mm .BEKENDMAKING. Uitzonderingstoestand in Nederland Samenscholingen verboden Britsche aanvallen Zwaartepunt der afweergevechten in Fransch-Belgisch gebied Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 441 (2 lUnen). Postrekening 66189. DINSDAG S SEPTEMBER 1944. SCnAGEIt EDITIE. 88e Jaargang, No. 208, 2 pagina's mmmomm Hoofdredacteur; II. M. V. SCMKODEIt. Alkmaar (afw.f Advertentie-tarief: PrUa der gewone advertenties In deze Editie 11 cl per m.m. hij contract binnen een jaar te gebruiken belang- rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage Deze Courant verschijnt dagelijks. Overeenkomstig mijn decreet inzake de afkondiging van den uitzonderingstoestand (nr. 15/44) kondig ik voor het bezette Nederlandsche gebied den uitzonderingstoestand af. De bevolking moet orde en rust bewaren. Een ieder moet in zijn beroep, zijn ambt of zijn bedrijf op de gewone wijze zijn arbeid verrichten en de op hem rustende taak vervullen. Het vluchten, ook uit door strijd bedreigde gebieden, is verboden. Alle bevelen van militaire instanties en van civiele bureaux der bezettende macht moeten zeer nauwkeurig worden opgevolgd. Eigenmachtig bandelen brengt eigen leven in gevaar. Elk verzet tegen de bezettende macht wordt overeen komstig de aan de troepen gegeven bevelen onmiddellijk en op energieke wijze met geweld van wapenen ge broken. Elke poging zich met den vijand in te laten of de kracht van bet Groot-Duitsche Rijk en zijn bondgenooten te benadeelen of de uitvoering van een militaire opdracht te verhinderen, ieder verzet, iedere verstoring van de openbare orde, iedere benadeeling van het arbeidsproces en ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt, wordt gestraft met den dood of zware vrijheidsstraffen. Den Haag, 4 September 1944. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. Na 20 uur niet meer op straat De perschef van den Rijkscommissaris deelt mede: Op grond van den op 4 September 1944 door den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied in overeenstemming met den Wehrmachtbefehlshaber Niederlande afgekondigden uitzonderingstoestand wordt met onmiddellijke inwerkingtreding de tijd, waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden, voor den dum van den uitzonderingstoestand, vastgesteld van 20 tot 4 uur. Samenscholingen van allerlei aard, in het bijzonder die welke een demonstratief karakter dragen, waarbij meer dan vjjf personen bij elkaar staan, worden door weer macht, SS en politie beschoten. Weermacht, SS en politie schieten verder op ieder, die in den verboden tijd niet direct op den eersten aanroep blijft staan. 's-Gravenhage, 4 September 1944. De höhere SS- und Polizeiführer Nordwest (get.) RAUTER, SS-Obergruppenführer und General der Polizei. Ter toelichting van de bekend making van den Rijkscommissaris betreffende de afkondiging van den uitzonderingstoestand berinneren wij aan art. 3 van het decreet van den Rijkscommissaris (no. 15/1944), het welk luidt: Iedere rechter, ambtenaar of an der lid van het personeel van een gerecht, een andere overheidsinstan tie, een openbaren dienst of bedrijf, een openbare instelling, inrichting of bureau, alsmede van een niet- openbare instelling of inrichting of van een niet-openbaar bedrijf, waar in een belangrijke taak wordt vervuld dan wel voor den oorlog belangrijke opdrachten moeten worden uitge voerd, iedere arts en apotheker, iedere vroedvrouw en iedere dieren arts moeten" de werkzaamheden, die hun beroep of hun dienstbetrekking medebrengen, volgens de hiervoor geldende bepalingen, in het bijzon der volgens de bijzondere beschik kingen van de bezettende macht, verder uitoefenen en, indien deze door overmacht zijn onderbroken, dezelve terstond na opheffing van de belemmeringen hervatten. Hij, die hieraan nipt voldoet, wordt gestraft met den dood." Verder wordt nog eens verwezen naar art. 6, hetwelk luidt: „Alle Nederlandsche overheids- i'stanties, diensten, instellingen, bureaux, inrichtingen en bedrijven al dan niet van openbaar karakter voeren de aanwijzingen uit, die door militaire instanties of door militaire commandanten rechtstreeks aan hen worden gegeven. Dit 'geldt ook voor artsen, apothe kers, vroedvrouwen en dieren artsen". Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat in art. 2 de doodstraf wordt bedreigd tegen iedere bena deeling van het arbeidsproces, waar onder o.m. te verstaan is het wille keurig wegblijven uit kantoor, werk plaats of fabriek. Ofschoon wij meencn, dat boven staande aanhalingen van artikelen aan duidelijkheid niets te Venschen overlaten, willen wij het publiek er ten overvloede nog op wijzen, dat deze uitzonderingstoestand op zich zelf niets verontrustends inhoudt. Het is een begrijpelijke maatregel, welke genomen moest worden, nu de strijd de grenzen van ons land nadert. Niemand behoeft dan ook iets te vreezen van de jongste maatregelen, niemand, die zijn werk normaal ver richt, die zich normaal en rustig gedraagt en de bevelen van de be zettende macht zonder meer opvolgt. Daartegenover staat, dat sabotage e.d. thans meer dan ooit zwaar ge straft wordt- Speciaal wijzen wij nog eens op het verbod van samenscholingen. Bedenkt, dat het „groepjes-vormen" nergens toe dient en dat dit slechts uw eigen leven in gevaar brengt. Men heeft kunnen lezen, hoe de toestand zich in Parijs ontwikkelde, toen dit frontstad geworden was en men begrijpe, dat de Rijkscommis saris alles zal doen, pm te beletten, dat onze steden een zelfde schouw spel zullen bieden als Parijs. Nogmaals, blijft rustig en kalm, gaat normaal aan het werk en voor komt samenscholingen. Het is in uw eigen en in ons aller belang! Weermachtbericht bij Atrecht ineengestort Sovjet-aanvallen mislukt HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 4 Scpt. (DNB) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Noordwestelijk van Atrecht zijn onze troepen voor hevige vijande lijke aanvallen eenigc kilometers naar het noorden uitgewekpn. An dere aanvallen, van de Engelschen cn Canadcczen stortten ten noorden van At r e c h t voor onze versper- ringsgrcndels ineen. In het gebied ten noorden van Bergen zijn he vige gevechten met vijandelijke pantscrstrüdkrachtcn aan den gang. Op de westelijke hellingen van dc Ardennen en aan de Maas ten zuidoosten van Sédan sljegcu onze troepen talrijke vijandelijke aanvallen af. De verdedigers van B r e s t sloegen ook gisteren weer alle aanvallen der Amerikanen, die door zeer sterk artil lerievuur. tanks en luchtstriidkrachten werden ondersteund, uiteen. De vijand leed vooral door het geconcentreerde afweervuur van ons marine-luchtdoel geschut en legerkustbatteriien zware bloedige verliezen. Plaatselijke pene traties werden na harden strijd afge grendeld. In den westelijken en centralen sec tor van -het Italiaansche front ziin onze divisies van den Arno ge- distancieerd. Nakomende vijandelijke verkenningsformaties werden bloedig afgeslagen. In den Adriatischen kustsector viel de vijand ook gis teren met versch aangevoerde strijd krachten en met zeer sterk gebruik van materiaal aan. Onze troepen ver ijdelden in gevechten, die met groote verliezen gepaard gingen, de vijande lijke doorbraakpogingen. In de zuidelijke en oostelijke IC p a t h e n mislukten Sovjet-Russische aanvallen. In het bruggehoofd van den Weichsel ten westen van Baranof werd gisteren weer hevig gestreden. Ten noordoosten van Warschau bleven vrij zwakke aanvallen der bolsjewieken vruchteloos. Tusschen Boeg en N a- r e w vielen de Sovjets opnieuw met gebruik van massale infanterie- pantserstriidkrachten alsmede met sterke formaties slagvliegers aan. In zware gevechten werden de vijandelij ke doorbraakpogingen door tegenaan vallen opgevangen, waarbij 35 tanks werden stukgeschoten. In Littauen en Estland ziin verscheidene plaat selijke aanvallen der bolsjewisten mis lukt. Slag vliegers vernietigden op een vliegveld wederom vijftien geparkeerde vliegtuigen en beschadigden talrijke andere machines. Twee vliegtuighan gars en een opslagplaats van matériaal werden verwoest. Vijandelijke bom menwerpers ondernamen gisteren on der bescherming der wolken terreur- aanvallen opMannheim en Lu d- i g s h-a f e n. Vijandelijke jachtvHo- gers drongen door naar West- en Zuid- v/est-Duitschland en schonden herhaal delijk Zwitsersch rechtsgebied. Bij den zwaren strijd om de vesting „rest heeft zich de derde brigade marine-luchtdoelartillerie onder bevel van den kapitein ter zee Richter in den strijd tegen vijandelijke luchtstrijd krachten en tegen aanvallen van land uit herhaaldeliik bijzonder onderschei den. In het Rhöhedal heeft zich de ter bescherming van onze distanciee- ringsbewegingen opgestelde elfde pant serdivisie onder bevel van den luit.- generaal Von Wietersheim in aanval en verdediging voortreffelijk geweerd. Ter dood veroordeeld De Dienststelle des Wehrmachtbe- fclilshabers in den Nlederlanden maakt bekend: jacobas Jeremias van den Boogcrt, geboren 21 Januari 1906. gemeente ambtenaar in Epe. is door een Wehr- machtgericht ter dood veroordeeld. Boogert, die reeds in 1941 illegaal werkzaam was geweest, heeft in den laten zomer van 1943 een Engelschen agent verborgen en hem gesteund bij zijn spionnagewerk. Voorts was hij in het bezit, van een pistool. Het vonnis is na onderzoek der gratiekwestie vol trokken. De Dienststelle des Wehrmachtbe- fehlshabers in den Nicderlanden maakt bekend; De Nederlanders Joan Gelderman, geboren 18 November 1918, TlJmen Hoekstra. geboren 3 Januari 1898, Johannes Hendrik Cieraad. geboren 20 Juli 1903, Hendrikus Limbeek, geboren 8 Januari 1919, zijn wegens spionnage, begunstiging van den vijand, bezit van wapens cn verspreiding van opruiende geschriften door een krijgsraad ter dood veroordeeld. De straf is na on derkoelt van de gratiekwest.ie vol trekken. Aardappelbonnen 36 verlengd De geldigheidsduur van de aardappel- bonnen 36, welke aangewezen waren voor het tijdvak van 27 Augustus tot en met 2 September, is verlengd tot en met Za terdag 9 September. Waarschuwing Het Bureau van den Wehrmachtbe- velhebber in Nederland maakt bekend: Uit aan den Wehrmachtbefehlshaber \in Nederland gerichte vragen blijkt, dat leden van het voormalige Nederland sche leger het er niet over eens zijn, of zij, op grond van het feit, dat zij bij het voormalige Nederlandsche leger hebben gediend, verplicht zijn of er toe verplicht kunnen worden, de wapens tegen Duitschland op te nemen, indien het. tot oorlogshandelingen in Neder land zou komen. De Wehrmachtbefehlshaber /ver klaart te dien aanzien: In vrijheid gestelde, in Nederland le vende leden van het vroegere Neder landsche leger, om het even. of zij zich op grond van de decreten betreffende het terugvoeren in krijgsgevangenschap hebben aangemeld of niet. schenden het Volkenrecht cn worden volgens par. 159 van het Duitsche militaire wetboek van strafrecht met den dood gestraft, indien zij in dezen oorlog tegen het Duitsche rijk of zijn bondgenooten vrijwillig of op bevel krijgsdiensten verrichten en opnieuw in krijgsgevangenschap gera ken. Het Duitsche rijk heeft er van af gezien. de leden van het voormalige Ne derlandsche leger in kampen onder te brengen, daar het vanzelfsprekend van de veronderstelling is uitgegaan, dat zij niet aan krijgsverrichtingen tegen Duitschland of zijn bondgenooten zou den deelnemen. Hij, die gelooft, deze verplichtingen in de toekomst niet te kunnen nako men, moet zich in den tijd van 6 Sept. 1944 t.e.m. 8 September 1944 in Amers foort, Waterlookazerne, melden wordt naar een krijgsgevangenkamp overgebracht. Ieder ander wordt, ook wanneer hij niet speciaal, zijn woord van eer heeft gegeven, volgens boven staande strafbepalingen behandeld. C' In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. ">i Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa'3 vrijheid ter zee, in trouwe- verbonden heid met hun Duitsche kame raden. O/II P.m. E. M. Kortenaer. 1G65. Lt.-adnii- raal lsten Engelschen oorlog, Sont. vice-admiraal In 1659. Portugal 1661. Gesneuveld in den slag bij Lowestoft in 1665. O/H P.m GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN I Zet ook gij D derhalve In voor de toekomst van Dw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kricgsmarinc. Aanmelding staal open voor lederen Nederlander van 1745 Jaar en kan ge schieden bij de Marine AnnabmesteUe Niederlande te Utrecht, de aanmeldlngs- bureaux voor vrijwilligers te Amsterdam, Kalverstraat 143, en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 99—100, bij alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waflen-Jj. Alle gewenschte inlichtingen, zoowel voor dienstname bij de Marine als bij de Waffen-jj, worden aan bovengenoemde adressen verstrekt, Westelijk front Duitsche vloot door het Kanaal Inlichtingen over O.T.- arbeiders Van de zijde van de Organisation Todt wordt ons medegedeeld, dat. het loon van de O.T.-arbeiders. in het bui tenland werkzaam, eens per maand aar de families in Nederland werd uitbe taald nadat de loonliisten wören bin nengekomen. Het binnenkomen der loonliisten stagneert thans. doch de loonen worden als voorschot evengoed uitbetaald aan de families in Nederland. De O.T. Leitstelle te Amersfoort geeft inlichtingen over de bij de O.T. werk zame arbeiders in het buitenland. Bij schriftelijk vragen van inlichtingen moeten worden opgegeven naam, ge boortedatum. huisadres in Nederland, waar de O.T.-arbeider werkzaam is en bii wellce firma. Roofoverval. Donderdagavond laat vervoegde zich aan de woning van A. Hartkamp te steenwijkerwold een twee tal onbekende mannen. Toen H. de deur opende, werd hij met vuurwapens be dreigd en in zijn woning teruggedrongen, waarna de bandieten hem een flinke geldsom afhandig maakten. George van Griekenland in Londen. Naar Exchange Telegraph uit Londen meldt, is George van Griekenland aldaar aangekomen. Men verwacht, aldus dit be richt verder, dat hij spoedig besprekin gen zal voeren met Churchill en Eden over de opnieuw uitgebroken kabinetscri sis. die niet volledig is opgeheven door de benoeming van drie nieuwe leden. Hardnekkige tegenstand Het zwaartepunt van de afweer gevechten aan 't westelijk front lag Zondag in het Frausch-Bcl- g i s c h e gebied. Aan den mond van dc Sommc sloegen Duitsche troepen aan weerskanten van Abbevillc aanvallen van Canadecsche troepen, die uit het zuiden werden onderno men. af en bouwden vervolgens tus schen Authic cnLays ccn ver- sperringsgrcndel op. die vruchteloos werd aangevallen. Toen de Britten liet vergeefsche van hun pogingen inzagen, versterkten zii hun druk in noordoostelijke richting naar dc Belgische grens. Onder voortdurende luchtaanval len langs den hoofdweg en onder onafgebroken tankaanvallen wonnen zii terrein naar het oosten, waar bij Belgische terroristen, die door het in massa uitwerpen van ma chinegeweren. geweren en munitie waren bewaoend, ook de zii wegen voor de verkennende Britsche pant- serspitsen O' iden. Gelijktijdig ontwikkelde de vijand groote activiteit in de richting van den stedendriehoek V alenciennes erge nM a u b e u g e. Hij dreef een tankwig naar het noordoosten Bel gië binnen en een tweede tankwig stroomopwaarts de S a m b r e. Verbit terde gevechten zijn aan den gang met den langzaam terrein winnenden vijand aan de talriike kanalen tusschen Dan- dre en Sambre. Ook hier bieden de Duitsche troepen hardnekkigen tegen stand. terwijl de vijand met formaties bommenwerpers de versperringen poogt te verbreken en den opbouw van nieu we verdedigingslinies poogt te verhin deren. Ten noorden van Charleville hebben de Duitsche troepen zich ge leidelijk gedistancieerd en den na komenden viiand hier zoowel als aan den breeden. ten zuiden van S e d langs de Maas opgebouwden versper ringsgrendel. bloedig afgeslagen. In het penetratiegebied aan de Maas concen treerden de Amerikanen nieuwe strijd krachten en verrichtten verkenningen in de richting van het bekken van Lotharingen. In Zuid-Frankrijk gingen de bewegingen van de Duitsche troepen volgens de plannen verder stroomop waarts de S a o n e. De aan den weste lijken rand van de Jura optrekkende Amerikanen waren blijkbaar niet voor bereid op de energieke Duitsche tegen aanvallen. want de strijdkrachten die ten noordoosten van S t. Chatillon naar de oostelijke flank van de Duit sche troepen optrokken, werden bij verrassing volkomen uiteen geslagen. Ook de pogingen van Fransche terroris ten. de Duitsche achterhoede in het nauw te brengen, mislukten dank zij mijnenvelden en tegenaanvallen. Een nieuw Duitsch Westelijk front? „Zooals in het Oosten, moet. nu ook in het Westen allereerst een nieuw front worden opgeworpen" schrijft de „Völkischer Beobaehter" in haar editie van Zaterdag. Het toonaangevende par tijblad komt in een analyse over den tegenwoordigen strategischen toestand in het Westen tot de slotsom, dal het te vormen Duitsche front niet buig zaam kan zijn, maar juist samenhan gend en hecht moet zijn. „Niet op de manier van versche troe pen op oude linies plaatsen, kan een nieuw front worden gevormd, want sedert de doorbraak der Amerikaan- sche pantsertroepen op 31 Juli j.1 bij Avranches was te voorzien, dat dat op niets zou uitloopen en de nieuwe troe pen de kans zouden loopen in het be staande front weg te smelten. Het nieuwe front moet veel meer naar ach teren tot stand komen en zelfs zéér ver achterwaarts, daar anders het ge vaar dreigt, dat het door de snelheid der moderne pantsereenheden reeds tijdens den opbouw wordt vernietigd. Het doel moet dus niet zijn door directe tactische maatregelen de In het voorveld van den strijd liggende troe pen te steunen, doch in tegendeel deze troepen naar achteren te brengen en ze te plaatsen op een nieuw te vor men linie." Duitsche vloot verplaatst. In écn van de dichtst bevolkte ge bieden ter wereld, het FranschBel gische industriegebied, hebben zich Zaterdagavond en Zondag ongekend verbitterde gevechten afgespeeld. Voor namelijk om mijnschachten, fabrieken, kanalen en wegkruisingen wordt ge vochten. Voor de Duitsche troepen bestond de moeilijkheid, dat in deze gebieden nog diverse voor de geallieer den belangrijke militaire objecten moes ten worden opgeblazen Door de zwenking van de geal lieerde voorhoeden naar de Fransch—Belgische grens was de bedreiging voor de Duitsche marine- bases aan de monding van de Somme en in het Nauw van Calais toe genomen, zoodat de Duitsche leger leiding heeft besloten, de zeestrijd- krachten. die zich in dit gebied be vonden. naar elders over te bren gen. Bij deze overbrenging, die door aanvallen van sterke eskaders geallieerde bommenwerpers voort durend werd gestoord, is slechts één enkel Duitsch vaartuig ver loren gegaan, wordt van officieele Duitsche zijde gemeld, Twee andere schepen, die waren beschadigd, be reikten met de overige vaartuigen hun havens van bestemming. De Duitsche bewegingen in Zuid- Frankrijk worden in nauwe samenwer king met de luchtmacht uitgevoerd, di$ munitie aanvoert en gewonden ver voert. Bereid zijn in alles CTABSLEITER Hclmut Slindcrmann schrijft Sn „Der Angriff" onder het opschrift: „Bereid zijn is alles' o.a. het volgende: De vijanden, die van het Oosten en Westen uit In een tweejarig offensief al strijdende de Duitsche levensruimte genaderd rijn, laten cr geen twijfel over bCMaan, dat zij niet allee:: ons Rijk, doch ook ons volk willen treffen en vernietigen. De Duitsche staat moet van de landkaart weggeveegd worden, de Duitsche menschen moeten als slaven over de geheele wereld, verdeeld wor den. Met de vrijheid moet hun dc gees telijke kracht ontnomen worden, in de mijnen van Siberië, in de gloeiende hitte van Afrika, in de woestijnen van Australië en Alaska dc lichamelijko kracht gebroken worden. De dertigjarige oorlog tegen het Duitsche volk moet. zoo willen zij het, zijn afsluiting vinden in den volks- dood der slavernij. Er is geen Duit- scher, wicn dit dreigement der vijan den niet zelf en elk der zijnen treft. JN 1918 heeft de vijand ons het be- driegelijke beeld van een vrede door onderhandeling voorgespiegeld, waar op het dictaat van Versaillcs volgde. Ditmaal verlangt hij heel openlijk een capitulatie, door middel waarvan hij hoopt de definitieve nationale ver nietiging en onze uitroeiing als volk te decreteoren. Het kenmerk van een strijd om het bestaan, welke zooals de onze, gaat om de vrijheid en het leven van allen, ls, dat er geen situatie en ook geen geografisch punt is, waarin of waarop men eenzijdig zou kunnen ophouden hem te voeren. Waar voor een ieder alles op het spel staat, zal ook door een ieder allés gewaagd worden. In Oost-Pruisen en in andere grens- gouwen van het Duitsche Rijk is reeds gebleken, waartoe een bedreigde volks gemeenschap in staat ls wanneer zij Zich geheel en al wil geven. Daar luidt het parool: „Liever scheppen dan puin ruimen". De vijand wete, dat iedere Duitscher nog veel hardere parolen in daden zal omzetten, wanneer op de een of andere plaats een bolsjewis tische of Anglo-Amerikaansche voet op onzen bodem gezet zou worden. HE oorlog der legers, der divisies en regimenten, wier heldhaftige strijd ons vijf jaren lang de hardste beproeving heeft bespaard, zal een ge heel ander aanzien krijgen wanneer, waar dan ook. de lijn van het mili taire front zich zou vereenigen met het front van het brandende hart en de harde vuisten van het werkende vaderland. Wij willen niet overwinnen om het Britsche volk uit te roeien of om Amerika te veroveren, wij moeten overwinnen om als volk en als individu vrij te kunnen voortleven. Deze overwinning zullen wij afdwin gen, zij het met de gewone middelen van militaire strategie en tactiek, zij het dbor het op de been brengen van eiken Duitscher, wien de strijd voor de vrijheid hoogste levenswet gewor den is. MET dergelijke gedachten ziet het Duitsche volk thans den strijd aan zijn grenzen. Het ziet deze grenzen weliswaar nog niet onmiddellijk be dreigd en het merkt op, hoe vastbeslo ten ons leger optreedt, dat des te ver bitterder strijdt, hoe dichter de fron ten bij het vaderland gekomen zijn. Maar wij willen ons gereed maken om aan den oproep gevolg te geven, waar en wanneer deze dan ook moge weer klinken. Want bereid zijn is alles. Verduister v. 20.157.00 u. Finsch-Russische wapenstilstand STOCKHOLM, 1 Sept. (Intcrinf).- Volgens een mcdedceling van het officieele Finschc nieuwsbureau zou, op grond van een overeenkomst tusschen de Finsche regeering cn de regeering der Sovjet-Unie. het tijd stip voor het staken der vijandelijk heden in den frontsector van het Finsche leger zijn: 4 Sept. om 8 uur. Maarschalk Manncrhcim heeft, volgens dit bericht, ccn dienovereen komstige dagorder aan zijn troepen uitgegeven. SPORTZONDAG IN NOORD-HOLLAND Onze teekenaar trok door Noord-Holland en legde onderstaande momenten vasi OP DEZEN 'Sê.pTeri6E/z-zoM>Ao HEBBEN WO EERST EEN/GEN T'JD VERTOEFD TUSSCHEN HET WUIVEN CE. /?/er AaV HET AUCMAARDERM£ER_i WAAR DE BOOTESJ ECHTER ALLE WARE/U BINNEN GEBLEVEN/ PAA^VA HEBBEN W£ O-VS OPGELOST IN DE 5PHALT- dRukte onzer. hoofdstad* IAVEHfijeeSTEI? A.AAA-5 STA^=va3 O'E ONI .ZON gojprg hunel-JKS feest U K VOlf VIERDEHAD Vv s KALMe *✓9 VAAR ONT DEKT E a/, DAT DE A.RO.L.BEKER Z.P.C f* ONTGAAN TENSLOTTE Be zochten we. NOG EVEN DE WED STRIJDEN VAN DE 2AA NLA.ND SC HE WAA^ OA NEUA HOLENAAR ZEGEVIERDE MISSCHIEN ALLEE/U OOO/Z EE\I SCHEIDSRECHTERLOKE. SLUNDER VJAARMEE DE FLUITIST DE AMT/pHATiE. VAN HET AMGTERCfAUGCHE PUBUEK OP ZD/V HALS HAALOE. JAAP WSZÏl C. SLAG' VA/V WtNNEHGC 7 1 ZAMSCPE -jonge ACHT <=iS룣 IN STULROEIEKJ OVER- m NAAOSCHE SKIP 2'J POSEERDE LAGTI6.EH DAT VOOIS EEN SCHOOEP^ aXWrBC/t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1