HEEFT U BROODBONNEN? 216 P. J. BORST. SPECULAAS J. ELEMA Verenigde Harger en Pettemer- polder te SchoorL Aagtdorperpolder te SchoorL BLuuiU BwcijdUiqsfeest ó&vbdotf* B.lck.rü J. BUISMAN „HET WITTE KRUIS" Uaddijk dank. SPITTER Wij ontvingen een grote zending Op iedere hele broodbon, ontvangt U 6 ons biscuits Beleefd aanbevelend, Ruïnelaan 4, Telefoon 2585. TER RUILING aangeboden - VERKRIJGBAAR Nog steeds kunnen wij alle soorten HUIDEN vakkundig prepareren. Billijk tarief Nesdijk 11, Bergen. hervat zijn spreekuur te SCHOORL op Dinsdag en Vrijdag van 6.307.30 uur n.m. in café SCHUIJT Vanaf heden weder telefonisch aangesloten onder no. P. MEIJER Loodgieter Sanitair en Electra Heereweg C 42 Schoorl Club van Oud- legalen Afd. SCHOORL Ledenvergadei ring Aan eigenaren en pachters van in bovengenoemde Polder gelegen gronden, wordt bekend gemaakt, dat het heinen der sloten door hun zelf zal behoren te geschieden. Geruchten omtrent het doen verrichten dezer werkzaamheden door de Ned. Heide maatschappij zijn ongegrond, omrede het uitdiepen van door de inundatie dicht ge raakte sloten pas over enige tijd een aanvang zal nemen. Men zorge dus voor 2 November hiermee gereed te zijn. Het Bestuur van de Verenigde Harger en Pettemerpolder, W. KROON, Voorzitter. C. DUIN Wz„ Secretaris. Het Bestuur van de Aagtdorperpolder maakt bekend, dat bij haar verzoeken zijn ingediend om gronden onder de bemaling van bovengenoemde Polder te mogen brengen. Indien meer eigenaren van gronden hiertoe zouden willen besluiten, dan bestaat hiervoor de gelegenheid zich schriftelijk aan te melden bij bovengenoemd Bestuur vóór 23 October as.; na die datum worden voorlopig geen verzoeken meer aange nomen. Het Bestuur van de Aagtdorperpolder, C. M. WINDER, Voorzitter. C. DUIN Wz., Secretaris. ONDERTROUWD; T. VAN DER WEERD en E. T. H. MUNK Ede, Parkweg 33, Bergen, Doorntjes 62, 17 October 1945. DANKBETUIGING. ARIE DE GEUS en NELLIE HBNNEMAN betuigen hiermede hun hartelijke dank, ook namens wederzijdse familie, voor de vele blijken van belangstelling, onder vonden bij hun huwelijk. BERGEN, October 1945. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, buren en kennissen, voor de belangstelling, ontvangen bij de geboorte van onzen zoon. J. SIEKMAN C. E. SIEKMAN-STENNEBERG Schoorl, October 1945 voor de overstelpend vele bewijzen van belangstelling, die ik mocht ontvangen van buren, kennissen en vrienden, bij de heropening van mijn kapsalon. A. KOK-STEEN Schoorl, October 1945. Met deze betuigen wij onze hartelijke dank aan de organisatoren, die in een paar dagen tijd alles zo voortreffelijk voorbereid hebben, voor de prachtige feestavond die ons geboden is. De Oostdorpbewoners. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze oprechte dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve Vader GERARDUS WITTE In het bijzonder aan H. H. Geestelijken, Dr. Poot, Zr. v. Engeland, Directeur v. h, Postkantoor, het personeel der P.T.T. en allen die blijk gaven van belangstelling. FAM. WITTE. De Heer en Mevrouw DUIN-BEEREPOOT betuigen, mede namens wederzijdse familie, hun hartelijke dank voor de vele' blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Bergen, 16 October 1945. Loudelsweg 115, Huize Sonja. De feestcommissie Laanweg en omgeving verzoekt 2 personen zich voor kascontrole te willen melden bij A. Nieuwland, Slotlaan C 225. HET BESTUUR. Gevraagd NETTE HULP in de huis houding voor d. of dag en n. C. van de Pol, 't Woud, Heereweg 85, Bergen. Gevraagd net MEISJE voor de ochtend uren of WERKSTER voor 2 dagen per week. Wijminga, Eikenlaan 14, Bergen. Gevraagd net MEISJE voor dag of d. en n. Mevr. van de Bremen, Kruisweg 20, Bergen. Mevr. van Lonkhuyzen, Jan Tooropweg 9, Bergen, vraagt een net MEISJE 's morgens van 8—12. Gevraagd: VERSTELNAAISTER, ook voor stopwerk. Mevr. Koeman, Wiertdijkje 12, Bergen. MEISJE gevraagd voor winkel, genegen enig huiswerk te verrichten, boven 20 j. Werkmeisje aanwezig. T. van Diepen, Stationstraat 5, Bergen. Gevraagd een net MEISJE voor dag en nacht. Mevr. Rossemöller, Eeuwigelaan 14, Bergen. Gevraagd een flink MEISJE voor de dag. Guichelaar, Breelaan 68. Bergen. Gevraagd MEISJE voor winkel en huishouding. J. Smit Jr., Ruïnelaan 11Bergen. Wij vragen een fa. A. Kofman Zn. Russenweg 18, Bergen Met ingang van 1 Nov. a s. gevraagd een PERSOON voor het stoken van de Centr. Verwarming en het Schoonhouden der lokalen van de R.K. School te Catrijp. Inlichtingen te bekomen bij het Hoofd der School. Waar niet vertegenwoordigd, kunnen thans nog ACTIEVE AGENTEN geplaatst worden voor de verkoop van tuin-, bloem en landbouwzaden. Flinke bijverdienste. CENTRAAL ZAADBUREAU Fa. A. VAN DER WAL, HOOGEVEEN DE BERGER SCHOOLVERENIGING vraagt voor zo spoedig mogelijk IEMAND voor toezicht tijdens het overblijven van 122 uur. Aanmeldingen bij Mejuffrouw G. J. Scholten, Vinkenbaan 2, Bergen. Te huur gevraagd: GROTE VILLA of PENSION, geschikt voor Rusthuis, door ervaren verpleegster. Brieven no, 45, Bureau van dit blad te Schoorl. GevraagdKAMERS met gebruik van keuken, door jongelui, die wensen te trou wen in Bergen. Br. aan J. Muis, Houtweg 23, Alkmaar. Gem. ZIT- en SLAAPKAMER, met gebruik van keuken gevraagd, liefst centr. dorp. J. Ruyter, Hoflaan 2, Bergen. Te koop gevraagd: een paar VOETBAL SCHOENEN, m. 41 of 42. Ploeger, Waldeck Pyrmontlaan 3, Bergen. Gevraagdflinke stuit KOEMEST C. H. Kruisman, C 265. Schoorl. RUILENeen pr. sch. m. 24 voor m. 28 en m. 34 voor 30, tevens een pr. klompen sch. m. 33 voor klompen sch. m. 36 v. schoenen mag ook. P. Meijer, Oosterdijk 22, Zijweg Kogendijk, Bergen. Gegadigden voor een perceel WEILAND, gelegen in de Hargerpolder, ten westen van de tankgracht, toebehoorende aan het Maatschappelijk Hulpbetoon, alhier, wor den verzocht zich schriftelijk aan te melden, vóór 25 October a.s. bij den Secretaris- Penningmeester van genoemde instelling. Namens het bestuur, F. GUTKER, secr.-penn. 1 pr. blauw suède schoentjes m. V4 hak, maat 37, 1 pr. br. lederen dam.schoenen m. hak, m. 37, 1 pr. kinderschoen, m. 35, alles in zeer goede staat, voor dames sportschoen. m, 36 of 37 en jongenssch. m. 36, moeten in zeer goede staat zijn. Adr. te bevr. Boekh. Oldenburg, Schoorl. VIOOL, MANDOLINE of GUIT AAR te koop gevraagd. Brieven no. 50 Bureau van dit blad te Schoorl. Te koop: TELEFUNKEN RADIO- TOESTEL voor contant geld. Br. lett. N, De Haan's boekhankel. Bergen. TE HUUR: een kamer, geschikt als atelier te gebruiken. Br. lett. L De Haan's boekhandel, Bergen. Gevraagd door juffr. gem. of ongemeub. KAMER met stookgel. te Bergen. Br. lett. M, De Haan's boekhandel Bergen. IN RUIL gevraagd voor z.g.a.n. Blouse dames ondergoed. Klompen m. 42, voor 1 m. kleiner. Grote VUURDUVEL te koop. Jan Oldenburglaan 30, Bergen. Ruilen GROTE KOFFER MET IJZER BESLAG, voor laag kastje. Jan Olden burglaan 3a, Bergen. Te koop een BESTE JEKKE te bevr. Russenweg 8s, Bergen, Terug te bekomen tegen 4'^ maand kostgeld een PINK. Tevens 4 BIGGEN te koop bij J. N. de Koning, Bergen. WIE WIL voor ons een kleine WAS doen. Adres Wegener, Burg. Peecklaan C 248, Schoorl. Jonge VRUCHTBOMEN te koop, Notweg 17, Bergen. Voor de verkoop van DAMES- EN KINDERGOEDEREN VAN VOLKSHERSTEL zijn wij vanaf heden 2 dagen per week geopend, n.l. Dinsdags en Woensdags. Aanbevelend, A. SCHOORL, Dam weg E 41, Schoorldam. VANAF HEDEN (op inlevering) Molenstraat 14, Telefoon 2460 Jan Oldenburglaan 6, Telefoon 2018 TANDARTS Vanaf heden wederom telefonisch aangesloten ONDER No. 405 N. J. Venneker, „HET KAPPERSHUIS", Groet De bovengenoemde club brengt oud- illegale werkers ter kennis, dat deze club nog steeds het beste beoogt voor het algehele welzijn van het volk. Gezien het feit dat de illegale werkers onder leiding van Mevr. Tengbergen, de heer Tengbergen Sr. voorzitter hebben gemaakt van de Commissie Zuivering Gemeentepersoneel, Voorzitter Nederlands Volks-Herstel en tevens als Wethouder van de gemeente hebben aangewezen; verklaart zij, dat de heer Tengbergen nimmer illegale werken heeft verricht, dat hij diensten heeft verricht ten gunste van de Duitse Weermacht en dat Burge meester Lovink bekend heeft, dat de heer Tengbergen niet op de juiste plaats zit. Daarom adviseert zijsluit aan bij bovengenoemde club. Tijd. Bur. P. GOOTJES Heereweg 25, Tel. 2675, Bergen De Noordh. Vereniging op Woensdag 24 October a.s., 's avonds 8 uur, in het lokaal van den Heer P. Slijkerman te Catrijp. Agenda 1. Opening. 2. Notulen en mededelingen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bestuursverkiezing (Aftredend het ge hele bestuur, allen herkiesbaar). 5. Mededelingen betreffende Huisverzor ging- 6. Voorstel bestuur: verhoging vergoeding magazijnmeester. 7. Rondvraag en sluiting. Het Bestuur, H. HERINGA, Voorzitter. W. BANT, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 3