WEEKBLAD „Z)g dciehtfoctetd-jadtye'' j BONNENUJST VRIJDAG 19 OCTOBER 1945 22c JAARGANG No. 11 NOG EENS GEMEENTERAADS VERKIEZING. Mr. J. IN 'T VELD SPREEKT. DE JEUGD MUSICEERT. BERDOS- -LIMMEN PSYCHOMETRISCHE SEANCE. TOURNOOI OM DE K.N.V.B.-BEKER. AANVULLENDE AARDIGE VONDSTEN IN DE STAATSBOSSEN. Z)e duUtvUeeU" o Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1,— Als vervolg op de enkele regels van onzen verslaggever in het nummer van 12 October, waarin deze herinnert aan de drie eeuwen oude linde, ontvingen wij van een trouw lezer de volgende ont boezeming Mijn lier, die langen tijd aan de wilgen heeft gehangen. Neem ik vandaag ter hand ter begeleiding mijner zangen. Drie honderd jaar gelêen werd hier deez' lindeboom geplant Door Studler van Surck, den heer van 't Bergerland. Ter eere van dat feit, o boom, bekrans ik je met groen; (Waart gij van 't vrouwelijk geslacht, dan gaf ik je een Nog staat gij pal en hebt ge steeds maar weer De stormen getrotseerd, die kwamen keer op keer. Wat mocht ge in al die jaren wel aanschouwen 'k Wou, dat ge spreken kondt en ons 't geziene toevertrouwen. Van de uilen, die in uw stam hun nesten bouwen gaan Hebt gij bepaald veel wijsheid opgedaan. Toen gij geplant werd, was het nog de Spaansche tijd, Waaruit ons land drie jaren later werd bevrijd. Honderd vijftig jaar daarna stonden we onder Fransche wetten, En trachtten Engelschen en Russen ons dorp t' ontzetten. En weer na anderhalve eeuw was het een tijd vol vreezen, Doch de Duitschers moesten wijken voor de Canadeezen. Dit alles hebt ge meegemaakt in fel bewogen dagen, Maar ook in vredestijd kwam veel je aandacht vragen. De wandelaar, vermoeid van 't gaan in bosch en duin, Zocht hier zijn rust onder 't lommer van uw kruin. Hij zette zich ter neder op de bank aan uwen voet En hervond dan na een wijle weer zijn kracht en moed. En in vervlogen jaren (het leek wel een sociëteit) Waart gij het middelpunt van dorpsgezelligheid. Onder scherts en kout en onder een pijpje rooken, Werden hier de vragen van den dag besproken, Er is wel veel veranderdgij zaagt ook de oude bank Vervangen door een fraaier exemplaar, als Amersfoortsche dank. Ik wensch u toe, o boom, leef nog veel jaren voort Tot glorie van ons Bergen, het steeds zoo lieflijk oord. Tot leden van de tijdelijke gemeente raad werden Donderdagavond verkozen R.K. J. E. Miltenburg, M. C. Veldt, J. H. W. Schmidt, A. de Moei, C. W. Ellis Middenblok Willekes Macdonald, J. Swaag, A. M. de Lange S.D.A.P. C. Brak, Hemelrijk, W. C. Mol; V.D, Korf; A.R. en C.H. S. D. Sluis. „Economische gebondenheid met behoud van vrijheid van geest. De afd. Bergen en Schoorl van de S.D.A.P. hield Maandagavond een open bare vergadering in De Rustende Jager. Na een kort openingswoord van den voor zitter, den Heer D. L. Daalder, betrad Mr. J. in 't Veld, burgemeester van Zaan dam, het podium om uiteen te zetten hoede S.D.A.P. zich voorstelt verschillende moeilijke problemen tot oplossing te kunnen brengen. De oorlog is voorbij, aldus spreker. Wat nu? Niet terug naar de vooroorlogse jaren, niet terug naar de economische chaos met zijn gemis aan bestaanszekerheid. De materialistische geest moet verdwijnen, de aanbidding van den Mammon voert tot ondergang. Om te komen tot een oplossing, die een vol komen ontwrichting als in de jaren '30 tot '39 voorkomt, vroeg spr. Hoe ontstaat zo'n crisis? Eenvoudig, omdat er meer wordt voortgebracht, dan de bevolking kan afnemen. De arbeidsproductiviteit neemt jaarlijks met 3 pet. toe, dat is in 15 jaar met de helft. Dat betekent dus een enorme stijging van de productie. Zal dit meerdere zijn weg vinden naar de bevolking, dan moet de koopkracht in gelijke mate stijgen of de arbeidstijd moet verkort worden. In een kapitalistische maatschappij blijft de koopkracht steeds achter bij productiestijging. In de jaren '23—,29 steeg de index van industriepro ducten van 100 tot 125, de loonindex van 100 tot 109. Als tweede vraag stelde spreker: Hoe verhinderen we het uitbreken van een crisis? De kapitalist moet leren met een meer bescheiden winst tevreden te zijn. De overheid moet controle oefenen, op dat er evenwicht kome tussen winst, prijzen en lonen. Mocht het weer een chaos worden, dan grijpt de mens misschien naar een zeer verfoeilijk middel, n.l. de dictatuur. Er kan echter ook economische gebondenheid komen met behoud van vrijheid van geest. Uitvoerig stond spr. stil bij dit vraagstuk en wees er onder meer op hoe ondernemers, die de zaak niet uit een nationaal gezichtspunt bekij ken, zullen trachten de door de overheid vastgestelde regels te ontduiken. Daarom is nodig een sterke regering, die weet wat ze wil en kan doorzetten tegen op positie. In autoritair geregeerde staten kan de oppositie licht worden gebroken men denke aan concentratiekampen en aan Siberië. In democratische landen dient een andere weg bewandeld. Daar zal men het doel kunnen bereiken met de grote ondernemingen te socialiseren. Al gehele socialisatie achtte spr. niet nood zakelijk, zelfs niet wenselijk (we moeten geen eenheidsmeubels, geen eenheids dit en geen eenheids dat) alleen de sleutel posities zijn nodig. Nederland volge in deze haar eigen roeping, oriëntere zich niet op Amerika, het land van geestelijke vrijheid en on gebondenheid op economisch terrein, en oriëntere zich evenmin op Rusland met z'n sterke gebondenheid op economisch gebied en z'n gemis aan geestelijke vrijheid. Nederland wil geen bijwagen van Amerika, noch van Rusland zijn, maar vare op eigen koers. Economische gebondenheid met behoud van vrijheid van geest zij ons doel. Ik hoop. aldus eindigde spr. zijn met de meeste aandacht gevolgde rede, ik hoop dat deze roepstem worde verstaan, dat allen de handen ineen zullen slaan om te komen tot een wereld, waarin vrede, welvaart en vrijheid heersen. Voor het door de accordeonvereniging „Crescendo" uit Alkmaar in De Rustende Jager gegeven concert was heel wat be langstelling. Het was een lust te luisteren naar dit clubje jongelui van beiderlei kunne, dat onder leiding van den heer A. .v d. Wolf met volle overgave musiceerde. Velen zullen wel eens met genoegen hebben geluisterd naar de muziek, die 's avonds over het stille water klinkt, als een varensgezel zijn harmonica, zijn in 1829 te Weenen uitgevonden schippers- klavier bespeelt, maar een concert door 35 jeugdige accordeonnisten was voor Bergen wel wat nieuws. En de kennis making was een heel prettigehet publiek genoot zichtbaar en overlaadde de jonge lui met bijvalsbetuigingen. Een pittige feestmars bracht al dadelijk de echte stem ming en het ging steeds crescendo. Het „Ahoi, ahoi" werd door het enthousiaste publiek uit volle borst meegezongen. Van plankenkoorts viel niets te bespeuren bij de jeugdige executantjeseen tien-en een dertienjarige speelden een solo, die een storm van applaus ontketende en ook een wat oudere leerling werd hartelijk toegejuicht. Met een geanimeerd bal werd de alles zins geslaagde avond besloten. A.s. Zondag 2.45 uur Er was veel belangstelling voor de door de afd. Bergen van de Ned. Vereniging van spiritisten „Harmonia" gehouden psychometrische seance in De Rustende Jager. De voorzitter sprak in zijn openings woord de hoop uit, dat de grote opkomst niet het gevolg zou zijn van sensatielust dezulken konden beter thuis blijven. De bedoeling van deze bijeenkomst was een tipje op te lichten van de sluier, waar mee voor velen het spiritisme nog is be dekt, dat geloof in een voortbestaan na de dood, dat geloof in een voortdurend contact met de geesten van hen, die van ons heengingen. De heer C. Boering gaf in deze seance verschillende boodschappen door van die geesten, boodschappen, die de mensen moesten strekken tot troost en steun, tot waarschuwing, tot voorlichting. Deze eerste bijeenkomst wekte bij velen belangstelling, een tipje van de sluier werd voor buitenstaanders opgelicht, lezingen zullen straks meer licht brengen. Het was Zondag een dag van tegen spoed voor B.S.V. Het tweede elftal moest met 07 het onderspit delven tegen de Hugo Boys en in de bekerwed strijd verloor het eerste elftal met 01 van U.S.V.U. De rust ging in met 0—0. Na hervatting van het spel duurde het nog geruime tijd voor de gasten het eerste en het enige doelpunt maakten. Ofschoon er fel ge streden werd en B.S.V. ook meermalen een goede kans had, kwam het einde met 01. B.S.V. stelde teleur; de spelers voldeden niet aan de eisen, die de heer G. Sougé, secretaris van de afd. Noord- holland van de N.V.B., indertijd in een causerie over voetbalsport meende te mo gen stellen. De doelverdediger, aldus den heer Sougé, die de voorkeur gaf aan echt Hollands spel, de doelverdediger, de man wiens zenuwen het meest op de proef worden gesteld, moet zich geheel op de bal kunnen concentreren, mag zich niet door mensen achter het doel laten afleiden. Hij is de aanvoerder van de achterhoede. Van de achterspelers wordt verwacht, dat ze tegen een duwtje kunnen, zich steeds weten te beheersen, zich snel kunnen be wegen en vlug een beslissing kunnen Voor de 2e helft van de 11e periode 1945, (14 t/m 27 Oct.) voor het noorden des lands. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Voor de week van 21 t/m 27 Oct. 744 745 746 747 748 749 Alle Bonkaaarten 511 250 gr. gort, yi. yurt, havermout, enz. 100 gr. vermicelli, puddingpoeder, enz. 200 gr. zout 100 gr. cacaopoeder 125 gr. jam 100 gr. gedroogde zuidvruchten Bonkaarten ABC 727 250 gr. peulvruchten Tabakskaarten Bon 02 1 rants. importsigaretten A B C D kaarten A 774 2 liter melk B C 774 372 liter melk D 774 6 liter melk ABCD 775 100 gr. vlees A B C D 776 1 kg. aardappelen ABC 777 2 kg. aardappelen B 778 1 kg. aardappelen Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 19 Oct. a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitz. van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 22 Oct. mag worden afgeleverd. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren Zelfverzorgers voor melk: ABCD774. Zelfverzorgers voor aardappelenABC D 776 A B C 777 B 778. Zelfverzorgers voor vlees: ABCD 775. nemen. De halfspelers moeten uithoudings vermogen hebben. Zij hebben toch het meeste werk te verzetten. Het klinkt haast ongelooflijk, maar bij een behoorlijke wed strijd lopen zij 13 a 14 km! En dan zij moeten kunnen ingooien. De spil moet zijn een steun voor de achterhoede, een steun voor de voorhoede. In het algemeen heeft hij de bal naar buiten te spelen om open spel te krijgen. Bij open spel moet men beschikken over snelle buitenspelers, die tevens goed hoekschoppen kunnen nemen. Op de binnenspelers rust weer een heel andere taakzij moeten den middenvoor, die snel, beweeglijk en schot- vast moet zijn, kansen geven en ook zelf kunnen schieten. En dan, omdat éénbenige spelers zoveel kansen onbenut laten, is het wenselijk ook met het andere been te oefenen. De eisen zijn niet gering, maar oefening baart kunst. Men doe zijn voordeel met deze wenken van den heer Sougé. Aan de paddenstoelenexcursie van de K.J.V.O. namen 25 leden deel. Het weer werkte bijzonder mee om de tocht te doen slagen. Buitengewoon aardige vonds ten werden gedaan. Zo werden 2 prachtige exemplaren van de Scherpe Stekelzwam ont dekt door een van de jongere zoekers, die altijd wat dichter met de neus op de grond lopen dan ouderen. Deze Hydnum imbricatum komt volgens Coel en van der Lek voor op het diluvium. Enige dagen eerder werd de Oorlepelzwam (Hydnum auriscalpium) gevonden. Dit zwammetje is zo genoemd naar een zilveren lepeltje van dezelfde vorm, waarmee de adellijke dames vroeger hun oren uithaal den Dit oorlepelzwammetje groeit op een dennekegeltje. Opk op een dennekegel groeit de My- cena Seynii, de Kegelmycena, die in heel Europa zeldzaam is, maar op plaatsen, waar de zee-den (met grote naalden en grote kegels) groeit, vaker wordt gevonden. Ook deze werd (door een goede zoeker opgespoord.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1