WEEKBLAD OPPLAKVELLEN BERGEN SCHOORL DISTRIBUTIE VRIJDAG 23 NOVEMBER 1945 22e JAARGANG No. 16 ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. ONS BERGEN. PAUL DE WAART DE SCHOOL DER TOEKOMST BERGER IJSSPORTVERENIGING HERSTEL EN RECHT. DE TOVERBAL LEGER DES HEILS. DE RAAD PRAAT. „HUISVERZORGING" TE SCHOORL. DRANKBESTRIJDING. Ingezonden sfuldcen DE HYGIëNE OP DE SCHOLEN. DE OPVOEDING VAN DE JEUGD HET STIEFKIND BUERWEG. Bo-eicUcutdcl (/tdeH&ucty Laanweg C 164, Schoorl Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat U Duutvkeek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m., met een minimum van f 1,. Wat wil deze vereniging Men moet zich die indenken als een overkoepeling van veel wat reeds bestaat, maar die daarom geenszins tegen bestaande lichamen inwerkt. Laat ons voorbeelden noemen: „Ons Bergen" is geen toneelvereniging wel stelt zij belang in het toneel als instituut. Bij een herdenkingsfeest zou zij het initiatief kunnen nemen tot het doen opvoeren van een passend stuk, dat de krachten van iedere toneelvereniging af zonderlijk te boven zou gaan. „Ons Bergen" is geen tweede V.V.V. wel spoort zij haar leden aan, om als actief lid deel te nemen aan de bemoei ingen der V.V.V.voorzover deze zich op cultureel gebied beweegt. „Ons Bergen" is geen schildersvereni ging wel stelt zij belang in de schilder kunst en met name in het voortbestaan der Bergense School. Zij zou, wanneer haar de practische uitvoering mogelijk mocht lijken, het initiatief kunnen nemen tot het oprichten van een fonds, waaruit te zijner tijd een klein museum voor de Bergense schilderkunst zou kunnen worden gesticht. Reeds eerder noemden wij het vormen van een Sociëteit. Laat ons dit precizeren aanraking met een groot aantal jongeren heeft ons geleerd, dat onder hen velen zijn, die sterk voelen voor verbetering en verfraaiing van het roezemoezig leven om ons heen. Zij zouden zich willen uiten en zich verzamelen om aan hun ideeën vorm te kunnen geven en de verwerkelijking daarvan te helpen bevor deren. De meesten van deze mensen vinden geen middel om die gedachten tot uitdrukking te brengen. Wij willen een millieu scheppen waar zulks wèl kan ge beuren. Een geregelde bijeenkomst dus, die niet de stijve vorm heeft van een vergaderingeen samenkomst waarop ook de jongeren zich thuis voelen en in ge moedelijken trant hun ideeën naar voren kunnen brengen. „Ons Bergen" is bedoeld te zijn een lichaam met veel facetten, dat naar alle kanten haar bescheiden stralen kan uit zenden. Voor het lidmaatschap kan men zich opgeven aan een der volgende adressen van het voorlopig comitéJan Oldenburg, voorzitter, Doorntjes 9, H. A. A. van Breukelen, vice-voorzitter, Hertenlaan 6, George Stockmann, secretaris, Nassaulaan 7, Cor Hoogvorst, penningmeester, Kerk straat, Jaap Beeldman, lid, Meerweg 17, Marden Hopman, lid, Dorpsstraat 14, Chris Meijer, lid, Wilhelminalaan, Jaap Min, lid, Ad. v. Scheltemalaan, CorNoort Jr., lid, Molenkrochtlaan, Jan Smit, lid, Ruïnelaan 11 met „De R.K. Staatspartij in de branding." Op een door deo heer J. A. Suren ge presideerde vergadering van de R.K. Kiesvereniging trad Paul de Waart op met het onderwerp „De R.K. Staatspartij in de branding." Het schip van staat, aldus Paul de Waart, is weer uitgevaren met de natio nale driekleur en de Oranje-wimpel in top en wordt omstuwd door verschillende partijschepen, waaronder ook het R.K S. schip. Verschillende vragen dringen zich aan ons op. Varen we mee of is het verstandiger terug te keren en straks over te stappen op een ander schip, m.a.w. moeten we van koers veranderen of op houden te bestaan? Vele jongeren, die in de oorlogsjaren zo prachtig hebben samengewerkt met mensen van alle moge lijke richting, zeggen: „weg met het partij wezen." Een heerlijk idealisme, maar, aldus spreker, met ismen zij men voorzichtig. Juist door het partijwezen hebben de R. Katholieken zich kunnen doen gelden. Spr. is het dan ook niet eens met hen, die op de vraag „zijn we verplicht een politieke groepering te vormen," antwoor den „neen", wel zijn we verplicht de ka tholieke beginselen uit te dragen." In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. Spr. memoreerde, wat door het partijwezen was bereikt en stelde dan de vraag„Is de emancipatie vol tooid?" Op het bebied van het lager onderwijs is gelijkstelling verkregen, maar op ander terrein zijn nog wensen, die op vervulling wachten. Spr. wees op de nood zakelijkheid van het voortbestaan van de R.K.S P. en deed een beroep op de jongeren om mede te werken in de partij en daar met hun jeugdig enthousiasme het vuur aan te wakkeren. Hoeveel partijen er moeten zijn? Zo „weinig" als het volk zelf wil. Het één partij wezen leidt tot dic tatuur, en het andere uiterste is eveneens uit de boze:éénmanswagentjes is het dienen van eigenbelangetjes. Samenwerking, aldus spr. maar geen samensmelting. Kunnen twee buren beter samenwerken in oprechte naastenliefde als de tussenmuur tussen beide woningen wordt weggebroken? Spr. concludeerdehet ware dwaasheid de eenheid in de R.K. Staatspartij prijs te geven en eindigde zijn met de meeste aandacht gevolgde rede met de woorden „onze taak blijve als in het verleden, God, Koningin en Vaderland te dienen." De bestuursverkiezing had tot resultaat dat werden verkozen de heren L. v.d. Velde, J. Punt, G. C. J. Ros, M. v.d. Klundert, J. B. Velt, B. Min, N. Bijl. Tot voor zitter werd aangewezen de heer B. Min. De heer D. L. Daalder, leraar Neder lands, ontwikkelde Maandagavond voor de in de Zandhoeve verenigde leerkrachten bij het openbaar en bijzonder lager onder wijs uit de inspecties Haarlem, Zaandam, Hoorn, Alkmaar en Helder zijn ideeën over de school en maatschappij der toe komst. De school van de toekomst, aldus spr., zit onverbrekelijk vast aan de maatschappij van de toekomst, de school moet zich aanpassen aan de toekomst, die we te gemoet gaan. Het schoolvraagstuk kan niet bekeken worden met voorbijgang van de historische ontwikkeling. Wij mensen hebben alle de neiging om collectivistisch of individualistisch te denken. Een collectivist voelt zich deel van een groep en aanvaardt de ideeën daarvan, een individualist staat critisch tegenover de groep, waartoe hij behoort. Elke collectiviteit heeft sterk de neiging zich af te zonderen van andere collecti viteiten, toont vaak de neiging om zich uit te breiden, waardoor botsingen met anderen ontstaan. Tegenover individualis ten in zo n collectiviteit wordt vaak een vijandelijke houding aangenomen. Spr. lichtte dit met voorbeelden toe. In een gezin wordt een kind om zijn individua listische houding gestraft, in de school gestraft of verwijderd: de kerk doet evenzo met individualisten de partij, de staat en andere gemeenschappen kennen eveneens straffen, als verbanning en doodverklaring. Een collectiviteit handelt zo om zich te handhaven. Soms volgen perioden van collectivisme en individualisme op elkander. Een kind van 4 jaar is op- en top indi vidualist een kind van 8 jaar voelt zich thuis in school en huis, is collectivistop 11 tot 15 jarige leeftijd staat het kind vaak critisch tegenover het ouderlijk ge zag of leiding, is het weer individualistisch om daarna weer veel meer collectivist te worden en alles te willen opofferen voor een zeker isme. In de geschiedenis van West-Europa kennen we perioden van collectiviteit en perioden van indi vidualiteit. In de middeleeuwen heerste op kerkelijk en staatkundig gebied collecti visme. Dan komt de reactie, de individu alistische periode van de Renaissance in kerk, staatkundig leven, moraal en weten schap. Een collectivistische periode betekent dictatuur. Een strenge dictatuur heeft tot gevolg, dat men hier stelling tegenover neemt en individualist wordt. Een periode van individualisme kan licht overgaan tot ontaarding, anarchie. Na de chaos komt weer een tijd van collectiviteit, van dictatuur. Als reactie op het ,,un roi, une loi, une foi,' van Lodewijk XIV zien we de Franse revolutie. Napoleon leidt weer een nieuwe collectivistische periode in. Weer reactie en weer een individu alistische periode. Dan valt weer een collectivistische stroming waar te nemen. Rusland, fascisme, nationaal socialisme. Ook in democratische landen valt coll. stroming waar te nemenRooseveldt bijv. regeert bijna oppermachtig. Thans zitten we weer midden in een individualistische periode. Als we niet voorzichtig zijn, niet een chaotische toe stand weten te voorkomen, dan.... zal een nieuw collectivisme zijn intrede doen. Na dit historische overzicht stelde spr. de vraagin welke richting moet de school zich ontwikkelen? In deze democratische tijd? Er moet naar gestreefd worden de diepste persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen. Er dient te worden gestreefd naar vrijheid en. gebondenheid. Dit is meer dan collectivisme, meer dan individua lisme, het heeft het goede van beide in zich en vermijdt het niet goede, het gunt vrijheid maar houdt de gemeenschap in het oog. Om een onderwijsstelsel op te bouwen moeten we allereerst het in dividu kennen. Aan de psychologie, deze jonge wetenschap, heeft men in de prak tijk weinigwat ons de wijzen als waar heid verkonden, straks komt een wijzer, die het wegredeneert. Spr. bepleitte een vijfjarige lagere school, gevolgd door een driejarige tussenschool of determineer- school, waarna komen een 4 jarige H.B.S., gymnasium, kweekschool, technische school of land- en tuinbouwschool enz. Zo zal het mogelijk zijn, dat de juiste mensen op de juiste plaats komen. De determineer- school, die spr. zich denkt als een vrije school, waar gelegenheid is voor het kind om zich overal mee bezig te houden (leren, handenarbeid, muziek, gemeen- schapswerk) biedt gelegenheid het kind goed te observeren. Zijn de drie jaren om, dan dienen de leerkrachten, jeugd leiders, ouders, geestelijken gezamenlijk te overleggen in welke richting het kind naar zijn aanleg dient te gaan. De leerlingen, die dan naar H.B.S. of dergelijke inrichting gaan, weten misschien iets minder, maar dit acht spr. allerminst een bezwaar: met de dan geselecteerde groep is veel meer te bereiken. Dat het moeilijkheden zal geven is te voorzien; een notariszoontje bijv. kan toch geen handwerk leren en een daglonerskind een H.B.S. bezoeken! Het standsgevoel zal belemmerend werken. En danwaar zijn de nodige leerkrachten, de psychologisch geschoolde mensen? Beide moeilijkheden zijn op te lossen: een totaal andere waardering van de arbeid en voor de leerkrachten een drastische verbetering van salariëring. De B.IJ.S.V. die 25 Nov. 1942 voor het laatst bijeenkwam, hield dezer dagen onder voorzitterschap van den Heer D. Klomp haar eerste algemene vergadering in vrij Nederland. Heel wat jongeren gaven blijk van hun belangstelling. De voorzitter herdacht in zijn openingswoord in gevoelvolle woorden de leden, die in de oorlogsjaren waren heengegaan. In de eerste plaats den voorzitter, den heer A. van Reenen, wiens naam in de annalen van B.Ij.S.V. op schier elke bladzijde te vinden is en verder Dr. J. A. Blok, J. Hollenberg, R. Maassen, D. Pronk, G. Blankendaal, Mevr. T. Visser-de Geus, W. C. Munk en het oudste lid, de heer W. Glijnis. B.IJ.S.V. zal hun nagedachte nis levendig houden. Notulen, ingekomen stukken en jaar verslag gaven geen aanleiding tot bij zondere vermelding. De rekening van de penningmeester sloot met een voordelig saldo van f 219,47. De nog te betalen huur enz. ten bedrage van f 349,50 zullen echter dit voordelige saldo doen veranderen in een nadelig saldo. Na uitgebracht rapport door de finan ciële commissie werd de penning meesteres gedéchargeerd. Met het oog op de minder gunstige kaspositie en het vooruitzicht, dat dit seizoen de onkosten veel hoger zullen zijn dan in de vooroorlogse jaren, werd een beroep gedaan op de leden om ditmaal een jaar extra contributie te betalen. Er werd op aangedrongen om degenen, die wachten met toetreding als lid tot er ijs is, tot de baan genot biedt, niet op de gewone voorwaarden toe te laten, maar van deze kat-uit-de-boom-kij- kers een extra contributie te heffen Tot 15 Dec a.s. zal er nog gelegenheid zijn lid te worden tegen betaling van de ge wone jaarlijkse contributie. Voor kinderen beneden 14 jaar zijn kaarten verkrijgbaar a 25 cent; de leeftijdsgrens werd twee jaar verlaagd. Bij de bestuursverkiezing werd in de vacature, ontstaan door bet overlijden van den heer A. v. Reenen, voorzien door de verkiezing van den heer S Graftdijk. De aan de beurt van aftreden zijnde leden Mevr. Bos-Eyssen en de heren P. Blanken- daal en ]ac. Swaag werden met grote meerderheid van stemmen herkozen. De vaststelling van te houden wedstrijden bleek een moeilijk punt. Met het oog op de minder gunstige kaspositie meende de voorzitter tot een voorzichtig beleid te moeten aanmanen.'n Wedstrijd schoonrijden geeft kans op verlies; voor hardrijden is meer belangstelling. Misschien aldus de voor zitter, is er kans op proefwedstrijden. Bij de behandeling van de agenda voor de algemene vergadering van de K.N.S.B. wees de voorzitter op de dreigende scheu ring in het ijssportwezen, ook hier dreigde de splijtzwam met haar vernietigend werk, ook hier was het3 Nederlanders, 2 ver enigingen. Bij de rondvraaag werden heel wat verlanglijstjes aangeboden. Het voorstel om, met het oog op de hinderlijke O. en Z O. wind op het laatste deel van de baan, van rijrichting te veranderen, vond geen steun. Het verleggen van het rust punt naar een breder gedeelte bleef ook bij een vrome wens. Een der leden brak een lans voor het ijshockeyspel, een ander vroeg de gelegenheid te scheppen tot het beoefenen van kunstrijden onder deskun dige leiding. Het bestuur zal als een goede Sinterklaas van deze en meer wensen goede nota nemen. Na het uitspreken van de hoop, dat dit seizoen vele beoefenaars van de ijs- sport niet zou teleurstellen, sloot de voorzitter de vergadering. In aansluiting aan de reeds eerder ge publiceerde mededeling omtrent de nieuw opgerichte vereniging „Herstel en recht" kan thans nog medegedeeld worden, dat er een voorlopig bestuur gekozen is, be staande uit de volgende personen B. Min, voorzitter R. M. Termöhlen, 2e voorzitter F. A. Lindenhovius, secretaris J. A. Urbanus, 2e secretaris B. Boorsma, penningmeester P. Seewald lid van advies. C. W. Ellis Het bestuur is reeds met de werkzaam heden begonnen. Verder wordt verwezen naar de in dit blad voorkomende adver tentie. brengt vrolijkheid. Het kleinkunst-ensemble „De Toverbal" bracht dezer dagen wat vrolijkheid in Bergen. De Rustende Jager was meer dan vol. De komiek, Martin Vroom, had ge weldig succes als Josephientje en ver maakte verder het publiek met z'n sketch „Citroen," dapper bijgestaan door Jaap Best. Als kip was hij niet te vangen tot groot vermaak van de toeschouwers. Nelly Rus, het charmante zangeresje, zoals het programma aankondigde, zong, begeleid door Joh. Fakkel, enige liedjes, waarvan vooral „Kwart over zes, ben ik vrij" en „Good night my love" zeer in de smaak vielen. Joh. Fakkel, de piano-vir- tuoos, de man met de elastieken ving rs, zo als de leider hem betitelde, vergastte zijn auditorium op enige mooie nummers. Menno Grondsma toonde zich een veel zijdig kunstenaarhij zong zijn liedjes, vermaakte het publiek met „lijntrekken", imiteerde zeer goed verschillende oude bekenden, en liet als beoefenaar der Zwarte Kunst wonderen op het gebied van de goochelkunst zien. Al met al een goed geslaagde avond. (Stichter William Booth.) Wederom wordt er voor de jeugd een film gegeven, ditmaal de mooie film Robinson Crusoë. Het heeft de jeugdraad van het Leger des Heils zeer verrast dat zij met de film Jessica's eerste gebed ongeveer 500 kinderen mocht bereiken en daardoor aangemoedigd hoopt zij een geregelde goede ontspanning te geven. Men zie de advertentie in dit blad De tijdelijke Raad kwam Vrijdagavond in openbare zitting bijeen onder voor zitterschap van wnd. burgemeester Lovink. Na beëdiging van de nieuw benoemde raadsleden werden tot wethouders ver kozen de heren C. Kaandorp (R.K.) en H. Selhorst (S.D.A.P.) In deze eerste vergadering werden geen stukken ter behandeling door de Raad ter tafel gebracht, met het oog op de wenselijkheid, dat de nieuw gekozen wethouders zich eerst ten aanzien van eventuële te geven prae-adviezen konden beraden. Bij de rondvraag informeerden de leden naar verschillende actuele onderwerpen en werd o.m. de aandacht gevestigd op de reinigingsdienst, de schoolbouw te Groet. In de zéér slecht bezochte ledenver gadering van Huisverzorging werd be sloten de contributie te stellen op f. 5 per jaar, met dien verstande, dat geen bijdrage bij hulpverlening zal worden ge vraagd. Er is een vaste hulp benoemd, die met 1 Dec. beschikbaar zal zijn. Momenteel zijn 95 gezinnen aangesloten. De afd. Schoorl van de N.V. hield 19 Nov. een h.h. verg. ten huize van de fam. Voorthuysen. Verschillende verenigings zaken werden behandeld en tevens werd besloten bij B. en W. een verzoek voor Gem. Subsidie in te dienen. Mevr. Roos- Breed hield een bespreking over het boek „Ya Mal". Er werd gezongen en een kop je thee gedronken. Een nieuw lid kon worden ingeschreven. De opname in deze rubriek bewijst geens zins dat de redactie er mede instemt. In het „Vrije Volk" van 30 October j.l. konden wij onderstaand stukje lezen: „Onder de schoolkinderen is hoofd- luis zeer verbreid. In de Zijpe 35 van het onderzochte aantal, in Egmond-Binnen 45 en in Bergen 50. Het aantal patiënten, lijdende aan scabiës is in Noord-Holland in vele plaatsen het grootst De bron van deze gegevens werd helaas niet vermeld, ook niet het percen tage scabiës- (schurft) gevallen. Dat dit ook in Bergen aan de hoge kant ligt, mag ik concluderen uit een gesprek enige maanden terug met een van de plaatselijke artsen, die o.a. vertelde, dat hij dagelijks scabiëspatiënten op zijn spreekuur kreeg. U ziet: Bergen slaat geen al te best figuur. Hebben deze dingen wel de volle aandacht van het gemeentebestuur? Ook de andere 50 loopt groot gevaarWordt er wel regelmatig controle uitgeoefend op de scholen, met het daaraan aansluitende huisbezoek en voorlichting Naar ik meen was er de laatste maanden geen enkele controle (op de Openb. lagere school tenminste niet). Zijn er voldoende Nisca- kammen aanwezig om deze aan betreffende gezinnen in bruikleen af te staan? Voor die genen, die het goed met de volksgezondheid menen, (ik hoop vurig, dat dergelijke personen zitting hebben in de gemeente raad of er in komen) ligt er ook in Bergen nog een groot terrein braak: Badhuis, geneeskundig onderzoek met doorlichting op een consultatiebureau voor t b.c.-be strijding, niet alleen voor de schooljeugd, maar ook voor de leerkrachten, school tandheelkundige hulp enz. Heeft het gemeentebestuur ook aan dacht voor voldoende goede W.C 's, wasbakken, zeep en handdoeken op de scholen? Of is de linnenkast van de ge meente ook uitgeput? Dan vlug via de distributiedienst naar Volksherstel: daar wordt men snel en afdoende geholpen Ook is de aanwezigheid van een goede verbandtrommel voor grote en kleine ongelukken geen luxe. (Deze ontbrak zelfs in de oorlog, uitgezonderd op de openbare U.L.O. school Ook het onderwijzend personeel kan er toe medewerken, om de hygiëne onder de jeugd te bevorderen, door ge regelde controle van handen en nagels, het niet-toelaten op de scholen van kinderen met uitgebreid, onverzorgd hoofd- en huiduitslag. Het geven van ekele lessen over hygiëne op Lagere- en U.L.O.- scholen zou ook zijn uitwerking niet missen. En dan de Ouders, in het bij zonder de Moeder! Nu de huishouding al weer zoveel gemakkelijker is geworden, kan men weer meer aandacht besteden aan de hygiëne van de kinderen. De De Hollandse huisvrouwen staan zelfs buiten onze grenzen om hun properheid bekend. Dat is prachtig, maar wees even proper op UwF kinderen! Laat U niet uit schaamtegevoel weerhouden, advies in te winnen van huis- of schoolarts; indien U dagelijks een goede behandeling toepast, kunt U in twee a drie weken Uw kinderen weer zuiver hebben. Beter een schoon, glad jongenskopje dan een zwierige haardos, die niet zuiver is. Beter een schoon gezond stel kinderen dan een kraakzindelijk straatje en een heldere voorgevel van uw huis. Werkt allen mee. dat Bergen niet alleen aan de spits staat uit een oogpunt van natuur schoon, maar ook wat hygiëne en ge zondheid betreft. L. S. - de L. Het is ons allen bekend, dat de jeugd er in oorlogstijd niet braver op geworden is. De vernielzucht van de vijand had een zeer nadelige invloed op de jeugd. Nu de oorlog over is en aan de wederopbouw met man en macht gewerkt moet worden, is het een plicht, dat de jeugd weer in goede banen wordt geleid. Waarom komt het nog steeds voor, dat in ons dorp straatverlichtingslampen en lantaarnpalen vernield worden, dat schakelklokken verzet worden, ruiten van leegstaande huizen vernield worden? In de oorlogstijd is de jeugd veel tekort gekomen, ook aan opvoeding. Daarom wordt een beroep gedaan, niet alleen op alle ouders, onderwijzers en opvoeders, maar ook op de gehele burgerij, om de jeugd weer goede leiding te geven en vernieling en baldadigheid te beletten. De straatverlichting is een belang voor de burgerij en moet ook beschermd worden door de burgerij. De leegstaande woningen, zo begeerd door duizenden daklozen moeten onder toezicht staan van de gehele burgerij. Men mag niet alles aan de politie over laten Samen en eendrachtig moet gewerkt worden aan de openbare veiligheid, doch dat niet alleenOok moet er samengewerkt worden aan de heropvoeding van onze jeugd. EEN BERGENAAR. Zo zachtjes aan wordt de verlichting in Bergen compleet. Het stiefkind onder de diverse straten en wegen n.l. de Buer- weg, is nog altijd van alle licht verstoken, ofs hoon aan deze weg een 25-tal huizen gevestigd zijn en allen bewoond. Niet ieder is in het bezit van een hand dynamo of fiets en dus, na donker, thuis blijven de boodschap. Met een vijftal lichtpunten zou de kwestie opgelost zijn. Wanneer dan nog wat van het over tollige cementgruis wordt gebruikt om de weg wat op te knappen, het is nu meestal een modderboel, zou het gemeente bestuur de bewoners van de Buerweg ten zeerste verplichten. Een Buerweg bewoner.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1