DE BESLISSING NADERT Hevig Duitsch verzet aan het Albert-kanaal L. T. M. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N V Alkmaar - Voordam C 9 Bureau der Schager editie: Schagen; l.aan 201. Telefoon 144 (2 HJneni Postrekening 66189. DINSDAG 12 SEPTEMBER 1944. SCHAGER EDITIE mmmmm 88e .Jaargang. No. 214. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRftDER. Alkmaar. Advertentie tarief: Prijs dor gewone advertenties In deze Editie li ct. per m.m. BU contract binnen een laar te gebruiken belang rijke korting Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage Deze Courant verschijnt dagelijks De rede van Mussert N.S B. strijdt voor welvarend Nederlandsch volk Mussert heeft over den zender Hilversum de volgende rede uitgesproken tot het Neder- landsche volk. Mijne volksgenooten, De afgeloopen week deed in vele opzichten denken aan de Meidagen van 1940. De dolste geruchten werden verspreid en grif geloofd, omdat zij soms kwamen van een zijde, die ge acht werd het te kunnen weten. De Amerikanen waren in Breda, Tilburg, Rotterdam enz. Velen werden zenuwachtig, anderen glimlachten zelfbewust alsof zij wil den zeggen: Hoe hebben wij dat gele verd. Die laatste categorie was ge lukkig niet groot; zij bestond in hoofd zaak uit die lieden, die vier jaren lang gekropen en gekwispelstaart hebben, zonder een ander richtsnoer, dan laf eigenbelang te bevorderen met zoo min mogelijk risico voor hun dierbare hachje. Zij kregen de lucht van nieuw gewin, ditmaal komend uit het Westen. De weerslag daarvan kan men in sommige persorganen vinden, die meenen, dat hun kans na vier ja ren gekomen is om zich nog juist bij tijds verdienstelijk te maken voor de heeren uit Londen. Maar in het algemeen was er een gedrukte stemming, omdat ons volk in zijn groote lagen begreep of voorvoel de, dat een nieuwe groote ramp dreigt. Waar ik ook verscheen in Rot terdam, in Den Haag, in Amsterdam of op het platteland, zag ik om mij een publiek op straten en wegen, dal den ernst van het oogenblik begrijpt. Het heeft mij getroffen, dat door woord noch blik iemand mij iets on vertogens heeft toegevoegd. Opnieuw dreigt nu de oorlog over ons land te komen en wat cr na deze vier jaren nog over is aan welstand en bestaansmogelijkheid ons te ontne men De voorboden kondigen zich reeds aan; ieder gevoelt dit. Van 1936 tot 1940 heb ik en velen van mijn medewerkers in honder den vergaderingen en vefe schrifturen aan regeering en volk voorgehouden dat de vernietiging van millioenen kilogrammen voedsel en het werkloos maken en houden van honderdduizen den arbeiders groote zonden waren, die zich eens aan ons volk zouden wreken. Van 1940 lot heden stond de N.S.B. nog meer dan tevoren in het teelten van den strijd tegen het communisme en het kapitalisme en van de noodlot tige gevolgen, die wij zouden onder vinden als zij nog sterker dan voor heen over ons zouden komen. Noch het communistische Rusland, noch hol super-kapitalistische Amerika zal ons volk iets goeds kunnen brengen, maar wel ontzaglijk veel ellende, wan neer Europa door hen zou wtorden beheerscht. Daarom stonden wij en staan wij naast en met het nationaal- socialistische Duitschland, dat Europa daarvoor tracht te behoeden in een jarenlangen gigantischen strijd en dat niet zal capituleeren. Nu eerst een woord over de evacua tie van de vrouwen en kinderen der N.S.B.'ers naar het Noordoosten van het land. Maandagavond heb ik in het hoofd kwartier alle distrietsleiders der be weging bijeen gehad om hun de order te geven de vrouwen en kinderen van leden, die zich bedreigd gevoelen, uit het Zuiden en Westen des lands te evacueeren naar het Noordoosten. Van Dinsdag af is daaraan gevolg gegeven door duizenden, begeleid door man nen, die daarna hadden terug te kee- ren om ia de Landwacht hun plaats in te nemen. Ik wil u mededeelen. mijne volksge nooten, dat u daaruit niet moet opma ken, dat ik geloof, dat ons volk in staat is tot moord op vrouwen en kinderen. Dan zou het zijn een doortrapt slecht volk en ook na alles, wat ik in twaalf jaren heb ondervonden, ben en blijf ik van meening, dat ons volk een goed volk is, waarvoor het de moeite waard is het leven in te zetten. Maar gij weet allen, dat het grauw op de loer ligt om zijn booze instinc ten bot te vieren. Geweld aan vrou wen en kinderen door hen bedreven, zou ten laste komen aan ons gansche volk en den wederopbouw van de volksgemeenschap, die straks gaat be ginnen, onnoemelijk verzwaren. Dit moet worden voorkomen. De mannen hadden order op hun posten te blij ven, met dien verstande, dat zij niet zouden worden verhinderd in hun na tuurlijk recht en hun natuurlijken plicht om vrouwen en kinderen eerst in veiligheid te brengen. Zoo is geschied, met dien verstande, dat in de drie zuidelijke provincies de districtsleiders verder mochten gaan dan voorgeschreven was en in Gelder land zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan, die bijzondere maatregelen wettigden. Natuurlijk zyn er die hun posten on rechtmatig hebben verlaten, maar dit zijn dc uitzonderingen, die altijd en overal zullen voorkomen. Niet naar hen zien wij meer om, maar naar de honderden en honderden, die op een zame posten staan, vrijwel of geheel verlaten en die onverschrokken hun plicht doen. Zij dragen de vlag in hun handen, onbezoedeld en fier, waarvoor mijn groote erkentelijkheid. Wat de naaste toekomst ons zal brengen, dat kan niemand weten, maar een paar dingen staan toch vast, die hier moeten worden gezegd. Voor de onverschilligen, wlen het lol van Volk en Vaderland niets interesseert, die alleen hun eigen belangen naja gen, daarvoor spreek ik niet. Voor het grauw, al of niet me\ een boord om. dat in troebel water denkt te visschen, spreek ik ook niet. Mijn gedachten gaan uit naar de groote massa van ons volk, dat eerlijk en trouw niets anders dan het goede wil. Die groote massa staat in twee deelen verdeeld, het eene deel zegt of hoopt, dat de Amerikanen hier een vrij en gelukkig Nederland zullen maken, het andere heeft de overtuiging, dat een vrij en gelukkig Nederland nimmer zal kun nen ontstaan in een Europa, be heerscht en verdeeld door het Rus sisch communisme ecnerzijds en het Amerikaansche kapitalisme anderzijds. Wij Nederlandsche nationaal-socia- listcn, vereend in de N.S.B., geloofden en gelooven nog, dat ons het natio- naal-socialisme gegeven is om Europa te redden van de dreigende overheer- sching door Sovjet-Rusland en Ame rika. De strijd is zwaar, de ongunsl der tijden is over ons gekomen, maar het geloof is gebleven. Het geloof: Hitier wint toch. En een nieuw Europa, een vast verbond van vrije volkeren, zal onder zijn leiding ontstaan. In dit nieuwe Europa moet plaats zyn voor een sterker en welvarende: Nederlandsch volk dan er ooit geweest is. Daarvoor strijden wy en lijden vvjj duizenden cn duizenden lijden nu. Hel leed is een stuk van den stryd. Daar moeten wy doorheen. Daaraan is niets te doen. En gij. mijne volksgenooten, die niet met ons staat, maar het geluk van volk en vaderland in andere richting zoekt, ook gij weet dat de beslissing nadert. Spoedig zullen wij weten. Maar wij allen begrijpen, dat het niet gaal om ons, maar om de toekomst van ons volk, dat wij lief hebben, Twee dingen meen ik ook met recht aan u te kunnen vragen. In de eerste plaats om respect tc hebben voor de taaiheid, de onverzettelijkheid en den moed van het Duitsche volk, dat Europa den strijd reeds jaren voert tegen drie vereenigde wereldmachten en niet op de knieën te krijgen is. Dc geschiedenis zal dit eens als een hel dendom zonder weerga boekstaven. Voorts, en dit het laatst en bovenal: hebt uw vaderland lief en blijft on der alle omstandigheden gelooven in de goede en groote gaven van ons volk. dat ook gij wilt dienen. Uit deze moeilijke periode zal het opstijgen. Ons godsvertrouwen, onze liefde voor volk en vaderland en on ze eerbied voor den arbeid zullen ons dragen, juist nu. Voor volk en vaderland. Hou zee! WEEST ZUINIG MET GAS EN ELECTRIC1TEIT. De secretaris-generaal van het. departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart vestigt nog maals nadrukkelijk de aandacht er op, dat een zoo zuinig mogelijk gebruik van gas en electriciteit dringend geboden is. Slechts indien elke particulier en elk bedrijf het gas- en eleclri- citeitsverbruik tot een minimum beperkt en daardoor mede helpt, dat het dagelijksch totaal verbruik uiterst gering is, zal het mogelijk zijn nog eenigen tijd gas en elec triciteit ter beschikking te stellen. Frontoverzicht CHURCHILL IN QUEBEC. Eërsté-minister Churchill is met zijn gezelschap in Quebec aangeko men voor een conferentie met presi dent Roosevell, zoo meldt de Brit- sche berichtendienst- In het gezelschap van Churchill bevonden zich de Britsche stafchefs, veldmaarschalk Sir Allan Broolc de chef van den generalen staf van het Empire, vloot-admiraal Sir Andrew Cunningham, en luchtmaarschalk Sir Charles Portal. Stalin blijft op dc hoogte. De correspondent van United Press verklaart, dat pp de a.s. conferentie tusschen Churchill en Roosevelt mili taire. economische en bezetlingsvraag- stukken besproken zullen worden. Hij wijst er echter op, dal op alle confe renties de beide staatslieden zich nooit beperkt hebben tot een vaste agenda. De afwezigheid van Stalin wordt toe geschreven aan dc dringende proble men aan het Russische front. Men acht het vanzelfsprekend, zoo schrijft de correspondent verder, dat Stalin voortdurend op de hoogte gehouden zal worden van de Anglo-Ameri- kaansche besluiten. DE STRIJD TEGEN DE BENDEN. De zuiveringsoperaties van Kroati sche en Kozakkenformaties in het noordoosten van Kroatië zijn na ge vechten van veertien dagen geëin digd. De communistische benden verloren 800 dooden en buitenge woon groot was het aantal hunner gewonden. Het bendensteunpunl Casma is veroverd; overal is een aanzienlijke buit gemaakt, de verlie zen van Kroaten en Kozakken zijn gering. In het laatste halfjaar hebben for maties van een in Kroatië opereeren- de Kozakkendivisie tegen talrijke benden gevochten- De communisten verloren daarbij 3000 dooden en 1000 gevangenen en volgens de een stemmige verklaringen der gevange nen waren ook de verliezen aan ge wonden zeer aanzienlijk. Tijdens den oogst werden talrijke dorpen bevei ligd. Verduister v. 20.157.00 u. Weer macht bericht Succesvolle alweer aan het Oostfront Luchtaanvallen op Duitsche steden HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, il Sept. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: In den sector van Brugge tot in het gebied ten noordwesten van Hasselt sloegen onze gevechts groepen alle pogingen van den vy- and om zyn bruggehoofden over het Albert-kanaal uit te breiden af. In het penetraliegebied van B e c- ringen vielen valschermjagers op verrassende wyze den Britten in de flank, vernietigden een groote volgeladen transportcolonne cn blie zen munitie- en benzincopslag- plaatsen op. In dit gebied werden in de afgeloopen dagen 53 Engel- sche tanks, voor het grootste deel met strijdmiddelen voor den kor ten afstand, vernietigd. Zware ge vechten tegen den met tanks verder naar het noorden aanvallenden vy- and zyn daar gaande. Op dc lyn V e r v i e r s-M e t z dringt de vy- and over ccn breed front tegen onze achterhoedetrocpen op. Tal rijke aanvallen werden afgeslagen. Sterke vijandelijke aanvallen op het landfront van de vesting L e H a v r e hielden den geheelen dag en nacht aan. Eerst na zware gevechten kon de vijand met zware verliezen een geringe penetratie tot stand brengen, die af gegrendeld werd. Ten zuiden van den Mont Cenis en aan den M a d d a 1 e n a-p a s ver overden onze troepen belangrijke borg stellingen. Aan de Engelsche kust en in het Kanaal brachten duikbooten elf schepen met 43.000 brt., alsmede een torpedojager, een fregat en een mij nenveger tot zinken- Drie andere transportschepen en een torpedojager werden door torpedotreffers zwaar be schadigd. Aangenomen kan worden, dati een deel dezer schepen gezonken is. Beveiligingsvaartuigen van de marine schoten boven de Duitsche Bocht en in de Middellandsche Zee 6 vijandelijke jachtbommenwerpers neer. Aan het Italiaansche zuidelijke front werden de distancieeringsbewe- gingen naar de stellingen in de Apen nijnen volgens de plannen en zonder vijandelijken druk beëindigd. Op den oostelijken vlleugel verijdelden onze troepen ook gisteren weer alle vijande lijke doorbraakpogingen, In het zuidelijke en zuidoostelijke deel van Zevenburgen sloegen Duitsche en Hongaarsche troepen her nieuwde aanvallen der bolsjewisten in harde gevechten af. Bij Sanok en Krosno werd gisteren in den aanval en bij den afweer zwaar gestreden. In het gebied van Warschau her vatte de vijand tusschen Weichsel en Naref zijn aanvallen, waarbij hij ster ke formaties slagvliegtuigen in den strijd wierp. Zijn stormloop mislukte als gevolg van den taaien afweer der troepen van het leger en de Waffen- tfif Ook ten noordoosten van Ostrolen- ka werden hevige aanvallen der sov jets afgeslagen, penetratieplekken door tegenaanvallen afgegrendeld. In het Hooge Noorden stortten in den Kandalaksja-sector talrijke vij andelijke aanvallen met vele verliezen voor den vijand ineen. In den nacht bestookten formaties bommenwerpers en nachtslagvliegtui- gen den sovjetaanvoer in het Oostzee- frontgebied met goede uitwerking. Vijandelijke terreurbommenwerpers vielen overdag zuidwest- en zuidoost- Duitsch gebied aan. Vooral getroffen werden de steden Ulm, Heilbronn, Stuttgart, Neurenberg en Weenen. 45 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 29 viermotorige bommenwerpers, werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op Berlijn. DOOR DAPPERHEID ONDERSCHEIDEN. In aansluiting op het weermacht- bericht wordt nog medegedeeld: Bij de verbitterde gevechten om de Kar- pathen-passen heeft zich het onder bevel van ritmeester Kohier staande fuseherbataljon van de 46ste infan teriedivisie door aanvalsgeest en taaiheid bij den afweer schitterend gehouden. In hetzelfde gevechtsge- bied heeft zich luitenant Faltis, esca- dronscommandant in een fuselier bataljon door dapperheid en omzich tige leiding bijzonder onderscheiden. In de zware afweergevechten aan de Adriatische kust heeft zich het regiment bergjagers 100 onder bevel van luitenant-kolonel Ernst door bij zondere standvastigheid en succes volle tegenaanvallen in het gebied van Gemmano tezamen met een hier in den strijd geworpen artillerie- groep bijzonder onderscheiden. DE BULGAARSCHE WAPENSTILSTANDSDELEGATIE. Reuter meldt uit Ankara, dat de Bulgaarsche delegatie, die zich eind Augustus naar Ca*ro heeft begeven om over een wapenstilstand met Groot-Brittannië en de Ver. Staten te onderhandelen, op haar terugreis naar Sofia in Ankara is aangekomen. Vijand naar Luxemburg doorgebroken Aan het Westelijke front was de 10e Sept. weer vervuld van harde ge vechten. Zwaartepunten v. Engelsch- Amerikaansche aanvallen bleven evenals op de vorige dagen het ge bied van Luik, de zuidelijke Arden nen en de Bourgondische Poort. In Vlaanderen bleven de Britten en Canadeezen de zich distancieerende Duitsche troepen op den voet volgen, waarbij aan het kanaal Gent-Brugge zware, nog voortdurende gevechten ontstonden. Het Alberlkanaal was eveneens weer het looneei van een verbitter den strijd. Na tijdelijke uitbreiding van het bruggehoofd bij Beerin gen werden de Anglo-Amerikanen door krachtige tegenaanvallen weer verdreven. In G h e 11 en ten noorden van Hasselt zijn echter de zware gevechten met de Engelschen en Amerikanen, die met sterke strijd krachten blijven aanvallen, nog aan den gang. De hoofdaanvallen in het Belgische gebied hadden weer plaats in het gebied van Luik. Ook de nieuwe stormloop mislukte. Ten zui den van de stad konden de Engel schen en Amerikanen echter in oude Belgische grensversterkingen binnen dringen en terrein winnen. In den rug en in de flank der binnengedron gen Anglo-Amerikanen zetten tijdelijk omsingelde Duitsche gevechtsgroepen hun tegenstand voort en drongen met vernietiging van de Anglo-Ameri- kaansche strijdkrachten tot de nieuwe Duitsche verdedigingslinies door. Aan weerszijden van de Semois drongen de Amerikanen met sterke strijdkrachten naar het oosten door en overschreden in het gebied van Ar- 1 o n op verscheidene plaatsen de Belgisch-Luxemburgsche grens. Te genmaatregelen tegen de doorgedron gen Amerikanen zijn aan den gang. De Amerikaansche druk in het gebied van Luxemburg is zeer sterk, zoodat de Duitsche troepen hard en verbitterd vochten, om ide in twee colonnes optrekkende Amerikaansche pantserstrijdkrachten op te vangen. De doorbraak naar Luxemburg vergde veel van de krachten der Amerikanen, zoodat zij hun op de vorige dagen steeds weer afgeslagen aanvallen in het gebied van M e t z niet hervatten. Er ontstonden hier plaatselijke gevechten. Ten zuiden van Toul versterkten de Engelschen en Amerikanen evenwel hun druk en drongen met vrij sterke pantserfor maties bij M'irecouri naar de Moezel door. De afweergevechten zijn ook hier nog in vollen gang. In het gebied voor de Bourgondische Poort viel het 7e Amerikaansche leger bij en ten oosten van Besangoji, op het plateau van Langres en ten zuiden van D ij o n aan. Uit hun ver vooruitdringende frontbocht distan- cieerden de Duitsche troepen zich naar het Oosten. De stryd in het Oosten. Het Interinf. meldt omtrent de ge vechten aan het Oostelijke front o.m.; In den zuidelijken sector van het Oostelijke front zijn de gevechten in het voorterrein van de Karpaten aan weerskanten van de stad Krosno in omvang en felheid aanzienlijk toe genomen. Volgens hun oude tactiek stelden de Bolsjewieken op een be trekkelijk smalle aanvalsstrook ver scheidene goed uitgeruste divisies achter elkaar op. Het gelukte hun weliswaar, aan weerszijden van Krosno de Duitsche stellingen bin nen te dringen, maar hun voorne mens, tot de Beskiden door te drin gen, werden door de Duitsche grena diers en jagers na het stukschieten van 15 tanks verijdeld. Aan het Nare f-front ten noord oosten van Warschau is de bols jewistische druk verminderd. Als ge volg van hun buitengewoon zware verliezen aan menschen en materiaal, zijn de bolsjewieken genoodzaakt ter voortzetting van hun offensief reser ves aan te voeren. SOVJETS GAAN NIET ACCOORD. De correspondent van de New York Times te Washington schrijft, dat de thans in Dumbarton Oaks gedane vre desvoorstellen nog niet compleet zijn, daar de Sovjets het met verscheiden voorstellen niet eens zijn en derhalve verdere aanwijzingen uit Moskou af wachten. De voornaamste moeilijkhe den ontstaan door de rol van de klei ne naties in de voorgestelde vredes organisatie. Er is meeningsverschil ontstaan over de vraag, hoeveel gezag aan de andere staten behalve de vier groote mogendheden moet worden toegekend. Vooral de kwestie van het recht van veto staat op de agenda, daar naar Amerikaansch en Britsch standpunt de kleine naties door een eenstemmige verklaring tegen maat regelen der vier groote mogendheden deze zouden kunnen torpedeeren, een mogelijkheid, die vooral Rusland niet toejuicht. Voorts bestaat een clausule, die het deelnemen van elke natie aan de stemming over kwesties, die haarzelf betreffen. uitsluit. Deze clausule schijnt voor Rusland onaanvaardbaar te zijn. AMERIKAANSCHE JAGERS BOVEN ZWITSERLAND. Officieel wordt medegedeeld, dat drie Amerikaansche jagers, die gis ter bij Bazel boven Zwitsersch ge bied waren verschenen, bij Pratteln den sneltrein ZürichBazel heb ben aangevallen met boordwapens en lichte bommen. De machinist, die den aanval zag aankomen, bracht den trein snel tot stilstand waardoor slechts lichte verwondingen werden opgeloopen. De locomotief, zeven per sonenwagens en de rails werden be schadigd- De hoogspanningsleiding viel omlaag. DE BOLSJEWISTISCHE PUTSCH IN BULGARIJE. Uit de jongste authentieke berichten uit Bulgarije blijkt, dat aldaar de bolsjewistische omwenteling in vollen gang is. De nieuwe regeering-Giorgief is. naar vandaag in Berlijnsche politieke kringen werd verklaard, langs een absoluut illegalen weg, nl. door een Putsch, aan 't bewind geko men. Het Duitsche gezantschap in So fia is. naar in de Wilhelmstrasse ver luidt, door tanks en troepen omsingeld. Door de straten van de Bulgaarsche hoofdstad rijden pantserwagens van het leger met soldaten zonder bewa- .pening, die de bolsjewistische vlag met zich meevoeren. De eerste daad van den nieuwen communistischen bur gemeester van Sofia was de bepaling, om alles te doen om „het roode le ger" een waardige ontvangst te berei den. Het Sovjet gezantschap in Sofia is. naar men voorts verneemt, met bloemen versierd en 's nachts geïllu mineerd. Het Interinf meldt uit den Balkan: De lot dusver door Bulgaarsche troe pen bezette gebieden zijn door sterke Duitsche formaties overgenomen en in bescherming genomen. Een deel der Bulgaarsche divisies verklaarde zich bereid zijn tol dusver bestaande verplichtingen van bondgenootschap te blijven vervullen. De meeste for maties werden na de Bulgaarsche oorlogsverklaring zonder incidenten ont wapend- De poging van twee .ba taljons, tegenstand te bieden, werd in de kiem gesmoord. VAN HET ROEMEENSCH-BULGAAR- SCHE OORLOGSTOONEEL- Het Intern. Informatiebureau meldt: De gemotoriseerde colonnes der bolsjewieken, die op een breed front van de Zwarte zee naar Turnu- Magurele langs alle naar het zui den en zuidwesten gaande wegen rol len, hebben reeds eenige Balkanpas- sen bezet. De bolsjewieken hebben klaarblijkelijk het voornemen geheel Bulgarije als opmarschgebied te ge bruiken. De uit het bruggehoofd S i 1 i s t. ra oprukkende gemotoriseerde formaties hebben het meest terrein gewonnen naar het Zuiden, het Oostelijke Bal kangebergte overschreden en begeven zich in de richting van de Aegeïsche zee. Het Bulgaarsche leger biedt geen tegenstand en schijnt geheel in ont binding te zijn. Ondanks de oorlogsverklaring aan Duitschland hebben de bolsjewieken de Bulgaarsche regimenten als vijand behandeld en gevangen genomen. In Sofia is bekend geworden, dat talrijke Bulgaarsche officieren zijn doodgeschoten. De door Zuid-Roeme- nië oprukkende deelen van het zesde Sovjet-Russische pantserleger zijn in 't gebied van Hermannstadt opgemarcheerd om naar het Noorden te opereeren. Groote formaties van het Duitsche luchtwapen zetten de storing van den Sovjet-Russischen op- marsch in Zevenburgen voort met voortreffelijke gevolgen. 165 voertui gen, 4 stations, 2 benzinetreinen. tal rijke tanks en 7 bolsjewistische vlieg tuigen zijn vernietigd. Bijzonder hevig waren de Duitsche aanvallen weer op den Roodetorenpas, waar de wegen op vele plaatsen vernield en een groote marschcolonne verslagen werd. Sov jet-Russische valschermtroepen, die ten Zuiden van de IJzeren Poort wa ren afgezet, werden door Duitsche troepen vernietigd. Op den Szekler Top en in de Oostelijke Karpalhen wordt verder verbitterd gestreden. Gedekt door den vroegen nevel stor men de bolsjewisten steeds weer door de dalen naar voren, terwijl andere eenheden trachten om de Duitsche steunpunten op de bergkammen heen te trekken. Duitsche pantsergrenadie- ren en bergjagers hebben het door taaien, vertragenden tegenstand mo gelijk gemaakt, dat het Oostelijke deel van den Szeklertop door het gros, dat zich distancieerde op nieuwe, voorbe reide stellingen, systematisch kon wor den ontruimd. DE SOVJET-UNIE EN IRAK. Naar de Britsche berichtendienst uit Bagdad meldt, heeft de commis saris van buitenlandsche zaken, Mo- lotof, over de aanknooping van diplo matieke betrekkingen tusschen Irak en Rusland in een nota aan den mi nister van buitenlandsche zaken van Irak verklaard: „De Sovjetregeering zal "binnenkort bereid éijn over tq gaan tot uitwisseling van gezanten." MOSKOU OVER SOSNKOWSKI. Radio-Moskou publiceert vandaag een artikel van de Iswestia, waarin de Poolsche generaal Sosnkowski aange vallen wordt. Sosnkowski wordt in verband met het mislukken van zijn plannen beschouwd als een in woede ontstoken generaal De Iswestia noemt Sosnkowski voorts een „slinkend lijk". Bepaling Districts-Adviseur Kolenbureau De Districts-Adviseur van het Rijkskolenbureau te Alkmaar: Gelet op het noodorganLsatiebesluit Vaste Brandstoffen, belast met de leiding van dc voorziening van vaste brandstoffen in dc prov. Noord-Hol land ten N. van bet Noordzeekanaal, inclusief Umuidcn, Vclsen, Driehuis en Santpoort, heeft besloten te be palen Met ingang van heden is het een ieder in deze gemeente verboden vaste brandstoffen te verbruiken, te vervoeren of af tc leveren, tenzy hü in het bezit is van een daartoe strek kende schriftelijke vergunning van mijn bureau of een schriftelijke machtiging van de brandstoffencom- missie, waaronder hij behoort. Aan deze vergunning kunnen voorwaarden of beperkende bepalingen worden verbonden. Alkmaar, 11 Sept. 1944. De Districts-Adviseur, J. LAKEMAN, Deze bepaling geldt voor: Alk maar, Helder, Hoorn, Purmerend, Schagen, Vclsen, Beverwijk, Zaan dam. GRAAF DE CHAMBRUN GEARRESTEERD. Naar Reuter meldt, zijn graaf en gravin de Chambrun gearresteerd. Graaf Rene de Chambrun is gehuwd met José Laval, een dochter van Pierre Laval. W. L. F. C. RIDDER VAN RAPPARD OVERLEDEN. Te Nijmegen is overleden de heer W. L. F. C. Ridder van Rappard, directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging, secretaris van de afd- Nijmegen van het Ned. Roode Kruis, en bekende le klasse scheids rechter van den N.V.B., vooral in het Zuiden, waar hij gewoonlijk de be langrijkste lst.e klasse wedstrijden leidde. Hij vervulde ook verschillende functies in de afd. Nijmegen van den N.V.B. B. DORHOUT MEES OVERLEDEN. In den ouderdom van 54 jaar is te Groningen overleden de heer Ber- nard Dorhout. Mees, in leven direc teur van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank, welke functie bij vele jaren heeft vervuld. VELE SLACHTOFFERS BIJ TERREURAANVALLEN OP TRAMS Officieel wordt medegedeeld; Zondag jl. werden in verschillende deelen des lands door Anglo-Ameri- kaansche vliegers in scheervlucht weer aanvallen gedaan met boordwa pens op personentreinen, trams en motorrijtuigen. Bij deze terreuraanvai- len werden 19 Nederlanders gedood, 22 zwaar- en 23 licht gewond. De meeste dezer slachtoffers zaten in trams. Uil DEN OMTREK. Noordscharwoude. Goede vangst voor den C.C.D. Ambtenaren van den C.C.D. hebben Maandag in samenwerking net de marechaussée een Amsterdamschen motorschipper aangehouden, die 'met zijn motorboot een hoeveelheid clan destien verkregen aardappelen, n 1. 37 ton, vervoerde. De zwarte aardappelen werden in beslag genomen. De schipper kreeg een proces-verbaal; ook de verkoo- perg zullen worden vervolgd. Broek op Langendijk. Bloembollenveiling:. - De bloembol lenveiling van de L. G. C. was niet druk bezocht. De aanvoer was 150.000 stuks, waarvan een gedeelte tegen de vastgestelde prijzen werd verkocht. Een partijtje ELT Juglescombe Jel- low 210 bracht 1.05 per 100 stuks op. Advertentiën. HOORN. De tentoonstelling. welke tegen 20 September was uitgeschreven, wordt AFGELAST. Thans wordt een KEURING uitgeschreven van varkens en schapen op Zaterdag 30 September a.s. Inschrijvingen voor de ru brieken niet gereg schapen bij den hoer WEVER, Noor- der^traat. Hoorn, spoedigst in te zenden. Verbod van eledriciteitsverbruik door industrieele bedrijven. OPROEP GERICHT TOT DE GEHEELE INDUSTRIE IN NOORD-HOLLAND. Hiermede berichten wij U, dat op last van Dr. Fiebig, voorzitter der Rüstungs- und Beschaffungskommission,- met ingang van 10 Sept. 1944 een algemeene stopzetting van fabricage is bevolen. Aan dit bevel moet de geheele industrie, ook de zoogenaamde Rüstungsbe- kiebe, met uitzondering evenwel van Wchrmachtsanlagen cn van bedryven en inrichtingen betrokken bfj de lcvensmiddelcnvoorziening, alsmede die, welke vitale belangen der bevolking verzorgen, gevolg geven. Elke vervaardiging van goederen cn artikelen, waarby gebruik van elcctrische energie noodig is, moet derhalve onmiddellijk gestaakt worden- Het personeel echter moet gedurende de gebruikelijke werktijden in de bedrijven, fabrieken en inrichtingen aanwezig zijn en moet worden benut voor het ver richten van al die werkzaamheden, waarbij het gebruik van electriciteit niet noodig is- Voor zoover zulks niet mogelijk is moet de werktijd besteed worden met op- ruimings- en reinigingswerkzaamheden, zonder dat daarbij electriciteit wordt gebruikt. Namens de Rüstungsinspektion dragen wij derhalve de geheele industrie in Noord—Holland hierbij op, aan het bovenstaande onmiddellijk gevolg te geven. Prov. Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland, De Directie. (w. g.) WIJNMALEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1