WEEKBLAD COR HOOGVORST mh Iteeditfie de Idauteu dat Uet êtaad uit atm Gt/eu Uet Beste is Officiële Bonnenlijst KERKDIENSTEN VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1945 22c JAARGANG No. 3 bakt voor de feestdagen gebakjes of fijne koekjes Spaart een paar weken een klein beetje van uw rantsoen en wij zorgen dat U meer dan tevreden bent ALKMAARSE OLYMPISCHE DAG. TURNDEMONSTRATIE. CONCERTNIEUWS. FEEST IN ZANEGEEST. 536 537 A561 A564 A567 A568 A570 A571 A572 A573 ZONDAGSDIENST ARTSEN. Zondag 19 Augustus Dokter J. LUGTEN Telefoon 2020. Ned. Vereniging van Spiritisten „Harmonia." SCHOORL BERGEN ONDERTROUWD KLAAS ZAAL en COR VAN EXTER ZAANDAM, Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Zaterdag 18 Augustus zal de sport wereld van Alkmaar een demonstratie geven van eenheid door op het Gem. Sportpark te Alkmaar demonstraties te geven van turnen, athletiek, hocky, voet bal, kaatsen, worstelen, boksen, op baan 6 van het tennispark tennis en in het zomerbad zwemmen. Het comité is zo gelukkig geweest de samenwerking van alle sportverenigingen te kunnen bereiken, en hoopt voor de toekomst jaarlijks een Alkmaarse Olym pische dag te kunnen organiseren. Deze keer gaat het ten bate van het Ned. Volksherstel, een doel wat zeker ieder symphatiek zal zijn. We kunnen niet anders dan ons ver heugen over deze algehele samenwerking der Alkmaarse sportverenigingen en spre ken de hoop uit, dat het comité op de ingeslagen weg zal kunnen voortgaan. Deze eerste stap kan voor de toekomst en voor de sportverenigingen en voor de te leveren prestaties een zeer belangrijke blijken te zijn geweest. Om half twee gaat het in optocht met muziek van de populaire postfanfare vanaf het Waagplein via Houttil, Langestraat, Choorstraat, Kennemerstraatweg naar het Sportpark. Hieraan doen z.m. alle deel nemers, mee en dat zullen er vermoedelijk een 600 zijn. De Turnkring „Alkmaar en Omstreken" komt dan met een 400 gymnasten een massale vrije oefening geven en de keur- ploegen treden op. Een zo sterk mogelijk Alkmaars elftal zal de strijd aanbinden tegen een Engels elftal, de Local. R.A. Een Hockeywedstrijd van Alkmaarse spelers en een partij kaats zullen velen, die nog niet daarvan op de hoogte zijn ook begrip daarvan bij kunnen brengen. De Athleten zullen hun beste nummers ten tonele brengen, de worstelaars geven 1 partij licht en 1 partij middengewicht ten beste, de boksers zullen 1 partij jeugd- boksen en demonstratie lichtgewicht met 1 partij wedstrijdboksen. De tennissers zullen de sterkste spelers in het veld brengen en de zwemmers geven na afloop op het sportpark in het zomerbad een 3-tal polowedstrijden dames en heren. Al met al een zeer aantrekkelijk pro gramma waar zeer zeker voor elck wat wils bij is. Het is te hopen, dat de weersomstan digheden goed zullen zijn, het comité heeft met het vele voorbereidende werk zeker de medewerking der weergoden verdiend. De gymnastiekvereniging „Be Quick" gaf Zondagmiddag op het terrein aan de Karei de Grootelaan met medewerking van dames- en herenkeurploegen van de turnkring Alkmaar en omstreken een turn- demonstratie. Er was veel belangstelling van de zijde van het publiek. Het was een mooi mo ment voor Bergen, zijn turners en turnsters weer te zien opmarcheren achter de vaan dels. Na de vaandelgroet heette de voorzitter, de Heer P. Blokker, alle aanwezigen harte lijk welkom en sprak er zijn voldoening over uit, dat de vereniging thans na 5 jaren van gedwongen rust weer vrij kon optreden in vrij Bergen. Het programma werd in vlot tempo afgewerkt. De vrije oefeningen werden correct uitgevoerd door de leden van Be Quick. De dames en heren van de keurploegen lieten fraaie oefeningen zien aan de brug, het hoge rek en de ringen. Vooral het paardspringen wekte tie ^bewondering van het publiek op, dat de turners overlaadde met bijvalsbetuigingen. Ook na de per soonlijke vrije oefeningen door de Keur ploegen klonk steeds een hartelijk applaus. Met het vertonen van enige mooie groepen werd de demonstratie besloten, die voor de vereniging een prachtreclame was en stellig het ledental sterk zal doen toenemen. Wij herinneren er aan dat de violist Albert Sluiter en de organist P. A. van Langen a. s. Maandag in de Ruïnekerk te Bergen een concert geven. Ook de bewoners van de buurtschap Zanegeest vierden drie dagen lang de bevrijding, de bevrijding waar een ieder naar snakte. Hoevelen hebben niet met den dichter van een der Geuzenliederen uit de 5 jaren, die achter ons liggen, gezucht: Ik snak naar den dag' vol van rood, [wit en blauw, Met den zwier van oranje er boven. Ik snak naar den dag, dat de laatste [Germaan, Zonder „Sieg zonder „Heil" naar zijn [Heimat zal gaan. Nu was die dag er eindelijk, „de mof fen zijn weg" zoals de voorz. het in zijn openingswoord uitdrukte, nu kon er wor den feestgevierd. Voorafgegaan door Bergen s Harmonie trok een fleurige, kleurige stoet onder het zingen van vaderlandse liederen naar het feestterrein. Vlaggen en bloemen, en boven al een stralende zon gaven aan alles een echt feestelijk aanzien. Het programma werd geopend met een gecostumeerde voetbalwedstrijd Oost- West, die eindigde met gelijk spel4—4. De match was een groot succes, de toeschouwers genoten volop van dit „sport evenement". Kinderspelen en volksspelen vulden de namiddag en tussen de bedrijven door werden de jeugdige Zanegeesters rijk onthaald op allerlei versnaperingen of vermaakten zij zich in de „zweef", die maar steeds lustig doordraaide. 's Avonds verzamelde de hele buurtschap zich in de mooie, grote tent, waar een dansvloer de gasten uitnodigde tot een dansje en waar men verder gezellig bijeen bleef tot Gezelligheid kent immers geen tijd. Op de tweede dag kwamen de paarden in het veld, draverij en ringsteken vroegen de aandacht en trokken veel publiek. Ook s avonds was het weer volop feest. voor de 3e en 4e week van de 9e periode 1945 Elk der volgende bonnen van de Nood kaart V, geeft voor het tijdvak van 20 Aug. tot en met 1 Sept. 1945 recht op het kopen van Geldig tot 1 September 528 200 gram bloem 529 530 125 gr. gort 531 100 gr. vermicelli 532 100 gr. eipoeder 533 100 gr. kaas Geldig tot 25 Augustus 534 100 gr. vers vlees of 4 oz. (112 gr.) vlees of vis in blik 535 100 gr. vers vlees of 4 oz. (112 gr.) vlees of vis in blik A576 A577 B561 B563 Geldig tot A562 A563 A565 A566 A574 A575 Geldig tot A578 A580 Geldig tot B562 1 September 100 gr. zout 225 gr. huish. zeep 800 gr. brood 800 gr. brood 400 gr. brood 600 gr. biscuits 125 gr. peulvruchten 250 gr. suiker 125 gr. boter 125 gr. margarine 25 Augustus 2 liter melk 1 kg. aardappelen 1 September 800 gr. brood 250 gr. rijst of kindermeel 250 gr. suiker 2 tabl. chocolade 125 gr. boter 125 gr. margarine 25 Augustus 6 liter melk 1 kg. aardappelen 1 September 800 gr. brood 25 Augustus IV2 'her melk 1 kg. aardappelen IV2 'her melk 1 September 2 tabl. chocolade 800 gr. brood 250 gr. rijst of kindermeel De levering van rijst of kindermeel is afhankelijk van de voorraad bij den winkelier: de keuze berust derhalve niet bij het publiek. Op bonnen 534 en 535 zal zo mogelijk vers vlees worden afgeleverdis dit niet mo gelijk, dan wordt vlees in blik verstrekt. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Zaterdag 18 Aug. a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 20 Aug. a.s. mag worden afgeleverd. Met uitzondering van die voor melk, mogen de bonnen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden af gegeven ongeoorloofde voorinlevering kan tot misbruik ten nadele van het publiek aanleiding geven. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren Zelfverzorgers voor graanA561 A562 A563 A564 A565 A566 A567 A568 B561 B562 B15 (inlegv.) en D13 (inlegv.) Zelfverzorgers voor vlees: 534 en 535. Zelfverzorgers voor melk: A576 B571 B16 Cl6 (inlegvel). Zelfverzorgers voor aardappelenA577 A578 A580 B572 en B17 (inlegv.) B564 B565 B566 B567 B568 B570 Geldig tot B571 B572 Geldig tot BI5 (inlegv.) Geldig tot BI6 (inlegv.) BI7 (inlegv.) C16 (inlegv.) Geldig tot Cl7 (inlegv.) Dl3 (inlegv.) E13 (inlegv.) Het bestuur van bovengenoemde ver eniging schrijft ons: Na vijf jaar van tirannieke onderdruk king is ons land eindelijk weer vrij 1 Jaren, waarin wij machteloos de vernietiging moesten aanschouwen van al wat ons lief was. Onze vereniging werd ontbonden en al onze bezittingen geroofd. Er was immers geen plaats meer voor een humani taire en idealistische levensbeschouwing. Wij zijn nu Goddank weer vrij, herademen en richten ons op. We werden wel ge bogen, doch niet gebroken, en gaan als goede spiritisten weer aan de slag voor de wederopbouw van „Harmonia." Alle belangstellenden worden verzocht a.s. Maandag 20 Augustus aanwezig te willen zijn in de zijzaal van de „Oude Prins om te komen tot het wederoprichten van de afd. Bergen. NED. HERV. KERK Zondag 19 Augustus v.m. 10 uur Ds. C. M. DE JONG. NED. HERV. GEMEENTE (Ruïne-kerk) Zondag 19 Aug., n.m. 7 uur Ds. BIERMAN GEREFORMEERDE KERK Zondag 19 Augustus v.m. 10 uur Ds. A. H. VAN MINNEN n.m. 5 uur Ds. A. H. VAN MINNEN HERV. EVANG. MARANATHA" Zondag 19 Augustus v.m. 10.30 uur De Heer J. BIJLSMA van Alkmaar VERBREIDING DER WAARHEID Bergerweg 2, hoek v. Borselenlaan Zondagavond 7.30 uur Ds. J. J. RUIJS BERGEN, 13 Au9"stus 1945. Huwelijksvoltrekking Dinsdag 28 Aug. v.m. 11 uur te Bergen. Receptie te Zaandam, Zeemanstraat 85, Zondag 19 Aug. n.m. van 35 uur Receptie te Bergen, Pension „de Wilg", Breeiaan 78, Dinsdag 28 Aug. n.m, van 3—5 uur. Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank. mede namens wederzijdse familie voor de vele blijken van belang stelling, bij ons huwelijk ontvangen. P. DUINMEIJER M. DU1NMEIJER-HOUTER Oudorp, Aug. 1945. Friescheweg E 22. In t Gulden Vlies te Alkmaar kan een NET MEISJE geplaatst worden. (Alleen voor privé-huishouding, dus niet voor de zaak.) Voor direct gevraagd voor Hilversum, TWEE NETTE MEISJES voor dag en nacht. Loon f 50,per maand 4- verval. Aanmelden Hereweg 38, Schoorl of Lijtweg 26, Bergen. Gevraagd een NET DAGMEISJE voor dag of dag en nacht. Adres: Mevr. Pot, Hoflaan 16, Bergen Direct gevraagd EEN NET DAGMEISJE C. N. Hoogvorst, Kerkstraat 4, Bergen Mevr. van den Sigtenhorst, Guurtjeslaan 4 Bergen, vraagt flinke dienstbode, voor dag of dag en nacht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1