WEEKBLAD Wif gaan t>6uwe*i>l BERGEN Bericht Officiële Bonnenlij st VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1945 22c JAARGANG No. 6 ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. ONTHULLING HERINNE RINGSPLAQUETTE VOOR Ds. VAN DEN KIEBOOM. VOLKSHOGESCHOOL „DE ZANDHOEVE" GEOPEND. Zoals wij in ons eerste nummer na de Bevrijding reeds mededeelden, worden de na 15 Augustus opge geven abonnementen, mede in verband met de papier schaarste, slechts langzamer hand aan de abonnélijst toe gevoegd. De later opgegeven abonné's behoeven dus niet te reclameren, wanneer zij „De Duinstreek" niet direct ontvangen. De Uitgever. i Het ideaalplan voor een ieder. Maar er is een kans. Wij willen U helpen met stucadoren. Vraagt inlichtingen en prijs bij Swarf s Siuca doorsbedrijf. Bergen, Tel. 2307 „HERWONNEN VRIJHEID" KERKCONCERT. AFDELING S.D.A.P. OPGERICHT! EEN AANWINST VOOR DE STATIONSSTRAAT. U Duinvkeek" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, Een grote schare vulde Zondagmorgen het ruïnekerkje om God te aanbidden en te danken voor de weldaden, waarmee Hij ons dagelijks overlaadt enom Ds. Van den Kieboom te gedenken, den onvergetelijken herder, die hier vrijwel zonder onderbreking 32 jaren het evan gelie gepredikt heeft. (Slechts afgebroken door een verblijf van enige maanden te Londen ter vervanging van Ds. Baart de la Faille en een reis naar Palestina.) De voorganger Ds. Klein Wassink had tot tekst gekozen Hebreërs 13-7: „Gedenk uwer voorgaogeren, die U het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na In overeenstemming met het karakter van de sobere, eenzame figuur, die het predikambt gekozen had om mensen te kunnen troosten, werd geen opsomming van zijn verdienste gegeven, werd al wat naar mensenverheerlijking zweemt, ver meden was de plaquette aangebracht rechts onder het orgel in het halfschemer. „Zijn beeltenis," aldus Ds. Klein Wansink, „zal u telkens weer vragen: Volgt gij het geloof na, dat gepredikt is?" Aan het einde van de dienst werd tot onthulling van de door den beeldhouwer Reijers vervaardigde plaquetteovergegaan. Hij is in relief gebeeldhouwd met in verdiept medaillon de beeltenis van Ds. v. d. Kieboom, links boven uitbeeldende het nieuwe testament door het Kruis, rechts onder het oude testament de 10 geboden. Debijbelligtopengeslagenopps. 119-130. De opening uwer woorden geeft licht de eenvoudigen verstandig makende. Boven leest men F. W. J. v. d. Kieboom. predikant te Bergen. 25 Juni 1911 23 Juni 1943. Gods geest zij met uwen en mijnen geest. Amen. Een groot aantal genodigden had zich Zaterdagmiddag verzameld op het ruime voorplein van de Zandhoeve tot bijwoning van de officiëele opening van de Volks hogeschool „De Zandhoeve." De Heer A. Visser, voorzitter van de commissie tot oprichting van een Volks hogeschool in Noord-Holland, heette de aanwezigen hartelijk welkom en wendde zich in het bijzonder tot den vertegen woordiger van de Commissaris der Konin gin, Maj. Dekker, commissaris Mil. Gezag, burgemeester van Bergen en Alkmaar, vertegenwoordigers van andere volkshoge scholen. Spr. memoreerde, dat de commissie in 1939 was opgericht, o.m. een paar cur sussen had georganiseerd en het werk gedurende de oorlog was onderbroken. In Juli 1941 was alles stilgelegd als ant woord op de benoeming van een gemachtig de Gestimuleerd door drang van verschillen de zijden, had de commissie na de be vrijding onmiddellijk haar werk hervat. Allereerst werd rondgezien naar een ge bouw en dank zij de verleende hulp slaagde men er in de schilderachtig gelegen Zandhoeve te huren en in te richten. Spr. bracht dank aan allen, die aan het welslagen het hunne hebben bijgedragen. De Heer A. Oosterlee, directeur-Gene raal van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor de vor ming buiten Schoolverband wees er op, dat, ofschoon ons oog in de ontredderde wereld het eerst getroffen wordt door de materieëlenood, de geestelijke ontreddering niet minder aangrijpend is. Het is wenselijk, dat in deze verwarde tijden de jongelui komen tot heroriëntering, waarvoor de volkshogescholen gelegenheid bieden. Hier is het doel, vorming van eigen persoonlijkheid en versterking v.d. volksgemeenschap. De volkshogeschool is niet enkel levensgemeenschap, maar ook arbeidsgemeenschap. Het departement van O.K. en W. is niet van plan de zaak zelf ter hand te nemen, maar steunt de vorming buiten schoolverband. Oom Jarig, de man die indertijd de stoot gaf aan het volkshogeschoolwerk, waarschuwde, dat de rol, die wij straks zullen spelen in het wereldorkest, van ons zelf zal afhangenalleen door een dracht, door eenheid is iets groots te be reiken. Nadat nog enkele anderen het woord hadden gevoerd en hun beste wensen voor het welslagen hadden uitgesproken, knipte de dir. Generaal v h. dep. van O. K. en W. het lint door, dat de toegang tot het gebouw versperde en opende daarmee de derde volkshogeschool. Het gezelschap was vol bewondering over het interieur en genoot van de prachtige ver gezichten over de beboste duintoppen en het wijde polderland. Na de thee voerden enige jongedames verschille'nde volksdansen uit en Rie Hoek uit Wormerveer beeldde op aan grijpende wijze de verdrukking en onze uiteindelijke bevrijding uit. In Bergen krijgt men op 17 en 18 Sep tember a.s. de gelegenheid om het feest van onze bevrijding mee te vieren, ter gelegenheid van de opvoering, door de jongeren van Bergen, van de revue „Her wonnen Vrijheid", samengesteld door Henk Zoutendijk. Dit spel ontstond in de afgelopen winter, toen hongeroptochten langs de wegen trokken en duizenden mensen bezweken aan uitputting en ontbering, uit het vurig verlangen naar de bevrijding, die voor ons vrijheid en leven betekende. Na het eerste deel„Oude glorie- Jonge kracht", waarin wij worden opgewekt om te helpen bouwen aan de toekomst van ons Nederland, dat zijn roemvol verleden niet zal beschamen, komen wij aan het tweede deel, dat de bezettingstijd behan delt „O, rampen, o bedroefde tijen". (Vondel). Beelden en gebeurtenissen, die in de voorbije donkere jaren -onze ontzetting en afschuw opwekten, rijzen hier weer voor onze geest op en beleven wij opnieuw, maar nu met een gevoel van dankbaar heid aan de millioenen, die in de strijd om onze vrijheid leven en goed hebben opgeofferd. Na de pauze vieren wij de vrijheid tezamen met ons gehele volk, van Noord tot Zuid, van Oost tot West, met elk gewest in zijn eigen hoedanigheden. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar advertenties en raambiljetten. Was muziek en zang er niet, 't Leven had geen waarde Gelukkig ons „dorpje klein",- waar de vele vereerders van Apollo, de God van zang, snarenspel en schone kunsten, weer een avond van kunstgenot wacht. Op Dinsdag 25 September zal er in de Ruïnekerk weer een concert worden ge geven, waaraan zullen medewerken Trude Westerouen van Meeteren, de hier wel bekende sopraanzangeres. Riek van Veen, alt, eveneens geen onbekende hier, Lorens Silberling, tenor, EmileLinssen, bas-bariton en Meindert Boekei, orgel. Het optreden van een kwartet zal zeker bijzondere belangstelling wekken. Op het programma staan werken van Bach, Handel, Mendels sohn, Chausson, Fauré, Andriessen, duetten van Reger, kwartetten uit het „Requiem" van Mozart. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we den belangstellenden lezer naar de in ons blad verschijnende adver tentie. Men deelt ons mede, dat er in onze gemeente weer is opgericht een afdeling van de S.D.A.P. Democratisch, socialistisch denkenden worden opgewekt om zich aan te sluiten bij de S.D.A.P. Ook zij, die vroeger aan gesloten waren en weer lid wensen te worden, moeten zich opnieuw melden bij een der in de advertentie in ons blad ge noemde bestuursleden. Het voorlopig bestuur doet een beroep op alle geestverwanten om niet aan de kant te blijven staan, maar toe te treden als lid. om gezamenlijk te strijden voor een betere maatschappij. De vele bloemstukken in de zaak van den heer J. P. Klanker in de Stationsstraat wezen er Zaterdag al op, dat er iets bij zonders aan de hand was. „Een volk, dat leeft, bouwt aan zijn toekomst." Deze spreuk op het monument op de afsluitdijk kon deze zakenman hebben be zield bij het reorganiseren van zijn zaak. Het is nu niet meer „ijzerwaren en huis houdelijke artikelen," maar in het geheel verbouwde winkelpand is „straks" heel wat meer te koop. Radiotoestellen, stof zuigers, wasmachines, gasfornuizen, haar den, kachels en nog veel meer begerens- Voor de 2e helft van de 10e periode 1945. Elk der volgende bonnen van de Noodkaart VI, geeft voor het tijdvak van 16 Sept. tot en met 29 Sept. 1945, voor het Noorden des lands, Noordholland, Zuidholland, (met uitz. van Goeree en Overflakkee), Utrecht, Gelderland (met uitz. van het gedeelte bezuiden de Waal), Overijsel, Drente, Groningen en Friesland, recht op het kopen van 200 gram bloem 250 gr. bloem 100 gr. vermicelli 100 gr. eipoeder 200 gr. suiker ~s 200 gr. suiker ozu 100 gr. ka&s - 621 extra rants. 200 gr. kaas 622 150 gr. zout 614 615 616 617 618 619 620 Noodkaart VI A, B, A, B en C 673 674 675 676 677 en 678 800 gr. A, Ben C 680 681 400 gr. A, B en C 682 500 gr. A, B en C 683 125 gr. A, B en C 684 685 686 125 gr. B687 800 gr. C687 110 gr. en C. brood brood peulvruchten boter margarine brood chocolade Noodkaarten VI D D 664 100 gr. gedr. bananen D665 666 800 gr. brood D667 250 gr. rijst of kindermeel D668 100 gr. suiker D670 110 gr. chocolade D671 672 125 gr. boter D673 125 gr. margarine D674 1 Ei D16 (inlegv.) 800 gr. brood E18 (inlegv.) 250 gr. rijst of kindermeel De Tabakskaart Bon no. 50 2 rantsoenen tabaks artikelen. (geen importcigaretten). Voor de week van 16 tot en met 22 September 1945. 623 D675 D676 2 liter melk B en C 688 IV2 h*er melk 624 100 gr. vlees ABC 690 2 kg. aardappelen 625 B691 1 kg. aardappelen De bonnen A 687 A688 A691 enC691 zullen niet worden aangewezen en kun nen vernietigd worden. De eieren op D 674 kunnen gekocht worden bij een de taillist, die eieren op rantsoenbonnen verkoopt. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 14 Sept. vanaf n.m 12 uur a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 17 Sept. a.s. mag worden afgeleverd. Met uitzondering van die voor melk, mogen de bonnen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden af gegeven ongeoorloofde voorinlevering kan tot misbruik ten nadele van het publiek aanleiding geven. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren Zelfverzorgers voor graanA, B en C 673 674 675 676 677 678 680 681 B687 D665 en D666. Zelfverzorgers voor vlees624. Zelfverzorgers voor melk: 623 D675 D676 B688 en C 688. Zelfverzorgers voor aardappelen625 B691 ABC 690. "waarde artikelen, wachten op kopers met een „vergunning." Wij wensen den ondernemenden zaken man gaarne veel succes. a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1