WEEKBLAD BONNENLIiST KERKDIENSTEN VRIJDAG 16 NOVEMBER 1945 22e JAARGANG No. 15 DE MASKERSPELERS MET GELD SPEELT GEEN ROL. DEBUUT VAN DE BERGENSE TELEPAATH. 11 NOVEMBER. BERDOSNIEUWS. KUNSTKRING SCHOORL. TELEPATISCHE EXPERIMENTEN. Ingezonden sfulcken DE WEG NAAR ZEE. AANVULLENDE HERSTEL EN RECHT. BERGEN SCHOORL ZONDAGSDIENST ARTSEN. „Zte duindceek" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijntte Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m„ met een minimum van f 1, De Maskerspelers traden in dit seizoen voor de eerste maal op met „Geld speelt geen rol", een blijspel in 3 bedrijven van Bernauer en Oestetreicher. De belang stelling was zo groot, dat velen teleurge steld moesten worden. Deze dilettanten club handhaafde weer haar oude roem: er heerste in de zaal weer een gezellige sfeer, de uitvoering was goed verzorgd en last not least een geanimeerd bal op de muziek van de Sonny Band o.l.v. Theo Sombroek. Het voortreffelijk spel van alle betrokkenen maakte dit blijspel tot iets moois, tot iets boeiends. In dit „spel van liefde en verouderde dingen" zorgde de boekhouder Meyer Reisnagel, schitterend vertolkt door Gerard Meyer, voor het komisch element; zijn brutaal optreden, zijn snedige opmerkingen, zijn geslepenheid, maakten hem tot den held van de avond, die meermalen bij open doek werd toegejuicht. De auteurs hebben in dit na de vorige oorlog geschreven stuk een gebrek aan de kaak gesteld dat, nog nooit geheel ge nezen is: het standsverschil. Onze 17e eeuwse dichters hebben, uitgaande van de idee dat het toneel moest dienen tot verbetering der zeden, verschillende „spelen van dat slag" gedicht. Hooft wees in zijn in 1605 geschreven herderspel Granida reeds op het dwaze standsverschil. De Koning maakt in dat stuk niet het minste bezwaar tegen een huwelijk van zijn dochter met den eenvoudigen herder Daifilo: deugd adelt. O, liefde gansch volmeackt, en sonder zijns ghelijk. Om haer ghetrouwe lief een Coninginne Verwisselt hearen staat, en wordt een Harderinne, Een Harder weyghert, om sijn Lief te laten niet. Een prinsselijke staat, die men hem annebiedt. En drie eeuwen later, laten de Maskerspelers ons nog weer horen, hoe het dwaze standsverschil veel geluk in de weg staat, veel leed berokkent. Een niet onbemiddeld advocaat van joodse afkomst, zaakwaarnemer van de zeer aristocratische generaalsfamilie Von Waldenhoven, die intussen meer schulden dan bezittingen heeft, raakt vérliefd op de dochter des huizes. Zorg vuldig houdt hij de ware financiële toe dracht voor de familie verborgen, uit eigen middelen steunt hij de familie en op delicate wijze voorkomt hij de liefste wensen van het meisje, dat ook hem niet ongenegen is. Het standsverschil staat echter een vereniging in de weg. Door een speel schuld van den zoon des huizes komt dan de hopeloze financiële toestand aan het licht. Dan verbiedt trots het meisje de stem van haar hart te volgen. Dank zij de speurzin van Meijer Reisnagel, die steeds alles „opknapt", wordt de Poolse woekeraar ontmaskerd en komt de familie weer in het bezit van het verloren ge waande. Het geld speelt nu geen rol meer en het blijspel wordt nu een echt blij- eindend spel: niets staat een verbinte nis tussen de beide jonge mensen meer in de weg. Dat heeft Meyer maar eens fijn opgeknapt! De Bergense telepaath Prof. Remidol trad dezer dagen in De Rus voor de eerste maal op in het publiek en met succes. Als telepathische Post verbaasde hij de toeschouwers. Verbluffend was z'n optreden als opsporingsambtenaarna een roofmoord vond hij moordenaar, heler, het gestolene, het moordwapen, de plaats van de misdaad. Wat hij tenslotte als geblinddoekte nog verrichtte, was eveneens een raadsel voor de vele aanwezigen. Daar liep door 't gehucht een wonder gerucht, het was nu eens niet van 'n jonge boerinne, zoals het heet in het bekende versje van Van Zeggelen, maarvan kalfjes, die staarten en koeien, die horens droegen. Overal zag men in het nachtelijk duister dwaallichtjes en telkens weer klonk het verrassende nieuws: Sinte, Sinte Maarten, de kalveren dragen staarten De koeien dragen hoorns enz. enz. De jongerenbond „Ons Bergen", die o.m. streeft naar handhaving van traditie en folklore, had voor deze gelegenheid enkele prijsjes uitgeloofd. Het bestuur, dat als jury optrad, had een zeer moeilijke taak, om uit het boven verwachting grote aantal kunstwerkjes (de«toeschouwer stond verbaasd over wat van raap, bietofkalabas getoverd wasde mooiste te zoeken. De uitspraak luidde: le prijs meisjes: Rietje Druiven (beschil derde klompen); 2e pr: Trien de Waard (boek). Troostprijzen (boek): Saskia Snappers, Elli Vis en Renata Eecen. le pr. jongens: Aart Roobeek (stelten); 2e pr.Ger. de Waard (boek). Troostprijzen: (boek) Jan Leyen, Stef Swart en Martien Min. Sint Maarten, die in vroegere tijden in ons land in hoge ere gehouden werd, blijkt in Bergen nog lang niet vergeten. Koedijk 1—Berdos 1 2—5 Met een schitterend schot wist Koedijk reeds spoedig de leiding te nemen. Lang moest B. vechten om de stand te nivelleren. Pas na 35 minuten spelen slaagde zij er in om de uitstekend spelende K. doelman te verschalken. (1 1) Met deze stand kwam de rust. Na de rust bracht de B. linksbuiten de stand op 12. Toen keeper Brakenhof een strafschop ongehinderd liet passeren, in de mening verkerende, dat hieruit niet direct mocht worden ge doelpunt, betekende dit de gelijkmaker (22) De B. voorhoede liet zich door dit voorval geenzins van haar stuk brengen. Vanaf de aftrap nam zij de bal mee en na een prachtige combinatie lag direct de bal wederom in het K. net, waarmede voor de B voorhoede het hek van de dam was. Voor het einde dan ook aan brak moest de K. doelman nog 2 maal zwichten voor 2 prachtige treffers. Met 52 voor Berdos brak het einde van deze, ondanks de slechte weersom standigheden, uitstekend gespeelde en spannende wedstrijd aan. Beide keepers wisten zich te onderscheiden. Ook de B. back J. Oldenburg verdient een eer volle vermelding, evenals J. Beentjes, die zich van een slecht gespeelde eerste helft prachtig herstelde. Bovengenoemde kunstkring gaf Woens dagavond voor een geheel gevulde zaal haar eerste zeer geslaagde uitvoering. Opgevoerd werd het toneelspel in 3 be drijven „Een Moeder", van Cor Hermes, door het Amsterdams Toneelgezelschap onder Regie van Caroline van Dommelen. Dit gezelschap oogste ook deze avond een geweldig succes. Voor de inhoud zie men ons verslag in het nunmer van 9 Nov. j.l. Het is een verheugend feit te mogen vaststellen, dat ook in Schoorl een goed toneelstuk zeer gewaardeerd wordt. Alle hulde dan ook voor de organisatoren, die veel tijd en moeite hebben geofferd om ook in deze gemeente een Kunstkring op te richten en daarin buitengewoon geslaagd zijn. We -hopen nog vele goede opvoeringen te mogen tegemoet zien. Naar we vernemen ligt het in de be doeling om de volgende maal een blij spel voor het voetlicht te brengen. Er komt dus voor „elck wat wils". Gezien de belangstelling op andere plaatsen komt ook te Groet Prof. Remidol metTelepatische Experimenten. De e.v. be langstellenden te Schoorl kunnen reeds 10 Dec. reserveren, daar dan in de zaal van Schuijt een dergelijke bijeenkomst wordt georganiseerd. Het is wel nuttig gebruik te maken van de gelegenheid om plaatsen te bespreken, dan wordt U niet teleurgesteld. De opname in deze rubriek bewijst geens zins dat de redactie er mede instemt. Er ligt op het ogenblik een verharde weg door de duinen, tot op 700 m van zee. Deze weg is gemaakt van klinkers en zoals deze daar ligt, zal hij in een behoefte blijken te voorzien. Schoorl heeft daar eigenlijk steeds als seizoenplaats op gewacht. Maar nu gaan er hardnekkige geruchten, dat deze weg. door gebrek aan bouwmaterialen, weer zal worden opgebroken, om de klinkers voor meer nuttige doeleinden te gebruiken. Dat zou zeer te betreuren zijn en het ligt m.i. op de weg van degenen, die hier toe bevoegd zijn, om alles in het werk te stellen, opdat worde voorkomen, dat deze weg, die ongetwijfeld zeer nuttig is, zal blijven liggen, ja zelfs de mogelijkheid dient onderzocht of het resterende ge deelte niet kan worden afgewerkt. Schoorl zou als seizoenplaats met sprongen om hoog gaan! M. W. VAN DE GARDE Jr. PIANO'S, ORGELS, STEMMEN, REPAREREN St. v. Surcklaan 15, J. DE HAAN Bergen. Voor de 2e helft van de 12e periode 1945, (11 Nov. t/m 24 Nov.) voor het noorden des lands. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van Voor de week van 18 t/m 24 Nov. Bonkaaarten KA KB KC 512 155 250 gr. grutterswaren 156 200 gr. zout 157 250 gr. jam 158 250 gr. peulvruchten 159 100 gr. vermicelli. puddingpoeder, enz. 160 210 gr. ontbijtkoek 161 100 gr. gedr. zuidvr. 162 150 gr. vlees 163 164 2 kg. aardappelen B15 1 kg. aardappelen A 16 2 liter melk BC 16 3V2 liter melk Kaarten KD KE 512 250 250 gr. grutterswaren 251 200 gr. zout 252 250 gr. jam 253 100 gr. vermicelli puddingpoeder,, enz. 254 210 gr.N ontbijtkoek 255 100 gr. gedr. zuidvr. 256 150 gr. vlees 257 1 kg. aardappelen 258 6 liter melk Bovengenoemde bonnen, kunnen reeds op Vrijdag 16 Nov. a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitz. van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 19 Nov. mag worden afgeleverd. Plaatsgebrek was oorzaak dat veel copy weer moest blijven liggen tot een volgend nummer. Zaterdagavond 3 Nov. werd een ver gadering belegd door een aantal Berge- naren van alle rangen en standen in café „Spoorzicht" Breelaan. Zij waren hier toe door het voorlopig comité uitgenodigd. Reeds deze eerste vergadering bleek een groot succes. Allen op één na traden en- bloc als lid toe, waardoor deze vereniging nu 50 leden telt. Er werd o.a. gememo reerd dat de algemene en in het bijzonder de plaatselijke toestanden zoals zich die na 5 Mei 1945 ontwikkeld hebben een grote teleurstelling vormen voor iedere weldenkende Nederlander, zoals onder meer: le Het bezetten van plaatsen in ons gem. bestuursapparaat door elementen, die daar, gezien hun antecedenten gedurende de bezettingsjaren, allerminst thuis behoren. 2e. Handhaving van personen in open bare functies, die wegens collaboratie direct verwijderd hadden moeten worden. 3e handhaving van profiteurs, in het be drijfsleven en zelfs bevoorrechting van profiteurs, door hen in de gelegenheid te stellen thans dezelfde diensten te be wijzen aan het Vaderland als voorheen aan den bezetter. 4e Het bewonen van huizen door lieden, die tijdens de be zetting als profiteur zijn binnengekomen. In beginsel werd besloten om te trachten de volgende doelstellingen te verwezen lijken. le Nader onderzoek en herziening van e.v. foutieve uitspraken. 2e Ongedaanmaking van bevoorrechting. 3e Publicatie van vastgestelde feiten. 4e Opheffing van het z.g. kruiwagen systeem. 5e Opbouw, Herstel, Recht en mede zeggingschap niet alleen voor oud illegalen, doch ook voor iedere zuivere Nederlander. Indien U onze actie goedkeurt en wilt steunen, zie dan de advertentie in dit blad. De van de vereniging „Herstel en Recht" uitgaande acties zullen behoorlijk worden ondertekend, zodat het bestuur generlei verantwoording kan nemen voor niet- ondertekende stukken. HET BESTUUR. NED. HERV. GEMEENTE (Ruïne-kerk) Zondag 18 November, 7 uur Ds. BIERMAN. Extra collecte Zonnegloren. GEREFORMEERDE KERK Zondag 18 November v.m. 10 uur Ds. A. H. VAN MINNEN n.m. 5 uur Ds. A. H. VAN MINNEN HERV. EVANG. „MARANATHA" Zondag 18 November 10.30 uur de Heer J. VAN OOSTVEEN van Alkmaar. Iedere Vrijdagavond Evangelisatiesamenkomst LEGER DES HEILS. Zondag 18 November Dokter Dekkerhuis 2 uur Zondagschool. NED. HERV. KERK 18 November 10 uur Ds. P. SIMOONS (kamppredikant) Zondagsschool 11.15 te Groet Verkiezing van notabelen op Donderdag 22 Nov. 11 12 30 uur in de consistorie kamer te Schoorl en in de kerk te Groet Verkiezing van gemachtigden in het kiescollege op Vrijdag 23 November 11 12.30 uur in de consistoriekamer te Schoorl Aangifte voor de H. Doop Zondag 9 December te Schoorl, bij den predikant. Zondag 18 November Dokter VAN GELDER telefoon 2027

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1