KLOMPEN KLOMPEN JIU-JITSU C. ROOSLOOT Kerk-Concerf V-V. „SCHOORL" HUWELIJK Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD VASTE HELPSTER Tandarts A. J. RUITER METSELWERKEN OPROEPING HERREZEN. GEMEENTE BERGEN GEMEENTE SCHOORL. ZONDAGSDIENST ARTSEN. BERGEN SCHOORL „Het Witte Kruis" afd. Schoorl Mondelinge cursus ENGELS Russenweg 23, Bergen, Tel. 2057 Midden-Geestweg 21 - Bergen beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Klaas Bakker, orgel Nelly Schulze, sopraan 1920 1945 Introducties voor de feestavond van 17 November a.s. kunnen door leden en donateurs gratis afgehaald worden bij den heer D. Beeldman te Schoorl vóór 11 November. Na deze datum wor den geen introducties meer uit gereikt. Personeel in Overheidsdienst afd. Schoorl November aanvang nieuwe cursus onder leiding van Sportschool GÉ KONING uit Amsterdam, in „De Rustende Jager" te Bergen Aanmelding bij F. Jongedijk, Karei de Grootelaan 15, Bergen Ook in Schoorl is thans weer een af deling van de bond van Personeel in Overheidsdienst opgericht. Het aantal leden is nog wel niet groot, doch dit zal wel spoedig uitbreiden. Zij, die menen zich bij deze organisatie te moeten aansluiten, kunnen zich op geven bij het bestuur, dat gaarne alle nadere inlichtingen zal verschaffen. Zie de advertentie elders in dit nummer. van 14 tot en met 27 October 1945. GEBOREN: Pieter, z.v. Jan Vollenga en Jannetje de Graaff. ONDERTROUWDGregorius Joseph Stockmann en Maria Wilhelmina Noort. Wouter Roobeek en Petronella Josephina Hendrix. GETROUWDHermanus Franciscus Bernardus de Jong en fjpberta Adriana Tamis. Siemen Schoorstra en Margaretha Anna Tuijn. Johannes Petrus Beentjes en Elisabeth Petronella Ruijter. Frederik Mooij en Belia Alida Modder. Antonius Aloius Andries Arthur Beussen en Bregitta de Jager. OVERLEDENGerardus Joseph de Koning, 17 jaar. Aaltje Kansen, 85 jaar. GETROUWD: J. F. Koning en M. A. Wever. Dr. LUGTEN Telefoon 2700 NED. HERV. GEMEENTE (Ruïne-kerk) Zondag 4 November, 7 uur Ds. BIERMAN. Extra collecte Kerkvoogdij. GEREFORMEERDE KERK Zondag 4 November v.m. 10 uur Ds. A. H. VAN MINNEN n.m. 5 uur Ds. A. H. VAN MINNEN HERV. EVANG. „MARANATHA" Geen opgaaf. Iedere Vrijdagavond Evangelisatiesamenkomst NED. HERV. KERK Geen opgaaf. JAN HAKOF en MA HOOGSCHAGEN geven U kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 22 Nov. te Schoorl. SCHOORL, Heereweg A 77, BREEZAND, Wallerweg 13, 1 November 1945. J. BEENTJES en B. BEENTJES-RUIJTER danken langs deze weg hun familie, vrienden en kennissen, ook namens hun wederzijdse ouders, voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk onder vonden. BERGEN, 16 October 1945. DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij onze artelijke dank, ook namens wederzijdse ouders, voor de vele blijken van belang stelling bij ons huwelijk ondervonden. H. BEERS V. BEERS-LEIJEN BERGEN Nh„ October 1945 Mevr. Zeiler, Nachtegalenlaantje 17, vraagt een MEISJE voor enkele halve dagen per week of WERKSTER. Gevraagd een NET DAGMEISJE. Garage Visser, Oude Bergerweg 15, Bergen. MEISJE of WERKSTER gevraagd. Boot, Wilhelminalaan 3, Bergen. Mevr. Dijk, v. Reenenpark 24, vraagt zo spoedig mogelijk een WERKSTER, eenmaal per week. Voor direct gevraagd een MEISJE voor hele of halve dagen, of intern. Goed loon en goede behandeling. AdresG. H. S. Swart, Stroomerlaan 10, Bergen. GevraagdNET MEISJE voor halve dagen. v. Reenenpark 12, Bergen. GevraagdNET MEISJE voor halve dagen. Mevr. Rosenmöller, Eeuwigelaan 14. Bergen. GevraagdDAGMEISJE, Goed loon, huish. werk. Aanm. bij Mevr. Diesfeldt, Rustende Jager, Bergen. Mevr. v. Westerhoven, Boschlaan 7, Bergen vraagt net MEISJE voor d. of d. en n. en enkele dagen per week HUISNAAISTER Burger-huishoudster, m.l., bek. met verpl. b.z.a. bij dame of heer. Herv. Godsdienst. Br. lett. X, De Haan's Boekhandel, Bergen STOPWERK aan huis gevraagd. J. Oldenburglaan 26, zomerhuis, Bergen. De Noordholl. Vereniging De onderafdeling „Huisverzorging" van bovengenoemde vereniging vraagt een Wachtgeld f 3,per week Per werkdag f5,vergoeding Sollicitaties worden ingewacht bij de Secretaresse van H.V., Mevr, ROOS-BREED te Aagtdorp NAAI-, STOP- en BREIWERK gevraagd. Dorpsstraat 37 achter, Bergen. FLINKE BIJVERDIENSTE De firma Volbeda, Zaadhandel te Drachten vraagt in alle plaatsjes en plaatsen SOLIDE AGENTEN voor de verkoop van tuin-, bloem en landbouwzaden. Inlichtingen kunt u in winnen bij de hoofdagent G. Schekkerman Dorpsstraat 86, Bergen, Tel. 2069 Te huur gevraagd een groot HUIS of PENSION te Bergen en omstreken. Aanb. br. lett. W, De Haan's Boekhandel, Bergen te Schoorl. Inlichtingen bij W. Braakensiek, Idenslaan B 103a RUILEN1 p. avondschoentjes met band, zwart satijn, z.g.a.n., o. kw., voor j.sch., zelfde kw.. mt. 36 en 1 rijbroek, gr.maat, velvet, donker tegen 2 p. n. klompen, grote maat (schoenmt. 45). L. Kok, A 58, Groet TER RUILING voor brandstoffen 1 pr. zwarte- en 1 pr. bruine heeren rijglaarzen, maat 42'/2 alsmede een pr. damesmantel m. bont. Dorpstraat 29, Bergen. RUILENHandwringer met bok in prima staat en wasbord voor goed gesponnen schapenwol. H. Lugt, Bickerslaan D 65, Schoorl. RUILENz.g.a.n. bl. w. japon, o. k., 1. m., m. 42, voor dito m. 44. Duinweg C 94, Schoorl. Net KOSTHUIS gevr. door arbeider. Br. lett. V, De Haan's Boekh., Bergen. Ruilen een paar kinderschoentjes mt. 20, voor celluloid pop. Voorthuis Russenplein 3 Bergen HUIS of KL. VILLA te koop gevraagd te Bergen Nh. Br. m. n. b. onder no. 90, bur. v. d. blad te Schoorl. Te koop: een Halier petroleumkachel en een nieuw droogrek. Jb. Duinmeijer, Voorweg, Schoorl. TE KOOP t een z.g.a.n. bietenmachine te bevr. Jb. Polle, Achterweg, Groet. TE KOOPKinderledikant en haard. Br. no. 80, bur. v. d. blad te Schoorl. BUREAU MINISTRE te koop aangeb. en een grote rieten hondentransportmand. Nassaulaan 8, Bergen. Te koop aangeboden een EMAILLE FORNUIS en een z.g.a.n. wit emaille kook-fornuis. Prinsesselaan 20, Bergen. Te koop gevraagd: Radiotoestellen, event, defect geen bezwaar. Tevens kan hier reparatie aangenomen worden. Mosselenbuurt 30, Bergen. Te koopeen mooie LUIDSPREKER, zeer geschikt voor radio-centrale. Mosselenbuurt 30, Bergen. Te koop een prima RADIOTOESTEL en een TAFEL, bij Jongkind, Bergerweg 4, Bergen. Te koop aangeboden: zwarte l.-harige bontkraag en bruine k.-harige bontkraag. Buerweg 59, Bergen. TE KOOProod-lederen klompschoenen m. 37, 1 pr. jongenssch. m. 40, 1 bruin jongenspak en 1 jongens-overjas, leeftijd 14 a 15 j., ook ruilen voor damesjapon. Adr.,,'t Hoekje", Duinweg D 31, Schoorl. Houdt voortaan, behoudens tele fonische afspraak Dinsdags van 67 uur en Vrijdags van 46 uur Spreekuur. Dit met het oog op de busverbinding. EenzameBlijft toch niet langer doorleven met uw stil verlangen naar een levens kameraad! Door onze bemiddeling kunt U direct in contact komen met iemand, die evenals U zelf oprecht verlangt naar een ernstige, oprechte kennismaking. Wij hebben immers massa's ingeschrevenen uit alle plaatsen en dorpen in Noord- Holland, ook in Bergen en Schoorl en directe omgeving en geheel Nederland. Onze bemiddeling is voor jong en oud, voor werkende-, gegoede midden- en boerenstand. Wij hebben een speciale, prettige bemiddeling voor jongelui en kunnen Heren, die in een moederloos gezin (met huwelijk als doel) een serieuze huishoudster zoeken of Dames, die als zodanig geplaatst wensen te worden, ook direct van dienst zijn. Schrijft ons toch direct en wij antwoorden in blanco couvert Geheimhouding verzekerd Nederland's grootste Huwelijksbemiddelingskantoor „EXCELSIOR" Kampersingel 48 rood, Haarlem. Zolang de treinen niet normaal lopen, alleen op Woensdag en Zaterdag van 2 tot 4.30 uur geopend. Zondag 4 November, n.m. 3 uur in de Ruïnekerk te Bergen Programma, tevens toegangsbewijs a f 1,20 (bel. inbegr.) bij De Haan's Boekhandel en 's middags aan de Kerk Zijn uw klompen versleten Breng ze dan bij J. J. Oudhoff. Wij repareren ze en ze zijn met een week klaar (Octrooi 51640) Zware zool Levensmiddelenbedrijf J. J. OUDHOFF Bergen, St. Antoniusstr. 23, Tel. 2575 Degenen, die lid wensen te worden van de Bond van dienen zich, liefst zo spoedig mogelijk, op te geven bij het bestuur H. BREDEWOUT, Voorzitter J. POOL, Secretaris Jb. BOUWEN, Penningmeester De ondergetekende, C. M. WINDER, wonende Damweg C 185 te Schoorl, ingevolge beschikking van den Militairen Commissaris benoemd tot beheerder over het vermogen van J. W. SCHOONE, gewoond hebbende Huismansweg en G. KONIJN, gewoond hebbende Duin weg D 47, beiden te Schoorl, verzoekt allen die iets te vorderen hebben van-, of verschuldigd zijn aan genoemde personen, of die goederen, gelden en/of andere zaken in hun bezit, in bewaring of onder hun berusting hebben, of die met betrekking tot het vermogen van ge noemde personen inlichtingen kunnen verschaffen, dan wel tot hen in enigerlei rechtsbetrekking staan, hiervan zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 15 Novem ber 1945 schriftelijk opgave te doen aan den beheerder. Het niet voldoen aan deze oproeping is strafbaar ingevolge de Besluiten Herstel Rechtsverkeer en Vijandelijk vermogen. De Beheerder, C. M. WINDER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 3