaststattenmarken in omloop gebracht en wel in de volgende waarden: 50 gram brood (rood). 50 gram vleesch (blauw): 30 gram kaas (groen). 25 gram Nahrmittel (paars); 5 gram boter (geel) en 5 gram margarine (lichtbruin). De bonsoorten dragen alle een ver schillende teekening, terwijl op elk In het midden een blanco ruimte is uitge spaard, waarop de arncfuiding der waar de In dezelfde kleur als de er om heen gedrukte figuur voorkomt. De bonnen zijn niet voorzien van een vervaldatum en zijn tot nader order geldig. Zooals be kend. mogen deze bonnen alleen door hotels en dergelijke worden aangenomen. De tot nu toe In omloop zijnde Reise- und Gaststattenmarken zijn na 17 Sept. a.s. niet meer geldig. r In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kame- radsn. om P.m. Adriaan Bankert. 1684. Vocht tegen Zweden in 1659 en verder tegen de Duinkerkers. Engel schen en Franschen. Werd in 1666 lt.-admiraal. Overleed in 1684. O/K. P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1715 Jaar en kan ge schieden bij de Marine Annahmestelle Niederlandc te Utrecht, de aanmeldings- bureaux voor vrijwilligers te Amsterdam. Kalverstraat 143, en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 9»100, bij alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen-H. Alle gewenschte Inlichtingen, zoowel voor dienstname bij de Marine als bij de Waffen-H. worden aan bovengenoemde adressen verstrekt. .J Vervroegde sluiting BESCHIKKING van den Generalkommissar für das Sicherheitswcsen betreffende ver vroeging van het sluitingsuur en van het tfjilstip waarna men zich tn het bezette Ncderiandsche gebied niet meer in de open lucht mag bevin den. Met ingang van 4 September wordt voor het bezette Nederlandsche ge bied het sluitingsuur vervroegd en gesteld op 20,20 uur en wordt het tijdstip, waarna men zich 's avonds niet in de open lucht mag bevinden vervroegd tot 21.30 uur. Verder gaande plaatselijke rege lingen, die reeds uitgevaardigd zijn, worden hierdoor niet aangetast. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen (get.) RAUTER, tt -Obergruppenführer und General der Polizci. Bij luchtaanvallen 34 dooden Tn het westen des lands ls Zaterdag ochtend een autobus door Anglo-Ameri- kaansche vliegtuigen in scheervlucht met boordwapens beschoten. Daarbij werden 15 Nederlanders gedood, 14 wer den zwaar- en vijf licht gewond. Bij de dooden en gewonden betreft het in hoofdzaak vrouwen. Bovendien werden in den loop van Zaterdag nog andere aanvallen met boordwapens gericht 'op personentreinen en auto's, waarbij nog 19 Nederlanders werden gedood. 13 zwaar- en verschelde nen lichtgewond. Door hollend paard gedood. Toen het paard van den veehouder R. de Boer te Blesdijk plotseling op hol sloeg, geraakte het 3-jarig zoontje onder den wagen Het kind werd met een ernstige hersonscUud-; ding opgenomen en is korten tijd daarna overleden. Mond- en klauwzeer. In Barneveld komen zeer veel gevallen van mond- en klauwzeer voor Ruim 200 gevallen wer den geconstateerd. Aan het Westelijke front heeft de vijand zijn strijdkrachten de laatste dagen zoodanig opnieuw gegroepeerd, dat de O i s e ongeveer de grens vormt tus schen dc ten N. van dezen stroom staande Brjtsch-Canadeesrhe formaties en de meer zuidwaarts opereerende Amerikaansche troepen. Tusschen de kust en de O i s e staan c.a. 26 Brilsch-Canadccsche divisies in den aanval. Ver scheidene van deze divisies zijn opgesteld voor den aanval op L e H a v r e. De kern van het le Canadeesche en 2de Brïtsche leger opereert echter in het gebied A m i e n s-A t r e c h t. De van A m i e n s uit naar het westen in de richting van den mond van de S o m m e optrekkende vijandelijke strijdkrachten werden ten oosten van A b b e v i 1 1 e door tegenaanvallen, waarbij de Duitsche troepen verscheidene plaatsen heroverden, verdreven. In Picardië heeft de vijand pantserverkenningen vooruit gestuurd, docl^ de hoofddruk in Artois had plaats in noordelijke en noordoostelijke' richting. In het industriegebied ten noorden van A t r e c h t ontwikkelden zich verbitterde gevechten om fabrieken en mijnen, puinheuvels en rivier overgangen. De nu eens in kleine groepen, dan weer in gesloten formaties opereerende Britten werden vaak door stakers en terroristen ondersteund. Herhaaldelijk gelukte het den Duitschcn versperringsformatics, vijandelijke pantserspitsen te vernietigen en den vijand te dwingen, de aankomst van versterkingen af te wachten. Waar de vijand echter probeerde, door niets ontziend voorwaarts trekken dergelijk tijdverlies te vermijden, had hü zeer aanzienlijke verliezen, die soms de helft van de optrekkende pantser- afdeelingen bedroegen. sector van Verdun aan weerskan ten van de M a a s. De stoot in het bekken van Lotharingen werd door de Duitsche troepen opgevangen, die vervolgens in een tegenaanval den oostelijk van V e r- d u n doorgedron gen vijand terugdreven. Ook hier pro beerde de verslagen vijand de#T tegen stand te overwinnen, door te probeeren. deelen van zijn strijdkrachten naar het noordoosten en zuidoosten te laten op trekken. Onder uitwerking van de tegenaanvallen, die de Duitschers ge lijktijdig in de Argonnen waren begonnen, en die de achterwaartsche formaties van deze vooruitgesnelde ge- <e b: Toul ontruimd Ten zuiden van de O i s e viel een soortgelijk beeld waar te nemen. De uit het gebied L a o n-R e t h e 1 naar het noordoosten optrekkende Amerikanen ontboetten herhaaldelijk sterken tegen stand en krachtige tegenaanvallen. Ten westen van II i r s o n stortte een sterke vijandelijke aanval bloedig ineen De hier afgeslagen vijand zwenkte daarop met deelen van zijn strijd krachten naar het noorden en zuid oosten af. Het derde zwaartepunt lag tn den Weermachtbericht Bezetting van lle de Cécembre geeft zich over Sovjet-aanvallen algeslagen Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt: In Noord-Frankrijk zijn vijandelijke overzetpogingen over de Somine bij Abbeville mis lukt. Bijzonder hevig werd giste ren gevochten ten noorden van Douai, ten noordoosten van Re thel en ten noorden van Sedan. Het garnizoen van de vesting B r c s t heeft ook gisteren alle aanvallen der Amerikanen. die hun van de gevechten der laatste dagen zwaar geteisterde formaties door versch aangevoerde troepen moesten vervangen, afgeslagen. Ge ringe plaatselijke penetraties in het voorterrein van de vesting zijn af gegrendeld. De bloedige verliezen van den vijand waren bijzonder zwaar. Alleen voor den sector van een onzer compagnieën werden 150 vijandelijke dooden geteld. In den marsch door het R h 6 - n e d a 1 naar het noorden zijn onze troepen volgens de plannen door I, y o n getrokken. Sterke vijande lijke aanvallen van het oosten uit werden door onze flankbeveiligin- gen afgeslagen, waarbij een vijan delijk bataljon in de pan gehakt werd. Beveiligingsvtfhrtuigen van de Duit sche marine sloegen in den nacht Ve-n 1 op 2 September in hel. Nauw vaa Calais in het vuur van Engelsche stuk ken geschut voor den langen afstand talrijke aanvallen van vijandelijke tor- pedo-motorbooten en jachtkruiseis af Hierbij werden één vijandelijke tor pedo-motorboot tot zinken gebracht t.n vier vijandelijke jachtkruisers neer geschoten Eén eigen vaartuig ging ver loren. twee andere vaartuigen werden beschadigd. Na een verbitterden strijd van vijf weken tegen een veelvuldige vijande lijke overmaéht. is de heldhaftige be zetting van de marine-batterij lle de Cécembre onder bevel van den eersten luitenant der reserve bij de ma rine-artillerie Seuss bezweken voor de vijandelijke overmacht, nadat dooi on verpoosde luchtaanvallen en onafge broken scheepsartillerievuur ook de laatste nog bruikbare wapens en stel lingen waren vernietigd. Italiaansch front. In Italië heeft de vijand met het krachtigste gebruik van artillerie en tanks zijn groote aanvallen aan de Adriatische kunst over een breed te van 20 km. voortgezet. Bijzonder verbitterd waren de gerechten aan don, kustweg ten noordwesten van P e - s a r o, waaraan ook vijandelijke scheepsartillerie deelnam. Met voor beeldige standvastigheid verhinderden onze divisies ook gisteren weer de doorbraak van den vijand naar het noordwesten. 55 vijandelijke tanks wer den stukgeschoten. Oostelijk front. In de zuidelijke en oostelijke Kar pathen werden nieuwe hevige aan vallen der Sovjets afgeslagen Aan de rest van het Oostelijke front ontston den nog slechts ten noordoosten van Warschau gevechtshandelingen van beteckenis. Alle doorbraakpogingen van de bolsjewisten werden hier ook gisteren verijdeld, waarbij 35 vijan delijke tanks werden stukgeschoten De binnenstad van Warschau werd na hevigen strijd volkomen van op standelingen gezuiverd. Luchtoorlog. Slagvliegers vernietigden bij aanval len op een Roemeensch vliegveld elf geparkeerde vliegtuigen en een gioole vliegtuighangar. In den afweerslag tusschen B o e en N a r e f heeft zich de Westfaal- sche 211e divisie-infanterie onder bevel van luitenant-generaal Eckhardt bijzonder onderscheiden. Het op alle oorlogstooneelen beproefde jachteska- der 52 behaalde onder bevel van zijn Kommodore Eikcnloofdrager luitenant- kolonel Hrabak zijn 10.000e overwin ning. Brest houdt stand Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: In Noord-Frankriik leveren onze troepen over het gehccle front van .\trccht tot in het gebied van Verdun nog steeds zware afwccrgevechten. Door taai volhouden en verbitterde tegenaanvallen werden de vijande lijke pantservoorhoeden steeds weer tot staan gebracht of uiteengeslagen. Nadat de eerste groote aanval op de vesting Brest mislukt was, is de vjiand gisteren met sterke strijd- krachteni door talrijke tanks en luchtstrijdkrachten gesteund, op nieuw tot den aanval op het weste lijke front der vesting overgegaan. In weerwil van den voortdurenden aan voer van versterkingen werden de Amerikanen overal afgeslagen. De vijandelijke verliezen waren bij deze gevechten bijzonder zwaar. In het Rhönc-dal mislukten ook gisteren alle vijandelijke pogingen om in 't gebied v. Valenee onzen marschbewegingen voor te komen. Strijdmiddelen der marine brachten voor de Noordwest-Fransche kust, on danks krachtigen vijandelijken afweer, twee transportschepen met een gezamen- lijken inhoud van 15 000 brt. tot zinken. Zware bateriien vèrdragend geschut der marine beschoten in den afgcloopen nacht Zuid-Engelsche havensteden met goed resultaat. Bij het beantwoorden van Engelsch vèrdragend artillerievuur werd een vijandelijke batterij bij St. Marget zoo zwaar getroffen, dat nog maar één vuurmond vuurde. Het vergeldingsvuur op Londen werd voortgezet. In Italië nam de kracht van den groo- ten vijandelijken aanval in den Adria- tischen kustsector gisteren nog in hevig heid toe. In zware en voor den vijand bijzonder veel verliezen opleverende ge vechten sloegen onze divisies alle aan vallen op een plaatselijke penètralie na, die afgegrendeld is, af en behaalden daardoor opnieuw een volledig afweer- succes. In deze gevechten werden giste ren opnieuw 56 vijandelijke pantserwa gens stukgeschoten. In het achterwaart sche gebied werden bii verscheidene zuiveringsoperaties in de periode van 26 tot 31 Augustus 994 terroristen in den strijd vernietigd. Oostelijk front. In de oostelijke Karpathen sloegen onze bergtroepen Sovjet-aanvallen in harde gevechten bloedig af. In het N.JV. deel van het bruggehoofd over aen Weichsel bii B a r a n o f werden de bols jewisten. ondanks hardnekkig verzet, verder teruggeworpen. Ten noordoosteil van Warschau zette de viiand zijn door sterke uantserstriidkrachten en slagvliegtuigen gesteunde doorbraakpo gingen ook gisteren voort. Troepen der Waffen-H behaalden hier opnieuw een volledig afweersucces en schoten 47 viiandeiiike pantserwagens stuk. Tusschen Boeg en Narew hebben onze troepen in zware gevechten, die negen dagen hebben geduurd, den stormloop van dertig Sovjet-infanteriedivisies, ver scheidene pantser- en stormgeschutfor- maties uiteengeslagen en de door den viiand beoogde doorbraak naar Schar- fenwiese verijdeld. Hierbii vernietigde een in het zwaartepunt in den strijd ge worpen cavaleriecorps alleen 138 vijan delijke pantserwagens en stukken storm- geschut, 107 stukken geschut en talrijke andere wapens. Aan het Oostelijk front onstonden slechts in het gebied van Schaken vrij groote gevechtshandelingen. Hevige vijandeliike aanvallen stortten hier met zware yerliezen voor de bolsjewisten ineen. Slagvliegtuigen vernietigden In aan vallen in scheervlucht op een vijandelijk vliegveld in Roemenië dertig vliegtui gen Tn luchtgevechten en door de lucht doelartillerie werden nog 50 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de Finsche Golf nemen onze duik- booten sedert half Juli bii aanvallen onder en boven water met succes deel aan den strijd tegen de Sovjet-vloot- strijdkrachten. In de maand Augustus vernietigde de luchtmacht aan het Oosteliik front 1571 vijandelijke vliegtuigen. Hiervan werden er 1202 in luchtgevechten neergeschoten' Formaties vijandelijke jagers vielen overdag West-Duitschland aan. Ook in Hongarije werden verscheidene plaat sen met bommen en boordwapens aan gevallen. In den nacht wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op Brcmen. De luchtmacht vernietigde in de maand Augustus 1868 Britsch-Amerikaansche vliegtuigen. Hiervan werden alleen bo ven _'t. Duitsche Rijksgebied 798 vijan deliike vliegtuigen in luchtgevechten door de luchtdoelartillerie neergescho ten 318 andere vijandelijke vliegtuigen werden door vlootstrijdkrachten, luciit- doelartillerie aan boord van koopvaar dijschepen en door de luchtdoelartille rie van de marine neergeschoten. Bii de succesvolle afweergevechten ten noordoosten van Warschau heeft zich het 4e ft -Pantsercorps onder bevel van H-Gruppenführer Gille met de ft - Pantserdivisie „Totenkopf" en Wiking" en de hierbii gedetacheerde legerforma- ties door onwrikbare standvastigheid met groot élan ondernomen tegenaan vallen onderscheiden, In het gebied van Doroat heeft de Saksisch-Thüringsche 87sl<y«infanleriedi- visie onder bevel van luitenant-generaal Freiherr von Strachwitz met drie Est- landsche bataljons in moeilijk moeras en boschterrein bii den aanval en in den afweer schitterend gestreden. Bii de zware achterhoede-gevechten in het Rhöne-dal heeft de 338ste infan teriedivisie door haar schitterend optre den belangrijk bijgedragen tot het wel slagen van onze distancieeringsbewe- gingen. vechtsgroep steeds meer in gevaar brachten, waren ook de bewegingen van d?n vijand op den oostenlijken Maasoever aanzienlijk langzamer dan tevoren. Meer naar het zuiden begon- - de Amerikanen een evenwijdigen .-al naar het oosten in het gebied van het M a r n c-M a a s lc a n a a 1. Ook hier werd de vijand door Duitsche tegenaanvallen ten westen van Toul bloedig verdreven. Aan weerskanten van den bovenloop van de Maas wiet de strijd van uur tot uur aan hard:-e;d, daar de vijand alle beschikbare strijd krachten gebruikt, om zijn penetratie- gebied aan de Maas te houden tegen de Duitsche tegenaanvallen. Ter ondersteuning van de eigen maat regelen vielen Duitsche gevechtsvlieg tuigen overdag en des nachts vijande lijke steunpunten en troepenconcentra ties doeltreffend aan. InBretagne zetten de Amerikanen hun aanval op Brest voor,t. Ondanks ten deele sterk gebruik van strijdkrachten, kon den zij geen voordeelen behalen tegen dén taaien tegenstand der Duitsche troepen. Aanvallen, die Fransche terro risten ondernamen op Lorient en St. Nazaire, mislukten evaneens. Omtrent de gevechten in Frank rijk meldde Interinf Zondagavond nog nader: Dc Britsch-Canadeesche forma ties van het uit 5 pantser- en 3 infanterie-divisies bestaande 2de Engelsche leger zetten Zaterdag met krachtig gebruik van tanks en met ondersteuning van alle ter beschikking staande luchtstrijd krachten de poging voort, over de Somme naar het noorden door te stooten met de bedoeling, over RÜsel de kust te bereiken. Daar bij ontstonden zware gevechten in de gebieden van A t r e c h t, K a m e r jj k. R ij s e 1 en V a- lcnciennes, terwijl de in bet gebied van Bergen doorgedron gen verkenningsstrijdkrachten by YV a s i n e s opgevangen en met zware verliezen konden worden afgeslagen. Nog zwaarder waren de verliezen van het 3de Engel sche leger aan de beneden- Som m e by de poging om de daar staande Duitsche formaties van haar achterwaartsche ver bindingen af te snijden en te ver nietigen. De stoottroepen van dc Amerikaansche legergroep van generaal Patton. die zich in ooste lijke en noordoostelijke richting blijven bewegen, konden het ge bied tusschen Maas en Moe- t e 1 bereiken, waarbij Toul na harde gevechten verloren ging. De naar het noordoosten voortgedre ven Amerikaansche tankspitsen bereik ten de gebieden van Longwy en Char- leville. Daartusschen weten Duitsche gevechtsgroepen zich te handhaven en de bewegingen der vijandelijke pant- S,erspitsen te belemmeren Bijzonder zware gevechten zijn ontstaan in de bosschen van Compiègne en in de streken van S t. Q u e n t i n en Ra- me r ij k. De Duitsche strijdgroepen konden ook Zaterdag herhaaldelijk -'rij sterke vijandelijke strijdkrachten ver nietigen en de verbinding met an dere groepen herstellen, waardoor sij sterke vijandelijke troepen binden, die oorspronkelijk bestemd waren de tankwiggen te versterken De bewegingen der Duitsche troepen in Zuid-Frankrijk en in het R h n e d a 1 konden ook Zaterdag volgens de plannen worden voortgezet. Daarbij werd de sterke tegenstand der Amerikanen bij Va lenee en in het dal van de Drome door krachtige aanvallen van gepant serde Duitsche gevechtstroepen ge broken. De Amerikanen werden vol komen uiteengedreven, groote deelen van hen omsingeld en vernietigd cf gevangen genomen. Nieuwe stellingen In Italië. Omtrent de gevechten *n Italië wordt o a. gemeld, dat de Duitsche troepen zich ten noorden en noord westen van Florence eenige dagen geleden volgens de plannen cn in alle rust enkele kilometers hebben gedis- tancieerd. Ook aan den benedenloop van den Arno hebben de Duitsche troepen, zooals het plan was. in alle stilte en door den Amerikaanschen tegenstander niet belemmerd, den noor delijken oever van de rivier ontruimd, om een gemakkelijker te verdedigen systeem van stellingen te betrekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1