WEEKBLAD BERGEN SCHOORL Bonnenlij st VRIJDAG 5 OCTOBER 1945 22e JAARGANG No. 9 ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. GERRIT WITTE Wie in Bergen kende niet de populaire figuur van Gerrit Witte. Jarenlang was hij de bezorger van ons weekblad. Met grote zorg en toewijding heeft hij steeds deze werkzaamheden verricht. Bij het wederverschijnen van ons blad was Witte ernstig ziek, doch wij konden niet denken dat zo spoedig een einde gemaakt zou worden aan dit arbeidzaam leven. Zaterdagavond is Gerrit Witte overleden in de leeftijd van 62 jaar. Moge God hem het loon voor zijn moeilijk en werkzaam leven reeds geschonken hebben. Hij ruste in vrede. KIESCOLLEGE VOOR DE GEMEENTERAAD. Door den Commissaris der Koningin in de provincie Noord holland werden overeenkomstig de door den Burgemeester van Bergen opgemaakte aanbeveling benoemd tot leden van het kies college: J. E. Miltenburg, J.H.W. Schmidt, G. J. E. Rosenmöller, Nic. Hoebe, C. W. Ellis, M. C. Dingerdis, J. N. de Koning, P. Hopman, W. H. Th. M. Hanse (echtg. H. W. J. M. Poot,) J. J. Oldenburg, N.H.M. Sluijter, Nic. Bijl, M.C. Veldt. E. A. Jörg (echtg. J. C. Tengber- gen), J. Willekes Macdonald, Jac. Swaag, A. M. de Lange, A. C. van Wachem (Wed. J. A. Blok), H. A. A. van Breukelen, J. J. Keij- zer, A. Maassen, J. A. Beeldman, A. Plomp, H. A. Dorré. J. Hemelrijk, C. Brak, W. C. Mol, H. H. Overstegen, (echtg. D. L. Daalder), J. Kee, C. P. Jongens, C. Coevert, W. Rampen, J. W. H. Hogervorst, J. Korf, S. C. de Jong, F. J. Makkinga, H.J. Ver- kuijl. J. N. Alblas, P. Algra. Deze leden van het Kiescollege hebben Zaterdag 6 October op te geven candidaten voor de te benoemen leden van de gemeente raad. VOLKSHOGESCHOOL „DE ZANDHOEVE" Aan de op 8 September door den Directeur-generaal van het Departement Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor de vor ming buiten schoolverband, officiëel geopende Volkshogeschool „De Zandhoeve" wordt van 15-27 October a.s. een cursus voor meisjes en jonge vrouwen georganiseerd. Op dit prachtig gelegen landgoed zullen meisjes en vrouwen van alle rang en stand, godsdiensten beroep weer samen kunnen wer ken en lichaam en geest ontwikke len. Het programma ziet er veel belovend uit. Het is de bedoeling de positieve waarden van het vrouwenleven naar voren te doen komen. Er zullep'excursies worden gemaakt in de pmtrek en ateliers worden bezocht enz. enz. _^r BEKERWEDSTRIJDEN. Zondagmiddag speelde B.S.V. z'n tweede wedstrijd in het tour- nooi van de N.V.B.-beker, nu tegen C.S.V. Deze ontmoeting verliep voor Bergen gunstiger dan de eerste, die met 0-1 werd ver loren tegen A.D.O. 1920. Een spannende strijd was het niet. Na verschillende kansen voor beide mededingers gelukte het na een half uur spelen aan de gast heren het eerste doelpunt te maken. Het was de midvoor C. Beeldman, die den schitterenden doelverdedi- ger van de Castricummers wist te passeren en zijn club de leiding bezorgde. Het zou echter van korte duur zijn: enkele minuten later maakten de gasten de stand 1-1. In de stand kwam verder geen wijziging. Nu heeft B.S.V. zijn krachten nog te meten met de twee resterende clubs uit Groep M, n.l. U.S.V.U. en Uitgeest. B.S.V.-ers past op uw Seack! DE WICHELROEDE EN DE KOPERVORDERING 1941. De kopervordering van 1941 ligt allen nog vers in het geheugen, ieder weet, dat er weinig van be tekenis werd ingeleverd. Liever dan aan onze beschermers, ver trouwde men zijn schatten toe aan de schoot der aarde. De wichelroede is minder al gemeen bekend. Sommigen doet het denken aan de middeleeuwen, toen men meende met een takje van de hazelaar edele metalen, schatten in de grond te kunnen ontdekken. In onze tijd hoorde men wel eens, dat een wichelroede werd gebruikt bij het zoeken van onder gronds water. Dat ook alhier gebruik werd gemaakt van een wichelroede om schatten op te sporen, en met succes, moge onze lezers blijken uit het volgende. Een tijdelijke bewoonster aan de Notweg had haar schatten, waarbij voorwerpen van tin, in een kist gesloten, begraven tussen de heesters in de tuin. Toen het gevaar voorbij was, dacht zij de kist met kostbaarheden te doen opduiken, maar... er was niets te vinden. Hadden anderen zich ont fermd over haar schat? Werd er wel op de juiste plek gezocht? Ten einde raad wendde de dame zich tot den voorzitter van de Ned. Veren. „De Wichelroede." Het was voor den Heer Teng- bergen geen gemakkelijke taak in de gaten en kuilen onder de wild groeiende heesters, te werken. Op de aangegeven plek was het resultaat zeer gering. Op een andere plaats werd echter een duidelijke aanwijzing verkregen. In overweging werd gegeven daar nog eens een opgraving te laten doen. Het resultaat was verrassend: de volgende dag kwam Mevr. L. verheugd mededelen, dat op de aangegeven plek in derdaad de kist naar boven was gebracht. De dame had de voor werpen waaraan zij zo zeer ge hecht was, teruggevonden, dank zij de hulp van de wichelroede loper. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van den heer Tengbergen om zeer binnenkort alhier een lezing te houden over dit „vraagstuk." De belangstellen de lezers verwijzen wij naar de in ons blad van volgende week voorkomende advertentie. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS. De eerste lijsten met namen van bevrijde krijgsgevangen Ne derlanders in het Verre Oosten zijn bij het Nederlandse Rode Kruis ingekomen. Deze lijsten zijn voor belang hebbenden opgehangen, te Bergen in het perceel Ruïnelaan 7 en te Schoorl aan het aanplakbord Raadhuisplein. Bij ontvangst van nieuwe lijsten zullen deze regelmatig op de aange geven plaatsen ter inzage worden gehangen. KIESCOLLEGE. De lijst van door den Commis saris der Koningin in de provincie Noordholland benoemde leden van het Kiescollege voor de gemeente raad, luidt als volgt: W. Bant, A. Bogtman, Jb. den Das Pz., S. Kriek, Mevr. J. Roos- Breed, K. L. Otsen, A. J. Dapper, D. Dapper, G. Koortens, J. Louter, F. Maeijer, C. Meijer, S. Gutker, K. P. Zuurbier. W. van Masijk van Reenen, W. S. van der Noordaa, W. Seven- huysen, W. Kroon, C. Hoogvorst Azn., W. F. Wognum, F. Wezel. UIT DE OUDE DOOS. Waar meester Molenaar, die in 1752 door Schout en Schepenen Aanvullende met eenparige stemmen werd be noemd tot Schoolmeester, Koster en Voorzanger te Schoorl, zoal voor had te zorgen, vertelt ons een geel geworden reglement uit die dagen. Reglement waarna de School meester hem zal hebben te regu leren 1. Dat hy 't schoolambt altyd zelf sal hebben waar te nemen, van 's morgens 8 tot 11 uure toe en 's middags van 1 tot 4 uuren, uitgesonderd Zaturdagmiddag, dan sal het school ten drie uure uit gaan. 2. De kinderen sullen voor- en namiddag altyd 2 maal van hem meester worden overhoort en de schryvers eiken schooltyd een schrift schryven en 't gecorrigeerde moeten verbeteren. 3. De kinderen die bequaam werden sullen eens ter week moeten van buiten opzeggen een Sondag of vrage uit de categismus, mits gaders de gebeden leeren naar de jaaren syns vereischende. 4. De meester sal gehouden syn, de kinderen in 't uitgaan van de school naar te sien en sooveel in hem is deselve in alle burgelyke sedigheid te onderwysen. 5. Verder sal hy gehouden wesen in alle cunsten die hy met deze sollicitatie komt op te geven, ieder die het begeert behoorlyk te in- strueeren, sonder meerder als or dinair te pretendeeren, uitgenomen die Stuurmanschap ofte Italiaans boeckhouden leert, sal daarvoor extra betaalen 's weeks 2 stuyver. 6. Als ook mede die in 't avond school komt te gaan sal s weeks aan de meester betalen 2 stuyvers ende sal de meester 's avonds moeten schoolhouden van St. Catryn tot Vrouwendag, beginnen de 's avonds ten 6 uure tot 8 uure toe. 7. Ende ingeval eenige kinderen tot hem in de kost quame, deselve sullen soo in de school als anders geen voorsittinge voor de inge- setene kinderen hebben, maar alles sal moeten egael gaan opdat de lust en de geest van de kinderen niet worde uitgebluscht. 8. Voor onderwysen van de kinderen sal hy genieten voor ieder kint in 't vierendeelsjaars drie stuyver, doch de arme en onvermogende sal hy gehouden syn gratis te moeten bedienen. 9. De Kerkediensten sal ten allen tyden soowel Categisatie als Pre dicate, soo met lesen, singen en „Z)e duiMkceeU" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, „Ik wek de slapenden en roep de levenden." Bevrijde Krijgsgevangenen in het Verre Oosten. WAT MEESTER MOLENAAR VOOR 200 JAAR ZOAL TE DOEN HAD. Voor het tijdvak van 7 tot en met 13 October a.s. zijn alsnog de volgende bonnen aangewezen A753 D760 D761 B753 C753 742 743 B754 715 2 liter melk 3 liter melk 31/2 liter melk 100 gram vlees 1 kg aardappelen 2 kg aardappelen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1