WEEKBLAD VRIJDAG 2 NOVEMBER 1945 22c JAARGANG No. 13 ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. BERGEN EEN PRAATJE OVER DE STERREN. IN 'T GOUDEN HAANTJE. Competitie wedstrijd Berdos I - Egmondia I Aanvang 2l/2 uur HET BERGER BOS OVERHEIDSPERSONEEL. CULTURELE FILMS VOOR DE JEUGD. EEN JUBILEUM. DE MASKERSPELERS. SINT MAARTEN 11 NOVEMBER. TELEPATHIE GLASINZAMELING M.U.L.O.-SCHOOL. BLOEMEN TOLK VAN ONZE DANKBAARHEID. HOE STAAT HET MET ONZE JEUGD? RECTIFICATIE. BERDOS-NIEUWS. De> VuutvtceeU" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te.Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1, Sterren, wat zijt gij, wat doet gij? Waarom daar telken avond weergekeerd? (Vosmaer.) De Heer H. W. de Koning, leraar wis- en natuurkunde, hield Dinsdagavond in het Dorpshuis een „Praatje over sterren". De vele aanwezigen gaven gaarne gevolg aan de uitnodiging van dezen deskundigen gids om voor enkele uurtjes dit aarcjse tranendal te verlaten en hem te volgen op een reisje door de hemelruimte. De tocht werd aangevangen bij totale zons verduistering. Geen nood, de gids wist de weg en vestigde de aandacht van z'n gezelschap op de mooie lichtkrans of corona en de protuburanties, de vlammen, die rondom uitsloegen. Iets nieuws was voor de kijkers ook het korrelig zonopper- vlak, de granulatie en de zonnevlekken. Vervolgens werd aller blik getrokken door zijn sateliet, de maan, deze steen klomp met zijn zeeën (ofschoon er geen druppel water te bekennen is), zijn kraters. Dan trokken de planeten aan het oog voorbij, deze, tussen de sterren door wandelende dwaalsterren. Na de binnen planeten Mercurius en Venus, kwamen de buitenplaneten Mars met zijn twee manen, Jupiter, Saturnus met zijn dubbele ring, Uranus en Neptunus. Of de Mars bewoners het reisgezelschap hebben op gemerkt Ook andere zwervers door het lucht ruim werden ontmoet n.l. kometen. „Wat een komeet is, heeft nog geen wijze ons verklaard," zegt de Génestet in Weten schap en Oppervlakkigheid, „Men zoekt en vorst tot heden. Maar Piet zegt: Dat weet ik, een star is het met een staart." De staart is altijd van de zon afgekeerd. Zijn het gassen, door stralings druk van de zon afgekeerd? Meteoren in allerlei grootte, bestaande uit verschillen de metalen, suisden het gezelschap voor bij zonder ongelukken te veroorzaken. Verder ging het door het luchtruim en overal doemden weer gehiemzinnigheden op, nevels, ringnevels, sterrenhopen enz. enz. De reis werd pas beëindigd, toen het laatste plaatje op het doek geprojec teerd was. De heer Kettenborg was wel de tolk der aanwezigen, toen hij den Heer De Koning hartelijk dank zei voor zijn ge leide en zijn jeugdige helpster voor het vele interessante, dat zij op het witte doek had getoverd. De arbeiderstoneelvereniging „Bergen" trad Donderdagavond voor de eerste maal na de bevrijding weer voor 't voet licht. De voorzitter sprak er zijn grote voldoening over uit. dat de zaal van de Rustende Jager te klein bleek om alle donateurs een plaatsje te verschaffen. Opgevoerd werd een klucht in 3 be drijven door Otto Harting, getiteld: „In het gouden haantje." In het midden van alle menselijkedrama's stond van oudsher de vrouw, aldus Jor- daan in een filmpraatje. Om haar spelen zich, nu als in het begin der tijden, de conflicten af, die het leven kleur, spanning en romantiek verlenen. Ijverzucht, liefde, haat, wraakzucht, zelfopoffering, geestdrift, bezieling, hartstocht, wanhoophet hele register van min of meer heftige zielstoestanden wordt door haar beheerst. In deze klucht bezwijken drie heren van de schepping, drie notabelen van een klein plaatsje, de burgemeester, de wet houder en een leraar, voor de verleiding om eens een kijkje te nemen in een pas geopend cafémet damesbediening. Het is nu een Roosje, die deze drie oude Adams verleidt. Het bezoek eindigt met een formele kloppartij. Door een samen loop van omstandigheden lekt er iets uit van dit nachtelijke kabaal en nu is Leiden in last. De drie helden wringen zich in duizend bochten om alles geheim te houden voor hun egaas. Maar dit moesten geen echte Eva's dochters zijn om niet alles in het werk te stellen om achter het ge heim te komen. De oude zondaren zitten er mee; berouw komt na de zonde. De gekste situaties volgen en door het op treden van twee huwelijkscandidaten (de wethouder heeft twee dochters) ontstaan de dolste verwikkelingen. Dit alles houdt het publiek drie bedrijven lang in spanning, totdat eindelijk het slot komt: natuurlijk twee gelukkige paartjes en een paar pantoffelhelden, die van plan zijn het juk af te schudden. Het publiek heeft hartelijk gelachen om alles, wat zich daar afspeelde in het huis van wethouder Bollman en was de ganse avond gul met z'n applaus. A.T.V. kan terugzien op een welgeslaagde avond. Jammer, dat in het laatste bedrijf het stuk zakte, het vereiste levendige tempo daalde. De Sonny Band had deze dag het eerste en het laatste woord. Op uitnodiging van den wnd. burgemees ter van Bergen Nh., kwamen met het dagelijks bestuur der gemeente, het bestuur van V.V.V. en „Ons Bergen", een dertig tal inwoners der gemeente ten Raadhuize bijeen om maatregelen te beramen tot bescherming van het bos. De vergadering was eenparig van oordeel, dat nu er weer gas en petroleum wordt verstrekt, voldoende voor huishoudelijke' doeleinden en twee eenheden brandstof voor verwarming, er geen ogenblikkelijke nood is en er dus straf opgetreden kan en moet worden tegen verdere houtroof. Ook de Vereniging tot behoud van na tuurmonumenten had daar reeds op aan gedrongen. Van gemeentewege zullen enige bos wachters worden aangesteld voor ^fiet houden van toezicht, daarin bijgestaan door de ter vergadering aanwezige burgers, aan wie daartoe een machtiging werd uitgereikt door den burgemeester. Bij de rechtbank te Alkmaar wordt op scherpe maatregelen aangedrongen tegen overtreding van de wet in deze. Verwacht mag worden, dat de bevolking het belang van een en ander zal inzien en zoveel mogelijk wil helpen om het bos voor ondergang te behoeden. Ook de ter vergadering aanwezige plaatselijke com mandant der politie zegde alle medewer king toe. In een Zaterdagavond in het Dorps huis gehouden openbare vergadering voor personeel in dienst van rijk, provincie, gemeente, waterschap, polder, zette de voorzitter van de afd. Alkmaar van de Nederlandse bond van personeel in over heidsdienst uiteen, dat organisatie nuttig en nodig is. Bij het voeren van acties is samenwerking van alle krachten on ontbeerlijk, versnippering werkt funest. Een machtige organisatie vindt overal gehoor, heeft meer^tans op succes dan de enkeling. De heer F. Greve lichtte dit met tal van voorbeelden toe. Door toe treding tot de bond van overheidspersoneel (aanmelding kan geschieden bij den Heer C. J. Sijpheer te Bergen) verzekert men zich van de steun van het N.V.V. (het Ned. Verbond van Vakverenigingen), dat nauw samenwerkt met de confessionele vakcentrales, het R.K.W.V. (R.K. Werk liedenverbond) en het C.N.V. (Christelijk Nationaal Vakverbond). Bij de discussies passeerden verschillende zaken de revueherziening van de lonen, kindertoeslag, positie van arbeidscontrac tanten, uitreiking van vaste aanstellingen aan arbeidscontractanten enz. Duidelijk bleek, dat ook Bergen nog geen dorado is voor alle overheidspersoneel, dat ook hier nog wensen op vervulling wachten. De voorstellingen, die de K.J.V.O. voor de schoolgaande jeugd en voor leden en volwassenen organiseerde, zijn een succes geweestin totaal werden de films gedraaid voor 690 bezoekers. De Win terfilm. Wilde Paarden en Klompenfilm waren zowel didactisch als uit een oogpunt van filmkunst uitstekend. Met de scholen zal worden overlegd op welke uren het bezoek het beste plaats kan vinden. De bedoeling is op Vrijdag 16 en Zaterdag 17 November weer enige voor stellingen te geven. Op 7 November a.s. zal de heer C. Kooij de dag herdenken, waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad bij den heer C. v.d. Pol te 't Woud. Het zal den jubilaris, die zijn werkzaam heden steeds in trouwe plichtsvervulling heeft verricht, die dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Wij herinneren hierdoor nog eens aan de uitvoering van „De Maskerspelers'' op Donderdag 8 dezer. De avonden van bovengenoemde ver eniging kenmerkten zich vroeger steeds door gezellige sfeer, waren goed verzorgd en een welkome afleiding in het winter seizoen. Wij twijfelen er niet aan of deze tradities zullen in de toekomst wederom worden voortgezet. Zij, die zich nog niet als donateur(trice) lieten inschrijven kunnen wij een bezoek aan de toneelavond op 8 dezer aanbevelen. De vereniging „Ons Bergen," die gaarne de oude traditie van het Sint Maarten feest op 11 November in ere wil helpen houden, heeft besloten enige prijzen ter beschikking te stellen voor: de mooist uitgeholde en bewerkte biet, kalabas, raap of iets van die aard (geen lampion). Jongens en meisjes, die voor deze prijzen in aanmerking wensen te komen, dienen op 11 November om 7 uur 's avonds aanwezig te zijn bij de lindeboom. Prijzen worden geëtaleerd bij den heer M. A. Hopman, Dorpsstraat 14. Zoals uit een advertentie in dit nummer blijkt, is de Bergense telepaath Prof. Remidol, voornemens om op Dinsdag 6 Nov. a.s. een interessante avond te houden in „De Rustende Jager", waar hij voor het eerst in het openbaar zal experimenteren. Lag 'het oorspronkelijk in de bedoeling niet voor Januari op te treden als zodanig, thans heeft Prof. Remidol aan de vele verzoeken geen weerstand kunnen bieden en dus wacht voor belangstellenden een zeer zeker interessante avond. Op onze vraag om glas is buitengewoon prettig gereageerddoor de hulp van vele ingezetenen is het mogelijk geworden, alle lokalen en gangen, behalve het gym nastieklokaal, glasdicht te maken. Op 15 October kon de school na zes jaar ver banning weer betrokken worden. Onze hartelijke dank aan allen, die hebben meegewerkt om ons plan te doen slagen. Een extra woord van hulde aan den heer Arkenbout, die zo'n groot aandeel had in de glasvoorziening Het personeel van de Mulo-school. De door het Comité „Bloemen Tolk" van onze Dankbaarheid gehouden collecte heeft opgebracht een bedrag van f 1581,90. Van verschillende zijden wordt dit onderwerp besproken. Vele organisaties houden zich bezig met de vraag wat er met onze hedendaagse jeugd gebeuren moet, hoe de ontredderde gedachten, be geerten en daden beteugeld kunnen worden. Want hoe verschillend men ook over de oplossing daarvan denkt, over één zaak zijn zij het eens, de jeugd is ontspoord en moet geholpen worden. Moet enerzijds het maatschappelijke herzien worden, het geestelijke vraagt niet minder de aan dacht. Duizenden zijn er van overtuigd, dat het geestelijke eerst herzien moet worden, daar uit de gedachten de daden voortkomen. Daarom zijn ook de kerken meer naar de jeugd gaan vragen, maar ondanks dat alles zijn er nog honderden kinderen, die geen Zondagschool of christelijke vereniging bezoeken. Het Leger des Heils met haar veelzijdige arbeid, geestelijk en maatschappelijk, interesseert zich ook in sterke mate voor de jeugd en bezit in Nederland een zeer uitgebreid jeugdwerkzoals Zondagschool, padvinderij, jongeliedenmuziekcorpsen en zangkoren enz: op vele plaatsen is zij na de oorlog reeds actief opgetreden om de jeugd te helpen en is ook in Bergen haar arbeid als zodanig begonnen, voor namelijk onder die kinderen, die geen kerk of Zondagschool bezoeken. Op Woensdag 7 November zal er in het Oranje Hotel een filmmiddag gegeven worden en Zondag 11 November de Zondagschool geopend worden in het Dokter Dekkerhuis naast het Gemeente huis. Zij hoopt, dat goedwillende Ouders haar in die arbeid zullen steunen. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. In ons vorig nummer vermeldden wij in de aankondiging van het Kerkconcert, te geven op 4 November a.s. door den organist Klaas Bakker en de sopraan Nelly Schulze, dat de Heer Bakker een prijs van uitnemendheid voor piano had verworven. Dit is niet juist. De heer Bakker heeft voor piano wel een gewoon einddiploma van het Amsterdams Con servatorium, doch een prijs van uitnemend heid verwierf hij voor orgel. Zie advertentie. Vios 1 - Berdos 1 1-2 Berdos 2 - Oudorp 1 0-1 Berdos 3 - Vios 3 3-0 Berdos 1 zette haar reeks oefenwed strijden voort. Na een grote 8-2 over winning op Limmen 1, volgde nu een 2-1 zege op Vios 1, dat diverse oude paardjes van stal had gehaald. Daar de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1