WEEKBLAD He&t li süuadootswedt SWART'. STUCADOORSBEDRIJF Officiële Bonnenlijst VRIJDAG 12 OCTOBER 1945 22e JAARGANG No. 10 EEN DRIEHONDERDJARIGE. Wij hebben Zondag a.s. een driehonderdjarige in Bergen. Op die dag toch zal het drie eeuwen geleden zijn, dat de zware breedgetakte linde aan het begin van de Hoflaan daar geplant werd. Op het persoonsbewijs van dit, oudje kan men lezen: „Deze boom is geplant door J. Studler van Surck Heer van Bergen op 14 October 1645." ^1/5) Indien dit boompje klappen kon wat meldde het al CANDIDATEN VOOR DE NOOD-GEMEENTERAAD. Het Kiescollege voor de ge meenteraad stelde de volgende heren candidaat: R.K. J. E. Miltenburg, M. C. Veldt, J. H. W. Schmidt, A. de Moei, C. W. Ellis, N. M. M. Sluijter; Middenblok J. Willekes Mac- donald, Jac. Swaag, A. M. de Lange, H. A. A. van Breukelen S.D.A.P. C. Brak, Dr. J. Hemel rijk, W. C. Mol: V.D. W. H. Hogervorst, S. C. de Jong, Mr. J. Korf; A.R. en C.H. P. Frans, F. J. Makkinga, Mr. F. D. Sluis. De stemming zal plaats hebben 18 Oct., 's avonds 8 uur. KERKCONCERT Dr. TER STEEGE TREEDT OP VOOR HARMONIA. Voor de op 20 Aug. j.l. opnieuw opgerichte Afd. Bergen van „Har- monia" trad Dr. ter Steege Zondag in het Dorpshuis op met een rede, waar hij in hoofdzaak de geloofs belijdenis van het Religieus Spiri tueel Verbond naging. Wij geloven, aldus spreker, in de Grote Geest van Liefde en Waarheid: in het voortbestaan na den dood, waar ons lot bepaald wordt door onze hoedanigheden, gedachten en dadenin een voort durende gemeenschap van de geestenwereld met die der mensen en tenslotte in een alles omvattende Liefdemacht, die redding brengt ook aan de diepst gevallen ziel. Laat ons dit dan even weten en wij staan met ons prima geschoold personeel voor U klaar, om U vlug en prima werk te leveren Stroomerlaan 10 Telefoon 2307 Bergen Nh. Op onze noodzakelijke gang door dit aardse tranendal ont moeten we overal strijd en span ning. De hele geschiedenis is ge schreven met bloed en tranen. Een verklaring voor het kwade hebben wij nog niet gevonden. De slang uit het paradijs is van Symbool tot een stuk realiteit geworden, verkeert nog steeds in ons midden. De hypnotische re flex van het uiterlijke in de wereld, dit is onze tragiek, aldus Dr. ter Steege. Overal ontmoet men nog den Kaïn, bij zakenman zowel als bij staatsman. Individualisme, égo- isme, nationalisme houden de mens af van zijn plicht om zijn medemens te helpen als dienende mens. Men beroept zich op een twee duizendjarig Christendom; maar, het moge velen hard klinken, het is vaak schijnheiligheid. „Goeie vaderlanders" wijzen op mensen achter prikkeldraad, maarhoe- velen trachten met de sanering hun vuile was weg te werken? De oorlog is voorbij, aldus be sloot spreker zijn, met de meeste aandacht gevolgde rede, zijn wij er nu? Neen! Wat nu? Het spiri tisme is meer dan een sensatio neel spel, men bezinne zich op de geloofsbelijdenis, doe afstand van individualisme en égoïsme en trachte in handel en wandel een lichtend voorbeeld te zijn. KUNST NA ARBEID. Kunst na Arbeid geeft haar 2de uitvoering in dit seizoen. Opge voerd wordt „De Ridder van de Kouseband," een kluchtig spel in 3 bedrijven. Afgaande op het grote succes, dat de vereniging boekte met „Vrijdag de Dertiende," zal ook nu wel weer op een volle zaal gerekend kunnen worden. Ver melden wij nog even dat een ge zellig bal onder leiding van Jan Otten deze avond zal besluiten. FILMVOORSTELLINGEN VOOR DE JEUGD. BERDOS-NIEUWS. Na een spannende wedstrijd, onder goede leiding, verloor ons eerste met 0-1 van A.F.C. uit Alkmaar. Het tweede stond voor een zeer zware opgaaf en moest Hugo- Boys I bekampen in eigen huis; hier was de stand 5-1. Voor het 3de is voor Zondag ook een wedstrijd aangevraagd. Jullie zijn wel een beetje op achter geraakt, maar dat komt in orde. Voorts kunnen wij nog een paar adspiranten gebruiken, dan is dit elftal ook compleet. Spoedig aanvang van de binnen- training, met daarna de clubavond. Dat kan weer gezellig worden. Biljarten, kaarten, en damcompe- titie. Ook worden daar door de elftalcommissie de opstellingen bekend gemaakt. CANDIDATEN NOOD-GEMEENTERAAD De volgende candidaten voor de nood-gemeenteraad., zijn door de kiesmannen der verschillende politieke groeperingen voorge dragen: R.K.S.P. A. J. Dapper, C. Kaan dorp, M. J. Lau, Joh. Louter, S. Opdam, P. Bijl. S.D.A.P. H.Selhorst,C.v.d.Slikke, K. L. Otsen, A. Bogtman, Ph. Gras- ser, D. Beeldman. V.D. en Vrije Lijst. P. Blanken- stijn, Jac. J. Korver, H. Mulder. De verkiezing zal plaats hebben op Dinsdag 16 October a.s. NIEUWE REGELING Granen, Zaden en Peulvruchten, oogst 1945. U Duiwtcee Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, Vrijdag 19 October a,s., 's avonds 8 uur wordt in de Ruïnekerk te Bergen een concert gegeven van werken van Baoh, Handel, Mendelssohn, Chuasson, Fauré, Andriessen enz. Hieraan zullen medewerken Trude Westerouen van Meeteren, sopraanRiek van Veen, alt; Lorens Silberling, tenor; Emile Linssen, bas-bariton en Meindert Boekei, orgel. Dit concert was reeds vastgesteld op 25 September j.l., doch kon toen niet doorgaan wegens de geld- saneeringsmaatregelen. Gezien de medewerkenden en de ten gehore te brengen werken, kunnen wij een ieder aanbevelen, dit concert te be zoeken. Voor verdere bijzonderheden zie men de advertentie. De K.J.V.O. is van plan deze winter een reeks van culturele filmvoorstellingen te organiseren, speciaal met het doel iets goeds te geven aan de jeugd, zowel van de Lagere Schoolleeftijd als van rijpere leeftijd. Voor de schooljeugd van 7-14 jaar wordt de eerste voorstelling gegeven op Vrijdag 19 October, van 45.30 uur. De entree hiervoor is 25 cent. Geleide van Ouders wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk. Er worden o.a. vertoond Winter in de Bergen, Van wilde zwijnen en elanden, Klompenmaken. De tweede voorstelling is voor de leden van de K.J.V.O. en wel van 7.30—9 uur. De entrée is ook hiervoor 25 cent; voor niet-leden en volwassenen is de entrée 40 cent. Beide voorstellingen vinden plaats in het Oranje-Hotel. De granen, zaden en peulvruchten van de oogst 1945 worden niet meer door het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouw producten ingenomen. De handel heeft de taak van genoemd Bureau overgenomen. Dit wil evenwel niet zeggen, dat de telers en de handelaren thans naar eigen goed dunken over de nieuwe oogst kunnen beschikken. Zowel de telers, als de han delaren zullen de producten van de oogst 1945 moeten verantwoorden en verschil lende voorschriften omtrent bestemming, ontvangst en aflevering moeten nakomen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de voorraden nog te gering zijn om de bestaande distributie-regeling op te hef fen en anderzijds de bestemming van de eigen oogst ten nauwste samenhangt met de te importeren hoeveelheden. Evenals vorige jaren, dienen voor alle gedorste graden, zaden en peulvruchten dorsbriefjes te worden uitgeschreven en te worden ingezonden aan den plaatselijken bureauhouder. Voor de 2e helft van de 11e periode 1945. Elk der volgende bonnen van alle bonkaarten 511 geven voor het tijdvak van 14 Oct. tot 27 Oct. 1945 recht op het kopen van 737 200 gram bloem 738 210 gr. ontbijtkoek 739 200 gr. kaas Bonkaarten 511 ABC 716 717 718 719 720 721 722 800 gr. brood 723 400 gr. suiker 724 125 gr. boter 725 250 gr. margarine 726 125 gt;. margarine B755 756 400 gr. brood Bonkaarten 511 D D762 763 800 gr. brood D764 250 gr. rijst of kindermeel D765 500 gr. suiker D766 250 gr. boter D767 125 gr. margarine Dl8 19 (inlegv.) 400 gr. brood E20 (inlegv.) 250 gr. rijst of kindermeel De Tabakskaart Bon no. 01 2 rantsoenen tabaks artikelen. (geen importcigaretten). Voor de week van 14 Oct. tot en met 20 Oct. 1945. A770 2 liter melk B en C 770 3x/2 liter melk D770 6 liter melk ABCD771 100 gr. vlees ABC D772 1 kg. aardappelen A B C773 2 kg. aardappelen B757 1 kg. aardappelen Op bon 739 zal 100 gram volvette of 40+ en 100 gram magere of 20+ kaas worden geleverd. Op bon 01 der tabakskaart mogen de event, nog bij de handel voorradige Eng. en Am. importsigaretten niet worden ver kocht. Deze moeten bewaard worden tot te zijner tijd weer een bon voor import- sigaretten wordt aangewezen. Voor de week van 2127 Oct. a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor gort, vermicelli, zout, cacaopoeder, jam, gedr. zuidvruchten en peulvruchten. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 12 Oct. a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitz. van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 15 Oct. mag worden afgeleverd. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren Zelfverzorgers voor graan A B C 716 717 718 719 720 721 722 B755 756 D762 763, Inlegv. D18 19 Zelfverzorgers voor vlees: ABCD771. Zelfverzorgers voor melkA B C 770 D770. Zelfverzorgers voor aardappelen A B C D 772 ABC773 B757. Alle gedorste hoeveelheden zullen ver antwoord moeten worden door koopbrief jes voor de afgeleverde hoeveelheden en door toewijzingen voor de in eigen bedrijf of voor eigen gezinsverbruik aan te wen den hoeveelheden. De P.V.C.'s zullen voor zover nodig de verplichting kunnen opleggen om vóór een bepaalde datum te dorschen en af te leveren. Granen, zaden en peulvruchten mogen door telers slechts worden afgeleverd tegen inneming van een koopbriefje aan leden van de Vakgroep Groothandel in Granen en aan erkende zaaizaadhandelaren. Handelaren, alsmede alle bedrijven, die gerechtigd zijn granen, zaden en peul vruchten te kopen, te verkopen, te ver werken, enz. zullen de door hen te ver richten handelingen moeten verantwoorden bij de instantie, waarbij zij in administratie zijn. Mengvoederfabrikanten, molenaars, gort- pellerijen, havermoutfabrikanten, brouw- gerstverwerkers, boekweitgrutters, e.d. zul len van de handel granen en/of zaden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1