WEEKBLAD Maatdett&aekies Officiële Bonifenlijst VRIJDAG 9 NOVEMBER 1945 22e JAARGANG No. 14 KERKCONCERT. Bergen I - V.V.E. I EEN MOEDER SCHOORL I - B.K.C. I K.J.V.O.-NIEUWS. „ONS GENOEGEN" MET „DE SPAANSE VLIEG." KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL ZONDAGSDIENST ARTSEN. „ELK WAT WILS." GESLAAGD. Ontvangen Ned.-Engels Engels-Ned. Prijs f 3,50 Boekhandel Oldenburg Laanweg Tel. 268 Schoorl /ofif Zte dumdcetk" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f Nelly Schulze, sopraan, en Klaas Bakker, orgel, gaven Zondagmiddag een concert in de Ruïnekerk. De belangstelling had heel wat groter kunnen zijn. Hadden vele muziekliefhebbers zich laten af schrikken door het onverwarmde Kerk gebouw of vreesden zij te veel van het goede te zullen krijgen? (twee kerkcon- certen in 14 dagen tijds). Waar zuinig heid met papier nog steeds geboden is, waren de volledige teksten van de liederen niet in de programma's afgedrukt. Om aan dit gemis (dat overigens dit voordeel biedt, dat de aandacht niet wordt afgeleid), enigszins tegemoet te komen, gaf de heer Bakker een korte toelichting bij de te zingen liederen. Het concert werd geopend met een prachtvertolking van Concerto D gr. t. van G. F. Handel. Het tweede nummer voor orgel was Sonate VI van Mendelssohn- Bartholdy. Indrukwekkend klonk het „Vater unser im Himmelreich". De Impro visatie over Nederlandse Volksliederen moest helaas vervallendoor een manke ment aan het orgel was één klavier uit- geschakelden 8 v. d. 12 registers, zodat 66 pet. buiten werking was. Wel een handicap voor den organist. De sopraanzangeres Nelly Schulze debuteerde in Bergen met een aria uit „Der Messias" van Handel en een lof zang van Mozart „Laudate Dominum." Prachtig zong deze sopraanzangeres later het „Non Credovan Widor en „La Procession" van C. Franck. Zij besloot met enige Hollandse liederen: „Jesu, wijs en wonder machtig" en „Hoe schoon de morgendauw" van van der Horst en „Gebed" van Van Brucken Fock. Op het resterende derde deel van het orgel speelde Klaas Bakker ten slotte nog enige improvisaties. Zondag a.s., 2 uur Terrein Kerkedijk Het Amsterdamse Toneel gaf dezer dagen in „De Rustende Jager" een opvoering van het aangrijpende toneelspel van Cor Hermus, getiteld „Een Moeder". Dit op voortreffelijke wijze vertolkte stuk maakte diepe indruk op de aanwezigen. Allen speelden hun rol meesterlijk. Het spel van Caroline van Dommelen als Josien Verhoeve en Pierre Myin als de simpele knecht dwong bovenal bewondering af Het talrijke publiek gaf op ondubbelzinnige wijze blijk van zijn waardering aan het slot groeide het applaus aan tot een ovatie herhaalde malen werd het gezelschap teruggeroepen. Het stuk liet zien, hoe gelddorst de edelste gevoelens in de mens kan doden, hoe het slijk der aarde een moeder kan verdringen uit het hart harer kinderen. Boer Verhoeve, die algemeen doorging voor een rijken boer, bekende op zijn sterfbed aan zijn vrouw, dat hij haar en de kinderen niets naliet dan schulden. De landerijen waren zwaar verhypothe keerd. Hij kon het hoofd niet rustig neer leggen vóór zij hem geheimhouding voor de kinderen beloofde. De arme vrouw beloofde: zij zullen het niet weten. Nauwelijks is de vader heengegaan of de beide zoons met vrouw en verloofde verheugen zich in het vooruitzicht van een vette buidel. Moeder Josien voert een zware strijd, is vaak de wanhoop nabij, als ook nog de schuldeisers komen opdagen. Eén is er met een onwankelbaar vertrouwen op redding, een wonder zal uitkomst brengen. Het isde simpele knecht. En het wonder geschiedt. De zoons vragen boedel scheiding aan, een schuldeiser faillissement. De gefolterde weduwe kan de stand van zaken niet langer verbergen. Als dan de kinderen blijkt, dat zij inplaats van geld te erven, de schulden zullen moeten be talen en zij hun moeder met verwijten overstelpen, dan geschiedt het wonder. De simpele knecht komt aandragen met een doos vol waardeloos geachte papieren, die echter een schat blijken te zijn. Dan maken allen een rondedans om het gouden kalf. Dit is te veel voor de arme moeder, die moest ondervinden, dat kinderen niet altijd een zegen des Heren zijn; zij be zwijkt in de armen van de enige die haar trouw bleef, de simpele knecht. Bezoekt de belangrijke competitie-wedstrijd Aanvang 1 uur Zaterdag 10 November is er declamatie cursus van 6.307.30 uur en leiderscursus van 7.30—9 uur. Zondag 11 November, 10 uur, repetitie van alle bedrijven in het Oranje-Hotel. (Advertentie) De dilettantenclub „Ons Genoegen" gaf Zondagavond in „de Rustende Jager" een goed verzorgde opvoering van „de Spaanse Vlieg," een klucht in 3 bedrijven van Franz Arnold en Ernst Bach. Het was een aaneenschakeling van de zotste vergissingen, van de dolste ver wikkelingen, die het publiek tot de laatste minuut in spanning hield. Op een ge geven ogenblik staat het toneel vol met „Vaders", mannen, die in hun wilde jaren eens gesoupeerd hadden met een danseres, bijgenaamd de Spaanse Vlieg en op een goede of kwade dag een foto hadden ontvangen, waarop aan de achterzijde stond geschrevenHiep, hiep, hoera, hier ben ik papa. Het talrijke publiek (de zaal was tot de laatste plaats bezet) heeft hartelijk gelachen om de klucht, die bij zonder vlot gespeeld werd en betuigde met een hartelijk applaus zijn waardering voor het gebodene. „Ons Genoegen" kan met grote voldoening op deze avond terugzien. Een gezellig bal, waarvoor de muziek verzorgd werd door de A.B.C-band, hield vele bezoekers nog een paar uurtjes bijeen. NED. HERV. GEMEENTE (Ruïne-kerk) Zondag 11 November, 10 uur Ds. BIERMAN. Extra collecte Kerkvoogdij. GEREFORMEERDE KERK Zondag 11 November v.m. 10 uur Ds. A. H. VAN MINNEN n.m. 5 uur Ds. A. H. VAN MINNEN HERV. EVANG. MARANATHA" Zondag 11 November 10.30 uur Candt. C. G. WIEGERS van Alkmaar. Iedere Vrijdagavond Evangelisatiesamenkomst LEGER DES HEILS. Zondag 11 November Dokter Dekkershuis 2 uur Zondagschool. NED. HERV. KERK 11 November 10 uur Ds. C. M. DÉ JONG te Schoorl. Zondagsschool 11.15 te Schoorl. Dokter POOT telefoon 2423. Voor de 2e helft van decile periode 1945. Elk der volgende bonnen van alle bonkaarten 512 geven /voor het tijdvak van 11 Nov. tot 24,éb?ov. 1945 recht op het kopen van KA KB KC 512 1 doosje lucifers 800 gr. brood 200 gram bloem 1 rants, gebak 70 gr. beschuit 400 gr. suiker ■125 gr. boter 250 gr. margarine 125 gr. margarine 200 gr. kaas 100 gr. chocolade of suikerw. 150 gr. vlees 2 kg. aardappelen 400 gr. brood 1 kg. aardappelen 2 liter melk 3»/2 liter melk Bonkaarten 123 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Bil 12 B13 A14 B14 C14 Bonkaarten KD KE 512 235 236 800 gr. brood 237 238 200 gr. bloem 239 250 gr. rijst of kindermeel 240 1 rants, gebak 241 70 gr. beschuit 242 500 gr. suiker 243 250 gr. boter 244 125 gr. margarine 245 200 gr. kaas 246 100 gr. chocolade of suikerw. 247 6 liter melk 248 150 gr. vlees 249 1 kg. aardappelen Dll 12 400 gr. brood Ell 250 gr. rijst of kindermeel De Tabakskaart Q 413 Bon no. 05 06 2 rantsoenen tabaks artikelen. (geen importcigaretten). Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 9 Nov. a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitz. van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 12 Nov. mag worden afgeleverd. De bonnen voor lucifers, vlees, melk en aardappelen zijn geldig t/m Zaterdag 17 Nov. a.s. Wederom ontvangen pers. van 4 jaar en ouder 1 kg. aardappelen per week meer. Deze extra hoeveelheid van 1 kg. per persoon is bestemd om een voorraad te vormen. Men beware der halve deze kilo aardappelen. De aardappelbonnen met de opdruk „land" zijn uitsluitend geldig in het z.g. landgebied. Op de bonnen 150 en 245 zal in het westen des lands voor een deel Argentijnse kaas worden geleverd, in het oosten des lands zal uitsluitend 200 gr. Holl. kaas verkrijgbaar zijn. De Holl. kaas zal voor de helft volvette of 40+ kaas en voor de helft in magere of 20+ kaas worden ge leverd. Op de broodbonnnen kan men Eng. Biscuits betrekken voorzover de detaillist of bakker deze nog voorraddig heeft. Op een bon welke recht geeft op 400 gr. brood is voortaan 400 gr. Eng. biscuits verkrijgbaar. Voor de week van 18 t/m 24 Nov. a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor vlees, melk. aardappelen, grutterswaren, ontbijtkoek, zout, jam, peul vruchten, vermicelli en zuidvruchten. Zelfverzorgers moeten op de door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren: Zelfverzorgers voor graanKA KB KC 135. 136 137 138 139 140 141 KB 11 12 KD KE 235 236 KD 11 12. Zelfverzorgers voor vlees: K ABC 152 K DE 248. Zelfverzorgers voor melk: K ABC 14 K DE 247. Zelfverzorgers voor aardappelen K A B C 153 154 KB 13 K D E 249 Voor de oorlog bestond in Groet, zo als op vele andere plaatsen een vereni ging „Nut en Genoegen." Door allerlei omstandigheden en niet het minst door het uitbreken van de oorlog, is deze vereniging opgeheven. Nu de narigheid voor het grootste ge deelte naar wij hopen, is geleden, kwam de wenselijkheid weer naar voren om in Groet toch weer iets dergelijks op te richten. Enkele oud-leden van „Nut en Genoegen" en een aantal nieuwe krachten, hielden een bijeenkomst, waaruit een cabaret-clubje werd geboren, genaamd „Elk wat Wils". De medewerkenden hopen, dat zij er in mogen slagen, de bezoekers enkele aangename avondjes te bezorgen. Het eerste optreden zal plaats hebben op Zaterdag 24 November en Zaterdag 1 December a.s. in de zaal van den Heer P. Hakof. Men kan zich reeds nu van kaarten voorzien, welke aan de zaal verkrijgbaar zijn. Voor het machinisten-examen diploma A slaagde te 's Gravenhage de heer N. T. B. Keurschot te Schoorl. PIANO'S, ORGELS, STEMMEN, REPAREREN St. v. Surcklaan 15, J. DE HAAN Bergen. Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon IRMGARD PROOT-SUREN JAN PROOT BERGEN, 5 November 1945. Wilhelminalaan 7 INPLAATS VAN KAARTEN HANS ROUKENS en HAN ROUKENS-DE VRIES zeggen mede namens wederzijdse ouders hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling ter gelegenheid van hun huwelijk ondervonden. SCHOORL, November 1945. GETROUWD: TH. POT en A. SMIT De heer en mevrouw POT-SMIT be tuigen mede namens hunne wederzijdse ouders hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk onder vonden. Krimpen aan de Lek Ablasserdam 31 October 1945 DANKBETUIGING. De gezamenlijke buurtbewoners van Tuin- en Oostdorp, betuigen hun harte lijke dank aan bestuur en allen die hebben medegewerkt aan de feestavond in „De Rustende Jager", welke schitterend is geslaagd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1