WEEKBLAD ATTENTIE BERGEN WOENSDAC 15 AUGUSTUS 1945 fe HEROPENEN 1. M. WITTEBROOD, Bergen, Tel. 2204 SCHOORL Officiële Bonnenlij st VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1945 22e JAARGANG No. 2 Voor abonnementen kan men zich opgeven aan ons Bureau en bij den heer C. Delver te Schoorl en in Bergen bij ons agentschap Haan's Boekhandel, Stationstraat 3, onzen be zorger C. Groot, St. Antoniusstraat 29 en bij onzen ad vertentiecolporteur J. Visser, Oude Bergerweg 3. Men gelieve het inschrijfformulier ingevuld mede te brengen. De kosten van het jaarabonnement bedragen voor deze eerste maal f 2,95 voor het tijdvak van 15 Aug. 1945 tot 1 Oct. 1946; het kwartaalabonnement van 15 Aug. tot 1 Oct. 1945 f 0,35, teneinde in het vervolg de normale kwartalen te kunnen aanhouden. ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. KUNST EN VOLKSHERSTEL. VIOOLCONCERT. TURNDEMONSTRATIE. B.S.V. VERGADERT. n.m. 2 uur, hopen wij ons bedrijf, hetwelk vóór de evacuatie gevestigd was }an Oldenburglaan 3, doch thans BREELAAN 29 (tegenover Hotel Kreb) Aan onze zaak is nu verbonden een demonstratieafdeling, welke door de medewerking van onze leveranciers alleen nog maar etalage-artikelen bevat, doch wij verwachten spoedig weer in staat te zijn deze te kunnen leveren ELECTRO-TECHN. EN RADIO-BUREAU GOED ZO, BUURTCOMMISSIES DE ZEE VRAAGT OFFERS. De Duutsiceek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1,. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat In de Ruïnekerk werd Vrijdagavond een solistenconcert gegeven ten bate van Nederl.Volksherstel. Medewerkenden wa ren Riet Schouten (viool). Piet van Langen (orgel), Jan Couvée (vleugel), en Jan v.d. Peet (clarinet). Het kerkje was tot de laatste plaats toe bezet. „Het was", aldus de erevoorzitter van de afd. Bergen van N.V.H.burge meester Lovink, „het was een goede gedachte deze avond te organiseren. Ieder een is er van overtuigd, dat er geholpen moet worden, iedereen is bezield met de beste voornemens om te helpen, maar tenslotte komt er vaak zo weinig van terecht, er zijn zoveel verontschuldigingen. Op deze avond kan ieder zijn voor nemen in daden omzetten," en naar wij vernemen heeft ieder dat gedaan: er is een batig saldo van f 885,71. Piet van Langen opende het concert met Septiëme van G F. Handel en sloot met Carillon de Westminster van Louis Vierne. De jeugdige Riet Schouten, die deze avond voor het eerst in het publiek optrad, bracht (met Piet van Langen aan het orgel) een tweetal sonates ten gehore, een vioolsonate van Pietro Locatelli, die als vioolvirtuoos veel heeft rondgezworven tot hij zich te A dam vestigde en een sonate van G.F. Handel, met het mooie larghetto. Beide werden prachtig vertolkt door de jeugdige debutante. Jan van der Peet speelde met den hier bekenden pianist Jan Couvée aan de vleugel een sonate van Joh. Brahms, die in haast alle genres gewerkt heeft, en het enige clarinetconcert, dat W.A. Mozart heeft geschreven. Beide werken werden met grote virtuositeit ge speeld. De heer Tengbergen. voorzitter van de afd. Bergen van N.V.H.dankte de executanten voor hun medewerking en bracht verder dank aan allen, die op enige wijze hadden bijgedragen tot het welslagen van deze avond. Het zal vroegere bezoekers van „Kunst voor allen" genoegen doen te vernemen, dat een der artistieke leiders, de bekende violist Alb. Sluiter na een afwezigheid van vijf jaren, weer een concert komt geven in de Ruïnekerk met medewerking van P. v. Langen, orgel. Het concert zal worden geopend met een muzikale her denking van de in Dachau gevallen tenor Michel Gobets, destijds mede-artistieke leider van „Kunst voor allen". Er zullen werken worden uitgevoerd van verschil lende grootmeesters: Bach, Handel, Tar- tinie, Corelli, Martini, Mozart. Voor verdere bijzonderheden zie men de in dit nummer voorkomende advertentie. „De wereld gaet hear'gangh," hef ver enigingsleven bloeit weer op en ook on ze gymnastiekvereniging „Be Quick" laat weer van zich horen. Turnvrienden zullen Zondag a.s. 's namiddags 3 uur kunnen genieten van een, door deze goede beken de, te geven turndemonstratie. Medewer king zullen verlenen de dames - en Heren keurkorpsen van de turnkring Alkmaar en omstreken. Zonder adspiranten geen toekomst! Ernstige training bepleit! B.S.V. hield Zaterdagavond in „De Oude Prins" een druk bezochte algemene ledenvergadering onder voorzitterschap van den heer G. Taapken. De voorz. noemde in zijn openingswoord de grote opkomst een verheugend feit. Het stemde tot dank baarheid, dat de vereniging geen van haar leden had verloren door de oorlog. Het verenigingsleven had stilgestaan, veel was er vernield en beschadigd, alle leden waren vijf jaar ouder geworden, adspiran ten waren juniores geworden, zodat die zo noodzakelijke afdeling, noodzakelijk voor de toekomst, thans ontbrak, maar men kon weer vrij ademhalen, weer vrij werken, weer vrij ook aan sport denken. De secretaris, de heer J. C. van Zoonen las de notulen van de vergadering van Juni 1944, die onder dankzegging aan den samensteller werden gearresteerd. Medegedeeld werd, dat, op 2 en 9 Sep tember een tournooi zal worden gehouden om de in 1935 door de Directie van de Schager Courant uitgeloofde wisselbeker „De Bergenaar." Uitgenodigd zullen wor den: Alkm. Boys II. Alcm. Victr. II, Schoorl I, Vitesse I, Berdos I, A.F.C. I, Alkmaar I en Bergen I. Er bestaan plannen om het 25-jarig be staan van de vereniging, dat 1 Mei niet feestelijk herdacht kon worden, alsnog te vieren in de a.s. herfst. Een commissie, bestaande uit de heren: Onrust, Duits, Vermeulen en Voorthuis zorgt voor de voorbereiding van het zilveren feest. Van de zustervereniging Berdos was 'n verzoek ingekomen om gebruik te mogen maken van het B.S.V.-terrein. Het be stuur had hiertegen bezwaar; B.S.V. dient met het oog op de kas, steeds des namid dags over het terrein te kunnen beschik ken. Intussen is B.S.V. nog steeds bereid te praten over een eventuele fusie. De Secretaris had een uitgebreid verslag samengesteld over het tijdvak Mei '42 tot Aug. '45. De resultaten van het eerste elftal in de competitie '42 - '43 waren niet onbevredigend: van de 17 wedstrijden werden er 7 gewonnen en eindigden 2 met gelijk spel. Het verslag betreurde het, dat het grote nut van training niet algemeen werd ingezien. De rekening van den penningmeester sloot in Ontvangsten en Uitgaven met een to taal van f 697,22. Het Saldo bedroeg f 82,76. De heren Duits en Vermeulen zullen de rekening controleren en op korte termijn rapport uitbrengen van hun bevindingen. Aan de heren Onrust en Duits werd dank gezegd voor hun bemoeiingen inzake het oprichten van een trainingsfonds. De verkiezing van twee bestuursleden wegens het bedanken van de heren Vas- binder en de Vries had tot resultaat, dat werden verkozen de heren J. Beeldman en P. Voorthuis. Tot leden van de elftalcommissie werden benoemd de heren J. Timmer, Jac. Aker boom, P.H. Beeldman, J.C. Vermeulen en Honing. De wenselijkheid werd uitgesproken om in het vervolg korte notulen te maken van het verhandelde op de bijeenkomsten van de elftalcommissie. Nadat een terrein commissie was gevormd, kwam de rond vraag aan de orde, waarbij verschillende interne aangelegenheden werden besproken De Heer Pesie bracht de adspiranten- werving ter sprake. Ofschoon het moei lijk zal gaan een adspirantenafdeling te vormen, o.m. wegens de materiaalschaarste zal z.i. hieraan toch alle aandacht moeten worden besteed: zonder adspiranten geen toekomst! Elk lid brenge eenadspirant aan! Verder bepleitte deze spreker, het geven van theorie bij de training: wil men iets bereiken, dan dient er zijns inziens volgens een bepaald systeem te worden gespeeld. Op trainingsavonden moet elke speler present zijn, daar moet alles voor wijken. In zijn slotwoord gaf de voorzitter uiting aan zijn gevoel, dat er thans een andere geest heerste, waardoor de vereniging met moed en vertrouwen de a.s. compe titie tegemoet kan gaan, Overal in de gemeente zijn commissies bezig, om met de a.s. bevrijdingsfeesten hun buurt zo mooi mogelijk te versieren en bovendien nog een extra feestje te organiseren. Ook denkt men er ernstig over om buurtgewijze aan de optocht deel te nemen. De aanmelding voor deze optocht kan reeds heden geschieden bij de verschillende commissieleden van Schoorl en Groet, doch liefst bij den heer W. van de Noordaa, Idenslaan, Schoorl, in elk geval zo spoedig mogelijk. De belangstelling voor de optocht is zeer groot. Velen hebben zich reeds opgegeven voor deel name, maar nog meer moeten er volgen. Kan van alle verenigingen niet een deputatie van b.v. drie personen in de optocht meemarcheren met een vlag of vaandel. Verenigingen mogen ook met een apart nummer uitkomen. voor de 2e week van de 9e periode 1945 Elk der volgende bonnen van de Nood- kaart V, geeft voor het tijdvak van 13 tot en met 18 Augustus 1945 recht op het kopen van 518 519 520 A556 A557 A 558 B557 526 B560 Cl 5 (inlegv.) 527 B558 521 B555 B556 B14C14 (inlegvel) 522 523 524 525 A560 400 gr. brood 400 gr. brood 250 gr. rijst of kindermeel 200 gr. bloem 1 tablet choc. (55 gr.) 125 gr. suiker 2 liter melk lVz 'iter melk 100 gr. vers vlees of 4 óz. (112 gr.) vlees of vis in blik 4 oz. (112 gr.) vlees of vis in blik 1 kg. aardappelen Voor het tijdvak van 5 t.m. 18 Aug. 1945 600 gr. biscuits 50 gr. zout 125 gr. boter 125 gr. margarine 100 gr. vet 100 gr. kaas 100 gr. eipoeder 50 gr. zeep A553 504 507 B554 508 A554 509 510 511 512 De levering van rijst of kindermeel is afhankelijk van de voorraad bij den winkelier: de keuze berust derhalve niet bij het publiek. Op bonnen 522 zal zo mogelijk vers vlees worden afgeleverd; is dit niet mo gelijk, dan wordt vlees in blik verstrekt. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Zaterdag 11 Aug. a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 13 Aug. a.s. mag worden afgeleverd. Met uitzondering van die voor melk, mogen de bonnen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden af gegeven ongeoorloofde voorinlevering kan tot misbruik ten nadele van het publiek aanleiding geven. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren Zelfverzorgers voor graan: 518 519 520 A556 A557 A558 en A553. Zelfverzorgers voor vlees: 522 en 523, Zelfverzorgers voor melk: 521 B555 B556 BI 4 C14 (inlegvel). Zelfverzorgers voor aardappelen524 525 en A560. De zee eiste dezer dagen haar tweede offer in dit seizoen. Baden in zee brengt steeds gevaren mee voor vreemden, maar zolang er voldoende toezxht ontbreekt is uiterste voorzichtig heid dubbel nodig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1