WEEKBLAD AtU ca V+V*V*~ers vergaderen* SCHOORL Officiële Bonnenlij st VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1945 22e JAARGANG No- 8 De vereniging voor vreemde lingenverkeer hield Maandagavond in De Rustende Jager onder voor zitterschap van den Heer D. Klomp haar eerste algemene ledenver gadering in vrij Bergen. De voorzitter heette de aan wezigen hartelijk welkom op deze „historische vergadering," zoals Burgemeester Lovink deze samen komst betitelde. In zijn openings woord memoreerde hij, hoe in 1941 en '42 het bezoek van vreemdelingen nog bevredigend was, doch dat tengevolge van de evacuatie het vreemdelingenver keer in '43 en '44 stilstond. Het slopen van een groot deel van Bergen aan zee, waaronder het grote badhotel, was een zware slag voor Bergen: de badplaats toch was de kurk, waarop het vreemdelingenverkeer dreef. Dat in normale tijden het vreemde lingenverkeer de hoofdbron van bestaan is voor Bergen, beseft men pas als men bijv. verneemt dat in 1939 in de drukste week duizend gasten te Bergen aan zee vertoefden en vierduizend te Bergen binnen. Men verwacht voor de naaste toekomst, dat er minder gelegenheid zal zijn voor verhuur of pension: vele huizen zijn voor permanente bewoning in gebruik genomen. Zo zullen de resterende verhuurders en pensionhouders minder te lijden hebben van dc moordende concurrentie, waardoor hun bedrijf weer lonend zal wor den. De welvaart van Bergen zal bevorderd worden door de ves tiging van vele forensen. Het bestuur hoopte in samen werking met anderen zijn taak voor de welvaarts-politiek en cul turele belangen van Bergen met kracht ter hand te nemen. De voorzitter herinnerde ten slotte aan het leed dat door velen is geleden en herdacht in gevoel volle woorden allen, die ons door den dood ontvielen. Al de aan wezigen namen een minuut stilte in acht ter herdenking van hen, die heengingen. Na voorlezing en vaststelling der notulen kwamen de jaarver slagen over '43 en '44 aan de orde. Het vreemdelingenverkeer lag bijna stil, het informatiebureau werd niet geopend. Het was over al de dood in de pot. De ont vangsten bedroegen in 1943 f 4093,19 en de uitgaven f 914,36. Over 1^44 waren de cijfers f 1112,96 en f 603,85. Er is een saldo van f 8000.' Het ledental bedraagt thans 424 en de toevloed van nieuwe leden is weer begonnen. In 1945 waren er van de 126 hotels en pensions, die Bergen in '39 telde, nog slechts een 15-tal geopend, die al meer dan bezet waren. Verheugend was de mededeling, dat er alle kans bestaat, dat het openluchttheater weer ter beschik king van V.V.V. zal komen; de eerste stappen daartoe zijn reeds gedaan. Ingekomen was een schrijven van den Heer J, C. Leijen, be stuurslid vanaf de oprichting, dat hij met het oog op zijn verblijf in Eindhoven, niet ter vergadering kon komen. De financiële commissie advi seerde bij monde van den Heer Van Terwisga tot goedkeuring van de rekeningen en tot char gering van den penningmeester. Tot leden van de financiële commissie voor 1945 werden be noemd de heren Diesfeldt, Duits en P.J. de Haan. Bestuursverkiezing. Het bestuur meende collectief te moeten aftreden, aangezien de laatste 2'/2 jaar geen bestuursver kiezing kon plaats vinden en thans de democratie vorderde, dat het bestuur zich gedragen weet door de leden. Het resultaat der stemmingen was, dat werden herkozen de heren D. Klomp, J. H. Roggeveen, Mr. F. Zeiler, H. L. Baron Teats v. Amerongen, J. E. Miltenburg en J. A. Haakman. In plaats van den Heer J. C. Leijen werd ge kozen de heer P. Blankendaal. Na de rondvraag, die niets op leverde, wees de voorzitter er op, dat het is verboden, zich in de dninen anders dan op de verharde paden te bewegen. Waar 7 pet. van de mijnen nog niet gevonden is, blijft uiterste voorzichtigheid geboden Met de wens, dat Bergen moge groeien en bloeien, sloot de voor zitter deze eerste V. V. V.-vergade- ring in vrij Bergen. voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. GEDENKT ONZE VRIJ HEIDSHELDEN De tijdens het buurtfeest van de Dr. v. Peltlaan en omgeving gehouden collecte ten bate van de Stichting 19401945 bracht op f 508,45 De feestvierenden voelden het als hun plicht mede te helpen zorgen voor de nabestaanden van onze helden, die goed en bloed hebben veil gehad voor het her winnen van onze vrijheid. WIE HELPT? GELDSANERING. In de inwisselingsweek van 19 tot en met 25 September is er bij de distributiedienst te Schoorl f 27.630 aan oud bankpapier in gewisseld tegen nieuwe muntbil jetten, te Bergen f 68.910 en te Koedijk f 20.000. In de tweede van de beide be langrijke weken voor de geldsa- nering, de inleWringsweek van 26 September—2 October, is het zaak de nog overgebleven biljetten in te leveren bij een „bank." Geld- kaart A of B en het invulbiljet moeten daarbij worden overgelegd. 25 JAREN BOODSCHAPPER VAN LIEF EN LEED. 1 October zal het 25 jaren ge leden zijn, dat onze plaatsgenoot de heer Martinus Praat werd aan gesteld tot brievenbesteller bij de P.T.T. Een kwart eeuw lang was hij de brenger van goede en kwade tijdingen, werd hier zijn komst met ongeduld, vol blijde verwach ting verbeid, zag men hem elders met angst in het hart naderen. Het zal den geachten jubilaris, die in alle weer en wind steeds nauwgezet zijn plicht vervulde, niet aan belangstelling ontbreken op zijn zilveren feestdag. Wij voegen gaarne onze beste wensen bij de vele, die hij deze dagen in ontvangst zal hebben te nemen. „De Duitoske Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, Die van ons gingen herdacht. Minder pensionhouders, meer forensen. Vreemdelingenverkeer, de hoofdbron van bestaan. Niet buiten de paden in de duinen! De openbare ULO-school zit zonder glas, is dus onbewoonbaar. Om in de eerste nood te voorzien en het geven van onderwijs in dit gebouw weer mogelijk te maken, wordt er nu een beroep gedaan op de inwoners van Bergen. Velen hebben waarschijnlijk nog stuk ken glas bij huis liggen, waaruit kleine ruiten zouden kunnen worden gesneden anderen hebben misschien nog oude schil derijen, waarvan zij het glas zouden willen afstaan, nog anderen hebben mo gelijk gebroken broeiramen, die geen dienst meer doen enz. enz. Volgende week zal er huis aan huis worden gevraagd, wie helpen kan in deze nood. Alles is welkom 1 Voor de le helft van de 11e periode 1945. Elk der volgende bonnen van alle bonkaarten 511* geven voor het tijdvak van 30 Sept. tot 13 Oct. 1945 recht op het kopen van 730 200 gram bloem 731 250 gr. gort 732 125 gr. jam 733 200 gr. kaas 734 200 gr. zout 735 225 gr. huish.zeep Bonkaarten 511 ABC 700 701 702 703 704 706 707 708 709 710 711 712 713 A750 B750 800 gr. brood 400 gr. brood 500 gr. peulvruchten 400 gr. suiker 125 gr. boter 125 gr. margarine 100 gr. vet 1 doosje lucifers 800 gr. brood D750 751 D752 D753 D754 755 D756 Bonkaarten 511 D 800 gr. brood 250 gr. rijst of kindermeel 500 gr. suiker 125 gr. boter 125 gr. margarine Dl7 (inlegv.) 800 gr. brood E19 (inlegv.) 250 gr. rijst of kindermeel E16 (inlegv.) 2 rants, eenh.zeep De Tabakskaart Bon no. 52 2 rantsoenen tabaks artikelen. (geen importcigaretten) Voor de week van 30 Sept. tot en met 6 Oct. 1945. A751 B en C 751 D757 758 740 741 B752 714 2 liter melk 3'/2 liter melk 3 liter melk 100 gr. vlees 1 kg. aardappelen 2 kg. aardappelen Op bon 733 zal 100 gr. volvette of 40% kaas en 100 gr. magere of 20% kaas worden geleverd. De jam op bon 732 zal in verband met de bevoorrading van de handel niet in de loop der 14 daagse periode kunnen worden afgeleverd. Op bon 52 der tabakskaart mogen de eventueel nog bij de handel voorradige Eng. en Am. importcigaretten niet worden verkocht. Deze importcigaretten moeten bewaard worden tot tezijnertijd weer een bon voor importcigaretten wordt aange wezen. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 28 Sept. vanaf n.m 12uura.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 1 Oct. a s. mag worden afgeleverd. Met uitzondering van die voor melk, mogen de bonnen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden af gegeven; ongeoorloofde voorinlevering kan tot misbruik ten nadele van het publiek aanleiding geven. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren Zelfverzorgers voor graan A B C 700 701 702 703 704 705 706 707 D750 751 B750 Zelfverzorgers voor vlees: 740. Zelfverzorgers voor melk: A B C 751 D757 758. Zelfverzorgers voor aardappelen: 741 714 B752.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1