Vijand dringt op in de richting van Eindhoven Worden de Zuiderzeewerken een nationale ramp ROOSJES. Uitgave: iilad voor Noord-Holland Alkmaar Vnordam C 9 ureau der Schagt-r edltii Scliagen: Laan 201 Telefoon 141 (2 Ulnem Postrekening 6G189. WOKNSDAG 13 SEPTEMBER 1944. SCHAGF.lt EDITIE msmm s uommmm 88e Jaargang. No. 215. Hoofdredacteur: If. M. C. SCIIRöDER. Alkmaar. HU contract ,,Naar eer en geweten'' „Naar eer en geweien" luidt de titel van een hoofdartikel van „Volk en Vaderland" van 8 September. Wij ontleenen er aan: In een voor ons land zeer ernstig uur, waarop de panlserlegers der Geallieerden tot dicht bij de Neder- landsche grenzen zijn genaderd en het lijkt dat het doel van onzen strijd verder terugwijkt dan ooit te voien, is het zaak het hoofd koel te houden. Want de lucht is vervuld van de leugen, van de leuze en van de daverende, doch leege fanfare. Wel zeker, het is mogelijk dat gemotori seerde kleurlingen en voor den dienst in zware pantserwagens afgerichte Amerikanen er in slagen ook ons vaderland te overstroomen en het z.g. voor de uitgeweken regeering te „be vrijden", maar wat zou er dan zijn gewonnen? „De volksgemeenschap werd door den Leider gesteld als de basis van elk streven en tegelijkertijd als het doel van zulk een streven en zoo werd de volksgemeenschap de bezielende kracht zoowel van ons nationalisme als van ons socialisme. „Toen Nederland in den ooi-log werd betrokken, hebben wij den strijd voortgezet. Waarom? Omdat wij de heilige overtuiging met ons mede droegen, dat het formalisme, waar door men vijand of bondgenoot wordt niets te maken heeft met het wezen lijke volksbelang. „Weliswaar hebben wij als plichts getrouwe leden van den Nederland- schen staat voor zoover de regeering ons daartoe in de gelegenheid stelde, in 1940 onzen plicht te velde naar eer en geweten vervuld, doch toen de regeering ons volk regeeringloos achterliet, heeft de Leider gedaan wat hij voor ons volk het best achtte en de Beweging in het bondgenoot schap met Duitschland geleid, niet om Duitschland te gerie ven maar omdat wij, als natio- naal-socialisten, voor ons Nederland- sche volk strijdend, elke gelegenheid moeten aanvatten, om ons van het kapitalisme, dat ook ons zooveel el lende heeft bezorgd, te ontdoen. „Dit alles overwegende in dit ern stige uur van onze historie, stellen wij met trots vast, dat, wat de komende dagen ook mogen brengen, onze strijd en ons zwoegen zooveel positiefs heb ben opgeleverd, dat dit nimmer ver loren kan gaan. Want, ofschoon hon derdduizenden in ons volk ons stre ven nog niet begrijpen of er door misleidende propaganda of door dom heid zich niet in verdiepen, kunnen wij tot den huidigen dag toe vast stellen, dat geen duizend of tiendui zend pantserwagens der Geallieerden ons volk er toe kunnen brengen het zelfde stelsel als voorheen weer te aanvaarden. Zóó groot kan de lawine oorlogsmateriaal niet zijn, dat de Nederlander den jood weer terug verlangt. Geen honderd divisies zullen den Nederlandschc arbeider meer het stempelbureau aannemelijk kunnen maken en geen duizend „liberators" zullen in staat zijn den Nederlander geestdriftig te maken voor den eeuwi gen glimlach van generaal Biester- feld. „Wanneer de Geallieerden er in slagen Nederland te bezetten, dan zullen naast de velen, die wij reeds noemden, nog honderdduizenden de oogen worden geopend. Zij zullen inzien, dat de Geallieerden wel troe pen, maar geen oplossing brengen. Pantserlegers kunnen wel andere legers, maar geen ideeën meebrengen. En daarom zal onze idee altijd over winnaar zijn. Vroeg of laat!" Japansche regeering vastberaden In tegenwoordigheid van het geheele kabinet en de leden van beide huizen van het parlement vond op den och tend van 12 September de slotzitting plaats van den 85en buitengewonen Rijksdag. Na de voorlezing van een keizerlijk decreet, waarin de dank wordt uitgesproken voor het werk dat de volksvertegenwoordiging heeft ver richt, legde de minister-president ge neraal Koiso nog eens den nadruk op de vastberadenheid van de regeering het aan den Rijksdag voorgelegde pro gram der totale oorlogvoering en der nauwste samenwerking met de ver bonden en bevriende volken, vooral met Duitschland, tot het uiterste voort te zetten. DE VROUW IN DE DUITSCHE OORLOGSINDUSTRIE. Reichsorganisationsleiter dr. Ley heeft nieuwe doeltreffende maatrege len van het Deutsche Arbeitsfront aangekondigd teneinde alle door de huidige actie voor den totalen oorlogs- inzet vrijkomende arbeidskrachten voor te bereiden voor de nieuwe werkzaamheden. Onder meer zal wor den overgegaan tot het opleiden van vrouwelijke voorwerkers uit de rijen van de vrouwen, die reeds sedert ge- ruimen tijd in de oorlogsindustrie werkzaam zijn. De prestaties van de Duitsche vrouwen in de oorlogsin dustrie waren, aldus verklaarde dr. Ley, voorbeeldig en bewonderens waardig. De nieuwe maatregelen van het D. A. F. zouden er toe bijdragen in grooteren omvang opnieuw man nen voor het front vrij te maken. LUCHTOFFENSIEF TEGEN PIIILIPPIJNEN. TOKIO. 12 Sept. (DNB- Het Amerikaansche luchtoffensief in het Zuidwestelijk deel van den Stillen Oceaan richtte zich op 10 Sept. voor namelijk tegen het centrale gebied van de Philippijnen. Ca. 130 Amerikaan sche machines die van vliegkamp- schepen waren opgestegen vielen dit gebied aan. Volgens een eerste be richt werden twee Amerikaansche toestellen neergeschoten. Op 11 Sept. werd het eiland Yap door ca. hon derd Amerikaansche vliegtuigen aan gevallen. Weer macht bericht Bezettingen van Kanaalhavens houden stand Bolsjewistischedoor braak bij Warschau verijdeld HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜIIRER, 12 Sept. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: ..In het westen mislukten vijan delijke aanvallen b(j Brugge, Gent en ten noorden van Antwerpen. Een vijandelijk bruggehool'd over het Albcrt-kanaal ten noordwesten van Hasselt werd uiteengeslagen. Op den noordelijken oover staan nog zwakke vijandelijke strijdkrachten. Ten noorden van Hasselt kon de vijand met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten in de richting van Eindhoven opdringen. Tegen aanvallen zijn begonnen. Bijzonder hevig waren de gevechten ten oosten en ten zuidoosten van Luik en in het gebied van Metz, waar onze troepen den opdringenden aanvals- troepen van den vijand verbitterd verzet boden. Ten zuiden van Nancy werden bij een succesvollen aanval verscheide ne honderden gevangenen gemaakt. Een krachtige vijandelijke druk van het zuiden uit op Vesoul houdt aan. In de beide afgeloopen dagen werden aan het westelijke front meer dan 100 vijandelijke tanks stukgeschoten. De bezettingen van Duinkerken en Le Havre hielden ondanks krachtige vijandelijke aanvallen stand. Ten westen van Brest houdt bij Le Con- quet nog een eigen gevechtsgroep onder bevel van luitenant-kolonel Fürst in voorbeeldige standvastig heid stand. De vesting zelf ligt onder zwaar vijandelijk vuur. De bezetting van Lorient vernie tigde bü succesvolle uitvallen vijan delijke munitie- en ravitailleerings- opslagplaatsen. In Italië slechts zwakke aanvallen. In den sedert twee weken voort- durenden grooten afweerslag aan de Adriatische kust hebben onze troepen den aan menschen en materiaal ver overmachtigen vijand bij zijn vergeef- sche doorbraakpogingen steeds weer de zwaarste verliezen toegebracht. Onder den indruk van deze groote verliezen ondernam de vijand daar gisteren overdag nog slechts zwakke plaatselijke aanvallen, die afgeslagen werden. In het achterwaartsche Italiaansche frontgebied werden talrijke opslag plaatsen van benden vernield, meer dan 750 bandieten in den strijd ver nietigd en ongeveer 500 gevangenen gemaakt. Oostelijk front. In Zuid-Zevenburgen en in de Oostelijke Karpathen werden vijande lijke aanvallen door onmiddellijke tegenaanvallen van onze troepen af geslagen of opgevangen. Bij Sanok en Krosno duurt de zware afweerstrijd voort. De beoogde door braak bleef den vijand ontzegd. Ten oosten van Warschau en ten noordoosten van Ostrolenka boden onze divisies tegen hernieuwde hevi ge aanvallen der bolsjewisten taai verzet en verijdelden ook hier de bolsjewistische doorbraakplannen. Van het overige oqstelijke front wor den geen groote krijgsoperaties ge meld. Verbitterde luchtgevechten boven Duitschland. Door de aanvallen overdag van formaties Anglo-Amerikaansche vliegtuigen op west- en midden- DE BOLSJEWISEERING VAN BULGARIJE. Over de communistische putsch in Sofia verneemt men nog, dat de op perbevelhebber van het 3e Oekrain- sche front, generaal Tolboechin, de uitvoering van den putsch geleid en de voor de bolsjewiseering van Bul garije noodige politieke en militaire maatregelen genomen heeft. In zijn staf bevinden zich gemachtigden van Di- mitrof, die zelf nog voor besprekingen met Sovjet regeeringsbureaux in Mos kou is. Generaal Tolboechin heeft van het Sovjet gezantschap in Sofia een nauwkeurig plan ontvangen over het uitvoeren van de maatregelen op het gebied der binnenlandsche politiek, waartoe als eerste behoort de onmid dellijke uitschakeling van den regent- schapsraad en de nationale vergade ring en het afschaffen van de monar chie. De Sovjet zaakgelastigde te Sofia fungeert als verbindingsman tusschen het hoofdkwartier van Tol boechin en de nieuwe Bulgaarsche regeering. De staf van het. Sovjet gezantschap is versterkt, met Moskou- sche commissarissen, die voor het grootste deel zouden beslaan uit zeer intieme medewerkers van Dimitrof. Uit Bulgarije wordt vernomen, dat de nieuwe minister van buitenland- sche zaken van de regeering Georgief alle Bulgaarsche gezanten in het bui tenland van hun functie heeft onthe ven. Deze maatregel komt waarschijn lijk, naar de meening van politieke kringen in Berlijn, volkomen over een met de bedoelingen der Sovjets, daar op deze wijze Bulgarije geen diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland meer bezit een om standigheid, die de inlijving van Bulgarije in het stelsel van de niet- souvereine Sovjet-Republiek, for meel gezien, vergemakkelijkt De status van Bulgarije gelijkt naar de meening tc Berlijn reeds op dien der Oostzee-republieken na haar be zetting door de Sovjet Unie in 1940. Over het lot van den minderjarigen koning Simeon en zijn moeder is niets bekend. Het bericht, dat beiden be houden in Turkije zouden zijn aange komen. is tot dusverre nog niet be vestigd. Duitschland werden vooral de sleden Hannover, Maagdenburg en Eisenach getroffen. In den nacht vormde Darmstadt hel doel van een Brit- schen lerreuraanval. Enkele vijande lijke vliegtuigen wierpen weer bom men neer op Berlijn. Tijdens verbitterde luchtgevechten alsmede door de luchtdoelartillerie verloor de vijand, volgens de tot dusver ontvangen rapporten, 133 vliegtuigen, waaronder 104 viermo torige bommenwerpers. In aanvulling op het weermachtbe- richt van heden wordt medegedeeld: In de zware gevechten bij Krosno heeft zich het regiment grenadiers 309 onder bevel van majoor Sinram bij de verdediging van een belangrijk bolwerk voortreffelijk geweerd. In den slag aan den benedenloop van de Naref heeft zich de Hessisch-Thu- ringsche 129e divisie infanterie onder bevel van generaal-majoor Von La- risch cn de Würtembergsche 5e div. jagers onder bevel van luitenant- generaal Sixt door standvastigheid en aanvalskracht bijzonder onderschei den. Westelijk kont Zware geallieerde druk Aan het Westelijk front handhaaf den volgens hel D.N.B. de Britscfi- Arnei ikuansche legers op 11 Septem ber hun zwaren druk aan het Al- bertkanaal Oostelijk van Luik, in het Luxemburgsche gebied, bij Metz en in het gebied van Besangon. Ondanks onafgebroken hevige bomaanvallen gingen de Duitsche troepen aan het Albertkanaal bij Gheet tot. krachtige tegenaanvallen over en sloegen het daar door de Engelsehen en Ameri kanen gevormde bruggehoofd uit een. Gheel zelf werd door de Duit sche troepen in een energieken a »n val bestormd. De Anglo-Amerikanen leden hier aanzienlijke verliezen. In het bruggehoofd Hasselt hebben de Britten daarentegen hunnerzijds hun aanvallen versterkt. In samenwer king met bommenwerpers en zware artillerie gelukte het hun de verdedigingslinies op een smalle plaats te verbreken en langs den naar het Noorden leidenden weg op ie dringen. Duitsche stukken stormge- schut schoten verscheidene Lngelsch- Amerikaansche tanks stuk, doch zij konden niet verhinderen, dat de En- gelschen en Amerikanen die v iort- durend versterking ontvingen, tot liet Maas-Scheldekanaal doordrongen Tegenaanvallen zijn aan den gang De aanvallen op andere punten. In het gebied van Luik werd met wisselend resultaat geslreden. Ten Noorden van de stad is een sterke Amerikaansche pantseraanval mis lukt. Dc Amerikanen konden Zuid oostelijk van Luik met zeer zware verliezen terrein winnen. Uit het ge bied VerviersSpa drong Engelsch- Amerikaansche pantserverkeuning onder voortdurend hevig artillerie vuur naar het Oosten en Zuidoosten. In het Luxemburgsche gebied is een nieuwe Anglo-Amerikaanschc stootgroep binnengedrongen. Hier en op den Westelijken oever van de Al- zette, waar de Amerikanen den dag tevoren door tegenaanvallen werden opgehouden, duren de gevechten voort- In het gebied van Metz zijn En- gelsch-Amerikaansche aanvallen ten Noordwesten der stad mislukt. Aan de bocht van de Moezel verder Zuid westelijk gelukte het den Engelschen en Amerikanen op drie plaatsen met zwakke strijdkrachten de rivier over te trekken. De overzetplaatsen wer den door Duitsche troepen terstond aangevallen. Een klein bruggehoofd werd in een tegenaanval ingedrukt. De beide andere bruggehoofden zijn afgegrendeld en worden voortdurend in het nauw gedreven. Vcor de Bourgondische Poort dreef het zevende Amerikaansche leger sterke strijdkrachten in het gebied BesangonMontbeliard naar het Noorden. Op den Noordelijken oever der Ognon en Westelijk van Mont beliard zijn tegenaanvallen aan eten gang om de verbindingen in het. ge bied Dijon cn Langres voor de Duit sche troepen te beschermen. De strijd om dc Fransche havens. Nieuwe zware gevechten zijn ont brand om de versterkte havenplaat sen aan de Noord-Fransche kust. Honderden Anglo-Amerikaansche vliegtuigen bleven de verdedigings werken van Le Havre bombardee ren. Ook Britsche slagschepen na men aan de beschieting deel Nog verbitterder was de strijd om Brest. De Duitsche steunpunten leden onaf gebroken onder luch+aanvallen en zware beschieting. Ondanks alle aanvallen handhaafden de Duitschers zich volledig in de hoofdgevechts linie Stad en havenwerken zijn door luchtaanvallen, beschieting en .107 blazingen volkomen verwoest- DE STRIJD OP TINIAN EN GOEAM. De Japansche verdedigers eilanden Tinian en Goeam zetten nog altijd den sinds 21 Juli voortdurenden strijd tegen overmachtige Amerikaan- sche landingstroepen voort. Op 16 Sept. werden talrijke lichtfakkels bo ven beide eilanden waargenomen, waaruit men opmaakt, dat de nachte lijke gevechten nog steeds aanhouden. DIS I'RIBUTIE-NIHUWS. VERLENGING GELDIGHEIDS DUUR RANTSOENBONNEN. De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vis- seherij maakt bekend, dat de geldig heidsduur van de rantsoenbonnen en ratsoenkaartjes met den daarop ver melden datum van 30 September 1044 wordt verlengd tot en met 23 Decem ber 1944. PETROLEUM VOOR VERLICHTING AANVRAGEN VAN KAARTEN. De Secretaris-Generaal van hel De partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat op na der door de plaatselijke distributie diensten bekend te maken tijdstippen wederom gelegenheid zal werden ge geven tot het aanvragen van petro- Ieumkaarten voor verlichting. Voor deze kaarten komen, behalve in ge vallen van nieuwe vestiging, slechts diegenen in aanmerking, die in het seizoen l943/"44 reeds een petroleum- kaart S 121 voor verlichting ontvingen. Ten aanzien van schippers geldt de regeling, dal schippers die permanent aan boord wonen, hun aanvragen in dienen bij den distributiedienst ter plaatse waar zij tijdelijk vertoeven, onder overlegging van hun grijze resp bevrachtingsboekje. De distributie diensten zullen nader bekend maken, wanneer de uitreiking van pctroleum- kaarten plaats heeft. SPAANSCH GEZANT IN ECUADOR BENOEMD. De Spaansche min. v. buitenlandsche zaken heeft Fermin Lopez Roberts de Muguiro benoemd tot gezant in Equa- dor. DE VERKIEZINGEN IN DE VEREENIGDE STATEN. Naar de Britsche berichtendienst uit Portland in Maine meldt zijn bij de gouverneursverkiezingen in den staat Maine de republikeinsche candidaten met een overweldigende meerderheid gekozen. De republikeinsche afge vaardigde Horace Hildreth werd tot gouverneur gekozen met een stem menverhouding van 3 tegen 1. De candidaat van 1940 behaalde slechts een meerderheid van 2 tegen 1. Twee andere republikeinsche candidaten werden gekozen met een stemverhou ding van 4 tegen 1. DF, TOESTAND IN PARIJS. Naar uit New York wordt gemeld publiceercn de Amerikaansche bla den berichten uit Parijs, waarin de politieke toestand verontrustend wordt genoemd. De „New York Ti mes" meldt, dat de communistische arbeiders in den zoogenaamden roo- den gordel van Parijs fabrieken in beslag hebben genomen en het be heer daarvan in eigen hand genomen hebben. Tegenover een Amerikaan- schen journalist verklaarden de ar beiders, dat zij de door de bevrijding behaalde productiewinst willen hand haven. Deze fabrieken worden door groepen gewapende maquis bewaakt. De maquis verklaarde.! aan den Ame- rikaanschen persvertegenwoordiger, dat de huidige regeering de Gaulle. ondanks de in het kabinet aange brachte wijzigingen, niet met hun wenschen overeenkomt. Dc maquis zijn vastbesloten alle voorstellen en maatregelen van de tegenwoordige regeering de Gaulle van de hand te wijzen, FRANCO ONTVANGT AMERIK. AMBASSADEUR. Generaal Franco heeft den Ameri- kaanschen ambassadeur, Hayes, voor een langdurige bespreking ontvangen. Het onderhoud werd bijgewoond door den Spaanschen minister van buiten landsche zaken, Lequerica. PANIEKSTEMMING IN NOORD-FINLAND. De Finnen vormen een volk, dat niet gemakkelijk in paniek geraakt, zoo wordt gezegd in een speciaal artikel van de Svenska Dagbladet uit de Zweedsche grensstad Haparanda in Noord-Finland, maar er is toch een begrip, dat nooit zijn uitwerking mist, n.1. „De Sovjets". Iedere poging van Zweden om over het Bolsjewistische gevaar te discus sieeren. wordt afgesneden met de woorden: „Wij kennen hen, jullie ech ter niet". Onbetwistbare ongerustheid die in Noord-Finland bestaat, heeft minder te maken met de vrees, dat het land oorlogstooneel kan worden, dan met de mogelijkheid van een bolsjewistische bezetting. DF STRIJD IN DEN ZUIDELIJKEN SECTOR VAN HET OOSTELIJK FRONT. In het voorterrein der Karpathen duurt het Sovjet-offensief met het zwaartepunt op Sanok en Krosno voort. Ten zuiden van Sanok wer i een smalle strook, waarlangs de bolsjewisten in de Duitsche steil lo gen waren binnengedrongen, door een flankaanval af gesnoerd. Een Sovjet-bataljon, dat. in de wouden omsingeld werd, gaat zijn vernieti ging tegemoet. Ook ten zuiden van Krosno ging de samenhang van hei Duitsche front, ondanks de over macht der Sovjets aan materiaal en manschappen, niet. verloren. Ten noorden van Dtilcla doorzochten de Duitsche grenadiers met de blanke wapens en met handgranaten de dichte wouden en maakten zij meer dan 200 gevangenen. In de uilloopers der Woud-Karpathen kwam het tot een hevigen pantserslag. Duitsche „tijgers" stormgeschut en pantser- grenadiers vielen de aanvallende bolsjewisten in de flank aan en ont lastten daardoor de verdedigers in het zuiden van het front. Dc bolsje wisten verloren daarbij 21 pantser wagens. LE POLITIEK VAN SPANJE. I11 een hoofdartikel schrijft het blad Alcnzar dat Franco sedert iiei begin van den oorlog een vred -s- nolitiek heeft geproclameerd en ge handhaafd. Spanje behoeft zvin n: •>- nationale houding niet te kiezen; het heeft oen houding sedert den aap- vang van den oorlog D'* Caudi'ln heeft tot dusverre alle gevaren y wonnen. Spanje strijdt niet om an dere landen tc dienen, maar uitslui tend vcor zichzelf. De Snnans -V- gcerins wil slechts orde, welstand en "eiligheid in liet land- Dank zij de leiding van de-n Ca 1 dillo. aldus het blad, is Spanje van het begin af neutraal geweest en heeft het niet toegegeven aan druk van buiten. De huidige houding wm Spanje is geen andere dan die bij hel begin van het conflict. INCIDENT TIJDENS ZWEEDSCHE VERKIEZINGSCAMPAGNE. Ministerpresident Hansson heeft den llden September een verkie zingsrede uitgesproken in de Noord- Zweedsche stad Skelleften. Tegen het einde van de redevoering deed zich een ontploffing voor in de omge ving van de plaats van bijeenkomst. Het is de politie nog niet duidelijk of dit incident georganiseerd werd om de vergadering te verstoren Van een dader of van overblijfselen van de explosieve lading is totdusver nog niets ontdekt. VERKLARING VAN FORRESTAL. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Forroslal, de Ameri kaansche minister van marine, in een rede voor de marine-industriever eeniging verklaard, dat de basis voor iedere „internationale vredesstruc- tuur" voor langen tijd een gewapen de strijdmacht der Vereenigde Stalen zal zijn. Een éénjarige militaire dienstplicht, is dringend noodig. MUSSERT IN BRABANT EN LIMBURG. De Leider bezocht Dinsdag en Woensdag de provincies Limburg en Noord-Brabant. In Venlo inspecteer de hij dc landwacht, in Roermond had hij uitvoerige besprekingen met de kringleiders en functionarissen der N.S.B. 's Avonds bezocht hij Heerlen, waar hij overnachtte Er moet ingegrepen worden, aldus de heer Den Herder De bekende agitator tegen de Zui derzeewerken. de heer Den Herder uit Harderwijk, heeft weer van zich doen spreken. Dezer dagen heeft hij een bespre king gehouden, waar hij zijn bezwo ren tegen het milliardenwerk weer naar voren bracht en tenslotte een geheel nieuw plan ontwikkelde, dat. volgens zijn opinie, ons land voor een nationale ramp zal behoeden. De heer Den Herder begon met het geven van een historisch overzicht van de plannen voor de Zuiderzeewerken. Toen in 1825 een hooge watervloed half Nederland blank zette, wilde men de dijken rond de Zuiderzee verhoogen, doch dit plan kon geen doorgang vin den. Daarna werd het denkbeeld, de Zuiderzee droog te leggen, naar voren gebracht. Niet minder dan veertien plannen bleken niét te voldoen, tot het plan-Lely werd aangenomen en tot wet verheven. Uiteindelijk bleken ook aan dit plan weer fouten te zitten, zoodat het plan-Lorenz nu wordt uitgevoerd. De heer Den Herder heeft indertijd al sterk tegen dit plan geageerd, omdat het z. i. geen rekening heeft gehouden met de zoogenaamde „superstormen uit het Noord-Westen, die gemiddeld tweemaal per eeuw voorkomen. Bij een dergelijken storm zal de afsluitdijk minstens twee meter te laag blijken te zijn. Met alle gevolgen van dien. De heer Den Herder is tot deze conclusie gekomen, omdat hij de oor zaak van een vloedgolf bij een „super- storm" onderzocht heeft. Waait het dagenlang hard uit het Noordwesten, dan hoopt zich het water op in de Duitsche Bocht, Schiet dan de wind naad 't Noorden, dan vloeit dit water langs de Fricsche kust en komt tegen den afsluitdijk. Vroeger diende de Zuiderzee als opneemreservoir. doch nu zal de afsluitdijk overspoeld wor den. Friesland en Groningen eveneens, terwijl de Zuiderzeepolders blank gaan en eventueel ook andere provincies Volgens den lieer Den Herder zijn de ingenieurs van de Zuiderzeewer ken nu ook tot deze conclusie geko men en daarom is een nieuw plan ontworpen om die ramp te voor komen. De dijk. die den Z.W.- en Z O.-polder zal omringen, wordt twee nieter hooger dan de afsluitdijk; er komt geen sluis bij Enkhuizen en bij Kampen. Als nu bij een doorbraak van den afsluitdijk het IJsselmeer volstroomt, komt ook het randmeer van Enkhuizen tot Hoorn vol, terwijl voorts het water bij Kampen 111 de ringvaart stroomt. Bij Huizen is een sluis ontworpen die het water keert, met het gevolg, dat de Veluwezoom weer blank komt te staan, evenals de provincies Overijssel. Drente, Groningen en Friesland. De heer Den Herder, heeft, om dit alles te voorkomen, een ander plan be dacht. dat in 't kort samengevat neer komt op verhooging van den afsluitdijk lol 9 meter, verhooging van de dijken in Friesland en Groningen, verbetering van de duinenrij tot Hoek van Hol land en verhooging van de dijken op de Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden, omdat die anders door den vloedgolf uit de Duitsche Bocht be dreigd zullen worden. Voorts wil hij de Zuiderzeewerken verder staken en het IJsselmeer brak maken.waardoor de vischstand zal verbeteren De inpoldering zou nog milliarden vorderen, laat men deze nu gebruiken om de dijken te verzwaren, dan is het geld beter besteed, aldus de heer Den Herder, We zijn benieuwd hoe de ingenieurs van de Zuiderzeewerken op dit plan zullen reageeren! Verduister v. 20.157.00 u. 14 September: Zon op 6.12, onder 19 58. Maan op 3.32, onder 19.14. SCHAGEN. INTREDE Ds. SMITS UITGESTELD. De Intrede van ds. Smits bij de Ned. Hcrv. kerk alhier, welke op 17 Sept. a.s. zou geschieden, is door bijzondere omstandigheden tot nader order uit gesteld. Zijpe. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Andries. z. v. Pieter Blokker en Aaltje Biersteker Mar- tinus Franciscus Pc-trusj v. Petrus Simon Janssen en Cornelia Maria Broers. Ondertrouwd: Plctc.* Schager en Maartje Vos. Getrouwd: Gerril Vennik en Dieuwertje Boontjes. OFFÏCIEELE PUBLICATIE. Zeep- en tabakstoewijzingen. De secretaris-generaal van het de- parlement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat de toewijzingen voor zeep- en tabaksarti kelen. welke gedurende Augustus wer den uitgereikt, dus waarvan de gel digheidsduur afloopt op een in de maand September gelegen datum, gel dig zijn tot en met 30 September '44 Adverientiën. Heden overleed nog geheel onverwacht onze innig geliefde Moeder, Behuwd, en Grootmoe der. Mevrouw UT JE VOS, wed. van den heer Michiel Veuger, in den ouderdom van ruim 81 jaar. Amsterdam, E. TUIN—VEUGER. H. TUIN. Eindhoven: K. VEUGER. T. VEUGER— v. d OORD. Schagerbrug: P. VEUGER. E. VEUGER— DE LEEUW, en Kleinkinderen. Alkmaar. 11 Sept 1944. Postadres: Costerstr. 10. De teraardebestelling zal plaats hebben Vrij dag 15 Sept. a.s. op de Alg Begraafplaats te St.-Maartensbrug (Gem Zijpe). le ongeveer 2 u. namiddag. Onzen hartelijken dank aan allen voor de vele blij ken van deelneming, onder vonden na het overlijden van onzen lieven Man. Vader, Behuwd- en Groot vader TIETER ENS. Wed. G. ENS— LANGEDIJK en Kinderen Wed A. LANGEDIJK— BUTTER. H eer-Hugowaa r,l 8 September 1944- Maandag 18 Sept. 1944 van 8—12 uur mogen al onze klanten weer hun nood zakelijke schoenreparatie brengen. Zooveel mogelijk zelf materiaal en ook be wijs van inschrijving beslist meebrengen. Aanbevelend P. VR0EG0P Jzn.. Schoenmakerij, St Pancrae, Gevraagd: IEMAND voor krozen door H. SCHROODER. Oude-Niedorp. Te koop gevraagd: een opvouwb. muziekstandaard. Br. met prijsopg. aan Anth Ruiter, 't Veld 32G. Oude- Niedorp. Wie ruilt een z.g.a.n. laken en twee kussensloopen voor schapenwol? Ook een mooi sierkussen. Adr.: P Korver. Oudkarspel A 137. Te koop Klamp los haver- stroo (27 sn.) Lekker voer en een klamp tarwestroo (17 snees). D. Quax. Dieps meer. Oudkarspel In ruil aangeb. een jon gensjas. lft. 12 jaar. voor een jongensjas, lft. 15 jaar en een donkerbl. dames mantel. m. 46 voor een jon gensjas. 15 jaar. Te koop ven harmonica, merk M. Hohner. 12 bassen f 75- D. Langedijk. I.aanweg D 19. Oudkarsoel Wie ruilt een z.g.a.n. ont- bijtlaken met 6 vingerdoek jes. en een lap goed voor een blauwe kiel. alles oude kwal. voor mooi gesponnen schapenwol? Jb. Berkhout, Zuid-Scharwoude B 66. Te koop 10 mooie dek- bokken. ook per stuk. bü P. Warnaar. Langereis. N.- Niedorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1