BERICHT Vd93 Geallieerde druk op gebied Leuven-Sédan Nieuws van het Westelijk front. Een dag vol spanning ging voorbij. LEERLING Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V Alkmaar Voordam C 9 Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lUnen) Postrekening 66189. DONDERDAG 7 SEPTEMBFR 1941 SCHAGER EDITIF. Advertentie tarief: I rp\ der gewone advertenties In deie Editie II ct per m.m llt) contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge bed* oplage op aanvrage Drre Courant verschijnt dagelijks. 88e Jaargang. No. 210. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHR8D1K. Alkmaar De Directie moet tot haar leedwezen meedeelen, dat de normale uitgave van het dagblad moet worden onder broken de belemmering in het vervoer heeft den papier- voorraad in het ongereede gemaakt en het ziet er naar uit, dat daarin voorloopig geen verbetering is te verwach ten. Na het niet verschijnen op gisteren is thans bepaald, dat wij zoo goed mogelijk eiken dag een soort „bulletin" zullen verstrekken, waarin wij het voornaamste nieuws zullen opnemen. Die „noodkrant" zullen wij aan alle agenten toezenden; wij doen daarbij het verzoek deze aan hun adres te publiceeren door ophanging, mogelijk ook voor inzage aan hun huis, terwijl wellicht nog enkele exemplaren in winkelzaken e.d. in hun gemeente kunnen worden geplaatst. In de steden zullen deze noodkranten in meerdere étalages e.d. voor het publiek ter lezing worden opgehangen. Uit den aard der zaak is dit geen krant voor plaatsing van advertenties; toch willen wij belanghebbenden gaar ne tegemoet komen en stellen een derde gedeelte van den inhoud beschikbaar om daarin de voornaamste bekend makingen in advertentievorm op te nemen. Men moet bij de afgifte daarvan er van overtuigd zijn, dat geen andere publicatie geschiedt dan door ophanging in de verschil lende centra. Zoo spoedig dit kan zal de Directie tot een verbeterden vorm van uitgave komen, het boven omschrevene moet dus als noodmaatregel worden beschouwd. DE DIRECTIE. We ermachtbericht Sovjet-aanvallen uiteengeslagen UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Sept. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Een vijandelijk bruggehoofd ten Noorden van Antwerpen werd in een tegenaanval uiteengeslagen. De sterke vijandelijke druk in het gebied van L e u v e n-S d a n duurt voort. Ten zuidoosten van Sédan drong een gepantserde aanvalsgroep verrassend de stellin gen ,van den vijand binnen en rolde ze op. Er werden gevangenen ge maakt. Ten oosten van Verdun, bij Pont a Mousson en bij T o u 1 zijn sterke vijandelijke aan vallen mislukt. Bij Baume-Les Dames kon de vijand tijdelijk op den noordelijken oever van de D o u b s vasten voet krijgen. Hij werd echter terstond in een tegen aanval teruggeworpen. Na zeer krachtige voorbereiding door artillerie en luchtstrijdkrachten zetten de Amerikanen gisteren hun grooten aanval op Br e s t voort. Pas na uiterst zwaren strijd kon de vijand tegenover den verbitterden tegenstand van onze troepen en met zware ver liezen in eenige sectoren het. voor terrein van de vesting binnendringen. De penetratieplekken werden afge grendeld. De gevechten om de paswegen in het Fransch-Italiaansche grensgebied nemen na het optreden van Marok- kaansche troepen in hevigheid toe. Herhaalde pogingen van den vijand, zich in het bezit van de grensverster- kingen te stellen, mislukten. Aan de Adriatischekust lijdt de vijand bij zijn dagenlangen ver- geefschen stormloop op ons afweer- Finsche delegatie naar Moskou De trein met de Finsche wapen stilstandsafgevaardigden heeft Woens dagavond Helsinki verlaten, aldus Stockholm Tidningen. Op het station heeft de Finsche minister-president Hackzell verklaard, dat de Finsche delegatie per trein tot kort voor Vi- borg zou reizen. Van daar tot aan het front zou men Finsche auto's gebruiken. Voorbij het front gaat men te voet, aldus dit blad. Volgens een bericht van Dagens Nyheter zullen de Finsche wapen stilstandsgedelegeerden door de sov jets vanaf het front met auto's naar Leningrad worden gebracht om van daar verder naar Moskou te vliegen. Leidende functionarissen der N.S.B. blijven op hun post Van de zijde der NSB deelt men ons mede: Naar aanleiding van een publica tie in een Haagsch blad, waarin de indruk wordt gewekt, dat alle leden der NSB het hazenpad gekozen heb ben kan worden verklaard, dat de leidende functionarissen der bewe ging op hun post zijn gebleven en ook zullen blijven. Het evacueeren van vrouwen en kinderen van vele leden der NSB is een begrijpelijke voorzorgsmaatregel, welke er op gericht is, de veiligheid van hen zooveel mogelijk te verze keren. Met uitzondering van enkelen, die tegen den huidigen toestand geen geestelijk overwicht konden behou den, bleven de mannelijke leden tus- schen 16 en 60 jaar op hun post en volgen de bevelen van den Leider, rond wien zij zich juist thans in on verbrekelijke trouw scharen. front zwar, verliezen, die hem dwin gen, steeds nieuwe strijdkrachten in den slag te werpen. Onze troepen be haalden daar ook gisteren weer na zeer hevige gevechten een volledig afweersucces en schoten dertig vijan delijke tanks stuk. In het zuidelijke deel van Zeven burgen maakten de Hongaarsche tegenaanvallen tegen versterkten weerstand van de Roemenen ver dere vorderingen. In het zuidooste lijke deel van Zevenburgen en in de oostelijke Kar pathen werden aan vallen van de Bolsjewieken uiteenge slagen. Aan de overige deelen van het Oostelijke front ontstonden nabij den benedenloop van de N a r e f zwa re gevechten. De plaats Ostro- lenka ging na harden strijd ver loren. In Warschau werd thans ook de geheele Weichselwijk van ben den gezuiverd. Des nachts bestookten sterke for maties gevechts- en slagvliegers Sov- tische gebied. Luchtaanvallen van den jetrussische concentraties in het Bal vijand waren gericht op eenige plaat ten in Servië en Hongarije. Overdag drongen vijandelijke jacht- wormaties in W.-Duitsch gebied door. Vijandelijke bommenwerpers onder namen onder bescherming van het wolkendek een terreuraanval of E m d e n. Er ontstond schade aan ge bouwen en de bevolking leed verlie zen. Des nachts wierpen eenige vijan delijke vliegtuigen bommen op Ham burg. Felle strijd bij Antwerpen. Het zwaartepunt der gevech ten aan het westelijke front lag Woensdag in Noord- en Midden- België, aan de AI i d d c n-M aas en in de zuidelijke Argonnen. Andere hevige vijandelijke aan vallen waren gericht op de ves- tingzóne van Pas de Calais. op L e II a v r c en B r e s t. Ook in de Fransch-Italiaansche Al pen versterkte de vijand zyn druk. Aan het Pas de Calais ruk ken de Britsche, Canadeesche en Poolsche formaties in algemeen noordelijke richting op. Van het zuidoosten op het voorterrein van B o u 1 o g n e ondernomen vijandelijke aanvallen stortten in tegenaanvallen ineen, waarbij zware kustbatterijen van de Duitschc marine weer vijande lijke pantserspitsen en geconcen treerde aanvalsstriidkrachten uit eensloegen. Uit het gebied van Leuven lie ten de Britten verkenningsstrijd krachten optrekken naar de G e 11 e, zonder tegen het verzet van de Dui- sche troepen eenige van belang zijn de terreinwinsten te behalen. De Amerikanen oefenden druk uit op den noordelijken oever van de S a m br e tegen Namen. Hier en ten noordwesten van de stad werd den geheelen dag verbitterd gevoch ten. Aan de Maas tusschen N a- men en Sedan hernieuwde de vij- and na het aanvoeren van sterke strijdkrachten zijn pogingen, de rivier in oostelijke richting over te steken. De vijandelijke troepen, die op ver- scheidené plaatsen onder bescher ming van geconcentreerd vuur de rivier waren overgekomen, werden onverwijld aangevallen. Eenige over gangsplaatsen werden in felle ge vechten opgeruimd. Elders zun Duit- sche tegenaanvallen aan den gang. Evenals aan de Maas, verhoogden de Amerikanen ook hun druk aan de Moezel. Aan weerskanten van Pont ^Mousson wisselden den geheelen dag overal overzetpogingen, aanvallen en tegenaanvallen in snel le volgorde elkaar af, zonder dat de vijand een succes behaalde. Hier en in het gebied van M i d d e n -B e 1- g i liggen op het oogenblik de zwaartepunten van den slag in hei westen. Na opneming van de tot dusver in Zuid- cn Zuidwest-Frankrijk vech tende Duitsche formaties in de vcr- dedigingszöne tusschen S a o n e er. Maas, hebben de achterop kom erf de Engelschen en Amerikanen een opmerkelijke zweking gemaakt. In plaats van, zooals lot dusver, naar het noorden te stooten, draaiden z.j in de Midden-Fransche Jura naar het noordoosten in algemeene rich ting van de Bourgondisch i poort. Tevens versterkte de vij and ook in het Fransch-Italiaansche grensgebied zijn druk langs de pas wegen aan den Kleinen S t. Bernhard en aan den M o n t Genève. In de Jura en in de Alpen duren de gevechten om steunpunten en versperringsstellin gen nog voort. Bruggehoofd geliquideerd (Interinf.) In een van verscheide ne kanten tegelijkertijd ondernomen en met de grootste kracht uitgevoer- den aanval hebben de Duitsche troe pen het eenige tot dusver door de Geallieerde troepen gevormde brug gehoofd over het Al bert kanaal geliquideerd. Dit is geschied op het oogenblik, waarop de vijandelijke troepen onder vuurbescherming van Roemenië, Finland en Bulgarije onder bolsjewisiischen invloed Stalin's eischen in Teheran De Völkischer Beobachter pu bliceert een hoofdartikel over de gebeurtenissen der laatste weken in Roemenië, Finland en Bulga rije. Het blad noemt bet buiten kyf, dat Stalin op de conferen tie te Teheran zijn aanspraken op beheersching van het z.g. „tusschen-Europa", van de yszee tot de Ege'sche zee, opcnlyk uit eengezet heeft en dat zijn part ners in groote trekken hun toe stemming gegeven hebben voor dit program. Men mag aanne men, dat de bolsjewieken in Te heran ongeveer dezelfde eischen naar voren hebben gebracht, welke Molotof in November 1940 te Berlijn ter tafel legde. Het blad herinnert eraan dat deze eischen vooral betrekking hadden op de inschakeling van Roemenië, Bul garije en Finland in de bolsjewisti sche invloedszöne en voorts op de contröle van de zeeëngten. De geval len Roemenië, Finland en Bulgarije hebben dit gemeenschappelijke ele ment, aldus de Völkischer Beobachter verder, dat de regeeringen in alle drie de landen zich hebben overge geven aan hel oude zelfbedrog van goedgeloovige zwakkelingen, dat alles wel niet zoo erg zou zijn. De tot dusverre opgedane ervaringen heb ben deze verwachting echter op geen enkel punt bevestigd. Er is alle re den om aan te nemen, dat men zich in Helsinki en Sofia gekoesterd heeft in den waan dat men zoo noodig in de Britten en Amerikanen een steun zou vinden. De Sovjet-Russische bezetter zal echter wel volkomen zelfstandig be slissen over het lot van deze landen, even exclusief als dit thans ten aanzien van Polen geschiedt. Wie uit de geheele ontwikkeling sedert Teheran nog niets mocht heb ben geleerd, aldus besluit de Völki scher Beobachter, die zal ziende worden door de schoolvoorbeelden van Roemenië, Finland en Bulgarije. De betrokken volkeren echter zullen in hun stikkenden nood begrijpen dat het verraad aan de zaak van Europa, welk verraad zij zelf op een zwak oogenblik hebben opgeroepen, de bron is van alle onheil. Het Internationale Informations- büro meldde Donderdagmiddag uit Bretagne: De vier Amerikaansche di visies die deelnemen aan den aanval op Brest hebben hun aanvallen op den buitensten vestinggordel met ongehoorde felheid voortgezet. Zij werden echter weer afgeslagen en kleine penetraties werden in een tegenaanval opgeheven. De aanval lers leden buitengewoon zware ver liezen. Betrouwbare berichtgeving 's-GRAVENHAGE, 6 Sept. - Sinds Maandag liepen er geruchten en de Britsche radio verspreidde het offi cieuze bericht als zouden de Engelsch-Amerikaansche troepen Ne- oerlandsch grondgebied hebben be reikt en Breda bezet. Deze geruchten hebben een groote verwarring teweeggebracht Het behoeft nauwelijks vermeld worden, dat Breda niet bezet is dat deze geruchten volkomen uit lucht zijn gegrepen. Het Duitsche weermachtbericht heeft sinds den aanvang van den oor log een onbetwistbare autoriteit ver worven door de harde juistheid betrouwbaarheid zijner gegevens. Ook ten aanzien van oorlogsgebeurtenis sen, die het Nederlandsch belang zou den raken kan men de Duitsche le- gerberichten veilig als richtsnoer nemen. hun gemotoriseerde artillerie een sterke pantserformatie naar den overkant hadden gebracht, teneinde daarmede straalsgewijze het Neder- landsche gebied binnen te dringen Wanhopig en verbeten verdedigden de Britten zich vooral in Merxen, een benoorden de Schelde gelegen voorstad van Antwerpen. Het grootste deel der Britsche weer standsnesten werd uiteengeslagen en de plaats zelf zwaar geteisterd en tenslotte veroverd. Engelschen trekken in Ooste lijke richting. Dinsdag zijn de Engelschen uit hel gebied van Brussel en Antwerpen met pantserverkenningsafdeelingen in algemeen o o s t e 1 ij k e richting getrokken. Zij konden tegen den fel ler wordenden Duitschen tegenstand slechts betrekkelijk geringe vorde ringen maken. Bij Leuven ont stonden aan de overgangen van de Dy le en ten noordoosten van Mechelen aan de groote Nethe gevechten, waarbij de Duitsche troe pen den opgedrongen vijand opvin gen. St. Omer en Kortrijk zijn zonder strijd door de Geallieerden bezet. Le Havre zwaar gebom bardeerd. De stad Le Havre is door de geal lieerde luchtmacht zeer zwaar ge bombardeerd. Ongeveer 800 vliegen de forten wierpen duizenden kilo's brand- brisant en phosphorbommen op het centrum van de stad, dat ongeveer 150.000 bewoners telt. De verliezen onder de burgerbevolking waren verschrikkelijk. Vergeefsche aanvallen op Brest. De thans 4 weken durende storm loop van Amerikaansche troepen op Brest heeft ook Dinsdag, ondanks voorafgegane hevige luchtaanvallen, weer slechts geleid tot bloedige ver liezen van den vijand. De voornaam ste druk lag in het oostelijke deel van het vestinggebied, waar Duit sche grenadiers en valschermjagers gedeeltelijk in verbitterde gevechten op korten afstand alle aanvallen af sloegen en geringe plaatselijke pene traties in tegenaanvallen afgrendel den. In het westelijke voorterrein was de druk der Amerikanen als gevolg van hun zware verliezen op de vorige dagen gering. Voor zoover zij aanvallen ondernamen, konden de Duitsche verdedigers den vijand reeds voor hun linies door gecon centreerd vuur uiteen drijven. Ned.-Indië onafhankelijk? De Japansche premier heeft in een rede voor de volksvertegenwoordi ging o.m. verklaard, dat het het voornemen der Japansche regeering is de bevolking van de vroegere Nederlandsch-Indische gebieden on afhankelijkheid te verleenen. De premier zeide verder, dat het Japansche volk er van overtuigd is, dat de dag niet meer ver af waarop zich het krijgsgeluk weer ten gunste van Duitschland zal kee- ren en dat het Duitsche volk de hui dige moeilijkheden zal overwinnen, om de ware krachten toonen, die het nog bezit. Geen luxebrood en geen kleine broodjes meer Het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt be kend, dat met ingang van Vrijdag 8 September 1944 is verboden luxe brood te bakken of af te leveren. Eveneens is 't bakken en afleveren van kleine broodjes in eiken vorm, kadetjes e. d. verboden. Gebakken en afgeleverd mogen dus slechts worden brooden van normaal gebruikelijk model. Verantwoordelijke leiders kozen het hazenpad. Boeren moeten direct helpen Na een dag van spanning- llel spreekwoord zegl, dat alleen sterke beenen de weelde kunnen dragen. De grootste weel de, die een man ten deel kan vallen, maar die bijgevolg ook het moeilijkste te dragen is, is die der verantwoordelijkheid. Juist in dagen van spannnig, zooals wy die nu beieven, blijkt, waar deze verantwoordelijkheid inderdaad op sterke beenen rust en waar zij ten onrechte gedra gen werd door lieden, die klaar blijkelijk tegen hun taak niet opgewassen waren. Nu de oorlog onze Nederland - schc grenzen genaderd is en nu er dc laatste dagen zelfs geruch ten rond gingen, dat de ge vechtshandelingen onze zuid grens op enkele punten gepas seerd waren, nu was het oogen blik gekomen, waarop blyken zou, in hoeverre vele dappere woorden, in het verleden uilge sproken. gedragen werden door den wil, achter deze woorden zoo noodig daden te stellen en in hoeverre deze woorden maar leege, holle en loozc praatjes voor den vaak waren. De spanning verwekt door ge ruchten. die inmiddels zijn tegenge sproken en door een rustiger kijk op de zaken zijn achterhaald, heeft in- tusschen toch dit goede resultaat gehad, dat zij een oogenblik de schalen van het lot in beweging bracht. En op de schommelende schalen van het lot hebben ver schillende tot dusverre vooraan staande figuren in den lande door hun houding getoond, wat zij nu eigenlijk wanneer het er op aan komt, wel waard zijn. Te licht bevonden. Er moet dan geconstateerd wor den, dat verschillende hunner gewo gen en te licht bevonden zijn. Wat anders kan men immers zeggen van lieden in vooraanstaande functies als de directeur-generaal van Win terhulp en Volksdienst van hoogere en hoogste departementale gezags dragers, lieden, die in woord en ge schrift en achter een veilige micro foon altijd zoo dapper over de nieu we orde wisten te praten, maar die, nu het er misschien op aan zou kunnen komen voor dat vurig bele den ideaal persoonlijk iets "te ris- keeren, ijlings de beenen namen? Door de vraag te stellen, nemen wij het antwoord al in den mond het antwoord, dat bestaat uit een enkele korte kernachtige en den laalsten tijd nogal populaire karak teristiek: labbekakken! Men zou, nu een enkele dag van overigens ongemotiveerde spanning gelijk het schudden van de wan het kaf van het koren heeft gescheiden, rustig weer tot de orde van den dag kunnen overgaan. Ware het niet, dat de lieden, die louter en alleen voor een gerucht, als een kleine jongen voor een schaduw, op den loop zijn gegaan, juist omdat, zij ten onrechte verantwoordelijkheid hebben gedra gen, verschillende anderen, die blind op hun woorden en nu ook op hun daden hebben vertrouwd, nu ook door hun voorbeeld hebben aange stoken. Bevangen door een paniek. Wie de laatste dagen eens een kijk je heeft genomen op en nabij de stations in de groote steden, heeft de treurige gevolgen kunnen zien van n verkeerd voorbeeld, gegeven door valsche leidslieden. Duizenden en nog eens duizenden zijn, bevangen door 'n paniek, aan het trekken geslagen. Mannen en vrouwen, kinderen, ouden van dagen, invaliden, allen opge schrikt door het bericht dat nu deze bekende figuur, dan die bekende poli tieke leider de beenen had genomen, waanden zich in hun eigen omgeving niet langer veilig en gingen trekken. Waarheen? De meesten wisten het niet cn terwijl de treinen en de auto's met de bonzen en hun gezinnen snel oostwaarts rolden, zaten die duizenden hunner volgelingen verlaten, hulpe loos op de perrons, een triest bekla genswaardig schouwspel. Mondhelden. Wij willen er dit keer niet meer over zeggen. Er zal mettertijd nog genoegd gezegd worden. Alleen nog dit Juist de lieden, die nu de eersten waren, om met de Noorderzon te ver dwijnen, hebben in de vier afgeloopen jaren in alle toonaarden afgegeven op de Nederlandsche regeering, die in de Meidagen van 1940 naar Londen ver trok. Neen, dan wisten zij, de dappe ren, beter wat een mannelijke houding was. Zij wisten het beter. Ja, met hun mond! Want toen het er op aan scheen te zullen komen, gingen die mondhelden als eersten op den loop en nog wel op een veel eerder tijdstip, dan de regeering in 1940. Deze korte crisis, veroorzaakt door het falen der verantwoordelijken, is thans weer snel overwonnen, Nu de nevels, die het verschiet kortstondig verduisterden, zijn opgetrokken en er weer duidelijk tusschen n feit en een gerucht wordt onderscheiden, nu is ook de orde en rust weer allerwege teruggekeerd. Wij weten, dat ons land Ihans onmiddellijk achter het front ligt en wij begrijpen, dat dit nog ern stige gevaren met zich mee kan bren gen Maar een gevaar wordt al dade lijk minder groot, als men het rustig onder het oog durft zien. Orde en discipline is het parool, dat zoowel door de Duitsche bezettende overheid als naar verluidt door het geal lieerd opperbevel werd uitgegeven. Plicht der bóeren- Wanneer orde en discipline door 'n ieder worden gehandhaafd zijn ook ons aller belangen het best gewaar borgd. In de eerste plaats de belangen der voedselvoorziening, die onder alle omstandigheden moeten worden ont zien. Vooral onze boeren kunnen daarom, door juist thans rustig door tc werken en de bevolking te voorzien van hetgeen zij voor haar eerste levensbehoeften noodig heeft, ons volk voor groote rampen behoeden. Wij kunnen thans rustig erkennen, dat zulke rampen zich een oogenblik als de dreiging van een donderwolk boven onze hoofden schenen samen te pakken. Wij kunnen dat erkennen, omdat deze donderwolk nu weer voorbij gedreven s. Nog is de toestand ernstig, maar toch kan er allerwege een opklaring worden vastgesteld, nu de lieden, die getoond hebben, dat de verantwoordelijkheid vier jaar lang ten onrechte aan hen was toever trouwd. tenminste zijn verdwenen. Dat zij, hoe de ontwikkeling ook verder verloopt, weg mogen blijven is een wensch, die men thans aller wege kan hooren en die de vier jaar lang schijnbaar zoo brandende kwes tie van de tegenstelling tusschen pro en anti plotseling tot haar ware ver houdingen terugbrengt. Want nu de nood aan den man scheen te komen, bleek ook deze brandende kwestie maar een poover stroovuurtje. Is het besef tot U doorgedrongen, dat ons geheele volk bij bomaanvallen een gevechtsorganisatie moet zijn. die weet wat haar te deen staat voor de bestrij ding van de ramp. en die dan de beschikking heeft over van tevoren gereed gemaakte verdedigingsmiddelen? Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een Dochter HENDRIKJE. A. TEN BRINKE— v. d. KAAP. J. TEN BRINKE. Slingerweg 4. Wieringen, 5 September '44 Heden werd plotseling van ons weggenomen ons lief Zoontje en Broertje, JOHAN SCHUUR, in den ouderdom van 1 jaar en 10 maanden. Zijn diepbedroefde Ouders, Broertjes en Zusjes, P. SCHUUR. N. SCHUUR-GOED. St.-Maartensbrug, 1 September 1944 De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 9 Sept. a.s. des n.m. 2 uur op de Algem. Begraafplaats te .St.-Maartensbrug. Heden overleed na een langdurig lijden in het Centr. Ziekenhuis te Alkmaar onze beste Broer, Oom en Zwager, K. BAKKER, echtgen. van N. List, in den ouderdom van ruim 79 jaar. Uit aller naam: S. LIEFHEBBER. Kolhorn, 2 Sept. 1944. Heden behaagde het den Heere uit ons mid den weg te nemen onze geliefde Vrouw, Moe der, Behuwd- en Groot moeder, JANTJE KWANTES— KOSTER, in den ouderdom van ruim 68 jaar. Kolhorn: P. KWANTES. Grand Rapids (U.S.A.) F. KWANTES. J. KWANTES— KONING. Deventer: C. KWANTES. A. KWANTES— PLUGBOER Culemborg: G. PRONK— KWANTES. J. G. J. PRONK. Andijk: T. VISSER— KWANTES. D. VISSER. C. BRANDSMA— KWANTES. D. BRANDSMA. Uithoorn. P. KWANTES. F. KWANTES— SLIKKER. Middenmeer: N. BOLTJES— KWANTES. A. BOLTJES. Dirkshorn: K. KWANTES en Kleinkinderen. Kolhorn F 104. 5 Sept. 1044. De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op Zaterdag 9 Sept. a.s. des namiddags 2 u. Heden overleed, na een langdurig lijden, in het Centr. Ziekenhuis te Alkmaar, onze beste Broer, Oom en Zwager K. BAKKER. Echtgenoot van N. LIST, in den ouderdom van ruim 79 jaar. Uit aller naam, S. LIEFHEBBER. Kolhorn, 2 Sept. '44. Verloofd: NETTY KISTEMAKER en P. W. BAZEN. 10 September 1944 Middenmeer. Oudelanderweg C 40. Sijbekarspel, Dorpsstraat S 98. Receptie 35 uur te Midden meet Voor de zeer vele blijken van belangstelling, bij de geboorte van onze Dochter MARIANNE ondervonden, zeggen wij U hartelijk dank P G. DE WIT. H. G. DE WIT— VAN HONSCHOOTEN. Schagen. September 1944. Den 2den September 1944 hebben zich te Ermelo ver loofd: MAAIKE JANSMA GERRIT JONGEJAN. Gelegenheid tot felicitceren Zondag 10 Sept. van 3—5 u.. N. H. pastorie. Nwe Niedorp. gevraagd bij Banketbakkerij ROGGEVEEN. Schagen. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken en oprechten dank aan Familie. Vrienden, Buren en Kennis sen voor de vele blijken van deelneming, na het ongeval en de groote belangstelling bil de teraardebestelling van onzen eenigen. geliefden Zoon en Broer. ROELF SCHUT, ondervonden. In het bijzon dei een woord van dank aan de heeren Pruim en De Jong voor de woorden tot ons gesproken, tevens aan ziin vrienden en tenslotte aan den heer Muntjewerf. voor de nette teraardebestel ling. Fam. K SCHUT. Anna Paulowna. Sept 1944. Onzen hartelijken dank voor de zeer vele blijken van be langstelling bij de geboorte van onzen Zoon ondervon den. K. BRAK. D. A. BRAK—VRIES Slootdorp. Waardweg A 6. September 1944 Voor direct gevraagd: EEN FLINKE KNECHT OF LOOPJONGEN. Bij C. DEKKER. Ijzerhandel, Middenmeer. CONTRACTTEELT. Kweeker gezocht te Anna Paulowna of omg., die 500 a 1000 roe tulpen op contract wil teelen door: G. VERDEGAAL, v. d, Endelaan 78, Hillegom. Vrijbankvleesch Vrijdag: 3 uur de nrs. 2126-2225 en 2000-2050 S. OUDT NIEUWE NIEDORP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1