SPAANDERS KAASHANDEL EPTEMBER iedete da# douse* J. C. V. d. PLAS Huteicio's fakende f JONGENS EN MEISJES KENNEL „ACORA SCHOTSE TERRIER PUPS ..VRIJDAG DE DERTIENDE PESIE'S NATUURBAD Cotued TONEELAVOND „l/cifdo#, de dertiende" CAFÉ-LUNCHROOM ..DE RUÏNE" .DE RUSTENDE JAGER' BERGEN UeU teeds uw Moenu4e Mfoedtapeu HARMON IA" P. KOS BERGER BRIDGE CLUB VIVO-KRUIDENIERS heropening onzer zaak Hebt U autobanden nodig? T Melkhandel Schoort 2 PHILIPS HANDDYNAMO'S Voor Baby-verzorging G.V. „BE QUICK' LEERT ESPERANTO DE GOEDKOPE GROENTEHAL G. TL DE GOEDE K. M. GERRITSEN SCHOORL - HEEREWEC B 77 Ueeft o$ te yevett: KUNST NA ARBEID BEZOEKT ZONDAG 9 SEPTEMBER GARAGE VISSER Alleen voor de bewoners van de Zuidergeesf Loudelsweg 107 - Bergen levert uit voorraad alle soorten kaas in prima kwaliteit Verkoop uitsluitend aan winkeliers en melkhandel Ruïnelaan 2 Bergen Nh, Een gezellig zitje met prima consumpties als voor de oorlog Billijke prijzen Ook gelegenheid voor bruiloften of familiefeesten (uitgezonderd 'sMaandags) Zaterdag 8 September a.s. Speciaal verkoop van merk-artikelen Verschillende artikelen, welke bij ons geëtaleerd zijn, kunnen op vergunning geleverd worden. Vraagt ons om inlichtingen. Aanbevelend, i. P. KLANKER. Sfafion.fr. 17. Bergen. Tel. 2189 ENGELS VOOR BEGINNERS! Zend briefkaart om een prospectus en proefnummer van de Practische schriftelijke cursus ENGELSE TAAL voor beginners. (Uitspraak, Lezen, Schrijven, Conversatie.) T ALEN-INSTITUUT WEESHUISLAAN 18 ZEIST Eén der millioenen bloemen, welke het a.s. voorjaar in den vreemde Neerlands dankbaarheid zullen vertolken? Mocht men U onverhoopt hebben over geslagen bij de huis-aan-huis inzameling, stort dan nog vandaag uw bijdrage op postgiro 2527 van het Nationaal Comité „Bloemen - Tolk van onze dankbaarheid" Beschermheer: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden Weer uit voorraad te leveren: eiwif melk rijstebloem mef suiker tarwebloem mef suiker kindermeel Heden ontvingen wij Een ieder geven wij de kans koper hiervan te worden, door in de week van 10 t/m 15 Sept., tussen 9 en 17 uur, één of meer Philips gloeilampen bij ons te kopen, daar U dan tevens ingeschreven wordt voor de volgende zending van electr. apparaten, strijkijzers, stofzuigers enz., die dan bij loting verkocht zullen worden. Er zal een brief gedeponeerd worden bij den heer J. Beekman, St. Antoniusstraat, waarop aangegeven 2 datums en uren; wie dan op de aangegeven datum en tijd een of meer Philips gloeilampen gekocht heeft of er het dichtst bij is, is dan de koper van een Philips handdynamo voor f 8,25 Electro-Tcchnisch Installatie-Bureau P. RUITER - Sf. Anfonius.fr.af 7 BERGEN DROGISTERIJ Fa. Frans Posfbuma Huidpoeder in strooibusjes en na- vulzakjes in diverse merken o.a. Roodkapje, Vasenol, Diaion, Zwit- sal en Niveapoeder. Zwitsalzalf enandere babyzalven. In Vitamine preparaten Davitamon A-D, Do- hyphral en kalktabletten met choc, smaak. Voor a.s. moeders complete Kraamverplegingspakketten beschikbaar gesteld na overlegging van artsenattest. Jan Oldenburglaan 15, Bergen Licbaamsculfuur Russenplein 8, Bergen. BERGEN De lessen zullen worden hervat vanaf Maandag 10 September in het gebouw van de Harmonie Maandag 51/2'61/2 uur meisjes A 6'/271/2 uur meisjes B Vrijdag 6— 7 uur jongens A 7—8 uur jongens B 8— 9 uur dames 9—13 uur heren Wij gaan door met het FRUIT geven bij onze groenten, DUSallen naar Dorpsstraat 86, Bergen. Denk erom! Dinsdag na 1 uur wordt er beslist niets verkocht. Aanbevelend, G. Schekkerman Ned. Vereniging van Spiritisten De banden reeds ontvangen Levert uw bandenbonnen bij ons in wij zorgen voor spoedige aflevering Beleefd aanbevelend, Rijwielhandel Bergen VOOR SIGARETTEN SIGAREN EN TABAK Brengt zoveel mogelijk uw reparaties Zaterdagsnamiddags van 2 tot 5 uur Horloger-Opticien Kerkstraat 6, Bergen In aansluiting op onze advertentie in „De Duinstreek" van 17 Aug. j.l., brengen wij ter kennis van de leden, dat onze eerste clubavond gehouden zal worden op Vrijdag 14 September a.s., in de kegelzaal van „De Rustende Jager", 7.30 uur precies. Op deze avond bestaat ook nog gelegenheid voor enkele nieuwe leden om zich te laten inschrijven. HET BESTUUR. De feesten zijn weer voorbij. Jullie hebt het uitstekend gedaan hoor, sprietlopen, fietsen enz. Nu hebben wij een fijn werkje voor jullie. Tekenen om heel mooie prijzen. Iedere jongen en meisje tot 17 jaar kan daaraan meedoen. Je moet maar eens gaan informeren bij een der onderstaande P. J. Borst Jac. Dapper J. Kaandorp N. Kraakman J. J. Oudhoff P. J. Oud N. Kleverlaan Ruïnelaan 4 Bergen Raadhuisstraat Lijtweg Dorpsstraat St. Antoniusstraat Stationsstraat Heereweg Schoorl oud 8 weken Sckifferende afstamming U houdt toch ook Donderdag 13 September vrij voor een avond van lachen en plezier geeft haar eerste uitvoering met het pracht blijspel Donateurs kunnen zich nog opgeven. De kosten zijn f6,voor drie uitvoeringen voor twee personen met bal na. De opgave kan ge schieden bij F. Jimmink, Midden-Geestweg 6 en bij de leden het betere rijwiel door kef Zaandijk s Fanfarecorps nam. van 2-4 uur De entree komt ten goede aan de Stichting 1940—'45 Informeer eens bij Bergen Telefoon 2002 op Maandag 10 September, 71/2 uur in de zaal van „De Rustende Jager" Opgevoerd zal worden het blijspel INSTITUUT VOOR Moderne Pedicure inrichting. Hiervoor vroegtijdig bespre ken. Door de vele aanvragen, stellen wij weer een aantal Hoogtezon-abonnementen beschikbaar van 1 October 1945 tot 1 Maart 1946. Bi) voldoende deelname worden in ,t komend seizoen Esperanto-cursussen ge organiseerd voor volwassenen en kinderen. Opgaven en inlichtingen bij W. Bant, Groet en W. Braakensiek, Idenslaan, Schoorl. Zij die reeds min of meer Espe ranto kennen, worden voor een bespreking uitgenodigd, die plaats vindt op Woensdag 12 September a.s. 8 uur bij den heer W. Bant te Groet. t* afd. Schoorl Aan onze oud-leden en geestverwanten. Allen die mee willen werken aan de weder opbouw van „HARMON1A" worden ver zocht Zaterdag 8 September a.s. n.m. 8 uur aanwezig te willen zijn in de zaal van den heer P. Duin om te komen tot de wederoprichting van de afd. Schoorl. Namens het voorlopig bestuur, Secretariaat Heereweg C 53. NAAR HEREWEG A 46, GROET HOPEC

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 4