Distributiekring Bergen Nh* 177 BEKENDMAKING Distributiekring Bergen Nh* 177 BEKENDMAKING SCHOORL Cl KERKDIENSTEN Ibi FAMILIEBERICHTEN Abonneer! U op „DE DUINSTREEK' Hierbij wordt bekend gemaakt, dat het formulier M.D. 323/10, „Enquêteformulier Kookdoeleinden moet worden ingeleverd op. Maandag 10 September Dinsdag 11 September Woensdag 12 September Donderdag 13 September van 9—12 en van 2—4 uur, op het Distributiekantoor, Kerkstraat 2. Aan de achterzijde van het formulier dient het gezinshoofd bon 548 van de noodkaart 5e serie, van elk der gezinsleden, in de vakjes genummerd 1 tot en met 14 te plakken. Tegen in ontvangstneming van een formulier M.D. 323/10, welke uitsluitend mag worden ingeleverd door hen, die niet op gas of electriciteit koken, zullen petroleumkaarten worden uitgereikt op de volgende basis: a. Alleenwonenden 1 kaart UB 510 b. Gezinnen van 2 tot en met 5 personen 1 kaart UA 510 c Gezinnen van 6 tot en met 10 personen 1 kaart UA 510 en 1 kaart UC 510 d. Gezinnen van meer dan 10 personen 1 kaart UA 510 en 2 kaarten UC 510 Alle distributiestamkaarten medenemen. De Directeur van de Distributiekring Bergen Nh. UITREIKING BONKAARTEN 511 Hiermede wordt bekend gemaakt, dat de bonkaarten 511 worden uitgereikt op: Maandag 10 September Dinsdag 11 September Woensdag 12 September Donderdag 13 September van 9—12 en van 2—4 uur, Distributiekantoor Kerkstraat 2, Bergen. Medenemen 2e Distributie-Stamkaarten en inlegvellen. De Directeur van de Distributiekring Bergen Nh. WATERSPORT, CONCERT, STICHTING '40'45. GEMEENSCHAPSBOND. TONEEL. BEKERWEDSTRIJDEN. ONTHULLINGEN OVER HET ONDERGRONDSE VERZET. N.V.H. SCHOORL. HARMONIA. ESPERANTO. OUDEN VAN DAGEN. Burgerlijke Sf and azen GEMEENTE BERGEN GEMEENTE SCHOORL. SCHOORL BERGEN fotolijstjes oezie-albums Boekhandel Oldenburg Laanweg, Schoorl ZONDAGSDIENST ARTSEN. I C. JONKER De nagelaten betrekkingen van hen, die vielen voor onze vrijheid, hebben er recht op, dat wij thans voor hen inspringen. Onze Landsvrouwe gaf het voorbeeld elk goed Nederlander volge! Velen zul len volgen. De heer Pesie,bekend door zijn druk bezocht natuurbad, wenst ook het zijne bij te dragen tot het vormen van het benodigde stamkapitaal. Hij heeft daarom besloten, de entrees voor het Zondag in zijn badinrichting te geven concert af te dragen aan de Stichting 1940^1945. De bezoekers wacht dus een mooie dagzij kunnen genieten van de genoegens die de watersport biedt, een mooi concert beluisteren van het zo gunstig bekende fanfarecorps uit Zaandijk envreugde brengen in de gezinnen van hen, die vielen voor onze vrijheid. Vanaf heden worden de Interkerkelijke samenkomsten van de Gemeenschapsbond ook te Bergen gehouden en wel Vrijdag- avonds in de zijzaal van het gebouw „Re- hoboth. De bedoeling van De Gemeen schapsbond, die sinds jaren in verschillende plaatsen van ons land zijn arbeid verricht (o.a. in Neordholland te Enkhuizen, Hoorn, Edam, Alkmaar, Haarlem. Zandvoort, Breezand, enz.) is geen nieuwe kerkelijke richting, maar wil de eenheid tussen de Christus-gelovigen der onderscheiden ker ken bevorderen, door hen samen te brengen in gemeenschappelijke bijeenkomsten, waar men het Evangelie brengt. Vandaar dat de bijeenkomsten van deze bond nooit onder kerktijd gehouden worden. In de samenkomst a.s. Vrijdag, die voor een ieder toegankelijk is, zal de heer van Oostveen uit Alkmaar, voorgaan. De toneelvereniging „Kunst na Arbeid' heeft na een rustperiode van 5 jaar haar werkzaamheden weer hervat en geeft op Donderdag 13 September haar eerste uit voering in „De Rustende Jager" te Bergen. Ze heeft een bijzonder aardig blijspel in studie genomen en zal moeite nog kos ten sparen om haar uitvoering zo goed mogelijk te doen slagen. Zij die nog do nateur willen worden, kunnen dit nog doen. Zij krijgen drie goed verzorgde uitvoeringen met bal na. Zie verder de advertentie. Zondagmiddag werd op het sportterrein aan de Kerkedijk het tournooi voortgezet om de in 1935 door de Directie van de Schager courant uitgeloofde wisselbeker „De Bergenaar Winnaren waren tot nog toe: Alkm. Boys 2 (1935), Bergen (1936), Bergen (1937), Alcmaria 2 (1940), Alcmaria 2 (1942), Alkm. Boys (1945). In '38, '39, '41, '43 en '44 werd niet gespeeld. Het tournooi is dus nog altijd onbeslist, daar nog geen der deelnemers de beker drie maal achtereenvolgens of vijfmaal in 't geheel heeft gewönnen. 8 Elftallen ver schenen hedenmiddag in het veld. In de eerste groep kwamen uitA.F.C. en Alkmaar 1, waarvan eerstgenoemde won met de sprekende cijfers 5—1, en Wieringerwaard tegen Alkm. Boys 2, die na een spannende kamp eindigden met gelijk spel 3—3. Door het nemen van strafschoppen werd Wieringerwaard ten slotte de meerdere met 43. In de tweede groep speelde Bergen tegen Schoorl. Dit werd een spannende wedstrijd. De rust ging in met 2—1 voor Bergen. Na her vatting werd het spoedig 22, waarna beide partijen zich tot het uiterste inspanden om het derde puntje te veroveren. Schoorl had enkele malen een prachtkans, maar het lukte niet. Strafschoppen moesten weer de beslissing geven: Bergen plaatste 2 in het doel, Schoorl 4, zodat Schoorl volgende week in de tweede ronde zal uitkomen. De laatste wedstrijd werd ge speeld door B.S.V. 2 en H.S.V. 1 en eindigde met 0—7. In de tweede zullen dus uitkomen: R.K.A.FC. 1 tegen Wie ringerwaard 1 en Schoorl 1 tegen H.S.V. 1. P. v. Exter, die door een ongeval niet aan de wedstrijd kon deelnemen, maar vandaag moest toekijken, werd door zijn sportbroeders verrast met een fijne mand met fruit. De voorzitter van B.S.V. wenste hem een spoedig en algeheel herstel toe. overvallen, gevangenen bevrijd. Velen zijn gevallen. Laten wij, aldus pater Huissen, een krans van immortellen spreiden over het graf van onze helden. We mogen ze nooit vergeten, het is een ere- plicht te zorgen voor hen, die zij lief ■hadden. Voor de herrijzing van Nederland is nodig de geest van de illegaliteit, een geest van saamhorigheid, er moet gebroken worden met het egoïsme. Niet alleen het materieel herstel wacht, maar een andere taak baart nog groter zorgen: door be smetting van de overweldiger heerst hier een instinctenmoraal. Spr. eindigde zijn rede met: Nederland moet bidden, moet op de knieën, moet het hoofd buigen voor God. Nederland moet weer offeren. Ik zie voor mijn geest rijzen de klimmende, klauwende leeuw met Je Maintiëndrai. De heer van Riessen trachtte aan de hand van 3 vragen zijn gehoor een idee te geven van „de geest der illegaliteit." Ie. Wie heeft zich verzet in deze grootste vrijheidsoorlog van alle tijden? 2e. Waar om? 3e. Hoe? Het waren niet alleen de illegalen, die zich verzetten, maar ook vele anderen, die op allerlei wijze hielpen, bijv: het huisvesten van onderduikers. Eerzucht, zucht naar avontuur of barm hartigheid waren niet de drijfveren. Het was Duitsland er om te doen, de Ned. geest te assimileren, het is een religieuze vrijheidsoorlog geworden. Hoe er is ge werkt? De 400.000 onderduikers moesten bonkaarten hebbendistributiekantoren werden bestormd. De illegale distributie fungeerde soms beter dan de legale: de legale moest eens bonkaarten lenen bij de illegale, die ruim voorzien was! De ver spreiding van de bonkaarten bracht nieuwe moeilijkheden. Op ingenieuze wijze werd dit vraagstuk vaak opgelost door dappere vrouwen en meisjes. Trouwe plichtsbetrach ting, geen burearatische, was de kracht der illegaliteit, die besefte, dat de zaak, waarvoor men streed, een offer waard was, ook het hoogste offer. Spr. eindigde met er op te wijzen, dat, zal er geen chaos komen, het vertrouwen moet terugkeren tussen oud en jong, tus sen reactie en vooruitstrevenden, tussen deze twee thans scherp gescheiden kampen. Pater Huissen vroeg tenslotte de aan dacht voor de stichting 1940-1945, die de slachtoffers 'van het illegale werk wil bijstaan. Zij hebben offers gebracht, al dus spr., op ons rust de plicht te zorgen voor de nagelaten betrekkingen van onze helden; onze eer, onze trots gebieden dat. Laat deze avond, zo besloot Pater Huissen zijn pleidooi, een grote avond worden, een avond, die Bergen siert. Da. Rothfusz ontroerde haar audi torium met het voordragen van fragmenten van Melis Stoke, een fragment uit Cel droom, Rebel mijn hart van Jan Campert en het lied der 18 doden van Campert. De aan het einde van de bijeenkomst gehouden collecte bracht op f 937.50 Gedenkt, die deze woorden leest, Mijn makkers in den nood En die hen nastaan ,t allermeest In hunne rampspoed groot (Jan Campert: De 18 doden.) Na een inleidend woord van burge meester Lovink traden pater Fr Huissen en de Heer H. v. Riessen, lid der top leiding der L. O. te A dam, Maandagavond in De Rustende Jager voor een geheel bezette zaal op met „onthullingen over het ondergrondse verzet." Wij zyjn weer vrij, aldus pater Gar diaan, een der helden, die heel wat men sen het leven heeft gered, wij zijn weer vrij, het recht heeft gezegevierd over het onrecht, duisternis moest wijken voor het licht. Wij vieren feest, maar de tijd is daarvoor nog niet rijpNederland is licht gebroken, de stemmen zijn nog schor, moeders schreien nog om haar kinderen. Doch ondanks die donkere wolken, die het uitzicht naar beter nog benemen, breekt langzaam het zonnetje door, het Oranje zonnetje. Voortgaande schilderde spr. wat in stilte werd gewrocht in de mooie tijd van illegaliteit, in de tijd van elkaar begrijpen van het aanvoelen van lotsverbondenheid. De geest van verzet vloeide voort uit het vierde gebod, uit liefde en eerbied voor het gezag van onze Koningin. Eerste doel van den overweldiger was de Lands vrouwe te grijpen. Hij vergat daarbij, dat hij hiermee het verzet ontketende. Spr. wees op de fiere houding van geestelijken, bracht hulde aan de werkers van L.O. en K.P. Met gevaar voor eigen leven is er veel werk verricht, distributiekantoor- Het batig saldo van een feestje in hotel Van de Garde, bracht ten bate van N. V.H. een hedrag van f 165,op. De collectes, gehouden tijdens de op tocht alhier, brachten onderscheidenlijk op de groep Louter voor N.V.H. f 144, en voor H.A.R.K. f 144, de groep van Mevr. Wed. Koning voor N.V.H. f 406,85. Voorwaar een mooi resultaat en onze dank aan degenen, die hiertoe het initia tief namen. Onze verzameling van huisraad enz. voor Capelle heeft alle verwachtingen overtroffen. Vijf grote vrachtauto's zijn, 's morgens om vijf uur, zwaar beladen naar Brabant vertrokken, waar zij met vreugde werden begroet. De Commissie van ontvangst was boven mate tevreden de dames verklaarden nog nooit zoveel porcelain bai mekaor te hebben gezien. De wieg, door enkele vrouwen in Groet aangekleed, trok o.a. veel belangstelling bij de dames. Alles is opgeslagen bij boer Achterberg op de stal, vanwaar het zo goed mogelijk door het aldaar gevestigde H.A.R.K.- comité onder de getroffenen zal worden verdeeld. Dat Comité verzocht ons de milde gevers in de gemeente Schoorl hun har telijke dank over te brengen. De chauffeurs en eigenaren van de vrachtauto's komt op deze plaats ook een woord van lof toe, daar zij allen belange loos hun auto en mensen beschikbaar gesteld hebben om het goed naar Capelle te brengen een taak waarvoor allen rond 24 uur in de weer geweest zijn. Allen die geholpen hebben met de in zameling, hierbij ook onze hartelijke dank. De oud-leden, geestverwanten en be langstellenden, worden blijkens een ad vertentie in dit nummer, opgeroepen tot een bijeenkomst, om te geraken tot weder oprichting van de afd. Schoorl van de Ned. Ver. van Spiritisten, Mocht de belangstelling in deze gemeente te gering zijn, zal aansluiting bij de afd. Bergen noodzakelijk zijn. Degenen, die dus prijs stellen op een Schoorlse afdeling, worden aangespoord deze vergadering bij te wonen. Na vijf jaren illegaal bijeengekomen te zijn, kunnen ook de Esperantisten weer aan hun idealistisch werk beginnen. Zij weten, dat zij die Engels als wereldtaal propageren op 't ogenblik de wind in de zeilen hebben. Maartegen Engels zijn twee voorname bezwaren: le Het is geen neutrale taal. Wanneer men Engels als wereldtaal zou aanvaarden, zou dit het overwicht van de Angelsak sische mogendheden vergroten. Zullen Fransen, Russen en Chinezen hieraan willen meewerken? 2e Engels is een taal; die voor de door snee arbeider moeilijk te leren is en waar van de studie heel wat jaren vergt. Esperanto is een neutrale taal, uitste kend geschikt voor practisch gebruik. Esperanto is gemakkelijker dan welke andere taal ook. Ieder kan ;in korte tijd heel wat bereiken. Door Esperanto kun nen juist de „gewone mensen" van ver schillende landen persoonlijk met elkaar in aanraking komen en is dit niet de weg tot een beter begrip tussen de volkeren onderling Daarom, leert Esperanto, het opent de wereld voor U. W. Braakensiek Leraar Esperanto. In de onlangs gehouden bestuursverga dering der reisvereniging „Ouden van Dagen" alhier, welke in Augustus 1939 haar 10de tocht nog feestelijk kon hou den, werd besloten om het aantal bestuurs leden aan te vullen en uit te breiden, zodat er zoveel mogelijk uit de verschil lende dorpen en buurtschappen vertegen woordigers zijn. Het bestuur bestaat thans uit de heren J. J. Vendel, voorzitter, F. Mosk, secre taris, J. J. Nottelman, penningmeester en de commissarissenP.Greeuw.R. Wognum, G. Druijven, C. Kaandorp en C. Blom. Ereleden zijn de heren D. Braak, C. M. de Jong en J. Wortel, Ere-voorzitter is de heer S. G. L! F. baron van Fridagh. Aan de optocht ter ere van de bevrij dingsfeesten hebben de 6 collectricesde dames C. Bakker, E. Blankenstijn, N. Del ver, A. Koster, A. Nottelman en G. Stam op een versierde wagen deelgenomen, terwijl nader beslist zal worden of in het najaar nog een gezellig samenzijn binnen de gemeente na 5 jaren gedwongen rust, aan de Ouden van Dagen zal worden aangeboden, nu eerst in 1946 de gebrui kelijke reistocht zal kunnen worden on dernomen. Van 19 Aug. tot en met 1 Sept. 1945. GEBOREN: Pieter Cornelis, z. v. Cor nells Nicolaas Hoogvorst en Geertje Ens. ONDERTROUWD: Johannes Henneman en Neeltje Catharina Ruitenburgi John Kort en Maartje Kop. Petrus Jan Maria Hopman en Elisabeth Wilhelmina Bakker. GETROUWDJohannes Roelof Koning en Elisabeth Guurtje van den Berg. Johannes Wittebrood en Reina Krul. Arie van Veldhuizen en Elisabeth Baren- dina van Poeteren. Klaas Zaal en Barbara Josephina Johan na Visser. Arie Leeuwrik en Maria Helena van Engelen. Egbert Nieuwenhuis en Anna Alida van Vleuten. John Kort en Maartje Kop. Johannes Bernardus van Westen en Wilhelmina Roobeek. OVERLEDEN: Wijbrand Glijnis, 89jaar. Geertje Bijl, 88 jaar. Henderikus Jongman, 49 jaar. Hendrik ploeger, 59 jaar. Augustus 1945. GEBORENPieter z. v. Gerben Smid en Sijtje Groenewoud. Hillegonda d.v. Jacob Hartland en Hille- gond Koel. Piet z. v. Abe IJssels en Trijntje Maartje van Lienen. Cornelis Wilhelmus z. v. Martinus Zut en Jacoba M. Zwagerman. ONDERTROUWD: W. H. Pommerel en Wilhelmina J. Venneker. Johannes N. Kroon en Maartje van der Oord. Cornelis Brommer en Maartje Boontjes. OVERLEDEN: Bancras Kazenbroot 72 jaar, echtg. van Jannetje Schouten. Brienitzer, Lisolette 24 jaar. Gerrit Stoel, 69 jaar echtg. van Geertje Bareman. Klaas Slikker, 61 jaar, echtg. van Cor nelia van Exter. Johanna Lamper, 53 jaar, echtg, van P..de Jongh. NED. HERV. KERK Zondag 9 September v.m. 10 uur te Groet Ds. C. M. DE JONG. Synodale Wederopbouw-Collecte Ned. Herv. Kerk. Van hen, die niet in de gelegenheid zijn geweest de Godsdienstoefeningen van 26 Aug. en 2 Sept. te bezoeken, waarin deze collecte voor de herbouw der ver woeste kerken en pastorieën der Ned. Herv. Kerk gehouden werd, worden nog gaarne giften ingewacht bij den predikant, tot en met 15 September. NED. HERV. GEMEENTE (Ruïne-kerk) Zondag 9 September v.m. 10 uur Ds. KLEIN WASSINK Onthulling herinneringsplaquette voor Ds v. d. Kieboom GEREFORMEERDE KERK Zondag 9 September v.m. 10 uur Ds. A. H. VAN MINNEN n.m. 5 uur Ds. A. H. VAN MINNEN HERV. EVANG. „MARANATHA" Geen opgaaf Donderdag 30 Augustus 1945, werden wij verblijd met de geboorte van onzen zoon en broertje PIETER CORNELIS Wij noemen hem Peter C. N. Hoogvorst G. Hoogvorst-Ens Gerard Bergen, Kerkstraat 4. Inplaats van kaarten. VERLOOFD MAARTJE MUIJS en DICK DE JONG Heiloo, Maalwater D 19 Schoorl, Heereweg C 66 Zondag 9 September 1945 Thuis van 3 tot 5 uur n.m. INPLAATS VAN KAARTEN. HENK DEKKER en LIZE GROOT hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Dinsdag 25 September a s. v.m. 9.30 uur in de Parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus te Bergen. Bergen, 27 Augustus 1945. Receptievan half drie tot half vier in café Oldenburg. Toekomstig adres: Loudelsweg, Huize „Joke", Bergen. ONDERTROUWD: JOOP HENNEMAN en NEL RUITENBURG geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk op Woensdag 26 September 1945 te 9.30 uur in de parochiekerk H.H. Petrus en Paulus te Bergen. Bergen, 5 September 1945 Breelaan 60 Geestweg 2 Toekomstig adresPrinsesselaan 2, Bergen Zondag 9 September Dokter LUGTEN, telefoon 2700 Heden overleed tot onze diepe droefheid, der kinderen zorgzame moeder JOHANNA LAMPER in de ouderdom van 53 jaar. P. de Jongh C. Boek-de Jongh C. M Boek A. Bloemhoff-de Jongh G. J. Bloemhoff Johan, Lies, Bertus Schoorl 28 Augustus 1945. Op 14 September a.s, hopen vs| Gcp. Brig. v. Pol., A'dam en A B. WIJN fe hun 55-jarige echtvereniging te S) v herdenken. Y Hun kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkin- deren, v Schoorl, September 1945 A Koningsweg B 95 Familiedag: 15 September a.s. 57 De 14e September 1945, hopen onze Broeder en Zuster a (f C. JONKER I B. JONKER-WIJN H hun 55-jarige echtvereniging te a herdenken. y Namens broeder en zuster, v j| FAM. RAVEN I X FAM. SNIP A tri en kinderen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 2