Ontwikkeling van den toestand op den Balkan. ^et 0n9eli'k der a,wezi9w Mode-Vakschool. RIJWIELSTALLING Handelsavondschool ROOSJES. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V Alkmaar Voordam C 9 Bureau der Schagei editie: Schagen; Laan 201. Telefoon 444 (2 HJnen». Postrekening 66189. VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1944. SCHAGER EDITIP. mmmmm Advertentie tarief: l»r|)a der gewone advertenties In deie Editie II ct. per m.m. I1Q contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- beele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. 88e Jaargang, No. 211, Hoofdredacteur: II. C. SCHRÖDER. Alkmaar Onze wil en ons besluit. „QNZE wil cn ons besluit" aldus luidt het opschrift van het we- kelijksche artikel van dr. Göbbels in Das Reich," waarin hij o.a. schrijft: „De politiek-militaire crisis van dezen oorlog valt in dezen zomer en herfst. Onze vijanden loopen met hel geheele gewicht van hun materieele overmacht storm op de beveiligings linies van het Duitsche rijk en po gen deze open te breken. Het is daar bij van minder beslissende beteeke- nis of wij op bepaalde plaatsen aan het front gedwongen zijn, ook nog zoo belangrijk gebied op te geven, dan wel of het den vijand gelukt onze strijdende formaties uiteen te slaan. De oorlog, dien wij gedwongen zijn te voeren, gaat om ons leven. Wanneer het ons gelukt deze pogin gen van den vijand over het geheel genomen te verijdelen, dan zullen wij in den herfst vermoedelijk voor een geheel nieuwe situatie van den oorlog staan. Zoowel de Engelschen als de Amerikanen, alsook de Sov jets zijn een wedloop met den tijd be gonnen. De minister wijst in dit verband op het politieke conflict materiaal, dat zich in het kamp van den vijand openbaart en op den angst voor nieuwe Duitsche wapens, als mede op het voortdurend toenemende Duitsche bewapenings- en men- schcnpotentieel, welke dan zeer veel gewicht in de schaal zouden werpen. Het is dus volstrekt niet zoo, aldus merkt de minister op, dat onze te genstanders zich naar believen veel tijd kunnen gunnen. Integendeel. Van een bepaald punt der ontwikkeling af zullen onze kansen op succes weer beginnen te stijgen en het komt er op aan dit punt onder alle omstan digheden te bereiken. Nadrukkelijk onderstreept de minister, dat een volk, dat zijn vrijheid verdedigt, zich bij heel groote kritieke belasting- proeven uitsluitend op zichzelf en zijn eigen kracht kan verlaten, welke echter in de meeste gevallen ook voldoende zijn, om zijn nationale veiligheid te garandeeren. Van vij andelijke zijde pocgt men, aldus dr. Göbbels. ons door een marktschreeu wers-agitatie wijs te maken, dat hun overwinning zoo goed als zeker is, teneinde hun militairen voorsprong welke voor de eindoverwinning geenszins voldoende is, op een der gelijke psychologische en politieke wijze te completeeren. HET gaat in dezen zomer en herfst inderdaad om alles. Wij moeten den stormloop van onze vijanden op alle terreinen der militaire en poli tieke oorlogvoering manhaftig en zonder vrees tegemoet treden, dan zal die door onzen tegenstand mis lukken. Wij zien in de crisis de ka- rakterproeven van den oorlog. Toen wij in den zomer van 1940 de Atlan tische kust veroverden en Engeland open lag voor den greep van onze luchtmacht, was het uur der beproe ving voor het Britsche volk geko men. Toen wij in den herfst van 1941 Moskou omklemden, moest de Sovjet- Unie zich tot een laatste inspanning vermannen. Thans, nu onze vijanden met hun troepen en materiaal storm loopen op onze fronten, klopt het noodlot aan onze eigen deur. Er ligt wellicht een diepe historische sym boliek in het feit, dat de beslissende crises van dezen oorlog geen volk ontzien en dat alleen de vraag welke volken deze crises meester worden en welke niet, den oorlog zijn histo risch aanzien geeft. De weg der dap perheid en van den manlijken moed is stijl en moeilijk en schijnt daarom zoo moeilijk te zijn, omdat er steeds een gemakkelijker weg naast ligt, aan het begin waarvan geenerlei hindernissen staan, doch die aan het eind in het verderf voert. Wie dezen weg inslaat is verloren. Hij geeft met de eer ook het leven en met het leven iedere hoop op een betere of ook slechts dragelijke toekomst van zijn volk op. Wij kunnen het bij alle landen, die dezen strijd om het lot van Europa voortijdig staakten, in de meening aldus hun hardste be proevingen tc ontgaan, waarnemen, hoe zij na het begane verraad en den val zeer spoedig uit hun illusies ont waakten en voor een gruwelijke, on verbiddelijke ontwikkeling van fei ten gesteld werden, waarvan zij te voren zelfs niet in hun ergste droo- men hadden durven denken. Wij zijn in dezen oorlog langs alle hoogten van militaire overwinningen triomphen en alle dieptepunten van militaire tegenslagen en teleurstel lingen gegaan en bleven in het eene zoowel als in het andere geval in onze nationale kern onaangetast. Dat is een bewijs hoe gezond ons volk is, over welke krachten het op het oogenblik nog beschikt, en wat het nog geven kan wanneer het voor de laatste zware proef van het lot wordt gesteld, Y^ANNEER wij vroeger in goede tijden, toen dat nog tot iets ver plichtte, vaak hebben gezegd, dat wij „friederizianisch" wilden leven handelen, dan moeten wij dat thans waar maken. Is ons geheele volk, tot den laatsten man eri de laatste vrouw, ja tot het laatste kind, daar toe besloten, dan zullen wij den een of anderen dag toch den grendel open breken, dien onze vijanden voor de toekomst hebben gelegd. Daarom willen wij, in het diepst van ons hart onberoerd door de veranderlijkheid van het oorlogsgeluk, onzen weg, dien het lot heeft voorgeschreven, vervolgen, willen ons niet laten ver warren, willen trouw aan onze zaak zijn en deze des te fanatieker verde digen, hoe meer zij bedreigd wordt. Niemand is uitgezonderd. Waar het leven van het volk alles geldt, daar geldt het leven van den eenling nog J Er is een waardig en bezonne Sovjets rukken Bulgarije binnen. Bulgarije moet breken met Berlijn De zender Moskou heeft een rap port van het Bureau voor Voorlich ting van het Volkscommissariaat van buitenlandsche zaken over de ver breking der Bulgaarsch-Sovjet- Russische betrekkingen gepubliceerd. Daarin wordt Bulgarije ervan be schuldigd sedert 1941 militair met Duitschland tc hebben samenge werkt. Een bijzondere rol in deze verkla ring speelt de Sovjet-eisch tot het vestigen van consulaten in Warna, Boergas en Roesjtsjoek. Den Bulga ren wordt verweten, dat zij een rechtstreeksch antwoord daarop heb ben ontweken met het motief, dat eerst de kwestie van nieuwe han delsbetrekkingen tusschen beide lan den geregeld moest worden. Op 12 Augustus is de Bulgaarsche regee ring medegedeeld, aldus het rapport, dat de kwestie der consulaten ten gevolge van de groote vertraging elke beteekenis heeft verloren en dat .Bulgarije alleen door met Duitschland te breken uit de im passe kan geraken". De proclamatie, op 3 September door de regeering-Moeravief uitge vaardigd over de voortzetting der neutraliteitspolitiek, wordt „een voortzetting van de hulp aan Duitschland" genoemd. Op 5 Sep tember heeft de Sovjet-regeering de betrekkingen met Bulgarije verbro ken en Bulgarije den oorlog ver klaard. De Sovjet-rcgeering besluit met een oproep aan Bulgarije, „dat dit and thans in zichzelf de kracht, moet vinden om met Duitschland te breken en zijn onafhankelijkheid te herstellen." Ontsteltenis in Bulgarije. De Stockholmsche correspondent van de „Basler Nachrichten" schrijft over de positie van Bulgarije, dat de gereserveerde en schaarsche inlich tingen, die van Bulgaarsche zijde te verkrijgen zijn, een groote ontstelte nis over de laatste wending verra den. De pas eenige dagen geleden gevormde regeering Moeravief- Noesjanof had verwacht juist in Moskou beter ontvangen te zullen zijn. Een reorganisatie van deze re geering zal niet gauw mogelijk zijn zonder dat er ook voor den regent- schapsraad een crisis ontstaat. Sovjets rukken Bulgarije binnen. Het binnenrukken der bolsjewis ten in Bulgarije, dat nog voor de Sovjet-oorlogsvergiariiig aan Bulga- tije plaats vond, geschiede od drie plaatsen tegelijk. De ten noorden van de Donau verzamelde bolsjewis tische pantserwagens en gemotori seerde strijdkrachten trokken over de Donau in de omgeving van Giur- gi en Russe. Hun algemeene op- marschrichting is naar de Egeische kust. Naar vernomen wordt hebben voorhoeden reeds het Demoticage- bied bereikt en is een andere pant sercolonne op weg naar Sofia. Als ge volg van de verwarde politieke ver houdingen in Bulgarije schijnt het nergens tot noemenswaardig verzet te zijn gekomen. Naar verluidt zou de nieuwe linksche Bulgaarsche re geering besloten hebben het Bul gaarsche grondgebied zonder strijd aan de bolsjewisten over te laten. Gevechten tusschen Hon garen en Roemenen. De chef van den generalen staf van hel Hongaarsche leger deelt mede: „Wegens de herhaalde schendingen van de Hongaarsche grens door Roemenen is het Hongaarsche leger ter verdediging van de grens en ter verdrijving van de Roemeensche aanvallers overgegaan tot den te genaanval op de sterke Roemeensche strijdkrachten, die bij Klausenburg waren opgemarcheerd. De Roemenen werden deels vernietigd, deels ge vangen genomen. De rest der Roe meensche troepen werd over Torda teruggeworpen. Onder de gevange nen bevindt zich ook de Roemeen sche commandeerende generaal." Spanning tusschen Moskou en Ankara. Het Zwitsersche telegraaf-agent- schap meldt uit Moskou: De ontstemming van Moskou over de houding van Turkije komt steeds duidelijker tot uiting in de Sovjet- Russische persstemmen en in het bijzonder in den internationalen be richtendienst van den Moskouschen omroep. Geen verrassing voor Berlijn. In een interview met een Hongaar- schen journalist te Berlijn heeft de Rijksperschef dr. Dietrich omtrent de ontwikkeling van den toestand in Zuidoost-Europa o.a. verklaard: De oorlogsverklaring der Sovjet-Unie aan Bulgarije vormt voor ons geen verrassing. Het is de voortzetting van de daden van bruut geweld, die de Sovjet-Unie van begin af aan heeft toegepast en nog toepast tegenover alle volken die zwak ge noeg waren om zich niet met de wapenen tegen dit stelsel te weer te stellen. Churchill en Roosevelt, aldus dr Dietrich, hebben te Teheran toege stemd in de uitlevering van Europa aan de heerschappij der Sovjets. In het geval van Bulgarije openbaart zich op bijzondere drastische wijze, dat degene, die een pact sluit met de Sovjet-Unie, niet aan haar greep ontkomt; doch integendeel deze daardoor slechts bespoedigt en zijn eigen doodvonnis teekent. Dat heb ben ook de Baltische landen erva ren. Nauwelijks waren de Polen met de Sovjets in contact getreden of zij werden een speelbal der Sovjet- machthebbers. Nauwelijks had een verraderlijke hofcamarilla de poort naar de Donau voor het Sovjetleger in Roemenië geopend of de bolsje wistische terreur kwam ook over dit land. Nauwelijks had de Bul gaarsche regeering zich in een laffe neutraliteit teruggetrokken of Stalin ging tot den overval op Bulgarije over. De Bulgaarsche gebeurtenissen vor men een mene tekel voor Europa en voor de geheele beschaafde wereld- Slechts wie zich met. de wapens ir de hand aan de zijde van Duitsch land tegen het bolsjewisme verzet zal zich als Europeesch volk kunnen handhaven. Wie het zwaard uit de hand legt en op bolsjewistische be loften vertrouwt, is voor immer ver loren. Hongaarsche bloem van het Roode Kruis In afwijking van hetgeen reeds eerder werd medegedeeld, mag de aflevering van Hongaarsche bloem op de bonnen reserve B70 en reserve C70 voor zoover deze bloem voor radig is, met ingang van heden wor den afgeleverd. De Rijkscommissaris te Rotterdam Naar wij vernemen heeft Rijks commissaris dr. Seyss-Inquart Don derdag te Rotterdam uitvoerige be sprekingen gevoerd met burgemees ter Müller en den gevolmachtigde voor de stad Rotterdam, dr. Volkers, alsmede in aansluiting daarop, met den Leider Mussert. De besprekingen hadden in hoofdzaak betrekking op de positie der voorziening van de stad en van het land en het uit den weg ruimen van den uit den gespan nen verkeerstoestand voortvloeiende moeilijkheden. Regeeringswisseling in Portugal Minister-president dr. Salazar heeft bij de installatie van den nieuwen minister van oorlog o.a. verklaard: „Ik weet niet. wat er van ons nog verlangd zal worden. Ik weet wel. dat er belangen zijn, die op het mo ment niet zoo veilig gesteld zijn als het recht en de eer van Portugal eischen. Ik weet dat van dezen dag af onze voorbereidingen voor alle veentualiteiten beter en ons vertrou wen steeds vaster zal worden. De nieuwe minister van oorlog zeide in zijn antwoord het volk de verzekering te kunnen geven, dat het leger in ieder opzicht bereid is zijn plicht te vervullen om de ach ting voor de Portugeesche souverei- slechts weinig. In elk geval moet het ten offer gebracht worden, voorzoo- ver het leven van het volk dit nood zakelijk maakt. Want het rijk moet bestaan. Het moet uit dit gewapende conflict sterker tc voorschijn komen. Dat is onze wil en ons besluit, die voortkomen uit onwankelbaarheid, waarmede wij alle gevaren trotsee- ren. niteit af te dwingen en deze te ver dedigen. De nieuwe Portugeesche minister van binnenlandsche zaken, luitenant kolonel Botelho Moniz, heeft in het kort zijn programma uiteengezet. Hij verklaarde o.a. te rekenen op den steun van de „Nationale Unie," de politie en de Nationale Garde. Verder kondigde hij een zuivering van zijn ministerie aan van ongeschikte ele menten. De minister wees erop dat Portugal het geluk heeft in vrede te leven en verklaarde in de toekomst te zullen voorkomen dat het volk door inwendigen strijd geschokt zal worden. Er is een waardig en bezonnen woord, dat de „Nieuwe Rotterdam- sche Courant", naar aanleiding van het verschijnsel, dat vele tot dus verre leidende Nederlandsche figu ren zich uit de voeten hebben ge maakt toen het scheen te gaan span nen, heeft uitgesproken. Het blad schreef in een zuiver afgestemde beschouwing o.a.: „Zij, die hun verantwoordelijkheid trach ten te ontvluchten, bezoedelen de eer van hun volk. Het zou echter de eer van het volk ook bezoedelen, wanneer geen gelegenheid tot ver antwoording werd gelaten. In de da gen, waarin aan den horizont nog niet de mogelijkheid van confron tatie was opgedoken, is daar wel met evenveel gemak als ondoordachtheid over gesproken. Wij willen echter hopen, dat van twee zijden de maat van het historische drama, dat zich om ons afspeelt, zal worden vervuld dat geen verantwoordelijkheid zai worden ontvlucht en geen recht op verantwoording zal worden be schaamd". Zoo, inderdaad, dient de verhou ding te worden gezien, naar beide zijden. Zij, die krachtens hun ambt of beroep, wat dit ook moge zijn, overeenkomstig de karakteristieke zegswijze „aan den weg timmeren", behooren zich steeds voor oogen te houden, dat zij daarbij aan een cri- tiek bloot staan, die naar den aard van het Nederlandsche volk zich dikwijls ruw en onbehouwen zal uiten. Het is niet ieder gegeven, op wellingen en meeningen onder het toezicht der zelfbeheersching te hou den. De gemiddelde Nederlander staat spoedig klaar met woorden, die beneden de rechtschapenheid van zijn inborst blijven en zich derhalve niet licht in daden zullen omzetten. Wie leiding aan de openbare mee ning denken te kunnen geven, al thans zich daartoe geroepen achten, blijven echter zeer stellig beneden de maat van hun taak, zoo zij daar bij niet een ruim begrip voor onze nationale karaktereigenschappen, onder wat voor omstandigheden ook, aan den dag leggen. En er is zeker niets, dat in ons land zoozeer ge rechtvaardigde critiek moet gaande maken, dan een halfslachtigheid, die juist daar haar erbarmelijkheid eta leert, waar een vierkant en manne lijk handhaven van een eenmaal kozen positie ten volle op zijn plaats zou zijn Ongetwijfeld zijn er in Nederland talloozen, wien de lange duur eener vreemde bezetting, met alles wat daarmede gepaard gaat, zoo zwaar valt, dat zij moeilijk den dag kunnen verbeiden, waarop zij wederom zich baas in eigen huis zullen weten. Deze toestand van psychische geprikkeld heid moet voeren tot uitlatingen, welke men verder zou dienen te verstaan, dan in haar volledige con sequenties te nemen. Want in haar diepste kern en haar meerderheid is onze natie steeds nuchter geweest, eerlijk, zelfbeheerscht en rechtscha pen. Zij zal ongetwijfeld als het uur daartoe aanbreekt, terdege weten te onderscheiden tusschen hen, die zoo wel naar inzicht als geweten, binnen het kader van het menschelijk mo gelijke, hun plicht hebben nageko men, en de anderen, die daarin heb ben gefaald. Wie daartegen bij voorbaat een niet gemotiveerd wantrouwen aan den dag leggen, getuigen daarmee van zichzelf dat zij geenszins, ge lijk zij altijd hebben te kennen ge geven, zich „in eigen volk geborgen" weten, doch eerder het tegendeel. Zij roepen het bekende woord op van onzen middeleeuwschen „Rein- aard", nl. „wie zich schuldig weet, ontziet....", hetwelk in hedendaag- sche taal wil zeggen: wie van zijn schuld overtuigd is, neemt zijn toe vlucht tot dienovereenkomstige maatregelen. Zoodat van hen moet gelden, wat zij anderen zoo dikwijls op hoogen toon hebben verweten: dat de afwe zigen ongelijk hebben De strijd in Frankrijk Met betrekking tot den strijd Noord-Frankrijk bericht het Intern. Informatiebureau, dat in het gebied van het Nauw van Calais de Cana- deezen voorzichtig het voorterrein van Boulogne hebben afgetast. Daar de Duitsche artillerie hun tankcon centraties evenwel uiteen sloeg, moesten zij weer op hun uitgangs stellingen terug keeren en zich be perken tot luchtaanvallen en over vallen met artillerievuur. Ook het gebied van Le Havre is het tot nu toe alleen bij lang aanhoudende artillerieduels gebleven. In Bretagne ging de sterke druk der Amerika nen op de Duitsche stellingen voor de vesting Brest met onverminderde hevigheid voort. Ondanks het zeer sterke gebruik van zwaar geschut en talrijke vliegtuigen bleven alle Ame- rikaansche aanvallen voor de Duit sche stellingen steken. Bij Loriënt deden zich tot nog toe geen groote gevechten voor. Talrijke Duitsche verkennings- en stoottroepen hou den voeling met den tegenstander. De Duitsche veld- en kustartil- lerie nam de vijandelijke stellingen in den noordelijken sector doeltref fend onder vuur. HET WEERMACHTBERICHT. In verband met het vervroegde verschijningsuur van ons blad zijn wij genoodzaakt het Weer- machtbericht in onze oplaag van morgen te publiceeren. daar b|j het ter perse gaan van dit num mer het Weermachtbericht nog niet doorgekomen was. (Red.) De strijd in het Westen BERLIJN, 8 Sept. De oorlogs verslaggever van het DNB in het westen, Alex Schmalfuss, schrijft het volgende: Hoe meer de vijandeijlke aanvals- spitsen de Duitsche westgrens na deren. des te meer vermindert het tempo van den bliksem veldtocht om in den vorm van een bewegingsoor log over te gaan. Met betrekking tot de van Duitsche zijde genomen maatregelen kan men aannemen, dat op een bepaalde, om voor de hand liggende redenen nog niet nader te noemen linie, de bewegingsoorlog dan ook op een door de Duitsche verdedigers ongetwijfeld met alle verbittering gevoerden stellingsoor log zal uitloopen. De Duitsche vast beradenheid is ongebroken en vindt dan ook haar overtuigenden weer slag in de dappere houding der Duit sche soldaten en der Duitsche bevol king. Bijzonder hevige aanvallen brachten de Amerikanen ten westen van Metz. Zie vielen hier door het dal van Gravelotte aan. doch moes ten door de energieke Duitsche te genaanvallen op de hoogten ten westen van Gravelotte worden te ruggenomen. Verder liggen zwaartepunten van den vijandelijken aanval tusschen Diest en Leuven, ter weerszijden van de Marne. ten oosten van Namen en in het gebied van Sedan. De 21ste Britsche legergroep schijnt voorne mens te zijn onder het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten de tusschen de naar het noorden aanvallende en op het oogenblik om den overgang van het Albertkanaal strijdende vijan delijke pantserformaties en de kust staande Duitschers in te sluiten. Eenzelfde zware strijd als om de zich heldhaftig verdedigende vesting Brest. is thans ook in Le Havre ont brand. Tot nu toe hebben de verde digers, die zooals bekend een ver zoek om overgave hebben afgewezen, nog alle aanvallen van den vijand afgeslagen. Hoezeer de Fransche bur gerbevolking onder de voortduren de bombardementen te lijden heeft, blijkt uit het feit, dat na een enkelen vijandelijken aanval 500 dooden en meer dan 800 gewonden onder de bevolking werden geteld, waarvan zooals bekend de evacuatie door de belegeraars werd afgewezen. Bij de zen zelfden aanval bedroegen de Duitsche verliezen 16 dooden, 34 ge wonden en 14 vermisten. ADVERTENTIES. Wij geven gelegenheid in deze NOODKRANT nog bekendmakingen tc plaatsen in den advertentievorm; de prijs daarvan is gelijk aan den gewonen advertentieprijs van vroe ger. Deze noodkrant wordt in de ver schillende plaatsen van ons rayon op diverse plaatsen opgehangen, zoodat de publicaties ook algemeene be kendheid krjjgen. De inzending moet plaats hebben aan het rayonbureau. Zooveel mogelijk zal aan wen- schen van adverteerders tegemoet worden gekomen. DE DIRECTIE. Le Havre houdt stand De Duitsche verdedigers van Le Havre hebben, naar het, DNB ver neemt, den 6den September tweede uitnoodiging der Amerikanen zich over te geven met artillerievuur beantwoord. De vijand zette daarop het bombardement van stad en ha vengebied voort, waardoor de ver nielingen in de binnenstad nog groo- ter werden. De verliezen der Fran sche burgerbevolking zijn groot. Luchtaanvallen noch beschietingen konden den tegenstand der Duitsche verdedigers verzwakken of de zware kustbatterijen der marine tot zwij gen brengen. De strijd in Italië Naar het Intern. Informatiebureau van het Italiaansche oorlogstooneel bericht, hebben Britsche verken ningspatrouilles ten noorden en ten oosten van Florence op talrijke plaat sen de Duitsche bergstellingen aan gevallen. Hun aanvallen stortten nog vóór het bereiken van de voor naamste verdedigingslinie in het verdedigingsvuur ineen. Inden Adria tischen sector zetten de Britten hun hevige tankaanvallen op de zwaarte punten voor. Op een penetratie in de hoog ten ten noord-westen van Salude- cio na, die in een tegenaanval werd opgeheven, werden alle aanvallen met zware verliezen voor de Engel schen en Canadeezen afgeslagen. D< Duitsche artillerie bestreed vijande lijke concentraties van tanks aan de kust van de Adriatische zee. Eij Duitsche tegenaanvallen werden meer dan 100 gevangenen gemaakt. Davao gebombardeerd Op 6 September zijn ongeveer 40 Amerikaansche bommenwerpers bo ven de Phillippijnsche stad Davao verschenen, die zonder te richten bommen hebben uitgeworpen, zoo wordt uit Manilla gemeld. Daarbij werden o.a. ook een ziekenhuis door verschijdene voltreffers getroffen. Op 7 Sept. bombardeerden de Ame rikanen de Zuid-Chineesche stad Kanton, waarbij in het bijzondre woonwijken werden vernield. Het aantal offers onder de burgerbevol king bedraagt rond 15ê0. Sportwedstrijden gaan niet door Van bevoegde zijde is ons in ant woord op een desbetreffende vraag meegedeeld, dat, met het oog op den uitzonderingstoestand, het niet mogelijk is sportieve gebeurtenissen in de openlucht, paardenrennen enz. te laten doorgaan. Trekkingen Staatsloterij tijdelijk uitgesteld Naar wij vernemen is het wen- schelijk gebleken, in verband met het beperkte betalingsverkeer de trekkingen van de Staatsloterij tijde lijk uit te stellen. Zoodra deze trekkingen hervat zullen worden zal hieraan weder bekendheid worden gegeven. Een ieder wordt dringend aange raden, zijn lot zorgvuldig te bewaren, aangezien van zoekgeraakte loten geen duplicaten kunnen worden ver strekt. UIT DEN OMTREK. Anna Paulowna Peperdure klompen. - Voorloopig zullen gegadigden voor klompen uit en in de omgeving van Anna Pau lowna niet meer bij den winkelier G. Borst terecht kunnen. Dezen werd onlangs door den Inspecteur voor de Prijsbeheersching een verbod opge legd om gedurende een jaar op eeni- gerlei wijze deel te nemen aan den handel in klompen, omdat hij in de zen klompenschaarschen tijd van zijn „sleutelpositie" misbruik had ge maakt en o.a. prijzen van f 8 en f per paar kinderklompen had durven vragen. Ook het feit dat hij aanmerkelijk meer klompen in voorraad had, dan hij destijds opgaf, het verschil be droeg ruim 200 paar pleitte niet voor hem. Zijn opmerking, dat deze extra-klompen voor eigen gebruik bestemd waren, was eenigszins lach wekkend. Behalve bovijgenoemd verbod leg de de inspecteur voor de prijsbe heersching hem f 1000.boete op en verklaarde hij de in beslag genomen klompen verbeurd. Wieringen Duren eieren. - De eieren, die de eendenhouders J. W. Koorn, Wie ringen B 11, eenigen tijd geleden voor f 90 per 100 stuks verkocht zijn hem ten slotte duur komen te staan. Hij werd door den inspecteur voor de prijsbeheersching tot f 1000. boete veroordeeld. Met groote blijdschap ge ven wij kennis van de ge boorte van onzen zoon peter cornelis. P. KUILMAN. N. KUILMAN- MOLENAAR. Zuid-Scharwoude, 2 September 1944. Wegens omstandigheden wordt 't huwelijk van jan blaauboer en coby moolhuyzen versteld van 13 Sept. op 27 Sept. 1944, zelfde uur en plaats. Receptie te Barsinger- horn in De Fortuin op 24 Sept. '44 van 3-5 uur. dankbetuiging! Voor de vele blijken1 van belangstelling, ondervon den bij de geboorte van onze Dochter gerda, zeggen wij hartelijk dank. M. W. STAMMES. E. C. STAMMES- GROEN. Dirkshorn-Woudmeer. September 1944. De school is tot nader aankondiging GESLOTEN. Dir. G. BOOT, Stationsweg, Schagen. WEER GOPEND op Zondag as. D. BROERTJES Loet Schagen Te koop gevraagd: één warmbloed merrie- veulen. Aankoopvergunning aan wezig. Aanbieding met af stamming aan W. Jimmink GWz., Belkmerweg I 17, te 't Zand. SCHAGEN. De ideale opleiding voor het Middenstandsdiploma „Algemeene-Handels kennis". Aanmelding leerlingen voor den Cursus 1944-'45 vóór 10 Sept. bij den Directeur of Comm. van Toezicht. (Leer lingen voor de 2de kl. gelieven zich ook weder op te geven). Cursusgeld: Verplichte vak ken f 12, minverm- f 6, onverm. gratis. Verpl. vakken met Duitsche en Engelsche taal f 15. f 7.50 of gratis. Alleen volgen van 1 of 2 talen is ook mogelijk. Vraagt inlichtingen betreffende het volgen van de kopklasse voor deelname' aan het Mid- denstandsexamsn Voorjaar 1945. De Directeur: A. VAN GRAAFEILAND. De Comm. van Toezicht: W. D NIESTADT, Voorz. C. D SCHMALZ, Secr. J. ROGGEVEEN, Penningmeester. Te koop h.rUw. z. b.. torp.- noaf en electr. lamp t 35, el. motor 310 pk. f 135, 2 schil derstukken In lijst 80 x 60 f 37.50 p, si,, spiegel f 7.50. Chr Prins. Roggeveenstr. D 110. Schagen. Te koop gevr. oude kinder wagen of onderstel. N. Hoog- schagen. Laet E 160. Schagen. U.z.a. net meisje als wln- kcljuffr. 24 jr. Br. no. 833 S bur. v. d. blad. Welde gevr. v. 2 veulens door a. J. Watboer, Groet polder. Gevr. plusfourspak v. 9-10 J. lap stof v. zom.- of win. Jap. Ook r. v. 4 el wolflanel. 2 J.- bl. v. 9-10 Jr. nieuw, een h.- cost. Wed. Krabman, Nleuwe- Niedorp. Te koop een beste waak hond. prijs f 25. H. Hoog- hlcm, Oude-Niedorp. Aardappelrooiers gevr.. bU N. Vader, Veerweg 7, Anna Paulowna Ruilen mooi win pak. be«t uit Jas, broek en b|jp. muts je Ift, 2-21 Jr. win. baret v. meisje v 9-10 Jr.. 1 pr hand schoentjes lft. 7 J., alles o. fijn gesp. schapen wol. Adres: J. Doorn, D 42. s Maartensvlotbrug. Zljpe. Te koop een eiken buffetje 50. S Vethman. Stations weg C 74. Schagen. Aardappelrooiers gevr. J Limmen, TJallewal. Schagen. Arbeiders gevr. bij E. Kooy, West-Frlcschcdijk. Wteringer- waard. Te koop een spinnewiel f 70. A. Keppel. E 186. Scha- gerbrug. In ruil aangeb. een b. h.- faleon mt. 50 v. gesp. scha penwol. MeJ. de Graaf. Loet E 181. Schagen. Tc koop een salonpathefoon m platen f 50. Bruin. Thor- beckestraat B 119. Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1