WEEKBLAD ONS BLAD VERSCHIJNT WEER. Officiële Bonnenlijst VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1945 22e JAARGANG No. 1 Toen met ingang van 1 October 1941 „De Duinstreek" werd ver boden, zogenaamd wegens papier schaarste, terwijl wij nog een ruime voorraad courantenpapier hadden liggen, maakten wij direct het voornemen, om zodra de omstan digheden dit zouden toelaten, ons weekblad weer te laten verschijnen. Thans zijn wij zover, alhoewel de moeilijkheden nog zeer groot zijn. Doch moeilijkheden, we weten het, zijn er slechts om overwon nen te worden. En we hopen die te overwinnen. Herhaaldelijk werd ons gevraagd, wanneer „De Duin streek" weer zou verschijnen; de behoefte hieraan in Bergen en Schoorl is werkelijk zeer groot. We menen daarom goed te doen om alle bezwaren opzij te zetten en „De Duinstreek" weer geregeld te laten verschijnen, zij het voor lopig in bescheiden formaat. Bijna 18 jaar lang hebben wij ons blad gratis huis aan huis ver spreid ook in de moeilijke jaren vlak voor- en het eerste jaar in de oorlog hebben wij dit volge houden, ondanks het feit, dat vele nummers een financieel offer van ons vroegen. We zijn er van over tuigd, dat niemand van ons zal verlangen op dezelfde manier door te gaan, temeer daar de moeilijk heden en kosten eerder toe- dan afgenomen zijn. Wij waren er in geslaagd van „De Duinstreek" werkelijk een huisvriend te maken, waarnaar men iedere week verlangend uit zag. Een neutraal blaadje is eigenlijk een onding, omdat „neutraal" nu eenmaal niet bestaat, maar toch vlijen wij ons met het feit, dat ons blad door iedereen werd ge lezen. Ook in de toekomst zullen wij er voor waken, dat niets zal worden opgenomen, waaraan een redelijk mens zich zou kunnen stoten. We zullen daarenboven ons uiterste best doen ons blad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jong en oud. Als voorheen, hopen we van alle zijden medewerking te mogen ontvangen, teneinde behulpzaam te zijn bij het herstel en de opbouw van het nieuwe maatschap pelijke leven in onze dorpen, waar toe men ons altijd bereid zal vinden. Het is echter noodzakelijk, dat wij thans een offertje van de lezers moeten vragen. Wij doen dit niet gaarne, doch kunnen momenteel geen andere oplossing vinden. Voor de abonnementsprijs zie men aan de kop van de krant. Men kan zich als abonné opgeven aan ons bureau, alsook bij den Heer C. Delver, Heereweg en te Bergen bij ons agentschap Haan's Boekhandel, Stationstraat 3, onze bezorger C. Groot, St. Antonius- straat 29 en onze colporteur Visser, Oude Bergerweg 3, en wel vóór 15 Augustus 1945. Na die datum opgegeven adres sen zullen, door de bekende pa pierschaarste op een wachtlijst wordengeplaatst en langzamerhand aan de abonnélijst kunnen worden toegevoegd. Men vuile nauwkeurig het in dit nummer voorkomende formulier in, liefst in blokletters. Voor verslagen en uitvoeringen, enz. wende men zich tot onze verslaggever J. Chr. Kettenborg, Eikenlaan 12 te Bergen. DE UITGEVER. AFSCHEID VAN MEESTER BEETS. DE HEER NENNSTIEHL GEHULDIGD. EXTRA - RANTSOENEN VOOR BIJZONDERE ARBEID. U DuUtskeelc" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Leerlingen, oud-leerlingen, ouders, auto riteiten, vrienden en bekenden kwamen Vrijdagmiddag bijeen in de in een bloe mentuin herschapen zaal van De Rustende Jager om afscheid te nemen van den heer K. B ets, die na 42 jaren het openbaar onderwijs te hebben gediend, de school gaat verlaten. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als onderwijzer te Beltrum (in de Achterhoek) en te Spanbroek, kwam hij in 1909 als 24-jarige naar Bergen en werd daar in 1921 benoemd tot hoofd der school. Tegen 1 Aug. kreeg hij ont slag op de meest eervolle wijze met dank betuiging voor het vele, dat hij in zijn lange loopbaan voor het onderwijs heeft gedaan. Hem viel deze middag de eer te beurt zich als eerste te zien toegekend de zilveren medaille van de gemeente Bergen. De leerlingen zongen hun „meester en vriend" een afscheidslied toe. waarna ver schillende sprekers het woord voerden de heer J. Smit sprak namens het comité van ouders van leerlingenjen oud-leerlingen, de heer G. Taapken namens de Burge meester en Wethouders, de heer A. Pascha namens het personeel en Mej. Bijl namens de oud-leerlingen. Verder spraken nog de heren G. Chr. Dun, Inspecteur van het lager onderwijs, B. v. d. Meulen, voorz. van Volksonderwijs, P. Baretta, hoofd der openbare Ulo-school en Ds. Bierman, predikant bij de Ned. Hervormde Gem. te Bergen. Allen getuigden van grote waar dering en dankbaarheid voor het vele, dat de scheidende „meester" voor de jeugd had gedaan en spraken de hoop uit, dat hij nog vele jaren met zijn echtgenote mocht genieten van zijn welverdiende rust. Aan stoffelijke blijken van waardering ontbrak het evenmin op deze dag. De heer Beets dankte ten slotte allen, die hadden medegewerkt om deze dag tot een onvergetelijke te maken. Dinsdagmorgen namen het gemeente bestuur en ambtenaren officieel afscheid van den heer Nennstiehl. Ofschoon de scheidende directeur van het Gem. Elec- trisch Bedrijf eerst verschoond wenste te blijven van elk huldebetoon, omdat hij om. zich niet wilde blootstellen aan een herhaling van 't gebeurde bij zijn zilveren jubileum, toen hem, zoals hij het uitdrukte, zoveel onverdiende lof was toegezwaaid, was hij tenslotte toch bezweken voor de op hem geoefende aandrang. Burgemeester Lovink memoreerde in zijn afscheidsrede de bijzondere staat van dienst van den heer Nennstiehl, die, na dat een gebrek hem had genoopt het onderwijs te verlaten, zich in 1912 te Bergen had gevestigd, waar hij niet als rustig burger van zijn pensioen had ge noten, maar zijn verdere jaren had gewijd aan de belangen van het G.E.B.. eerst met de titel van administrateur, later als directeur. Onder zijn leiding was dit bedrijf geworden tot een sterk, winstgevend be drijf, ondanks vele moeilijkheden, vooral tijdens de beide oorlogen. Spr. hoopte, dat de thans scheidende directeur, die kan terugzien op een werkzaam, succesvol leven, nog vele jaren mocht genieten van zijn welverdiende rust en dat het eremetaal, de zilveren medaille van de gemeente, die hij het voorrecht had den heer Nennstiehl te kunnen aanbieden, deze nog vaak mocht herinneren aan de aangename werkkring en de prettige verhouding, die er steeds heeft bestaan tussen hem en gemeentebe stuur. De heer Taapken sprak een kort woord namens de gemeente-ambtenaren en huldig de den ambtenaar van de oude stempel, die met hart en ziel zijn ambt vervulde en steeds zijn plicht en verantwoordelijk heid had beseft en ten volle was nage komen. Moge, aldus spr., aan de avond van uw leven de zon schijnen, zoals wij die op een mooie avond in de herfst vanaf de duinen aan zee kunnen waarnemen, die duinen, die daar stil en onvergankelijk staan, stormen trotserend, hoe de zee ook woelt en luchten zicfi daarboven samen pakken, het symbool van vastberadenheid en kracht. Als herinnering werd den heer Nennstiehl aangeboden een ets van den kunstschilder Graadt van Roggen, waar op dit beeld van zon en zee en duin zo treffend mooi is gegeven. Nadat nog de heren Roggeveen, direc teur van gemeentewerken en J. L. Min, monteur bij G.E.B. hartelijke woorden van afscheid hadden gesproken, kreeg de heer Nennstiehl gelegenheid zijn dank te be tuigen voor de hem gebrachte hulde. De scheidende directeur achtte zich gelukkig de gemeente een goed functionerend en goed renderend bedrijf te kunnen nalaten, dat vrijwel ongeschonden uit de oorlog was gekomen. Hij dankte allen voor de medewerking, die hij steeds had mogen ondervinden en wendde zich nog in het bijzonder tot zijn technische staf, tot' zijn „jongens", die altijd, vaak bij nacht en ontijden, hadden gezwoegd om goede stroomlevering te waarborgen. Met „mijn beste wensen vergezellen u allen op uw verdere levensweg" nam de heer Nenn stiehl hierna afscheid van de aanwezigen. voor de le week van de 9e periode 1945 Elk der volgende bonnen van* de Nood- kaart V, geeft voor het tijdvak van 5 tot en met 11 Augustus 1945 recht op het kopen van 500 501 502 400 gr. brood A550 A551 A552 400 gr, brood B553 250 gr. rijst of kindermeel 503 200 gr. bloem 505 1 tablet choc. (55 gr.) 506 B550 125 gr. suiker 513 B551 B552 2 liter melk B13 Cl3 (inlegvel) l'/2 hter melk 514 100 gr. vers vlees of 4 oz. (112 gr.) vlees of vis in blik 515 4 oz. (112 gr.) vlees of vis in blik 516 517 A 555 1 kg. aardappelen Voor het tijdvak van 5 t m. 18 Aug. 1945: A553 600 gr. biscuits '504 50 gr. zout 507 B554 125 gr. boter 508 A554 125 gr. margarine 509 100 gr. vet 510 100 gr. kaas 511 100 gr. eipoeder 512 50 gr. zeep De artikelen zout, eipoeder en vet zullen in de meeste gevallen eerst in de loop van het tijdvak van 5 tot en met 18 Aug. a.s. geleverd kunnen worden. Biscuits zijn met ingang van 5 Aug. a.s. bij den Krui denier verkrijgbaar. De levering van rijst of kindermeel is afhankelijk van de voorraad bij den winkelierde keuze berust derhalve niet bij het publiek. Op bonnen 514 zal zo mogelijk vers vlees worden afgeleverdis dit niet mo gelijk, dan wordt vlees in blik verstrekt. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Zaterdag 4 Aug. a.s. worden gebruikt, met uitzondering 'van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 6 Aug. a.s. mag worden afgeleverd. Met uitzondering van die voor melk, mogen de bonnen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden af gegeven ongeoorloofde voorinlevering kan tot misbruik ten nadele van het publiek aanleiding geven. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren Zelfverzorgers voor graan500, 501,-502, A 550, A 551, A 552 en A 553. Zelfverzorgers voor vlees: 514 en 515.^ Zelfverzorgers voor melk. 513, B 551, B 552, B 13 en C 13 (inlegvel). Zelfverzorgers voor aardappelen 516, 517 en A 555. De Directeur-Generaal van de Voedsel voorziening maakt bekend, dat in de prov. Noordholland, Zuidholland en Utrecht de extra-rantsoenen welke verstrekt wor den aan personen, die bijzondere arbeid verrichten, thans als volgt zijn vastgesteld. Voor langdurige en nachtarbeid per 2 weken: 1200 gram brood, 100 gram vlees, 2000 gram aardappellen, 125 gram mar garine of 100 gram vet. Voor zware arbeid per 2 weken 2400 gram brood, 300 gram vlees, 4000 gram aardappelen, 250 gram margarine of 200 gram vet. Voor zeer zware arbeid per 2 weken: 4000 gram brood, 500 gram vlees, 8030 gram aardappelen, 500 gram margarine of 400 gram vet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1