WEEKBLAD Officiële Bonnenlijst VRIJDAG 26 OCTOBER 1945 22c JAARGANG No. 12 ALLES IN 'T GEWEER TOT BEHOUD VAN MOOI BERGEN BERTUS MARTIN VERTELT. BUURTFEEST STATIONSTRAAT EN OMGEVING. KERKCONCERT KLAAS BAKKER. KUNST NA ARBEID. DE MASKERSPELERS. DE WICHELROEDE. De> DuinvtveeU" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, „Ik heb het lief, mijn dorpje kleen Daar aan der duinenrand dichtte Mevouw van Reenen- Völter in dertijd. „Ik heb het lief het bos zo wijd. De mooie Sparrenlaan, Waar eik en dennen zijd aan zijd. Naast hoge beuken staan. Waar nachtegaal en merel zingt, In het jonge kreupelhout, Waar 't lief gekweel der lijster klinkt, Zijn nest de reiger bouwt." Deze woorden vertolken wel de gevoelens van alle Bergenaren. Met lede ogen zullen de bewoners en de natuurliefhebbers het hebben aangezien, hoe hier de laatste jaren is huisgehouden, en te verwonderen valt het niet, dat er thans wordt uitge zien naar maatregelen om verdere ver nieling te voorkomen. Het gemeentebestuur heeft zich daar toe verzekerd van de steun der V.V.V., de vereniging „Ons Bergen" e.a. en doet een beroep op allen, die het wel menen met ons schone Bergen, opdat dit door zijn natuurschoon een der meest gezochte vacantieoorden, dit ook in de toekomst blijve. Onze plaatsgenoot Bertus Martin ver telde dezer dagen op een bijeenkomst in Café „Hilbrand" van zijn wederwaardig heden tijdens de oorlog. B. M. werkte in de artillerieinrichting aan de Hembrug, waar reeds in Juni 1940 een verzetsgroep ontstond. Hij belastte zich met de verzending van achterover gedrukte handgranaten en pistolen naar Alkmaar. Een jaar later zouden zijn broer, Jan en Gerrit Briefjes dit overnemen met de eerste houtgasgeneratormotor. Pech, verraad en een fout zouden hen later in moeilijkheden- brengen en Jan het leven kosten. In Februari 1942 vervoerden zij een 80 handgranaten en munitie naar Alkmaar, voor doorzending naar den Helder. In den Helder was het toen juist onveilig en in Alkmaar weigerde men de zending, zodat de jongens alles mee naar Bergen namen in de schuur van Br. Op een goede of liever kwade dag pikte Jan uit de smidswerkplaats een pistool van een Duitser en bracht dit ook bij de voorraad in de schuur. Het pistool werd al gauw vermist en Van der Kooy hield Jan twee dagen vast. Bij gebrek aan be wijs werd hij weer vrijgelaten; men had n.l. niet in de schuur gekeken want, zo redeneerde men, er waren geen verse sporen in de sneeuw. Gerrit wilde alles uit de schuur weg hebben en zo werd het gebracht naar het Schapenlaantje, een meter sneeuw er op. Met de dooi zouden ze wel verder zien. Het zou echter anders komen. De verrader sliep niet en een lange lijdens weg begon. De jongens werden getrans porteerd naar Alkmaar, op 16 Februari naar de Euterpestraat, na een zwaar verhoor naar de Amstelveenseweg en 3 maanden later naar Utrecht. Gerrit kreeg 1 jaar, Jan, Bertus en de K. werden ter dood veroordeeld. Met z'n drieën in één cel wachtten ze het resultaat van hun verzoek om gratie af. 24 Juni '43 werd Jan uit de cel gehaald. Een laatste afscheid, 25 Juni werd hij te Overveen gefusileerd. Bertus kreeg levenslang. Hij ging op transport naar Duitsland, naar Kleef, naar Remscheid in het tuchthuis, waar hij een zwart pak kreeg met gele strepen. Van 6—12 en van 12.30—6.30 moest hij dames tassen maken. Daarna werd hij weer in de cel gebracht. Het eten was slecht. Later werkte hij bij de machinebankwerkers. Nauwkeurig hoorde hij de berichtenin zijn cel onder de vloer had hij een kristalontvangertje. De gevangenis op een 800 m. hoge berg gaf een mooi zicht op het bombar deren der steden. Na de invasie in Frankrijk werden 500 gevangenen in September in een kelder in Hameln gebracht. In October gingen ze naar Breslau. Daar vonden ze een hele voorraad soep. Bertus bracht het in een paar uur tot 5 liter, een Pool tot 11 liter. O, die honger en koude. Een 80 honden liepen geregeld om de gevangenis heen wee de vluchteling. De toestand werd verschrikkelijk, 70 a 80 mensen stierven er per dag. De dag der bevrijding was geweldig. 3000 gevangenen waren er overgebleven. Met de sleutels kwamen ze in de voorraadkamers. Alle rauwe zuurkool en groente verdween in een minimum van tijd; twee stierven van deze rauwkost. Dan de weg terug, naar huis, naar het leven. Het ging gedeeltelijk per fiets, ge deeltelijk per auto en van midden Duits land per vliegtuig naar Eindhoven. Van daar naar Bergen, waarmaar de grootse ontvangst, die Berus daar door vrienden en bekenden werd bereid, is onze lezers bekend. Op Woensdag 17 Oct. vond in het Oranje - Hotel plaats een vergadering van bovenstaande buurtfeestcommissie, teneinde verdere besprekingen te voeren omtrent een nog te houden buurtfeest, welk feest door de geldsanering was op geschort geworden. De voorzitter, de heer P. J. de Haan, wees er in zijn openingswoord op, dat de berichten uit Nederlands Indie wel zeer somber zijngrote kolommen rouw advertenties verschijnen in de bladen, enige dorpsgenoten ontvingen reeds doods tijding van verwanten en spr. vraagt het gevoelen van de vergadering of er onder deze omstandigheden nu nog een buurt feest moet worden gevierd. Na enige discussies hieromtrent, waarbij het noodzakelijk uitstel werd betreurd, werd besloten, geen bevrijdingsfeest voor de buurtschap Stationstraat en omgeving te organiseren. Zondag 4 November zal de organist Klaas Bakker met medewerking van de sopraan-zangeres Nelly Schulze een concert geven in de Ruïnekerk. Deze Wormerveerse organist-pianist onderscheidde zich reeds in zijn studietijd aan het Amsterdamse conservatorium en verwierf indertijd voor een internationale jury in het concert gebouw te Amsterdam de prijs van uit nemendheid voor piano. De jeugdige sopraan-zangeres, die hier nog weinig bekend is, trad op andere plaatsen reeds met succes op, o.a. op een afscheids- soiree van den Admiraal van de Engelse vloot op 6 September in Den Haag. Het veelbelovende programma vermeldt o.m. werken van Handel, Mozart en César Frank en zal worden besloten met een improvisatie van den organist over Neder landse volksliederen. Men zie verder de in dit nummer voorkomende advertentie. „Kunst na arbeid" gaf Donderdag avond in „De Rustende Jager" haar tweede uitvoering in dit seizoen. Ditmaal werd „De Ridder van de Kouseband voor het voetlicht gebracht. Reeds lang voor het doek open ging heerste er een vrolijke stemming in de overvolle zaal, dank zij The Swing Syncopaters. De klucht van Henk Bakker werd door de spelers op uitnemende wijze vertolkt en viel, getuige het vaak tot een ovatie aangroeiende applaus, buitengewoon in de smaak van het publiek. De inhoud? Een jong vrouwtje, dat verlangend uitziet naar de thuiskomst van haar echtvriend, ontvangt per post een rose kouseband, met begeleidend schrijven, dat deze was gevonden op de kamer, waar mevrouw met meneer had gelogeerd Mevrouw was niet de deur uitgeweest, meneer was op reis naar Berlijn, schoonmama trekt haar conclusies en zorgt wel, dat hij thuis niet met open armen wordt ontvangen. Het bewijs van zijn „ontuchtig leven" wordt hem daar voor de voeten geworpen. Leiden is in last. De hulp van een detective wordt in geroepen, een loodgieter treedt op als tweede speurder. De zaak wordt al duis terder. Er komen meer kousebanden ten tonele, meer kousebandenslachtoffers. Zelfs het dienstmeisje is er mee getooidgekauft im Warenhaus, heet 't eerst, bekommen von Hernn Johnsonbekent zij later. Na heel wat verrassingen, heel wat dolle scènes, vaak op het kantje af, maar waarom men toch moet lachen of men wil of niet. komt eindelijk de ontknoping, het einde van de kousebanden-epidemie: de chantagebende wordt ontmaskerd. Een gezellig bal onder leiding van J. Otten, bracht de verhitte gemoederen weer tot rust. In aansluiting op ons vorig bericht kunnen wij thans mededelen, dat de eerste uitvoering van de Maskerspelers is vast gesteld op 8 November a.s. Voor deze uitvoering wordt ingestudeerd het geestige blijspel „Geld speelt geen rol." Het ligt in de bedoeling van het be stuur om dezer dagen aan de vroegere donateurs de donateurskaarten te doen aanbieden in het vertrouwen, dat deze zullen worden voldaan. De minimum-donatie is vastgesteld op f 7.50, dit in verband met de tijdsom standigheden, en geeft recht op 3 maal 2 plaatsbewijzen, rechten inbegrepen. Eventuele nieuwe donateurs kunnen zich opgeven aan het secretariaat Meer weg 17 of bij den penningmeester, de Heer C. Meyer, Hoflaan 8. Het kapwerk voor de uitvoeringen zal als voorheen wederom worden verzorgd door de Fa. D. H. Michels te Amsterdam, terwijl de firma Serné te Amsterdam voor de costuums zorg draagt. De Maskerspelers zullen weer alles in het werk stellen om hun toneelavonden tot de gezellige goed verzorgde avonden te maken. De voorzitter van de Ned. Ver. tot bestudering van het wichelroede-vraag stuk hield Vrijdagavond in De Rustende Jager een lezing over de Wichelroede. De heer Tengbergen begon met er op te wijzen, dat de belangstelling, ondanks vele verdachtmakingen, groeiende is. Enkelen mogen spreken van onzin,humbug, boerenbedrog, anderen, waaronder weten schappelijk hoogstaanden, bestuderen het vraagstuk met ernst. Spr. deed hier en daar een greep uit de omvangrijke literatuur over dit onderwerp. Reeds eeuwen terug kregen de roedelopers, roedekunste naars, roedegangers, waterzoekers of hoe ze ook verder genoemd mochten worden, wonderlijke resultaten met hun wichel roeden en pendels. Een verklaring? Een psychische stroming schakelt het vraag stuk in bij de occulte wetenschappen, een physische stroming houdt zich bezig met de vraag of het uitslaan van de roede een gevolg kan zijn van aardstralen. Er is n.l. opgemerkt, dat op sommige plaat sen alle planten een kwijnend bestaan lijden, en ook dier en mens zich onbehaaglijk voelen op sommige plekken enboven zo n gedeelte kreeg de roedeloper een uitslag. Intussen heeft men nog geen be wijzen voor het bestaan van de vermeende aardstralen. Gewezen werd verder op andere eigen aardige verschijnsels. Boven een water ader slaat de roede uit, niet boven zee of meer. Geperst door nauwe openingen wordt het water electrisch geladen. Speelt Voor de le helft van de 12e periode 1945. Elk der volgende bonnen van alle bonkaarten 512 geven voor het tijdvak van 28 Oct. tot 10 Nov. 1945 recht op het kopen van Bonkaarten KA KB KC 512 100 101 102 103 104 105 106 800 gr. brood 107 200 gram bloem 108 125 gr. biscuits 109 400 gr. suiker 110 200 gr. koffie 111 125 gr. boter 112 250 gr. margarine 113 100 gr. vet 114 200 gr. kaas 115 150 gr. vlees 116 117 2 kg. aardappelen B01 02 400 gr. brood B03 C03 1 ei B04 1 kg. aardappelen A05 2 liter melk B05 C05 3V2 liter melk Bonkaarten KD KE 512 200 201 800 gr. brood 202 200 gr. bloem 203 250 gr. rijst of kindermeel 204 125 gr. biscuits 205 500 gr. suiker 206 250 gr. boter 207 125 gr. margarine 208 200 gr. kaas 209 1 ei 210 6 liter melk 211 150 gr. vlees 212 1 kg. aardappelen D01 02 400 gr. brood E01 250 gr. rijst of kindermeel De Tabakskaart Q 413 Bon no. 03 2 rantsoenen tabaks artikelen. (geen importcigaretten) De bonnen voor vlees, melk en aard appelen zijn geldig t.m. Zaterdag 3 Nov. Zoals uit bovenstaande lijst blijkt, ont vangen personen van 4 jaar en ouder 4 kg. aardapp. per week inplaats van 3 kg. Dit zal gedurende enige wekén achtereen plaats vinden. De extra-hoeveelheid van 1 kg. is bestemd om een voorraad te vormen, daar het niet mogelijk zal zijn het aardappel-rantsoen gedurende de ge hele winter op 3 kg. te handhaven. Men houde hiermede dus rekening en beware iedere week 1 kg. aardappelen. Op de bonnen 114 en 208 zal in het westen des lands 100 gr. Am. kaas en 100 gr. Holl. kaas worden geleverd; in het oosten des lands zal uitsluitend 200 gr. Holl. kaas verkrijgbaar zijn. De Holl. kaas zal voor de helft in volvet of 40 °/q kaas en voor de helft in magere of 20 kaas worden geleverd. De eieren op de bonnen B 03, C 03 en 209 zijn verkrijgbaar bij een handelaar, die eieren op rantsoenbonnen voor zieken pleegt te verkopen. Op de broodbonnen kan men Eng. biscuits betrekken voorzover de detaillist of bakker nog voorraad heeft. Op een bon, welke recht geeft op 400 gr. brood is voortaan 400 gr. Eng. biscuits verkrijg baar. Voor de week van 4 t.m. 10 Nov. a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor vlees, melk, aardapp., bloem, zout, jam, peulvruchten en huish.zeep. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 26 Oct. a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitz. van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 29 Oct. mag worden afgeleverd. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inlever^p Zelfverzorgers voor graanKA KB KC 100 101 102 103 104 105 106 KB 01 02 KD KE 200 201 KD 01 02. Zelfverzorgers voor vleesK A B C 115 K DE211. Zelfverzorgers voor melkK A B C 05 K DE 210. Zelfverzorgers voor aardappelen K ABC 116 117 KB 04 K D E 212

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1