s mam m mm Vijand ten Z. van Maastricht teruggeslagen De aanslag van 20 Juli Strijd tusschen Albert- kanaal en Maas eenige landarbeiders ROOSJES. Uitgave: id voor Noord-Holland NV Ik maar - Voordaro C9 eau der Schager editie- Schagen: l aan idl 'eleloon 144 (2 lijnen) Postrekening 66189. 88e Jaargang. No. 213. Hoofdredacteur: II. M. t. SCIUtüDEIt. Alkm binnen een Jaar te gebruiken belan rUke korting Tarieven voor de g heele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks Weer macht bericht Schiereiland Le Conquet ging verloren HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Sept. - Het Opperbevel van de weermacht deelt mede: VVcstfront. De bezetting van de zecvcsting B r e s t sloeg ook gisteren alle met zeer groote hoeveelheden ma teriaal ondernomen aanvallen van den vijand op de vesting zelf na verbitterde gevechten al. Het schiereiland Lc Conquet ging verloren. Overblijfselen van de bezetting bicden nog verbeten tegenstand. Vijandelijke bruggehoofden ten Zuiden van Gent en ten Noordwesten van Hasselt wer den in een tegenaanval verkleind. In onze linies ten Zuiden van Maastricht binnengedrongen vijandelijke strijdkrachten werden weer teruggeworpen. Tusschen Verviers en Ar Ion viel de vijand over een breed front onze stellingen aan en kon hij geringe plaatselijke penetraties tot stand brengen. Tegenaanvallen zyn gaande. In liet gebied van Dole, dat door onze troepen werd opgege ven, alsmede ten Noorden en Oos ten van Besancon zijn he vige gevechten gaande. Aan de Fransch-Italiaansche grens werden in de buurt van den M o n t C e n i s en den M a d d a 1 e n a- p a s enkele bergstellingen veroverd en van vijandelijke strijdkrachten ge zuiverd. Het front in Italië. Aan de Adriatische kust lag het zwaartepunt van de gevechten giste ren in den sector aan weerszijden van G e m m a n o. waar den geheelen dag verbitterd gestreden werd. Alle mei sterke Strijdkrachten ondernomen aanvallen van den vijand mislukten, plaatselijke penetraties werden afge grendeld. Om de plaats Gemmano zelf. die in den loop van den dag ze ven maal van bezetter wisselde, zijn nog hevige gevechten gaande. Oostfront. Aan de paswegen in Zuidoost- Zevenburgen ondernamen de bolsjewisten vergeefsche aanvallen Slagvliegtuigen sloegen in Noord- Roemenië gemotoriseerde co lonnes der Sovjets uiteen en vernietig den verscheidene treinen met vloei bare brandstof. Bij S a n o k en K r o s n o viel de vijand met ver scheidene divisies infanterie en pant serformaties aan. Zijn doodbraakpo- gingen werden in harde gevechten verijdeld. Bij Ostrolenka mislukten opnieuw Sovjet-aanvallen door het taaie verzet van onze troe pen. Luchtoorlog. Formaties vijandelijke bommenwer pers en jagers vielen overdag, veelal onder de bescherming van een wol kendek, West-Duitsch gebied aan, vooraL de steden Düsseldor f, Mainz en Mannheim. 29 vliegtuigen, waaronder 23 vier motorige bommenwerpers, werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht wierp de vijand bommen neer op M ti n c h e n Gladbach en Brunswijk. Uit het weermachtbericht van Za terdag vermelden wij: Strijd om de citadel van Luik. In Noor d-F r a n k r ij k zijn vijandelijke aanvallen op de zeevestin gen Brest, Boulogne en Duinkerken mislukt. In het vestinggebied van L e H a v r e werden gisteren 29 vijandelijke tanks en 12 pantserverkenningswagens stuk geschoten. In Vlaanderen zijn onze nakomende troepen nog altijd in harde afweergevechten gewikkeld met den ons volgenden vijand. Aan vallen van den vijand uit zijn brugge- hoofd Antwerpen naar het noorden werden uiteengeslagen. Vij andelijke bruggehoofden ten Noord westen van Hasselt werden in een tegenaanval ingekrompen De vij and leed daar bijzonder zware ver liezen en verloor 21 tanks Om de ci tadel in L u i k en in het gebied ten Noordwesten van Metz wordt he vig gevochten. Tegen doorgedrongen vijandelijke troepen worden tegen aanvallen ondernomen. Bij Bcsangon, verder Oostelijk aan de D o u b s, zijn onze uit Zuid- en Z u i d- W e s t-F r a n k, r ij k teruggevoer de formaties in strijd gewikkeld met den van het Zuiden uit aanvallenden vijand, die met sterke strijdkrachten probeert, naar de Bourgond!- sche Poort door te stooten. Italië. De gevechten aan de Adriatische kust namen in den loop van den dag weer in verbittering toe. Voor onze linies bleef de opnieuw aanvallende vijand met zware verliezen steken. Oostfront. Aan de punt van S z e k 1 e n in Zuidoostelijk Zevenburgen werden talrijke heftige aanvallen van den vijand afgeslagen. Tegenaanvallen van Duitsche en Hongaarsche forma ties wierpen den vijand op verschei dene plaatsen terug. Aan den Noordelijken rand van de Wou d-K a r p a t h e n cn aan den b e n e d e n-N a r e f zijn her nieuwde vijandelijke aanvallen mis lukt door den taaien tegenstand van onze divisies. Amerikaansche formaties bommen werpers ondernamen terreuraanvallen op plaatsen in Zuidwest- Duitschland. Vooral in de steden Karlsruhe, Mainz, Mannheim en L u d w i g s- h a f e n ontstond schade en leed de bevolking verliezen. 22 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten, Des nachts wierp een formatie Brit- sche vliegtuigen bommen op N c u- r e n b e r g". In aanvulling op het weermachtbe richt wordt medegedeeld: In het bruggehoofd van den Weich- sel, Westelijk van Baranef, hebben de onder het opperbevel van den ge neraal der pantsertroepen Balok en onder het bevel der generaals van de pantser troepen Breith en Graser, als mede van den generaal der infanterie Recknagel staande troepen de vorige' maand de doorbraak van geconcen treerde bolsjewistische strijdkrachten verijdeld en het vijandelijke brugge hoofd door succesvolle tegenaanvallen ingekrompen. De vijand leed zware verliezen aan menschen en materiaal. Van 3 Aug. tot 7 Sept. werden 659 tanks en stukken stormgeschut, 942 kanonnen van allerlei kaliber vernie tigd of buitgemaakt en 3000 gevange nen gemaakt. Vliegende formaties en eenheden luchtdoelgeschut eener luchtvloot, onder bevel van kolonel- generaal Ritter van Greim, vernietig den 80 andere bolsjewistische tanks. 156 kanonnen, alsmede meer dan 1000 voertuigen van allerlei aard en scho ten 374 vijandelijke vliegtuigen om laag. In den sedert 25 Aug. woedenden af- weerslag om Brest heeft de tweede val schermjagersdivisie onder bevel van luitenant-generaal Ramcke. die tevens commandant is van de vesting Brest, als kern van de gehecle verdediging, een doorslaggevend aandeel in de tot dusver behaalde afweersuccssen. Bij de gevechten in Vlaanderen heeft zich de 346ste infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Diestel schitterend gehouden. De 98ste infante riedivisie onder bevel van generaal- majoor Reinhard heeft zich in de zwa re afweergevechten aan de Adriatische kust door bijzondere standvastigheid onderscheiden. Bulgarije verklaart Duitsch- land den oorlog STOCKHOLM, 9 Sept. (DNB- De Sovjet-Russische berichtendienst heeft in den afgeloopen nacht een verkla ring gepubliceerd van het bureau voor de inlichtingen van het commissariaat van buitenlandsche zaken te Moskou. Onder verwijzing naar de verbre king der betrekkingen met Duitsch- land door de Bulgaarsche regcering en het feit, dat Bulgarije den oorlog heeft verklaard aan Duitschland. deelt de Sovjetregeering daarin mede, dat zij het thans mogelijk acht het ver zoek der Bulgaarsche regeering om wapcnstilstandsonderhandelingen te onderzoeken. Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de Bulgaarsche omroep hedenavond medegedeeld, dat sedert Vrijdagochtend 9.30 uur Sovjettroe pen van de Dobroedsja uit Bulgarije binnentrekken zonder tegenstand te ontmoeten. Conferentie R oo se velt-Chur chili De Canadeesche premier. Mackenzie King, is Zondagavond in Quebec aan gekomen, zoo meldt Reuter, teneinde bij de conferentie tusschen Churchill en Roosevelt de rol van gastheer op zich te nemen. Gemeld wordt, dat aan de conferentie tusschen Roosevelt en Churchill in Quebec later ook zal worden deelge nomen door den Britschen minister van buitenlandsche zaken Antony Eden en den Amerikaanschen minister van bui tenlandsche zaken Cordell Huil- De toestand in Hongarije Officieel wordt medegedeeld: Aan de Hongaarsch-Slowaaksche grens heerscht volkomen orde en rust. Noch van Hongaarsche noch van Slowaak- sche zijde zijn gevechtshandelingen begonnen- De enkele dagen geleden als gevolg van 't optreden der partisa- nen in Slowakije bevolen sluiting van de Slowaaksch-Hongaarsche grens is weer opgeheven en het treinverkeer in de richting Presburg is weer her steld. Dit officieele communiqué van Bu- dapest is een tegenspraak van bepaalde onjuiste berichten, die door den vijan delijken berichtendienst zijn verspreid en waarin beweerd werd, dat Slowaak- sche partisanen Hongaarsch gebied, resp. Hongaarsche troepen in Slowa kije waren binnengedrongen. CRITIEKF SITUATIE TE LYON. Volgens hel te Genève verschij nende dagblad „La Suisse-' is hei leven in de door de Anglp-Amerika- nen bezette stad Lyon volkomen ge desorganiseerd. De levensmiddelen positie van de stad wordt van dag tot dag crilieker, de water-, gas- en electriciteitsvoox-ziening functionneert niet meer. Er bestaat nauwelijks kans dat deze toestand spoedig een wijzi ging zal ondergaan, aangezien ver keersmiddelen ontbreken Men ge looft, dat er weken overheen zullen gaan, voordat het spoorverkeer met Lyon kan worden hervat. Alle brug gen in de stad zijn vernietigd. In de door de Anglo-Amerikaansche bom bardementen zwaar gehavende stad duurt de jacht der Gaullisten op hun politieke tegenstanders voort. Dui zenden zgn. „collaborateurs" uit Lyon zijn gearresteerd en in gevan genissen in de stad of in het fort Montluc opgesloten Politieke deelnemers ter dood veroordeeld Nadat op 7 en 8 Aug. liet Volks gerechtshof de zaak der by de ge beurtenissen van 20 Juli militair be trokken verraders had behandeld, heelt hy thans ook het vonnis uitge sproken tegen de personen, die als politici aan den aanslag van 20 Juli hebben meegewerkt en die onder leiding van den vrocgeren eersten burgemeester en commissaris voor de prijzen. Gördeler, toen een vcr- raadsregeering onder uitlevering van het Duitsche volk aan zijn vijanden wilden oprichten. De president van het Volksgerechtshof noemde deze opeenhooping van politieke misdadi gers, die zich wilden vestigen als een „Duitsche regecring-' de „liqui- datiecommissic van het Duitsche Rijk en volk". Voormalige parle mentsleden. zooals de vroegere afge vaardigde Paul Le Jeune—Jung. vroegere systeemministers, zooals de vroegere Ilessische minister van binnenlandsche zaken Wilhelm Leuchner. een voormalige advocaat, Joscph Wirmcr, vroegere diploma ten, zooais de vroegere ambassadeur Ullrich von Hasscll. cn de voorma lige legatieraad in het departement van buitenlandsche zaken Trott Zu Solz, de voormalige Polizeiprasident van Berlijn, Graaf Ilelldorf, die in- tusschen uil de party, den ambtena renstand en den Rijksdag is gestoo- ten, hadden zich aaneengesloten met het doel om na den voorgenomen moord op den Führcr met mein- ecdige generaals een dictatuur op te richten, welke hel strijdende front door zyn capitulatie zou verraden cn het geheele Duitsche volk zou uitleveren aan zijn van haat ver vulde vijanden, GÖRDELER DE HOOFDFIGUUR. De behandeling voor hel Volksge rechtshof heeft de verdenking, dat de samenzweerdersbende van den aanvang af verbinding heeft, gehad met de vijanden en van hen zoowel instructies als ook middelen ter uit voering van den aanslag op den Führer heeft gekregen, thans zekerheid doen worden. Bij Gördeler, die als hoofd der samenzwering uit gekozen was voor den post van .Rijkskanselier kwamen alle dra den bijeen. Hij was het, die het con tact met de vijanden van Duitsch land opnam en sedert 1942 het. con tact tusschen de militaire verraders aan den eenen en de politieke samenzweerders aan den anderen kant tot stand bracht en de talrijke besprekingen en alle details van het complot en den aanslag voorbereid de. Van den aanvang af heeft hij er cp aangedrongen de omwentelings- plannen in te leiden met een recht- streekschen moordaanslag op den Führer. Na het welslagen van den aanslag wilde hij een militaire dicta tuur invoeren, standgerechtshoven oprichten en voor den vijand capilu- leeren. Uiterst scherpe sociale reactie in het binnenland, en de meest on waardige en laffe onderwerping aan het buitenland, dat waren de funda- mentecle trekken van het door hem opgestelde „regeeringsprogram". Het verhoor der mede- beklaagden. Leuchner. die aangewezen was als .vicekanselier". was eveneens vol komen op de hoogte van de voorne mens tot eenmoordaanslag op den Führer. Overigens speelde Leuchner reeds met de gedachte nog vóór den putsch mei behulp van Stauffenberg lórdeier ten val te brengen en zelf kanselier te worden. Hassell, dien men op grond van zijn vroegere bui tenlandse!) politieke werkzaamheid tot minister van buitenlandsche zaken voorbeschikt achtte, heeft eveneens bekend „deelgenomen te hebben aan de voorbereidingen en handelingen, die een gewelddadige verwijdering van de Duitsche rijks- regeering ten doel hadden." Hij heeft voortdurend deelgenomen aan de be sprekingen over de actie en wist sedert op zijn laatst het voorjaar van 1943 dat een moordaanslag op den Führer zou worden gepleegd. Wirmer ontmoette in 1942 Görde- 'er op de basis der gemeenschappe lijke vijandschap tegen den Führer en hel nat.-soc. Duitschland. Hij heeft in herhaaldelijke voorafgaande besprekingen met Stauffenberg „mi- nisterlijsten" samengesteld waarop hij zelf voorkwam als „minister van justitie'". Hij geeft toe. dat hij hel is geweest, die er bij Gördeler steeds weer op heeft aangedrongen om de „actie" toch zooveel mogelijk te be spoedigen, waarop Gördeler van zijn kant er weer bij Stauffenberg op iandrong den moord op den Führer toch zoo snel mogelijk te voltrekken. Lejeune-Jung, de „presumptieve minister van economische zaken-', bekende eveneens, dat hij op de hoogte was van alle bijzonderheden v in het complot. Helldorf verklaarde bij zijn ver hoor, dat hij zich reeds lang uit ge krenkte persoonlijke eerzucht van den Führer en de nat. soc.-beweging had verwijderd. Hij heeft met Ol- bricht en Beek contact onderhouden en i? door hen in alle bijzonderheden hunner plannen ingewijd. Hij zelf zou daarbij als Polizeiprasident van Berlijn voor de actie in de Rijks hoofdstad al het noodige voorberei den en crimineele ambtenaren ter beschikking stellen voor de arresta tie van de nat.-soc. ministers. Hij bekende, dat hij door zijn houding trouweloos en verrader geworden is. Tot den kring van den vroegeren ambassadeur von Hasselt behoorde Trott zu Solz, die zich ter beschik king had gesteld van Stauffenberg als „buitenlandsch politiek adviseur-- en o.m. van zijn dienstreizen naar Zweden gebruik maakte om contact met den vijand op te nemen Daarmede is het beeld van het verraad voltooid. Na het requisitoir van den Ober- rciehsanwalt sprak de Prasident van hel Volksgerechtshof het von nis uit: de doodstraf voor de ver raders. Distributienieuws. DE DISTRIBUTIE VAN MELK. 's-GRAVENHAGE. 9 Sept - Van 17 tot en met 30 September 1944 zul len in het z.g. wettelijk gebied in het Westen des lands (zóne I en II) voor houders van bonkaarten Kc 410 bon nen voor taptemelk in plaats van melk worden aangewezen. Houders van bonkaarten Kd 410 ontvangen voor een derde deel melk en twee derde deel taptemelk, terwijl hou ders van bonkaarten Ke 410 hel volle rantsoen melk blijven behouden. Tevens wordt voor het gehecle land de geldigheidsduur van de thans loopende bonnen 37 en 38 voor melk verlengd tot en met 30 Septem ber a s. De bonnen 37 en 38, welke voor het koopen van taptemelk wer den aangewezen, blijven geldig tot en mot 1G September. Men houde hiermede met de verdeeling van het melkrantsoen rekening. Aan hen, die gifligen arbeid ver richten, zullen tot nader order geen rantroenbonnen voor melk worden uitgereikt. De reeds uitgereikte rantsoenbon nen melk blijven echter hun geldig heid behouden. BOTER OF MARGARINE. 's-GRAVENHAGE, 9 Sept. Op de bonnen boter 37 A reserve. B 76, C 76, D 76 en E 76. welke van 3 tot en met 16 September geldig zijn verklaard voor hel koópen van 125 gram boter, als mede op bon 37 B boter, aangewezen voor het koopen van 125 gram marga rine, mag van heden af naar keuze boter of margarine worden gekocht. Waarschuwing aan Radiobezitters -s-GRAVENHAGE. 11 September. - Het Rijkscommissariaat deelt mede: Er bestaat aanleiding er op te wij zen dat het bezit en het gebruik van radiotoestellen zonder daartoe strek kende vergunning verboden is. Dit geldt ook voor gevallen, waar in geëvacueerden. die daartoe bevoegd waren, hun toestel aan bekenden of vrienden hebben afgestaan. De afge geven luistervergunningen zijn per soonlijk en niet voor overdracht vat baar. Dergelijke toestellen moeten onmid dellijk op het naaste politieburau wor den afgeleverd. Verduister v. 20.157.00 u. Nieuws in 't kort. De strijd tegen de benden in Dalma- tic. - In den strijd tegen de benden in Midden-Dalmatië hebben twee compagnieën van een Duitsch-Kroa- tische legioensdivsie onder bevel van eersten luitenant Hofstatter en lutcnant Rosenlehne in drie dagen 19 vijandelij ke aanvallen van numeriek overmach tige benden in harde gevechten afge slagen- De vijand verloor daarbij meer dan 600 dooden. „Panzerschreck/üge". De pas opge stelde nieuwe Dutsche divisies, die overal in het Rijk de laatste instructies krijgen, of reeds op weg zijn naar het front, hbben uil vrijwilligers speciale „Panzersrhreckzüge" opgesteld, die met de modernste middelen voor den strijd op den korten afstand voor de bestrij ding van tanks zijn opgeleid en uit gerust- DE GASLOOZE UREN. Men deelt ons mede vanwege het Gemeentelijk Gasbedrijf: Vele gasverbruikers klagen dat zij op den tijd, die aangegeven is voor het gebruik van het gas, te vergeefs trachten het gas aan tc steken- Zij wenden zich dan tot het gasbedrijf en in den regel blijkt dat de oorzaak te zoeken is in het on geduld van den verbruiker. Opent men namelijk vóór het aangegeven 'tijdstip de gaskraan, dan kan op het oogenblik, dat het gas in de leiding wordt toegelaten, de zich op den meter bevindende veiligheids klep zich niet openen. Men blijft dan van gas verstoken tot alle kranen weer gesloten zijn, ook als de gasfabriek voldoende druk geeft. Op alle penninggasmeters be vinden zich velligheidsklepppen en ook op vele gewone meters. Wil men dus zoo spoedig mogelijk na het beschikbaar komen van gas het gastoestel gebruiken, dan moet men de gaskraan van het toestel en ook de kraan aan den muur niet openen vóór het tijdstip is aan gebroken waarop het gas beschik baar is. Frontoverzicht Aan het Westelijke front zetten de Britten en Amerikanen Vrijdag hun aanvallen practisch in dezelf de sectoren voort als den vorigen dag. De hoofddruk lag in den drie hoek tusschen het Albertka- n a a 1 en dc M a a s, in de mi d- d e n-A r d e n n e ncn bij Melz. In hel Noordfranschc gebied dreef de vijand panlserverkennin- gen naar de gebieden van Bou logne, Galais en Dui n k e r- k e n. In Noord-België volgt hy de gelcidelyk uitwijkende Duitsche troepen ten Noord-Oosten van Y p c r e n cn Oostelijk van Gent naar het Noordoosten en Noorden. Ook aan het A I b e r t- kanaal probceren de troepen van Montgomery terrein te win nen in de richting •"•4n de Ned *r- Iandschc grens. Ondanks het ingrijpen van vijuvi- delijke reserves cn zwaar artille rievuur, hielden de in tegenaanval len gevormde grendels tegen den druk stand. Ten Westen van Luik sloegen Duitsche troepen in harde gevechten zeer sterke vijandelijke aanvallen af. De in het Maasdal opdringende vijand trok met deelen van zijn strijdkrachten verder Zui delijk over de O u r t h e. ovenwei met vermijding van de stad die den geheelen dag zwaar omstreden werd. De strijd in hel, gebied van Luik duurt voort. Ten Noordwesten van Charleville verhoogden de Amerikanen eveneens hun druk. Na zware afwisselende gevechten vloei den de afzonderlijke overgungsplaat- sen over de M a a s tot een hecht bruggehoofd ineen, vanwaar de vijand in de m i d d e n-A r d e n- n e n onze grendelstellïngen aan de L e s s e met sterke strijdkrachten aanviel. Hier wordt op het oogenblik in het rijk aan ravijnen zijnde bosch- gebied aan de S e m o i s verbitterd gevochten. In hel gebied ten Oosten en Zuid oosten van Verdun hebben de Duitsche troepen door tegenaanval len de laatste dagen den vijand ten Noorden van Metz weer terugge drongen op de grens van Lotha ringen. In voortdurende zware aanvallen gelukte het den vijand echter opnieuw bij B r i e u terrein te winnen. Ook Westelijk van Melz drong de vijand onder bloedige ge vechten op de wegen en in de bos- schen iets verderop. De bij Pont a Mousson en Oostelijk van Toul on dernomen vijandelijke aanvallen bleven daarentegen zonder succes. De bewegingen van het zevende Amerikaansche leger naar de Duit sche versperringen voor de Bourgon dische Poort leidden tot nieuwe af weergevechten in het dal van de Doubs en aan den voet van den Mont du Charolais. Op de havensteunpunten Le Havre en Brest ondernam de vijand een reeks vergeefsche aanvallen Op het Noordelijke voorterrein van Le Havre werd opnieuw een zware luchtaan val ondernomen. De Duitsche steun punten in het Oostelijke voorterrein liggen onder groeiende zware artil leriebeschieting, zonder dat hier tot dusver echter aanvallen van de in fanterie zijn uitgevoerd. De verdedi ging van Lc Havre staat door den zich aankondigenden algemeenen aan val der gereed staande sterke strijd krachten van den vijand voor een zware en verantwoordelijke taak. In het gebied van Brest zetten de Ame rikanen hun bombardementen en hun trommelvuur voort. De brandpun ten van de gevechten lagen in den Westelijken en Noordoostelijken sector. Japan en Ned -Indië Naar té Tokio bekend wordt, zijn de voorbereidingen voor de komende onafhankelijkheid der bevolking van Oost-Indië reeds aan den gang. De woordvoerder van de regeering, Igoetsji, heeft in dit verband Vrijdag aan vertegenwoordigers van de bui tenlandsche pers verklaard, dat de nadere bijzonderheden echter nog niet gepubliceerd konden worden. Het was hem onmogelijk, reeds thans iets over het tijdstip der onafhanke lijkheid of over de gebieden te zeg gen, die hieronder zouden vallen. Igoetsji liet echter doorschemeren, dat de onafhankelijkheid zich niet alleen tot Nederlandsch-Indie zou uitstrekken, doch ook tot de gebie den, die eens onder Engelsche heer schappij hebben gestaan. Daarmede, zoo betoogde de woordvoerder, komt Japan ook hier een vroeger gegeven politieke belofte na. De L T. M te Hoorn In de bestuursvergadering van de L.T.M., welke Zaterdag 9 September te Hoorn werd gehouden, is besloten om in 1944 de L.T.M.-tentoonstelling niet te doen doorgaan. De vervoers- moeilijkheden voor het rundvee wer den zou groot geacht, dat een be langrijke aanvoer niet was te ver wachten. Reeds nu echter waren de inschrijvingen voor de rubrieken varkens en schapen zóó belangrijk meer dan hel dubbele van het vorig jaar dat besloten werd daarvan ccn keuring te doen hou den mits daarvoor de toestemming van de autoriteiten zal worden ver kregen. Bij de afdeeling schapen zul len ook de uitgeschreven rubrieken „wilde" schapen, dat zijn n.1. de niet geregistreerde, dus de ongeorga- liseerde waarvoor reeds enkele inschrijvingen waren, opgenomen worden. Deze keuring, welke niet het cachet van tentoonstelling zal heb ben. maar gewoon wordt ingevoegd bij de Zaterdagsche markt hoopt men te houden op Zaterdag 30 Sep tember. VEELEVERING TE ALKMAAR. Voor de levering aan de Centrale werden heden slechts 13 koeien, 2 stieren en 8 nuchtere kalveren aange voerd. Voor de levering op taxatie aan boeren in het bezit van toewij zingen waren twee runderen ter markt. De vleeschvoorziening raakt dus leelijk in de knel. In hoofdzaak is dit het gevolg van het gemis aan ver voersmiddelen. De boeren zijn echter ook ontstemd door het feit. dat, ten gevolge van het embargo, de banken het geld voor het betalen der de vo rige week geleverde koeien niet be schikbaar stellen en dat terwijl de sla gers geen vleesch ontvingen, alvorens daarvan het verschuldigde te storten. Voor de boeren, die vaak nog van huis moeten, is het ook een groote belemmering, dat zij in geen enkel marktcafé een kopje koffie kunnen bekomen t Heden werd van ons weggenomen door 'n ernstige ziekte ons aller lieveling, PIETJE, op den aanvalligen leeftijd van 2'/> jaar. A. NUIJENS. A. M. NUIJENS— v. d. BERG. JANTJE. CORRIE. JOPIE. 4 September 1944. Keetzijde 3, Edam. Hiermede geven wij kennis van het over lijden van onzen besten Zwager, JAN P. VAN WIJK, in den ouderdom van 42 jaar. C. D SCHMALZ. A. SCHMALZ— BOONTJES J. J. SLINGERLAND G. E. SLINGER LAND—BOONTJES. G. BOONTJES. Schagen, 8 Sept. 1944. Gevraagd FLINK MEISJE of hulp in de huishouding op landbouwbedrijf. P. H. BAKKER. Dillenburg. Middenmeer B 49. Voor de buitengewoon groote belangstelling, ca- deaux, bloemen en felici taties die wij bij gelegen heid van ons huwelijk mochten ontvangen, zeggen wij U mede namens onze wederzijdsche familie, har telijk dank. L. BRINK. B. BRINK—ROET. Heerhugowaard, G 128a. Gevraagd voor herfstwerkzaamheden. P. G. LUTH, Ulkeweg B 47, Middenmeer RUILEN: 1 z.g.a.n. gewatt. ledikantdekentje voor fijn gesponnen schapenwol; 1 p. z.g.a.n. k.sch., hooge, m. 21 voor z.g.a.n. lage sch., m. 21 of 22 Te koop een z.g.a.n. kinderledikantma- trasje m. kussentje, f 25 en een p. z.g.a.n. d.sch hooge hak, f 15; een box f 20. P WIJNSTRA. Molenvaart 254, boet 11. Breezand (N.-H ACCOUNTANTSKANTOOR B ZON Zn Telef. 365, Anna Paulowna. Leden N.I.v.B. en C.I.V A. Verzorging van opgave i aan Overheidsinstellingen. 11.11. AMATEUR- TABAKKERS!! Denkt U erom dat, wan neer U Uw eigengeteeld product wilt laten fermen teeren. U zich hiervoor moet opgeven. U kunt dit ook bij ons doen en wij zorgen voor de rest. SLENDEBROEKS Sigarenmagazijn, Heerhugowaard. In ruil aangeboden 1 paar beste lage h.sch., m. 42 v. voetbalsch., maat 43-44. Tevens gevraagd 'n goede werkbroek, ook genegen te ruilen. CEES v. d. PARK. Wijdenes Spaansweg 15, Breezand. Gevraagd EEN TEDDYBEER. liefst groote maat. Adres J P. BOONTJES, Rijksweg D 68, St.-Maartensvlotbrug. Te koop JONGE BOUVIER. 1 j.. zeer waaksch, lief voor kinderen. W. C. SCHMALZ, Hoogzijde E 114, Schagen. Tc koop gevr. een wit ge ëmailleerd fornuis, liefst met circulatie. Wed. D. Bak ker. Café. Stolpervlotbrug. Schagerbrug Te koop: Camera 13 x 18, met statief f 250. 6 antieke ontbijtbordjes f 200. Wed. Krabman. Nieuwe Niedorp Gevraagd: spinwerk in elke hoeveelheid. Van Kes- sel. Molenvaart 365. Anna Paulowna. Gevraagd een net meisje voor d of d. en n J- D. Kooij. Poelweg 5. Wieringen. In ruil aangeboden 12 pri ma luiers z g. a. n. oude kw voor gesponnen scha penwol. W. Pol. Kerkplein 19. Hippolytushoef. Wierin gen Te koop: 4 beste eiken houten stoelen, pluche zit ting. f 75. A. Zeegers. Mo lenweg K 70. Schagen. Gevraagd een knecht of werkjongen. Goed kunnende melken of genegen het te leern. C. Lakeman. Blokhui een. O.-Niedorp. Verloren leeren venters- portemonnaie. inhoudende bonnen en geld Tegen be looning terug bezorgen bit P. Tysen. Westerland 59. Wieringen. Vermist een akkerschuitje onder Oudkarspel Inlichtin gen tegen beloonins bij D Schermerhorn. Zuld-Schar- woude- >Vic ruilt een paar z g a. n. hooge m. schoenen mt. 34 voor hooge schoenen m. S"1 A Slobbekoorn. Ulkeweg B 53. Middenmeer Te koop gevraagd: een merrieveulen. vergunning aanwezig. Prijsopgaaf bij P. Thomas. Laneevliet 18. Ju- lianadorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1