WEEKBLAD feest! In verband met de Bevrijdingsfeesten te Bergen en Schoorl zal ons blad volgende week niet verschijnen* BERGEN Officiële Bonnenlij st J. M. P. LUGTEN VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1945 22c JAARGANG No. 4 Komt, Bergenaren, viert nu feest, De vrijheid is weer 'komen, Die door des vijands wreed geweld, Zo plotseling was ontnomen. Verdreven van uw huis en hof, Kunt gij na zware jaren, U weer rondom de eigen schouw In eigen thuis zich scharen. Gedenken wij eerbiedig, stil, Hen, die niet wederkeren, En hen, die vielen voor ons land, Laat ons hen dankbaar eren. Komt Bergenaren viert nu feest! 't Oranje, Rood-Wit-Blauw Aan alle huizen, langs de straat! Het Vaderland getrouw. De vrijheid is hergeven. Gaat vieren 't vrijheidsfeest, In de oude Berger heerlijkheid, Te zamen één van geest! BERGEN Augustus 1945 MAARTJE N. ZWAAN. ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. KERKCONCERT ZUIDERGEEST ZET DE BLOEMETJES BUITEN. NATIONAAL COMITÉ. „Bloemen, tolk van onze dankbaarheid' „DE MASKERSPELERS" ER IS NOOD IN SPRANG ELECTRO- TECHN- EN RADIOBUREAU. De practijk van Arts te Bergen, wordt met ingang van 1 Sept. a.s. VERPLAATST naar RUSSENWEG 1 TELEFOON 2700 de> DuUtskeek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c:a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Het Maandagavond in de Ruïnekerk gegeven concert door de heren Albert Sluyter (viool) en P. A. van Langen (orgel) trok veel belangstelling. Alb. Sluyter, artistiek leider van „Kunst voor allen,'' opende het kerkconcert met een eigen compositie, bedoeld als groet aan de gevallen vrienden, waartoe ook behoorde de hier goed bekende tenorzanger Michel Gobets, medeleider van ..Kunst voor allen," die niet terugkeerde uit het concentratiekamp Dachau. Na deze uiting van piëteit volgden een vijftal nummers voor viool en orgel, waaronder vooral het Adagio van Mozart en La Tolia van Corelli den hoorder ontroerden. De kunstenaar liet zijn instru ment wenen en juichen, klagen en jubelen. Prachtig klonk ook het gebed Preghiera van Padre Martini; een f luisterend smeken, een steeds dringender vragen, met als slot berusting. De organist besloot dit kerkconcert met op ons geheel gerestaureerd orgel ten gehore te brengen Toccatta van L. Boellmann. Vonken van het vreugdevuur van andere buurten hadden ook Zuidergeest in lichterlaaie gezet. Met Bergen s Harmonie voorop ging oud en jong, getooid met het geliefd oranje, Zaterdagmiddag naar het feest terrein om daar de zorgen een paar da gen op zij te zetten en samen te genieten van de herkregen en daarom dubbel ge waardeerde vrijheid. Het programma opende met spelletjes voor kinderen. Het was een lust te zien, hoe de jeugd zich inspande om een prijsje te veroveren. Zweefmolen, Jan Klaassen, goochelaar en niet te vergeten de vele versnaperingen maakten deze middag tot iets moois voor de kleintjes, die nog nooit zo iets hadden meegemaakt of zich het laatste feestje niet eens meer konden herinneren, 's Avonds was het Bal-champêtre en het was allang kinderbedtijd, toen de laatste feestgangers huiswaarts keerden. De tweede dag kregen de dames en he ren van 16-80 jaar, zoals het programma vermeldde, gelegenheid hun krachten met elkaar te meten bij touwtrekken, krui wagen rijden, zakslaan, wortelslaan en broodhappen. Het talrijk opgekomen publiek vermaakte zich kostelijk bij dit alles. De middag werd besloten met een ge- costumeerde voetbalwedstrijd, een attractie, die hier, evenals elders, een grote schare toeschouwers trok. De „zweef" draaide intussen maar lustig door en 's avonds konden zij, die liever wat dichter bij de grond rondtolden, hun hart ophalen op het Bal-masqué. Het comité verzoekt ons de lezers Van ons blad er even op te willen wijzen, dat het, met het oog op de volgende week te houden bevrijdingsfeesten, moge lijk is, dat er ook vóór of-en na de in de advertenties genoemde data zal wor de gecollecteerd. Het zal de lezers van „De Duinstreek" zeker interesseren, dat wij kunnen mede delen, dat „De Maskerspelers" in het a.s. winterseizoen wederom enige uitvoeringen zullen geven. De spelers zijn alle na de evacuatie weer in Bergen teruggekeerd en zullen zo mogelijk versterkt met enige jonge krachten weer alles in het werk stellen om als voorheen goede toneelavonden in Bergen te brengen. Wij twijfelen er niet aan of de vele vrienden van deze spelersgroep zullen t. z. t. de uitvoeringen weer willen mede maken. Zodra het winterprogramma ge reed is, zullen mededelingen hieromtrent volgen. GEEFT VAN WAT UNOG'HEEFT! „Alle hens aan dek!" klonk het door Bergen. „Er is nood in Sprang!" Op het horen van deze noodkreet spoedde alles wat helpen kon, N.V.H., Rode Kruis, U.V.V., R.K. Verkenners e.a. zich naar de verzamelplaats, waar wagens gereed stonden, en doorkruiste de gemeente in alle richtingen met Bergen s Harmonie voorop. De klanken van Bergens on misbare Harmonie openden alle deuren en de wagens keerden rijk beladen terug. De oogst overtrof de stoutste ver wachtingen. Ofschoon de inwoners bij hun evacuatie veel van de hand hadden gedaan, gaf een ieder van wat hij nog had. Het was 's avonds in de opslagplaats een bonte verzameling van alles wat er maar in een huishouding nodig isstoelen, tafels, kasten, lampen, kapstokken, vloerbedek king, ledikanten, matrassen, spiegels, was tafels, textielgoederen, aardewerk, petro leumstellen enz., enz., enz. 25 wagens vol werden binnengebracht voor het noodlijdende Sprang. Wie dezer dagea 's avonds de Breelaan passeerde werd onweerstaanbaar getrokken naar het winkelpand tegenover Hotel Kreb, waarin de heer J. M. Wittebrood een elctro- techn.- en radiobureau heeft gevestigd. De toonzaal was in een bloem hof herschapen en tussen en boven Flora's kinderen ontdekte het oog alle mogelijke artikelen op het gebied van electrische verlichting en verwarming en radio. En dat alles badende in een zee van licht, wat aan het geheel een sprookjes achtig aanzien gaf, dat den toeschouwer boeide. Alle verandering is nog geen verbete ring. maar vergeleken bij de oude zaak in de Jan Oldenburglaan, is hier een grote vooruitgang. Wij wensen den ondernemenden zaken man gaarne alle succes. voor de 4e en 5e week van de 9e periode 1945 Elk der volgende bonnen van de Nood- kaart V, geeft voor het tijdvak van 26 Aug. tot en met 1 Sept. 1945 recht op het kopen van Geldig tot 1 September 528 200 gram bloem 529 530 125 gr. gort 531 100 gr. vermicelli 532 100 gr. eipoeder 533 100 gr. kaas 100 gr. vers vlees of 4 oz. (112 gr.) vlees of vis in blik 100 gr. vers vlees of 4 oz. (112 gr.) vlees of vis in blik 538 539 536 537 A561 A562 A563 A564 A565 A567 A566 A568 A570 A571 A572 A573 A574 A575 540 B573 B574 B18 (inlegvi) Cl 8 (inlegv») B19 (inlegv.) 541 A581 B561 B562 B563 B564 B565 B566 B567 B568 B570 BI5 (inlegv.) Cl 7 (inlegv.) Dl3 (inlegv.) E13 (inlegv.) 100 gr. 225 gr. 800 gr. 800 gr. 400 gr. 600 gr. 125 gr. 250 gr. 125 gr. 125 gr. zout huish. zeep brood brood brood biscuits peulvruchten suiker boter margarine 2 liter melk 2 liter melk' P/2 liter melk P/2 liter melk 1 kg. aardappelen 1 kg. aardappelen 2 kg. aardappelen 800 gr. brood 250 gr. rijst of kindermeel 250 gr. suiker 2 tabl. chocolade 125 gr. boter 125 gr. margarine 800 gr. brood 2 tabl. chocolade 800 gr. brood 250 gr. rijst of kindermeel De levering van rijst of kindermeel is afhankelijk van de voorraad bij den winkelierde keuze berust derhalve niet bij het publiek. Op bonnen 538 en 539 zal zo mogelijk vers vlees worden afgeleverd; is dit niet mo gelijk, dan wordt vlees in blik verstrekt. Bovengenoemdebonnen kunnen reeds op Zaterdag 25 Aug. a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 27 Aug. a.s. mag worden afgeleverd. Met uitzondering van die voor melk, mogen de bonnen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden af gegeven ongeoorloofde voorinlevering kan tot misbruik ten nadele van het publiek aanleiding geven. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren Zelfverzorgers voor graan: A561 A562 A563 A564 A565 A566 A567 A568 B561 B562 BI5 (inlegv.) en Dl3 (inlegv.) Zelfverzorgers voor vlees: 538 en 539. Zelfverzorgers voor melk: B573 B574 540 B18 Cl 8 (inlegvel). Zelfverzorgers voor aardappelen A581 541 en B19 (inlegv.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1