WEEKBLAD Adverteert in dit Blad Heeft U C. H. S. SWART - BERGEN Officiële Bonnenlijst Distributiekring Bergen Nh> 177 BEKENDMAKING VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1945 22e JAARGANG No. 5 ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. Als kind'ren van één Huisgezin vierden groten, kleinen, grijs heid, jeugd, het grote feest van Oranje en Vrijheid. Stucadoorswerken Witten Kleuren Waterverven in alle kleuren VAKKUNDIG WERK VRAAGT PRIJS Stroomerlaan 10 Tel. 2307 Giro 333203 CAFÉ-LUNCHROOM „DE RUïNE." BUURTFEEST KRUISWEG E. O. TIMMERWERK WAGENMAKERIJ REPARATIES Hiermede wordt bekend gemaakt, dat het Distributiekantoor is geopend op de onderstaande dagen: Dinsdags 9— 12.30 uur Donderdags 9—12.30 uur Vrijdags 9—12.30 uur Voor grossiers en detaillisten: Maandags tot en met Vrijdags van 9—12.30 uur. Voor uitreiking van bonkaarten zal steeds een afzonderlijke publicatie verschijnen. De Directeur van de Distributiekring Bergen Nh. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: Haan's Boekhandel, Stationstraat De DuUt&keelc" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, Langs der duinenrand vierde alles feest, nu de laatste Germaan zonder Sieg en zonder Heil naar zijn Heimat was afge dropen en men zich weer eigen meester voelde, niemands knecht. Al dagen te voren zag men overal de voorbereidingen voor dit dubbele feest, het feest voor Vrijheid en Oranje; alles moest er zo feestelijk mogelijk uitzien en vooral in Schoorl en Groet slaagde men daarin schitterend. Te Bergen kondigde Woensdagmorgen half elf, een slag op de grote trom, het begin van de muzikale rondgang aan. Met twee marechaussees, hooggezeten op hun vurige viervoeters voorop, trok Bergen's Harmonie, gevolgd door een steeds aangroeiende schare jongeren door ons „dorpje kleen," overal de bewoners toeroepende: Wij leven vrij, wij leven blij De gecostumeerde harddraverij, trok 's namiddags veel belangstellenden. De Stationstraat was omgetoverd in een ren baan, waar de viervoeters fel kampten om de vijf uitgeloofde prijzen. Bij de derde omloop waren nog aangebleven: Lotje van Schreuder (eigenaar de berijder), Bod (eigenaar en berijder W. v. d. Bosch), Corrie (eigenaar en berijder C. Admiraal) Zwarte (eigenaar J. Bruin en berijder P. J Bruin), en Corrie (eigenaar en berijder B. Holleberg). Na felle strijd trad tenslotte Corrie van C. Admiraal als overwinnaar uit het strijd perk. Tweede werd Lotje van J. Schreuder, derde Zwarte van J. Bruin, vierde Corrie van B Holleberg en vijfde Bob van W. v. d. Bosch. Alles had een vlot verloop en het pu bliek genoot en vele vreemdelingen hadden geleerd wat nu eigenlijk „draven" is. Een duizendkoppige menigte beluisterde 's avonds de mooie liederen, die bij de Ruïne door het R.K. Kerkkoor, het R.K. Gemengde Koor en Bergen's Mannen koor ten gehore werden gebracht. Ont roerend mooi klonk daar in de avondstond het ter herdenking van de gevallenen ge zongen Ecce Quomodo Moritur, dat onder ademloze stilte werd aangehoord. Met het prachtige Te Deum laudamus (U, o God, loven wij) werd dit alleszins geslaagde concert besloten. Na de gezongen H. Mis uit dankbaar heid voor vrede en bevrijding in de R.K. Kerk en de interkerkelijke samenkomst in de Ned. Herv. Kerk, was 's namiddags van de 2e feestdag de gecostumeerde op tocht de hoofdschotel. Ofscoon Pluvius spelbreker dreigde te worden, verliep toch alles naar wens, zij het dan met een kleine vertraging. 73 nummers trokken met Bergen s Harmonie voorop door het dorp, overal bewonderd door dichte rijen toeschouwers. Vele nummers waren geestig, andere aangrijpend, zoals de heer Ponstijn het 's avonds bij het bekendmaken van de uitspraak der jury uitdrukte, het ene was schitterend van vorm en kleur, elders weer was het gebeuren uit het verleden op aangrijpende wijze weergegeven. Bij het uitreiken der prijzen, een feestnummer op zich zelf door de bijzonder geestige wijze, waarop de heer Ponstijn zich kweet van zijn taak, bleek dat de jury als volgt had geoordeeld Enkelingen: le prijs: Het verduisterde venster, 2e prijs: De Vredesengel, 3e prijs: Rode Kruis verpleegster, 4e prijsImitatie schilder. Paren: le prijs: Kleedingnood, 2e prijs; Oud Hollandse sjees, 3e prijsVolendam- mers, 4e prijsVersierde bokkenwagen. Groepen: le prijsDe oogst van 't Woud, een beeld van de rijkdom, die de mens tot zijn beschikking heeft, als hij maar niet gaat vernielen, 2e prijsBoerenleven, 3e prijsNationale groep, 3aWel gebogen maar niet gebroken, 4e prijs: De grote drie, 5e prijs: Zwarte handel, 6e prijs: Zigeuner groep, 7e prijs: Hoe de land wacht opereerde, 8e prijs: kaartclub, 9e prijs: Drie Koningen, 10e prijs Gedenk hen, die vielen, 11e prijs: Vlucht uit de Wieringermeer, 12e prijs: Onder deze vlag voelen wij ons thuis, 13e prijsOorlogs beeld, 14e prijs: Onze prinsesjes, 15e prijs: Landstand Scheurplicht 1942, 16e prijs: Indisch tafereeltje. Voor de jeugd van 12-20 jaar waren verschillende volksspelen georganiseerd, waaraan een groot aantal deelnam. Het was een lust te zien hoe er werd gekampt om een prijs. Een bijzondere attractie vormden de fietsenmolen en de grote „zweef die soms werden bestormd. Voor wie liever wat dichter bij de grond rondtolde, stond alle drie avonden de grote feesthal open, waarin een mooie dansvloer en een goede band uitnodigden tot een dansje. Terpsichore, de muze van de dans, heeft nog altijd vele vereerders. 31 Augustus was de grote dag; een heerlijk zonnetje gaf aan alles een bij zondere glans en op deze laatste dag steeg de vreugde ten top. Klaroengeschal van de toren riep de burgers op voor de viering van dit dubbele feest: het bevrijdingsfeest en het Oranje feest, zoals de ere-voorzitter van het Oranje-comité het uitdrukte in zijn feest rede. Een grote schare verzamelde zich rond de Ruïne waar Bergen's harmonie 'n aubade bracht, waarna Burgemeester Lovink het spreekgestoelte besteeg en zijn feestrede uitsprak. Feestgenoten Heden is het de verjaardag van H.M. de Koningin, de eerste verjaardag welke zij na vijf jaren van ballingschap weer op Vaderlandse bodem mag vieren. Overal in ons Vaderland en overal in Groot- Nederland wordt deze dag gevierd. Dat deze dag samenvalt met onze bevrijdings feesten verhoogt nog de feestvreugde. Met stijgend ongeduld heeft 't Nederlandse volk de dag verbeid, waarop ons Vader land bevrijd en Nederland en Oranje her enigd zouden zijn. Ons gehele zijn en wezen ging gedurende de verlopen 5 jaren uit naar deze heerlijke dag en meermalen hebben wij elkander beangst, maar nog meer verbitterd afgevraagd: „Hoe lang nog?" Nimmer hebben wij ook maar een ogenblik getweifeld aan de uiteindelijke afloop van deze oorlog. Wij wisten het en wij leefden daarop, dat deze dag komen zou en komen moest, en naar de mate deze langer op zich liet wachten, werd ons volk dan ook niet murwer en tammer, zoals onze overweldigers hadden verwacht, maar steeds meer verbitterd en onverzette- lijker. De Nederlanders waren, volgens een getuigenis vau een gevangen genomen Duitse kolonel, een onbetrouwbaar volk, waar niets mee te beginnen viel en dat de Duitsers veel last had veroorzaakt, vooral die terroristen. De man uit het Herrenvolk bedoelde hiermee „onze dap pere illegalen, onze ware Vaderlanders." Hulde aan die moedige strijders, die goed en bloed hebben veil gehad voor de goede zaak! Als eerbiedige hulde aan de nagedachte nis van die trouwe Vaderlanders, die voor onze vrijheid hun leven hebben gegeven, nam de rond de Ruïne verzamelde menigte een ogenblik stilte in acht, waarna de roerende plechtigheid met koraalmuziek werd besloten. Onze helden zij rusten in vrede Zijn rede vervolgende, vroeg de redenaar zich af, of wij een vrijheidsgeest of een Oranjefeest vieren. Het is aldus spreker, een bevrijdingsfeest en ook een Oranje feest: Vrijheid en Oranje zijn voor ons Vaderland onafscheidelijk. Een Oranje feest is altijd een Vrijheidsfeest, een feest der Vrijheid. Oranje en Vrijheid zijn voor ons synoniemen. Bijna 4 eeuwen heeft Oranje voor de Vrijheid van het Nederlandse volk palgestaan, daarvoor goeden bloed geofferd. Toen Prins Willem van Oranje „De Vader des Vaderlands,' op 10 Mei 1584 voor onze vrijheid zijn leven gaf, waren zijn laatste woorden: „Ontferm U over mij en over dit arme volk een gebed, dat in de laatste 5 jaren, men kan er van overtuigd zijn, stellig meermalen over de lippen zal zijn gekomen van onze regerende nazaat van Willem 1. Er wordt gezegd, dat toen in de Mei dagen van 1940 onze dapperen aan de Grebbe, die daar voor onze vrijheid streden tegen een grote overmacht, het bericht kregen, dat H.M. de Koningin naar Engeland was uitgeweken, er sol daten zijn geweest, die in de eerste op welling van droefheid en verdriet, hun geweren van zich afstootten en uitriepen maar waarvoor vechten wij dan, als onze Koningin weg is? Zij zagen dat wel goed, zonder Oranje geen vrijheid, al bedachten zij toen niet, dat het vertrek van Hare Majesteit en de regering wijs beleid was en dat het de Koningin buitengewoon veel moeite gekost heeft, haar land en haar volk, zij het dan ook tijdelijk, te moeten verlaten. De Koningin verzette zich lang tegen uitwijking, daar zij voor zag, dat haar vertrek verslagenheid in het Vaderland te weeg zou brengen. Toen de oud-hofprediker Ds. Weiter het vertrek vernam, dichtte die oud-Evangelie dienaar door droefheid overmand Neen 't was geen vlucht, die U deed gaan, Maar volgen, waar God U riep. 'k Vraag niet, wat in U is doorstaan Een strijd, hoe zwaar, hoe diep. Wij knielen naast en met U neer Tot God de blik, de hand: Geef Neerland aan Oranje weer, Oranje aan Nederland. Er kome dan, wat kome mag W' aanbidden zwijgend stil. De nacht is zwart, omfloerst de dag, Geschiede Heer Uw Wil! Feestgenoten, de dag is geweest om floerst, de nacht was angstig zwart en lang, schier zonder einde, maar, Gode zij dank, de blijde morgen is gedaagd, ons Vaderland bevrijd, Koningin Wilhel- mina aan haar volk weergegeven. Neder land en Oranje zijn herenigd! Eenmaal zal de geschiedenis oog hebben voor de onverganklijkegrootheid van deze draagster van de Kroon. Bevrijdingsfeest is Oranjefeest. Overal in de Wereld, waar Nederlanders verblijven, zal de 65ste verjaardag van H.M. de Koningin worden gevierd, de dag, waar- op Zij 47 jaren het Nederlandse volk heeft „gediend," gediend met wijs be leid! Het Ned. Volk kan daarvoor nooit dankbaar genoeg zijn. Moge het Gode behagen. Koningin Wilhelmina nog vele jaren te sparen voor Haar Huis en Haar Volk. Met het zingen van het Wilhelmus, ons stoere Vrijheidslied, deze hymne van Vaderlandse trouw en vroomheid, werd deze plechtigheid besloten. De jeugd plantte op deze dag als her innering aan de herwonnnen vrijheid in het van Reenenpark, hoek Renbaanlaan, een vrijheidsboom. De boom symbool der vrijheid, de jeugd, het opgroeiende ge slacht, de spes patriae.de hoop des Vader lands, bewakers van onze vrijheid. Een deputatie van de Bergense storm troepen legde vervolgens als hulde aan de voor de vrijheid gevallen strijders een fraaie krans aan de voet van de vrijheids boom. Het verdere gedeelte van deze 31ste Augustus was het volop feest. 's Namiddags was de Stationstraat, die zich zo prachtig leende voor dit doel, weer het toneel van vreedzame wedstrijd een zeventigtal paren nam deel aan het ringsteken en sleuteltrekken met paard en kar. Er heerste een echte feeststemming schitterend weer, kleurige, fleurige cos- tuums, paard en kar vaak een lust voor het oog, een enthousiast publiek, het feest moest wel slagen. In vlot tempo werd alles afgewerkt en 's avonds in de tjok volle feesthal was het weer de heer Pon stijn. die als een echte Sinterklaas met gulle hand de prijzen uitdeelde. Van de dames sleuteltreksters was no 1. Nelly Winkel, 2. Afra Leyen, 3. Tini Beentjes, 4. Frijda Castticum, 5. Clazina Zwaag, 6. Mej. Pepping. Van de heren ringstekers was M. Veldt de Primus 2. Jb. Schut, 3. M. Stadegaard 4. Petrus Pepping, 5. W. Alderlieste en 6. P. Wonder. Voor het meer aesthetische, voor de sierlijkste wagen of costuum waren ook enige verrassingen beschikbaar. De goede Sint verblijdde met een aardige herinnering: a. Winitou en zijn bruid (Jacob en Afra Leyen), b. Sinterklaas en Pieterbaas, (T. Kaandorp en Mej. Groen), c. voor het gaafste en mooiste geheel, P. Fransen en Alie Stadegaard, d. Ridder en Ridder- vrouwe in rococo-costuum (Nico Louwe en Tini van Son), c. voor het mooist versierde voertuig Tini Hopman en Lien Min,) f. de oude sjees, (A. Pieterse en T. v. d. Bosch,) g. voor de kleurigsteen aardigste boeren wagen (S. Schouten en Jaab Schut), h. Alie en KI. Swaag. Bergen's Harmonie, dit niet genoeg te waarderen muziekcorps, vergastte de twee duizend koppige menigte in de ruime hal op een concert. Onder leiding van Dir P. Pranger werd een prachtig programma uitgevoerd en het corps werd met een stormachtig applaus beloond. De serie volksliederen, waaronder ook het liedje van de Bèrgenaar van M. van Reenen- Völter, werden enthousiast meegezongen door alle feestgenoten. Met een geanimeerd bal werd het feest besloten, het driedaagse feest van Oranje en Vrijheid, waarvan groten, kleinen, grijsheid, jeugd als kind'ren van één huis gezin volop hebben genoten. Schoorl begon Donderdag z'n feest met een plechtige H. Mis in de R.K. Kerk en een dankdienst in de Ned. Herv. Kerk. Burgemeester Lovink hield daarna, even als te Bergen, een feestrede en herdacht daarbij tevens onze gevallen helden, (zie boven.) Een talrijke menigte woonde on danks de regen deze plechtige opening bij. Hoofdschotel voor deze eerste dag was de grote optocht, bestaande uit een negentigtal nummers. De lange stoet, die overal bewondering wekte, trok, terwijl Schoorl's fanfarecorps opwekkende melo- diën liet horen, uren lang door de ge meente langs de fraaie versieringen, die de bewoners overal hadden aangebracht. (Wel een groot onderscheid met Bergen waar men slechts sporadisch enige versiering aantrof.) Van de vele mooie nummers zal het badhotel Camperduin bij de gasten stellig aangename herinneringen aan het vroegere strandleven hebben wakkerge- roepen. In de feestvreugde werden de zwaar getroffenen elders niet vergeteneen viertal dames collecteerden voor Ned. Volksher stel en smaakte de voldoening om na af loop van de optocht f 406,85 te kunnen afdragen. De jury zag zich voor de moeilijke taak geplaatst om uit al dit mooie aan te wijzen a de mooiste groep, b de beste uitbeelding, c de meest originele groep, d het mooist uitgevoerde rijwiel. De uitspraak der jury luidde: a: 1. Floralia, 2. Bijenteelt, 3. Hulde aan onze bevrijders, b: 1. Iedere dag een goede daad, 2. Levend palet, 3. Er is geen warmte in geheel het huis, dus zitten wij maar bij het fornuis, 3a. Evacueren. Een eer volle vermelding kregen in deze groep: Hongergang en nu als St. Maarten, c1Razzia, 2. Ouden van dagen, 3. Bevrijd. d1Weerhuisje, 2. Boertje en Boerinnetje, 2a. Hollandse Jantjes, 3. K.L.M. en 3a. Waternood. De buurtversieringen, waarvan de be woners veel werk hadden gemaakt, werden ook beoordeeld. Bovenaan stond de kom van Schoorl, dan volgde Bregtdorp en op de derde plaats kwam Heereweg-Idens- Iaan. De zakenmensen hadden hnn étalages extra verzorgd. Bakker de Jong was num mer 1, de groenten handelaar P. Beeld man 2, J. A. Leysen no. 3 en Jb. Kuiper no. 4. De tweede dag begon met regen, waardoor de kinderfeesten helaas moesten worden uitgesteld. De volksspelen trokken veel belang stelling. 's Avonds was het volop feesthet duo Wi-Jo vierde triomfen, Kris en Kras hadden groot succes, de Juliana cantate ontketende een storm van applaus. Groet genoot van het door het fanfare corps gegeven concert en ontstak later een vreugdevuur. De berechting van Hitier en Mussert vormde een ernstig nummer. Het tribunaal, waarin C. Hoogvorst als openbaar aan klager fungeerde, veroordeelde de beide beklaagden, prachtig uitgebeeld door M. Lau en A. Modder, tot galg en brand stapel. De gevonnisten werden weggeleid en enige ogenblikken later werd het von nis voor de ogen van een grote schau voltrokken. De derde dag begon met de planting van de bevrijdingsboom. Burgemeester Lovink, die hierbij het woord voerde, wees er op, dat deze boom het symbool moest zijn van eendracht, eenheid van het Ned. Volk, van de gemeentenaren. Het ringrijden met paard en kar vormde weer een gewilde attractie: 86 paren kampten om de 3 prijzen. Als overwinnaars traden uit het strijdperk: 1 H. Polle, 2 N. Bakker, 3 P. Selhorst. De laatste dag was verder een dag van sport en ontspanning. Olympia liet o.m. fraaie oefeningen zien aan brug en paard, door het in groten getale opge komen publiek luide toegejuicht. De voet ballers speelden een partijtje tegen Schagen, dat eindigde met een 7-1 nederlaag voor de fuivende gastheren. Een plechtig ogenblik was het, toen het veld één minuut stilte in acht nam ter herdenking van den in Duitsland bij een bombardement getroffen S. V. V. - er Nico Mooy. De handbalafdeling verloor met 0-1 tegen D. T. S. Met muziek, zang, declamatie en dans werd verder het feest voortgezet. Het bal-masqué in de Rustende Jager werd een groot succes. Ruim 150gecostumeerden waren aanwezig, omstuwd door een niet te schatten menigte nieuwsgierigen. De jury zag zich voor een moeilijke taak geplaatst om uit al dat mooie de mooisten aan te wijzen. De uitspraak luidde Enkelingen: 1 Zomerkachel, 2 Honderd jaar geleden, 2a Zonnebloem, 3 Koreaan, 3a Opoe. Paren: 1 Nederl. fabrikaat, 2 Hawaian Girls, 3 De duivel en z'n ouwe moer, 3a De bunkerbouwer en z'n liefje. Groepen1 De Rattenvanger van Hameln, 2 Zigeuners, 3 Tulpen en Narcissen. De dag was reeds lang in de nacht overgegaan toen de feestvierders huistoe gingen, meenemend een prettige herinnering aan drie onvergetelijke dagen. Liefhebbers van een echt kopje koffie (geen surrogaat) met suiker, kunnen hun hart ophalen in de, gedurende de feest dagen nieuw geopende, zaak in de Ruïne- Aanvulling op de bonnenlijst. Voor het tijdvak van 2 tot en met 15 September a.s. zijn alsnog de onderstaande bonnen aangewezen De bonnen zijn geldig van 9 tot en met 15 September a.s. 612, D661, D662 2 liter melk B670. C670 H/2 liter melk 613 B672 1 kg. aardappelen A671 B671 G671 2 kg. aardappelen Tevens dient het publiek bon 643 vóór 15Sept. tegen ontvangstbewijs in te leveren ter verkrijging van 250 gram zout. Afle vering van het zout, zal geschieden zodra de détaillist is bevoorraad. JAM Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat binnenkort zal worden begon nen met distributie van Jam. Men moet bon 644 van de 6e noodkaart als bestel bon inleveren bij den détaillist van wien men voortaan jam denkt te betrekken, uiterlijk op Zaterdag 8 September a.s. laan. De ondernemer, de heer Dolstra, beijvert zich het beste te geven tegen een matige prijs, wel iets nieuws in deze tijd. Voeg daarbij, dat café en lunchroom er gezellig uitzien, dan is het niet moei lijk te voorspellen, dat „deze" Ruïne zich in de toekomst in een even druk bezoek zal mogen verheugen als „de" Ruïne. Wij wensen den ondernemer gaarne alle succes toe. Het bevrijdingsfeest, Kruisweg' e. o. is op vlotte en prettige wijze verlopen. Dreigde het weer 's morgens, dra brak de zon door en het kinderfeest aan de Jan Jacoblaan is schitterend gegaan. De kleinen werden ruim getracteerd en de uitgereikte prijzen waren verdiend, 's Mid dags hadden de kinderen een zeer ge zellige middag, o.a. films en goochelaar, die hen 'n onvergetelijke middag bezorgde, s avonds voor de groteren. Geopend werd met een hulde aan hen, die vielen: een waardig begin. De avond, opgeluisterd door de Sonny band en het Duo Wijo was een groot succes, er is genoten, er is gedanst. Het geheel zat in goede kannen. Er heerste een vrolijke, aangename saam horigheid. Consumptie, versnaperingen in overvloed. Een woord van hulde aan het comité is hier zeker op z'n plaats. Ook de zieken en ouden van dagen werden niet vergeten, hen werden versnaperingen thuisbezorgd. Een woord van dank aan de leveranciers, die hier ten volle hebben bijgedragen deze avond te doen slagen. Al met al een prachtavond, die de onderlinge verstandhouding zeer ten goede komt. Rest nog dat een klein sal do gereserveerd blijft voor een ev. vol gende feestavond. „HET ZEEPAARD" LAANWEG C 157, SCHOORL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1