Strijd in het gebied van Yperen Distancieeringsbewegingen in 't Westen beëindigd ROOSJES. Uitgave: Dagblad voor Noord Holland NV Alkmaar - Voordam C9 Bureau der Schager editie: Schagen: Laan ilii Telefoon 144 (2 IvJneni Postrekening 66189, ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1941. SCHAGFH EDITIE Vd» 88e Jaargang, No. 212, llooldrcdactei H. M. C. SC II Kóli ER. Alkmaar en een ja.ir Ie gebruiken belang- kortlng. Tarieven voor de ge- beele oplage op aanvrage, re Courant verschijnt dagelijks. Bedroevend en Beschamend Bevrijdend en Verblijdend HET is bedroevend en bescha mend, het is bevrijdend en ver blijdend, wat in deze dagen gebeurd is, aldus schrijft de voorzitter van het Verbond van Ned. Journalisten, de heer P. J. van Mechelen in het Alg. Handelsblad, Men dacht. dat de geallieerde troepen ons land waren binnengetrok ken. men dacht voor een nieuwe situatie te staan. Het was niet waar, maar men dacht het stellig, men voel de zich in een nieuwe situatie en han delde daarnaar. De een voelde zich bevrijd van boeien, de ander voelde zich in een zeer moeilijke positie. De menschen, die terug verlangden naar het oude, waren verheugd, de menschen, die naar een nieuwe orde streefden, waren ernstig. Ernstig ofbevreesd. De waarheid moet gezegd worden, de menschen van de nieuwe orde vielen in twee groe pen uiteen. Er waren er, die voor hun overtuiging stonden op een moment dat hun zaak, althans voor langen tijd, verloren scheen. Er waren wegloo- pers. Wie die hazenharten zijn is nu wel algemeen bekend. Het waren enkele kopstukken van regeeringsinstellingen en neven-organisaties der N. S. B. Het waren ook menschen op minder hoo- ge, maar niet minder verantwoorde lijke posten. En bij het bekend wor den van deze feiten het is onge looflijk hoe snel dat gaat steeg er een hoongelach op bij de tegenstanders van de nieuwe orde. Ha, ha. zoo rie pen zij: hebben we het niet altijd ge zegd, praatjesmakers zijn het, dikdoe ners, profiteurs en anders niet. MAAR toen zagen deze menschen, die gingen zoeken naar nog meer en nog meer bewijzen van wegloope- rij, dat er toch ook heel wat van die lui op hun post waren gebleven. Dat verwonderde hen eerst. Wat, zoo zeide ze nu, blijven die kerels zitten, als de Engelschen komen? Zij weten toch wat hun te wachten staat? En de besten onder hen werden stil. Ze stonden voor een nieuw feit. Er waren dus heel wat voorstanders van de nieuwe orde. die ook in moeilijke tijden zichzelf bleven, zoo constateer den zij. Er waren heel wat lui, die bleven, al liepen zij gevaar, dat het hun kop kon kosten. Er is in deze jaren niets dat zooveel indruk op die menschen heeft gemaakt, die men met een leeg woord „anti's" pleegt te noemen, dan de ervaring, dat er twee soorten „pro's" zijn, echte en valsche. Voor de valsche hebben de anti's geen verachting (die verachting krijgen de hazenharten van hun vroe gere kameraden)die anti's laten een bulderend hoongelach hooren. Maar als zij dan vertellen, waarom zij zoo lachen en hoe verachtelijk zij de snel voetige nieuwlichters vinden, dan spre ken zij plotseling dezelfde taal als de echte pro's. En voor het eerst na jaren is er contact mogelijk. "LT ET is namelijk zoo, dat een le- vend mensch en levende men schen vindt men ook bij de anti's een heel scherp gevoel heeft voor de zwakheden van zijn vijanden. Men zag in deze jaren, dat er veel onechts was bij de pro's en men scheerde ze toen maar allemaal over één kam. Nu is dat niet meer mogelijk. Den vierden en vijfden September had de groote keu ring plaats en de schifting. Het is voor een volk niet erg, dat er verschil van meening is, zelfs niet. dat men fel tegenover elkaar staat. ais dat volk nog zoekt naar een betere toe komst. Wel erg is het, als de strijders ter eene en ter andere zijde geen eer gevoel toonen of geen karakter blijken te bezitten. Zoo iets is bedroevend en beschamend. Maar de schifting van vier en vijf September is bevrijdend en de mogelijkheid van wederzijdsche waar deering over de vier jaar breede klove, dat is verblijdend. Japan verwacht Ameri- kaansche bombardementen Gebruik van superbommen werpers. De woordvoerder van het Japan- sche leger, generaal-majoor Matsoe- moara, heeft er gistermiddag jegens vertegenwoordigers van de buiten- landsche pers op gewezen, dat de Amerikanen voorbereidingen schijnen te treffen, om van hun pas verkregen bases op de Marianen uit,, Japan uit de lucht aan te vallen. Zou voor deze aanvallen de superbommenwer per B.29 gebruikt worden, dan zou den er evenwel, naar de woordvoer der onderstreepte, nog omvangrijke bouwwerkzaamheden verricht moe ten worden. Voor deze machines heeft men n.1. startbanen noodig ter lengte van 4 km. Het eiland Saipan is hiervoor minder geschikt dan het eiland Tinian, daar het terrein daar vlakker is. Ook admiraal Nimitz heeft reeds verklaard, dat het nooit mogelijk zal zijn, de Marianen-eilan- den te versterken, zelfs indien men zich nog grootere inspanningen zou getroosten. De Amerikanen zijn evenwel eerst genoodzaakt, niet al leen nieuwe groote vliegvelden aan te leggen, maar vooral ook haven werken te maken, om de benoodig- de hoeveelheid oorlogsmateriaal van allerlei aard aan land te kunnen brengen. GELDIGHEIDSDUUR AARDAPPELBON 37 VERLENGD. De geldigheidsduur van de aardap pelbonnen 37, welke aangewezen waren voor het tijdvak van 3 tot en met 9 September, is verlengd tot en met Za terdag 16 September. Weer macht bericht Duiische divisies wijken naar 't Noorden uii UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Sept. (DNB). - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In het gebied van Yperen heb ben onze nakomende troepen in zware gevechten tegen vijandelijke pantsercolonnes het uitwijken van onze divisies naar het noorden be schermd. 34 vijandelijke tanks wer den daarbij vernietigd. Aan weerskanten van Luik houdt de sterke vijandelijke druk naar het Oosten aan. Aanvallen van den vijand in het gebied van Toul, bü Besangon en ten Oosten daarvan, werden uiteengeslagen. Aan de Fransch-Italiaansche grens duren de gevechten op de paswegen voort, zonder dat de vijand successen kon behalen. In het Westelijke deel van het Ita- liaansche front stortten plaatselijke aanvallen van den vijand ineen. De met de grootste verbittering aan de Adriatische kust gevoerde gevechten hielden ook gisteren den geheelen dag aan. Onze troepen deden opnieuw alle vijandelijke doorbraakpogingen mislukken. De vijand leed bijzonder zware verliezen aan dooden en ge wonden. 7 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. In het Zuidoostelijke deel van Ze venburgen en in de Oostelijke Kar- pathen werden talrijke vijandelijke aanvallen afgeslagen en penetraties in onverwijlde tegenaanvallen ge zuiverd. Duitsche slagvliegers ondernamen hier succesvolle aanvallen op het vij andelijke ravitailleeringsverkeer. Aan den benedcn-Naref verijdelden onze troepen in harde gevechten de door braakpogingen van de bolsjewieken. Aan de overige deelen van het Oos telijke front vonden geen gevechts handelingen van beteekenis plaats GEEN MELK IN FLESSCHEN. De persdienst van de departemen ten van Handel. Nijverheid en Scheep vaart en van Landbouw en Visscherij deelt mede: Ten einde tot besparing op het ko- lengebruik te komen, is het aan de melkinrichtingen met ingang van he den verboden flesschenmelk te berei den. Derhalve zal dus slechts losse melk in consumptie worden gebracht; deze losse melk zal in vele gevallen niet gepasteuriseerd zijn. Waar het in normale tijden reeds noodzakelijk is de losse melk te koken, is dit in de huidige omstanuigheden een eerste vereischte. Alle melk dient vóór het gebruik te worden gekookt. DE NIEUWE AARDAPPELBON. Van 10 tot en met 16 September a.s. kan men op elk der bonnen „aardap pelen 38" ll/>_ kg. aardappelen koopen. Op bon „toeslag 38" is 1 kg. aardappe len verkrijgbaar. Op deze bonnen mag eerst Maandag worden gekocht. MARKTBERICHT SCHAGEN. SCHAGEN, 7 Sept. 1944. 1 Stier. Centrale: 1 geldekoe (magere), taxatie f 425; 3 geldekoeien (vette), Centrale; 2 pinken, taxatie f 250—f 350; 2 gras kalveren, Centrale; 6 nuchtere kalve ren. Centrale; 62 schapen (vette), Cen trale: 22 biggen voor gewone prijzen; 72 konijnen f 1 per kg.; 21 kippen f 0.90 per kg. In den afgeloopen nacht wierpen afzonderlijke Britsche vliegtuigen bommen op Karlsruhe", In Roemenië hebben zich de strijd groepen van den luit.-generaal Vori Scotti en van den gen. l.-maj. Winkler, voortreffelijk gesteund door forma ties van de 15e divisie luchtdoelge schut onder bevel van kolonel Simon, bijzonder onderscheiden. SCHAGEN. VERLAGING VERMAKELIJKHEIDSBELASTING. Naar wij vernemen, zal met. in gang van 1 Januari a.s. de belasting op de vermakelijkheden welke thans 25 bedraagt, worden verlaagd tot 20 V». St. Maartensbrug. Kind verdronken- - Woensdagmiddag is het ongeveer 2-jarig zoontje van den heer P. S. alhier spelenderwijze te wa ter geraakt en verdronken. Broek op Langendijk. Beroep aangenomen. - Ds. A. S. Bijlsma te Rijswijk (Gld.) heeft de toezegging van beroep naar de Ned. Herv. gemeente alhier aangenomen. Wieringen. Verloren: Een houten sandaal met rood sokje, een gouden horloge in kast en een jongenspet. Gevonden: een huissleutel. Tuinwcdstryd „Beter Wonen". Evenals andere jaren hield de wo- ningbouwvereeniging „Beter Wonen" te Wieringen voor de huurders van haar woningen aan den Slingerweg en den Kremersweg te Hippolytushoef onderlinge tuinwedstrijden. Voor de bewoners is dit een buiten gewone stimulans de uiterste zorg aan het uiterlijk aanzien van woning, huis en erf te besteden en deze verzorging beweegt zich, dan zij den wedstrijden, in stijgende lijn. Vooral aan den Slingerweg, waar de bewoning werkelijk perfect is te noe men, geeft men elkaar weinig toe. Bij den één domineert voortuin of zijkant, bij den ander weer moestuin of achter erf, zoodat men in het totaal der be oordeeling dikwijls tot een minimum- verschil komt. De commissie van beoordeeling, dit maal personen buiten de vereeniging staande, t.w. de heeren K. Maaskant, C. P. Poel en N. H. Klomp, kende, in den afgeloopen zomer de tuinen en kele malen te hebben beoordeeld, d>: volgende punten-aantallen toe. Slingerweg: L. Oldersma 196; M. Pb van Hoesel 191; M. Hegeman 188; A. ten Caat 181; R. Holtjer 179; J. Siegers 172; M. de Jong 163 en wed. C. Voort- huijzen 156. Kremersweg: H. Ottens 166; P. Hou- kema 163; G. H. Reis 162; A. van Goor 153; D. Eijkeiboom 151; H. Lukkien 149 H. Hille 148; wed. Jb. Smit 147; H. Linke 146; K. Heggelaar 140; H. Mar- tens 135 en J. Klos 134. Voor Slinger weg en Kremersweg zijn resp. 4 en 6 prijzen beschikbaar gesteld. In het rapport der jury werd de bij zondere wijze van verzorging van moestuin en achtererf van de woning Slingerweg 37h van den heer R. Holt jer met een eervolle vermelding be kroond. Hechte weersiandslinie in België gevormd Vijand ontbeert ravitailleeringshavens Het Internationale Informationsbüro meldt omtrent de gevechten in het Westen: De groote gebieden omvattende distancieeringsbewegingen, waar toe de Duitsche leiding na de doorbraak van Amerikaansche pantserformaties naar Avranches het besluit moest nemen, kunnen thans in groote trekken als ge ëindigd worden beschouwd. Een aantal goed aangelegde en krach tig verdedigde vestingen in Bre- tagne en aan het Nauw van Calais alsmede krachtige verzet- groepen tusschen de ver naar voren gestootcn pantserwiggen buiten beschouwing gelaten, heb ben de Duitsche divisies thans een linie betrokken, die den benedenloop van de Schelde, het Albert-kanaal, de Maas en in groote trekken den bovenloop van de Moezel volgt. Van daar uit heeft zy in een ver naar het Westen vooruitspringende bocht van het front aansluiting met de Zwitsersche grens, ten Noorden van het Meer van Genève. Gisteren hebben Canadeesche ge motoriseerde en tankformaties in het Vlaamsche kustgebied vergeefs getracht Duitsche gevechtsgroepen in te sluiten. Zij werden overal, ten deele met zeer zware verliezen, af geslagen. Door doeltreffende ver sperringsgrendels van anti-tankge- schut leden vooral de pantserforma ties gevoelige verliezen. Een Cana deesche pantserdivisie, die met on geveer tachtig onbeschadigde tanks den strijd begon, verloor gisteren alleen 37 gevechtswagens; veertien tanks werden zoo zwaar beschadigd, dat zij weggesleept moesten worden. Omtrent de gevechten in de omge ving van Antwerpen, waar een vijandelijk bruggehoofd kon wor den ingedrukt, wordt nog gemeld, dat een snelle Britsche pantserfor- matie in de omgeving van Beerin gen er aanvankelijk in geslaagd was aan de overzijde van het Albert- kanaal terrein te winnen. Een on middellijk ondernomen tegenaanval op de flanken van dit bruggehoofd leidde tot afgx*endeling van het hiaat. Dertig reeds over het kanaal ge brachte tanks, voor wie de terugweg afgesneden was, worden thans door gemotoriseerde pantservernietigings- troepen, anti-tankgeschut en af dee lingen der luchtdoelartillerie ach tervolgd. Totdusver konden acht van deze pantserwagens worden vernie tigd. Drie kwamen in een mijnen veld terecht en vlogen in de lucht. „De Duitsche troepen waren in staat de verdediging te reorganiseeren. omdat de vier Anglo-Amerikaansche legers zich te ver van hun ravitail- leeringsbases verwijderden". Deze aan een Londensch persbericht ont leende zin onderstreept, naar het D.N.B. verneemt, opnieuw de betee kenis van den tegenstand dèr gar nizoenen van Brest en Le Havre. Te zamen met de verdedigers van Lorient en St. Nazaire en de forma ties die zich in Pas de Calais als dekking voor de kustzone bevinden, ontnemen zij den vijand juist de beste ravitailleeringshavens. Aan het Albert-kanaal maken de Britten melding van de aankomst van versche Duitsche troepen. Burgerlijke Stand. WINKEL- Geboren: Neeltje, d. v. J. Fijnheer en A. Kater. Nellie F., d. v. M- P. van Pelt en M. M. Kleiberg. Overleden: Grietje Otsen. z-b„ te Winkel. D 72, gehuwd met KI. Klomp, 80 jaren. Ingekomen: pefrsongn: Hendrika en Elizabeth Ester van Lei derdorp naar Winkel resp. A 10 en A 240. Irene A. Buijs van Schagen naar Winkel A 190. Johannes de Meijer van Avereest naar Winkel B 84. Gerritje de Wit van Langedijk n. Winkel E 24. Vertrokken personen' Cornelis L. Krap van W. C. 16 naar Schagen. Siegfried van der Wal en gezin vart B 109 naar Apeldoorn. SINT PANCRAS Geboren: Maria C.. d. v. Pietcr dc Ruijter en J. Roosloot Arientje, d. v. Jacob Groen en KI. Peijs. Ja mbus P., z. v. Pieter Zuurbier en M. H. Zut. Evertje. d. v. Ar ie Rusten burg en J. Ootjers. Gerat-dus H., z. v. G. H. Slijderink en T. Booy. Overleden; Antjc Mienis, 86 j., wed. van A. Kriek. Jantje Mullet-, 73 jr., wed. van G. Ploeger BERGEN. Geboren: Sijvert W., z. v. B Boorsma en G. Rentenaar. Veronica T. M„ d. v, H. J A. Stroomer en F. J. Bosch. Anna C.. d v. C J. Noort en H. J. M. Kolk. Frederik. z. v. D. J. Nijland en F. Konijnenbclt. Ccnstantia E. D. M., d. v. C. A. Massar en C. P. J. M. Grolman. Engelmun- dus M.. d. v. j. Stam en M. Admiraal Arie, z. v. C. J. Boschman en M. Roosendaal. Johanna M. G., d. v. C. J. de Waard en G. C. Beentjes. Ondertrouwd: jan Buiskool te Amsterdam en Vronica M. Burgering. Werner C. Ph. Wagner te Mannheim (Dl.) en Anna A. Rolfes, Gehuwd: Adrianus Kok te Alk maar en Petronella J. van der Lans. Petrus B. Bouchier te Neede en Barbara G. M. van Eijk. Hendrik Baarslag te Amsterdam en Trijntje A. Bakker. Overleden: Maartje Scheltis, 82 jaar, wed. van Jb. Tin. Predikbeurten. Zondag 10 September 1944. Nederl. Herv. Gemeenten. SCHAGEN, 10.15 uur ds. H. W. Bloemhoff. van Heiloo. ST. MAARTEN. 2.30 uur ds. J. J Brijker. VALKOOG. 10.30 uur ds. Borghard!. ST. MAARTENSBRUG. 10.30 uur ds. J. J. Brijker. OUDESLUIS. 10.30 uur de heer Vroegindeweij. HARINGHUIZEN. 10.30 uur cand. Bosma. WIERINGERWAARD. 10.30 uur de heer Van Blijenburgh. DIRKSHORN, geen dienst. ANNA PAULOWNA. 10.30 uur, ds De Zwaan. MIDDENMEER. 10 uur ds. Meijer Drees. Doop. SLOOTDORP. 2.30 uur cand. Van Van Wezep. HIPPOLYTUSHOEF. 10.30 uur ds. Van Beek. BROEK OP LANGENDIJK. 10 uur ds. Koole: 3.30 uur dienst. ZUID-SCHARWOUDE, geen dienst. NOORD-SCHARWOUDE. 10.30 uur ds. C. M. de Jong. HEERHUGOWAARD. 3 uur ds. De Mooij. VEENHUIZEN. 10.30 uur ds. De Mooij. OUDE NIEDORP. 3 uur ds. Koole. N.-NIEDORP. 3 uur ds. de Jong. WINKEL. 3 uur de heer Van Santen. WARMENHUIZEN. 7.30 uur de heer Van Santen. Doopsgezinde gemeenten. BARSINGERHORN. 10.30 uur ds. Oosterbaan. NIEUWE NIEDORP. 10.30 uur da. Rothfusz. BROEK OP LANGENDIJK. 10 uur da. Schepman. HIPPOLYTUSHOEF. 10.30 uur ds. Lugt. VI: Geref. Kerk. SCHAGEN. 10 en 2.30 uur cand. G. J. v. Kamp, Amsterdam. BROEK OP LANGENDIJK. 10 en 3.30 uur ds. Donner NOORD-SCHARWOUDE. 10 en 4 uur ds. D Visch van Kolhorn. DIRKSHORN. 10.30 en 3 15 uur ds. Greving. ANNA PAULOWNA. 10 en 3 uur ds. Blokland. HEERHUGOWAARD. 10 en 3 uur cand. v. d. Berg. van Kampen. ADVERTENTIES. Ook in deze NOODKRANT bestaat gelegenheid tot het plaatsen van advertenties; doordat deze krant in het geheele district op verschil lende plaatsen wordt gepubliceerd en het biykt uit de geweldige be langstelling er voor, dat men ook dezen vorm van berichtgeving in den huidigen tijd nog apprecieert is het nut ook van deze soort adver tenties wel bewezen. Natuurlijk kunnen in verband met de weinig beschikbare ruimte de advertenties tot een beperkt aantal worden aangenomen, maar daar wy zullen trachten dezen vorm zooveel mogelijk aan te houden, als het kan zelfs uit te breiden, vertrouwen wij er op. dat dc „oude getrouwen" van de zes in het dagblad gecombi neerde couranten ook deze uitgave op prijs zullen stellen. KRABBENDAM. 10 en 3 uur cand. Windemuller. van Voorburg. W ARMENHUIZEN. 5.30 uur cand- Windemuller. KOLHORN. 9.30 en 2.30 uur cand. Schenk, van Zaandam. BERGEN. 10 en 5 uur ds. A. H. var, Minnen. Evangelisatie. SCHAGEN. 10.15 uur dienst. WINKEL, zaal Groenhart. 10.30 uur dienst. SCHAGERBRUG. 2.30 uur dienst, HIPPOLYTUSHOEF. 3 uur ds. H. Bakker, van Amsterdam. DEN OEVER. 10 uur, ds H. Bakker. WESTERLAND, 10 uur de heer O. Deen. BREEZAND. 10 en 3.30 uur de heer P Boon. BERGEN. Maranatha, 10.30 uur ae heer J. Bijlsma. van Bergen. Chr. ger. kerk. BROEK OP LANGENDIJK. 10 en 3 uur leesdienst. Advertentiën. M. RAVEN Jzn. en CL. MANNEVELD Kd. hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats heb ben op Donderdag 21 Sept. a.s., des namiddags 3 uur te Dirkshorn. Stolpen, Dirkshorn, 7 September 1944. Gelegenheid tot feliciteeren Stolpen S 97, 10 September Dirkshorn S 36, 17 Sept. A^ J. LINDENBERGH en A. BAKKER hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats heb ben op Zaterdag 30 Sept. a.s. des namiddags 2 uur te Wieringerwaard. Urkerland, W'waard, Sept. 1944. Gelegenheid tot felicitatie) op den trouwdag, des nam. van 3.30 tot 5.30 uur Gr. Buurt A 80, W'waard. ELMERT BROMMER en LENA GERLING, Wed. P. Smit, hebben het genoegen U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking is bepaald op Dinsdag 26 Sept. a.s., 2.30 uur n.m. te Dirks horn. Dirkshorn, 12 Sept. 1944. Receptie Zondag 17 Sept. te Dirkshorn. Den 26en Sept. hopen onze geliefde Ouders en Groot ouders, L. STAR en T. STAR- HOLLANDER, hun 25-jarig huwelijksfeest te herdenken. Nog vele jaren na deze is de wensch van hun lief hebbende kinderen en kleinkinderen. C. v. EETEN. A. v. EETEN— DE GREEF en SIMON. J. SMIT. A. M. SMIT—v. EETEN. ANNIE en TINI. N. A. BAKKER. C. BAKKER—V. EETEN. Breezand, September '44. Heden overleed zacht en kalm onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer J. SLIKKER Cz„ in den ouderdom van ruim 80 jaren. Uit aller naam. Wed. J. SLIKKER- DE HAAN Teraardebestelling Maandag 11 Sept. 1944, n.m. 2 uur op de AJg. Begraafplaats te Bar- singerhorn. Barsingerhorn, 7 Sept. 1944. Hartelijk dank aan familie, vrienden, buren en kennis sen voor de vele blijken van belangstelling bij onze 25-jarige echtvereeniging ondervonden. P. DE LEEUW en Echtgenoote. Breezand, 5 Sept. 1944. Aan allen, die blijken van belangstelling hebben ge toond bij ons 12%-jarig huwelijksfeest, onzen har telijken dank. ADR. ZANDER. A. C. ZANDER— KOSSEN. Klaverstraat 12, Julianadorp. DANKBETUIGING. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank, ook namens wederzijdsche ouders, aan familie, buren en kennissen en in het bij zonder aan de Fa. N. V van Zonneveld en Philippo en haar personeel, voor de vele blijken van belangstel ling voor en bij ons huwelijk ondervonden. G. VENNIK. D. VENNIK— BOONTJES. Sept. 1944. Stolpen F 96. DE TENTOONSTELLING uitgaande van de Nie- dorper Floralia Vereen. GAAT NIET DOOR. Het Bestuur. ACCOUNTANTSKANT» B. ZON ZN. Telef. 365 Anna Paulowna Leden N. I. v. B. en C. I. V. A. Boekhoudingen en Belastingzaken. Te huur 220 M SMALSPOOR MET LORRIE. C. BORST, Molenkade 2, "Noord-Scharwoude. Leeraar landbouwhuish.- school vraagt tegen 1 Oct. ZIT-SLAAPKAMER zonder pension v. Maandag tot Vrijdag. Br. aan L. W. BROMBACHER. Hordijk 133, IJsselmonde. Te koop JONGE BOUVIER. V/2 j., zeer waaksch, lief voor kinderen. W. C SCHMALZ, Hoogzijde E 114, Schagen. Weggeloopen een zwart m. witte Foxhond, luisterend naar den naam Rex. Terug te bezorgen. Wed. T RENTENAAR. Stoomweg 1, A. Paulowna. Te koop prachtig modern BUREAU, z.g.a.n.. orijs f 190. P. VAN EETEN, Schilder, Schagerbrug. ZIJDEWIND. Zondag 10 September MUZIEK van de SINT BOYS. Beleefd aanbevelend: J. BLANKENDAAL. VANAF IIEDEN zyn onze Dames- en Heerensalons weer iederen dag normaal geopend. Beleefd aanbevelend, FA. C. DF, BOER ZN.. Kappcrsbedryf, Anna Paulowna. W.O.L. POLDER De kroosschouw over de hoofdslooten wordt gehou den op Maandag 25 Sept. 1944. Het Bestuur, P. STEUR, wnd. dijkgr. F. C. JONG, Secretaris. Den bewoners van Schoorl- dam en Omstreken wordt bekend gemaakt, dat ze hun Banden en Laarzen enz., welke gerepareerd moeten worden kunnen bezorgen bij: SCHIPPER DAS te Schoorldam. Beleefd aanbevelend, K. MEDEMA. De bad- en zweminrichting is vanaf heden gestoten. Het Bestuur. De Bridgedrive van de bridgeclub Schagen GAAT DOOR. Zondagmiddag 1 uur. Denk om Uw schoeisel. Heden. 9 September van 28 uur, gelegenheid tot afhalen van gerepareerd schoeisel. Tevens gelegen heid tot het brengen van schoeisel voor de nrs. 700—800. Beleefd aanbevelend: L. J. POLS, Wieringerwaard. Te koop 2 pr. j.sch mt. 37 f 8 en mt- 38 f 10: te ruilen 1 pr. voetbalsch. ml 39 voor mt. 41 J. Haring huizen. Koedijk 76. In ruil aangeb. 1 pr- lee- ren d.sch mt. 40 voor j.sch. mt. 40: 1 pr. witite loeren sch- voor 1 nr. mt. 39 lee- ren sportsch.; 2 Dr. j.sch. mt. 29 voor 1 pr. j.sch. mt- 32. F- Slijkerman. Dorps straat 154, Warmenhuizen. Te ruilen: een nieuwe korte manchesterbroek lft 13-14 jr. oude kwal. voor wol bii J. Dekker. Fuik 5, Warmenhuizen. Bergruimte aangeb- voor piano. C. Bommer. Dorps straat. Warmenhuizen. Gevraagd een flink meisje voor dag of d. en n. Aan te melden tusschen 6 en 7 uur bii E. Ieesz. Oudeslot- straat E 57, Schagen. Tc koop een best tafel kastje, prijs 25. P. Rensen, Oostdijk G 252, Heerhugo- waard. Nette bejaarde huishoud ster gevraagd. R.K. J. Wes- ter, Langestraat, Noord- Scharwoude. In ruil aangeb. een bl. lakenspak m. 50 voor dito m. 52-54, bl. jekker m. 50 voor schapenwol, pr. d.sch. m. 39 voor m.sch. m. 32. P. Roozing, St, Maarten. Ruilen: 1 pr. z. g. a. n. damessch. zw. m. 40 voor damessch. br. m. 38 of 39. D. Brommer, Stroet B 200, St. Maarten. Wie wil ruilen een paar meisjessch. m. 38 voor maat 39? A. Stins, Koelenburg C 119, Harenkarspel. Tc koop een vuurduvel 40. Th. Bruyn, Ktlpad B 82, Heerhugowaard. Te koop: nahooi van twee dijken bij A. Berkhout, Mid denweg D 115. nabij Halte Heerhugowaard. Twee drachtige melkvaar- zen te koop. prima afstam ming. C. Donkers Az„ Hoog woud. Te koop: tarwe- en haver- stroo. in draadbalen. C. W. Hoogschagen, Zuiderweg 5, Anna Paulowna. Te koop een betonnen re genbak 4 kub m. f 100. K. J. Kaan. Lotweg. Anna Paulowna Tc koop een vuurduvel f 25 bij W. de Graaf. Oost- wal, Warmenhuizen. Tc koop twee jonge fox hondjes 6 a 7 weken oud, rattenvangers, bij P. Hoen- son. Molenvaart 289, Anna Paulowna. Ruilen: een donkerblauwe gabardine damesregenmantel fl. maat, 0. kw., z. g. a. n. voor schapenwol. J. Koster Dz. p/a. P. Hooy, Schager brug. Ruilen 1 buitenband 28 x 1 y2 tegen transportband 28 x 1 y. x 14. A. den Hollander, Mceuwstr. 20. W.Werf. Gevraagd wegens teleur stelling een boerenknecht, goed kunnende melken, bij P. A. Tiel, Zuiderweg 8. Anna Paulowna. Wie ruilt z.g-a.n. br. d. sch. met blokhak o. kw. mt. 38 voor z.g.a.n d.sch mt. 38-39 breed model met plat te hak. T. Borst, Butterlaan 12, Oudkarspel. Te koop: een zwaar eiken houten slaapk. kaptoihn met spiegel zoo goed als nieuw 250. W. v. d. Oord, kapper. B 83. Dirkshorn- Te koop een paar i. g. s. z. zwarte lage heerenschoenen mt. 44. prijs 15. P. J. Gil- demeijer, Hondenweg G 67, Heerhugowaard Zuid. Te koop gevraagd zoo goed als nieuwe kinderwagen, desgewenscht ruilen voor nieuw kinderledikant met matras en kussentje. Sj. Kingma, Noord F 56, Schagen Gevraagd bakkersbediende of halfwas. A. Plakman, bakkerij, Keinsmerbrug, Schagerbrug. In ruil aangeb. een wollen manteltje met muts, leeft, ongeveer 5 jaar, oude kwa liteit, voor luiers, ook oude kwaliteit. Dorpsstraat B 75, Noord-Scharwoude. Ongehuwd persoon zoekt werkzaamheden, liefst in tern. Adres Limburg-Sti- rumstr. 27, Den Helder. Te koop gevraagd: een i.g.st.z. haard of haard kachel of kleine Salaman derkachel. J. H. Suijker- land. Wijd. Spaansweg -56, Breezand. Te koop dresseerkar 300 bij Jan Kooy, Langereis A 20, Nieuwe-Niedorp. Gevonden langs de spoor lijn een grijs vilten hee- renhoed. Tegen advk. terug te bek. bij Jac. de Waard, Waarland D 125. Haren- karspel. Tc koop: bascule f 10, waschpatent f 15, één paar als nieuwe jongenssch- mt. 37 ruilen voor gesp. scha penwol. J. de Waard, Waar land D 125, Harenkarspel. Te koop gevr. vuilzaad voor eendenvoer. J. Slijker man. Kooiker, Hollebalg 7, Hippolytushoef. Gevraagd een huishoud ster, met kind geen bezwaar, bij P. Zomerdijk. Nieuwstr. A 116, Schagen. Wie wil ruilen oude kwa liteit z.g.a.n. luiers voor dun gesponnen schapenwol en zwarte lage schoentjes m. 25 voor maat 27? Adres J. Vossenberg, Hoep B 172a, Schagen, Gevr. twee deurkozijnen met inpassende deur. D. P. Raat, Schagen. Te koop maalmolentje 40; z.g.a.n. rijschaaf f 17.50; hooigraaf f 7,50- Tevens te ruil z.g.a.n. d.bl. Swiftsch. mt 38 3 4 hak v. schoenen m. pl. hak mt. 38. J. Bakker. Zandvrt- 118. Breezand. Verloren, in Schagen. me daille van Z.V- de Weel. Gaarne terug bez. bij J. Mosk. Tweewegen A 54. W-Waard. Dengenc. die mijn boek Dr. Vlimmen heeft geleend, wordt verzocht het terug te bezorgen. D. P. Raat, Scha gen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1