jHaat U No. 300 ENGELS GROOT FEESTBAL hii NIC. SCHUIJT DE ROODE LEEUW PIET DUIN UeduotH feofteu d Tentoonstelling van schilderijen MODEVAKSCHOOL TIJDENS DE FEESTEN Adverteert in dit Blad en Bevrijdingsfeesten te Schoorl en Groef Openbaar Onderwijs te Bergen Nh. praktijk hervat DAMES OPROEP A. C. SEEWALD Mededelingen Optocht: BEVRIJDINGSFEESTEN SCHOORL voor de optocht Bespreekt Zaterdagavond 25 Augustus a.s., 8 uur, in café Rohde Donderdagmorgen 30 Augustus vanaf 8 uur grimeur ter beschikking Aangifte nieuwe leerlingen: voor de school voor uitgebreid lager onderwijs bij het Hoofd der School P. BARETTA, Van Reenenpark 27, alhier: voor de school voor gewoon lager onderwijs bij het Hoofd der School K. BEETS, Karei de Grootelaan 48, alhier. De nieuwe cursussen vangen aan op Maandag 3 September 1945. BERGEN Nh., Augustus 1945. Vereniging Oud-illegale werkers. Gevestigd t gedipl. sportmasseuse pedicure (algehele voetverzorging) Voor electra en radio nog steeds uw adres t i. M. J. Schouten Zn. Stationstraat 15, Tel. 2196 Verhuur van geluids- installaties CORN. JONKER, Heereweg B69, Schoorl is wederom telefonisch aangesloten onder en manicure ANS NAP Jan Oldenburglaan 9 Bergen Tandarts A. J. RUITER Russenweg 23, Bergen Spreekuren Dinsdags 7—8 Vrijdags 4—6 1 September aanvang v. de nieuwe cursus voor beginners. Voor meergevorderden is nog plaats in de lopende cursus. Inl. bij J- A. HAAKMAN St. Antoniusstraat 27, Bergen. Lichaamscultuur Russenplein 8, Bergen. Drogisterij Fa. Frans Posthuma Gediplomeerd Drogist Ruim gesorteerd in Kruiden, Chemicaliën, Verband- stoffen, Verplegingsartikelen, Toiletartikelen Voor de inmaak Inmaakkruiden, Laurierbladen, bruispoeder en conserveermiddelen Flessenlak en kurken in alle maten Voor schoonmaak-doeleinden Lysol, Ammonia, Zoutzuur Verder voorradig na inlevering van flessenSodaloog, geschikt voor de was Jan Oldenburglaan 15, Bergen van Lien Straver en van wijlen J.P. C. van Os Dagelijks geopend Vrij entrée Tevens fotografisch atelier van C. J. van Vuuren ,,'T OUDE SLOT", LAANWEG 154, (hoek Slotlaan), SCHOORL Geen lap, geen spons, dat is geen bezwaar. Gaat naar De Jager en 't komt voor elkaar. DE JAGER'S Glazenwasserij Breelaan 34, Bergen. HEROPENING Mej. G. Dapper op Maandag 3 Sedtember a.s. Aanmelding van leerlingen kan dage lijks geschieden te Catrijp, Heereweg B 16 op 30 en 31 Aug. en 1 Sept. Aanvang n.m. 3 uur Aangifte voor het gecostumeerde bal bij Nic. Schuijt en P. Blankenstijn 11.30—12.30 uur: Verzamelen van de stoet op het land van den Heer Roskam, aan de Heereweg. 12.40 uur: Afhalen Burgemeester en Wethouders van het Raadhuis door de Optocht-commissie. 1 uur preciesVertrek van het verzamelterreinte volgen weg: Heereweg—Schoorl—Duinweg—Teuglaan—Aagtdorpbuurtweg—Omloop—Slot- laan Laanweg Voorweg Heereweg Catrijp—Groet—Hargen (défilé voor de besturen) verder Heerewegkamperduin. Ontbinden van de optocht op het terrein bij den Heer A. Duinmeijer te Camperduin. Défilé voor de jury: bij „De Roode Leeuw", hoek Laanweg—Slotlaan en in Groet. Drie le prijzen van f75,—, drie 2e prijzen van f50,— en 3 derde prijzen van f 25,— voor: de meest originele groep, de beste uitbeelding, de mooiste groep. Een le prijs van f 30,— en een 2e prijs van f 20,— voor het mooist uitgevoerde rijwiel (rijwielgroep). Elk nummer kan niet meer dan één prijs behalen. Uitreiking van de volgnummers op het terrein. Uitslag prijzenna het défilé voor de besturen. DE OPTOCHT-COMMISSIE. Evenals dat reeds in andere ge meenten is geschied, is het ook wenselijk in Schoorl te komen tot de oprichting van een vereniging van oud-illegale werkers. Oud-illegale werkers (sters) die tot deze vereniging wensen toe te treden worden verzocht zich schrif telijk vóór 5 September a.s. op te geven bij een der onderstaande adressen C. M. Winder, Damweg C 185 C. J. van Wijk, Burg. Peeckl. C183a INSTITUUT VOOR Inrichting voor: Heilgymnastiek - Massage Moderne Pedicure Sportmassage - Instructie Hoogtezon - Bandages Bestralingen - Steunzolen Orthopaedie Medio September aanvang met kindergymnastiek en Hoogtezon in clubjes. Aanmelding tot 12 Sept. Begin October aanvang met de cursussen voor Voetverzorger(ster), Pedicure en chiropodist(e). Inschr. tot 25 Sept. Dag en avondcursussen. Ondergetekende, door den Militairen Commissaris voor het district Alkmaar aangesteld als beheerder over het vermo gen van EDUARD MANDERSLOOT, gewoond hebbende te BERGEN (Nh.), Breelaan 82, verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan of in enigerlei rechtsbetrekking staan tot voornoemden E. Mandersloot, goede ren. gelden of andere waarden van dezen in hun bezit hebben of weten, waar zich zodanige goederen, gelden of andere waar den bevinden, hiervan ten spoedigste, althans vóór 1 September 1945, schrifte lijk opgave te doen aan den ondergetekende. Verzuim van opgave is strafbaar. Alkmaar, 17 Augustus 1945. De beheerder voornoemd, Mr. F. ZEILER, Ritsevoort 2, Alkmaar 99 Moesten wij ons voorheen steeds behelpen om de schoenen te repareren met allerlei OUDE materialen Thans zijn wij weer in de gelegenheid te herstellen nnar de EIS van uw schoenen en naar de STAND van Uw voeten. KERKSTRAAT BERGEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 4