WEEKBLAD UuistHóedets! Woaeam!! BERGEN BERGEN I - I.E.V. I Berdos I - Meervogels I SCHOORL VRIJDAG 30 NOVEMBER 1945 22e JAARGANG No. 17 ALLE COPY voor advertenties, berichten enz' kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. DE RAAD PRAAT. „ST. JAN" MET „DE VIER JAARGETIJDEN" Zondag a.s., 2,30 uur Terrein Kerkedijk, Bergen TELEPATISCHE EXPERIMENTEN. PSYCHOMETRISCHE SEANCES. POLDER VERKIEZING. BERDOS-NIEU W S Berdos 2Jong Holland 1 42 't Was Zondag wel een heel rustige dag voor de diverse B. elftallen. Oudorp 1Berdos 1 vond geen doorgang, daar Oudorp 1, evenals Alcmaria 4, Alkm. Boys 3 en Koedijk 1 naar een andere afdeling zijn overgeplaatst. Door een en ander is de wed strijd Koedijk 1Berdos 1 (2-5) komen te vervallen. Over de wedstrijd Berdos 2 J. Holland 1, die Zaterdagmiddag plaats vond, 't volgende. Nadat Eindelijk hebben wij preparaten ontvangen, waarmee wij U af doende kunnen helpen tegen het door U zo gevreesde schoolonder zoek op HOOFDONREIN. Complete behandeling op hoofd- luis aan huis. Succes hiervan is verzekerd, aangezien de behande ling wordt voortgezet tot het hoofd geheel vrij is van onreinheden. Voor inlichtingen tot behandeling kunt U zich wenden tot DROGISTERIJ FRANS POSTHUMA Oldenburglaan 15, Bergen, tel. 2716 J. H. in duidelijk buitenspelpositie de leiding had genomen, was 't Bos, die met een buitengewoon fraai doelpunt de stand gelijk maakte. J. H. speelde enige tijd met 10 man, waarvan B. profiteerde door 2 doelpunten te scoren, beide afkomstig van Jb. v. Diepen. (3-1) Over de tweede helft valt niet veel goeds te vermelden. Bij beide elftallen liet het plaatsen der bal veel te wensen over en was ook 't schieten matig. W. Beukers bracht de stand op 4.1. J. H. stelde nog herhaaldelijk pogingen in 't werk om deze achterstand in te halen. Een van deze pogingen had succes, waardoor de eindstand 42 werd, 'n uitslag, die de ver houding goed weergaf. Het programma voor a.s. Zondag luidt: 12 u. Berdos 2Alkmaar 2 2.30 u. Berdos 1 Meervogels 1 A.s. Zondag: Competitiewedstrij d Aanvang 2.30 uur V.V.V. Groet-Camperduin De V.V.V.ers kwamen Dins dagavond onder voorzitterschap van den heer D. Duin Wz. voor het eerst weer eens na de alge mene vergadering van 1943 bij een, wat niet wil zeggen, dat alle V.V.V.-werk al die tijd had stilgelegen vooral voor den secr. bleef er nog genoeg te doen. De voorz. memoreerde in zijn openings woord twee jubilea: het 35-jarig en het 25-jarig huwelijksfeest van de heren Duin en G. Druiven. Namens V.V.V. was beide ju bilarissen een zichtbaar blijk van waardering aangeboden op die dag. De directeur van het A.N. V.V. had in de oorlogsjaren een poging gedaan om beide V.V.V.'s in de gemeente te bewegen tot een fusie. Het bestuur achtte dit niet gewenst, het meende de zelf standigheid niet te moeten prijs geven. Samenwerking? Ja! Samen smelting? Neen! Contributie was er de laatste jaren niet geïnd. De voorzitter noemde de financiële toestand niet ongunstig. Het V.V.V.-gebouwtje was thans onbezwaard. Hij had vertrouwen in de toekomstGroet en Camperduin zullen z. i. de vreemdelingen weer trekken, er zal weer verhuurd worden, al is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat velen straks van hun rook artikelen bijv. slechts één van de twee pakjes sigaretten zullen kun nen kopen. De voorz. wekte de aanwezigen op om propaganda te maken, opdat de vereniging weer sterk worde. De V.V.V. werkt voor iedereen, iedereen werke voor de V.V.V. Wacht U nog langer en blijft U nog doorlopen met de zo besmette lijke huidjeuk en uitslag. In onze bestralingsafdeling staan wij voor U klaar en garanderen wij dat u geen angst meer hoeft te hebben om U in 't publiek te begeven. Behandelingen ook op medisch advies. Desgewenst behandeling aan huis. Instituut voor lichaamscultuur Russenplein 8, Bergen De notulen van de vorige ver gadering werden ongewijzigd goed gekeurd. Ingekomen was een schrijven van den heer J. Meedendorp met 't verzoek om een vereniging te willen steunen bij het organiseren van een toneel- of operetteavond. Na enige discussie bleek, dat de vergadering er niet voor voelde, zich daarbij financieel te interes seren het gold hier toch geen V.V.V.-belang. De jaarverslagen over '42, '43 en '44 gaven een somber beeld van de oorlogsjaren, waarin ook veel natuurschoon was vernield. Gememoreerd werd nog, dat de penningmeester S. Gutker in deze tijd het feit kon herdenken, dat hij tien jaren lang op onnavolg bare wijze de financiën van de vereniging had beheerd. Uit het verslag van den pen ningmeester bleek, dat in '42, '43 en'44 respectievelij kwas ontvangen f 680,54s, f 600,06 en f 655,23, terwijl er was uitgegeven f 613,08s, f 194,83 en f 23,80. Het voor delige saldo bedroeg f 631,43. Nadat de financiële commissie 'n gunstig rapport had uitgebracht, werd de penningmeester gedechar geerd. Het volgende jaar zal de kascommissie worden gevormd door de heren J. W. Damiaans, Th. Schotvanger en K. Krul. Het bestuur, dat gemeend had en bloc te moeten aftreden, werd met grote meerderheid van stem men herkozen. Bij het behandelen van de be groting voor '46 pleitten enkele leden voor contributieverhoging. Besloten werd dit op de a.s. voor jaarsvergadering nader te bespre ken. De vergadering ging accoord met het voorstel van het bestuur om deze winter een filmvoorstel ling te organiseren voor de leden en hun dames (en hen, die alsnog als lid zullen toetreden). De schit terende Hollandse film over het werk der Noord- en Zuidhollandse Redding Maatschappij zal ook hier stellig ieders bewondering wekken. Bij de rondvraag kwamen nog verschillende interne aangelegen heden ter sprake. Sluiting. „ELK WAT WILS' op de planken. Het gedurende de oorlog onder gedoken „Nut en Genoegen" dook dezer dagen weer op in andere vorm en onder andere naam. Enige oude leden, aangevuld met jonge krachten, vormen nu een cabaretclubje, genaamd „Elk wat wils", dat beoogt wat zon en vrolijkheid te brengen in Groet. Het is daarin deze eerste avond schitterend geslaagd. Als in een grote familiekring zat men daar warm en knusjes bijeen in de eivolle zaal van Hakof en genoot van alles, wat daar geboden werd. Het elk-wat-wils programma werd geopend met „Gaan en ,jk> duimkeek" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Verschijnt te Bergen en Schoorl c a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m„ met een minimum van f 1, De tijdelijke Gemeenteraad van Bergen kwam Woensdagavond voor de eerste maal in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van den wnd, Burgemeester G. J. Lovink. Na de leden van de Raad welkom te hebben geheten, memoreerde de voorzittter enkele voorvallen uit de achter ons liggende jaren. Krachtens bepaling van Seyss Inquart had de gemeenteraad met in gang van 1 Sept, 1941 de werkzaamheden te staken en werd 6 Aug. de laatste raadsvergadering gehouden. Na Septem ber kwamen de burgemeester en de tot adviseurs verklaarde wethouders geregeld bijeen ter behartiging van de gemeente belangen. 15 Juli '42 werd Burgemeester Van Reenen naar Haarlem ontboden en daar gearresteerd en naar St. Michielsgestel gevoerd. 21 April d.a.v. legden de beide wethouders de functie neer en vanaf dit tijdstip, aldus de voorz. was Bergen aan de Hunnen overgeleverd. Gezien de zware bezetting en de nabijheid van het vlieg veld, is de materiële schade aan Bergen toegebracht nogal meegevallen, ofschoon het enige tijd zal duren voor Bergen weer het oude Bergen is, het heerlijke woon- en vacantieoord. Tenslotte wees de voorz. er nog op, dat de financiële toestand van Bergen niet erg rooskleurig is en de Raad veel en belangrijk werk wacht. Nadat de nieuwe raadsleden in handen van den voorzitter de eed of belofte van zuivering en trouw hadden afgelegd, kwam de benoeming van twee wethouders aan de orde. Alvorens de Raad er toe overging een wethouder te benoemen ter voorziening in de vacature Macdonald, voerden enkele leden het woord met het oog op de door de vereniging „Herstel en Recht" gevoerde actie tegen den heer J. W. Macdonald. De Heer Hemelrijk stelde in zijn rede voorop: politiek is niet sentimenteel, han delt zonder aanziens des persoons. Maar ze moet niet kleingeestig en onridderlijk zijn. In Bergen, aldus spr., worden ano nieme aanvallen op personen gedaan, die de grens van het behoorlijke verre over schrijden. Daarop past van uit de raad een waardig antwoord als protest. De aftredende wethouder Macdonald is een dergenen, die blootstaan aan deze aan vallen, waarvoor ten slotte niemand veilig is. Nu komt daarbij, vervolgt Dr. Hemel rijk, een soortgelijke aanval met onder tekening. Bezwaren van onvaderlands gedrag dienen ter bevoegder plaatse te worden ingediend, want de zuivering der openbare instellingen is een belang rijke aangelegenheid. Maar in het streven naar zuivering moet men twee dingen goed in het oog houden1. Goede gronden en 2. behoorlijke methodes. In beide op- opzichten zijn de anonieme aanvallers op Macdonald en anderen te kort geschoten. Men mag niet op ondeugdelijke gronden en niet met zulke pamfletten de eer en goede naam van burgers aantasten. In de eerste plaats gaat het om de gezindheid der aangevallen personen. Deze is m i., aldus de Heer Hemelrijk, in dit geval niet twijfelachtig. 2e. De gedragingen moeten in overeenstemming met de ge zindheid zijn. Welnu, wat hier ten laste gelegd wordt, is van dien aard, dat het voor discussie niet in aanmerking komt. Omtrent één punt slechts zou twijfel kunnen rijzen, n 1. omtrent het laatste punt van de aan de raad toegezonden circulaire. Spr. acht het echter ongewenst er hier en op dit tijdstip op in te gaan, temeer daar het hierin gedane verwijt hem zeer aanvechtbaar is gebleken (ter toelichting diene, dat in punt 4 der genoemde cir culaire wordt beweerd, dat de heer Macdonald, arbeiders, die niet vrijwillig naar Duitsland wilden gaan, ontsloeg uit de werkverschaffing, voorgevende, dat het zijn plicht als wnd. burgemeester was om de arbeiders te wijzen op de voordelen, die arbeid in D. bood en waarbij hij verklaarde, dat diegene, die niet naar D. wenste te gaan, niet in de werkverschaffing kon blijven en moest leven van wat het veld opleverde.) Dr. Hemelrijk vervolgt dan: de loop der politieke gebeurtenissen heeft er toe geleid, dat wij S.D A P. met volle erkenning van de verdienste van den heer Macdonald voor de gemeente Ber gen als raadslid en wethouder en met de wetenschap, dat wij in hem steeds een eerlijk en respectabel tegenstander van onze opvattingen hebben gevonden, toch onzerzijds een tegencandidaat zouden stellen voor het wethouderschap. Deze campagne echter heeft ons niet onver schillig gelaten. En in het belang der goede politieke zeden in onze gemeente meenden wij een politiek offer te mogen brengen, door tegenover Macdonald geen tegencandidaat te stellen en hem voor de korte tijd, waar het hier om zou gaan, ons vertrouwen te tonen, niet ons vertrouwen in de po litiek van het middenblok, al zijn onze betrekkingen met dat blok steeds zeer vriendschappelijk geweest, maai" ons ver trouwen in de integriteit van den persoon. Wij achten het van groot belang, aldus beëindigde spreker zijn rede, dat de Raad in zijn geheel of althans met een grote meerderheid hierin onze zijde kiest. De heer C. W. Ellis had reeds tevoren verklaard, ten volle bereid te zijn tot rehabilitatie, indien daar reden voor be stond, maar dat hij de wethouderskeuze niet wilde laten beïnvloeden door per soonlijke kwesties. De heer Schmidt ging accoord met hetgeen de heer Hemelrijk had gezegd. De heer J. E. Miltenburg ging nog nader in op de in de circulaire genoemde punten. Dat de heer Macdonald zijn landgoed aan een Duitser had verkocht, zei niets, meende spr. Dat door deze transactie V.V.V. ernstige schade leed, achtte spr. bezijden de waarheid. Wat betreft het lid worden van de Nederl. Volksdienst, merkte de heer Miltenburg op, dat men daar in den be ginne een verkeerde voorstelling van had en onverwijld had bedankt, toen de ogen open gingen. Het verwijt, dat de heer Macdonald gouden tientjes aan de Duitsers zou hebben afgegeven en zou hebben verklaard, als wethouder het goede voor beeld te moeten geven, noemde spreker onverdiend en de heer Macdonald zelf verklaarde er slechts één te hebben gehad. Toen de heer Miltenburg bij punt 4 van de circulaire (zie boven) meende, dat Macdonald wel eens een kernachtige uitdrukking zou hebben gebezigd, klonken er woorden van protest vanaf de publieke tribune, waarop de voorz. dreigde met ontruiming bij herhaling. De heer Milten burg vervolgde dan met de mededeling, dat 12 Oct. 1942 beide wethouders hun ontslag hadden ingediend en sedert geen voet meer over de drempel hadden gezet en eindigde met er op te wijzen, dat door een herkiezing alle blaam van den heer Macdonald zou kunnen worden wegge nomen. Nadat de voorzitter ten slotte nog had verzekerd, dat de hele zaak Macdonald door de zuiveringscommissie was onder zocht en de woorden uit Johannes 87 nog even had aangehaald, n.I. „Wie van u lieden zonder zonde is, werpe het eerst de steen" werd overgegaan tot de be noeming van twee wethouders. Benoemd werden de heer J. W. Macdonald met 11 stemmen en J. E. Miltenburg (R.K.) met 12 stemmen. Met zichtbare ontroering dankte de heer Macdonald allen voor deze uitslag, maarhij kon de benoeming niet aan vaarden met het oog op andere plannen zo gauw het mogelijk was, dacht hij te vertrekken naar Java. In de vacature werd nu gekozen de heer C. Brak (S.D.A.P.) De wnd. Bur gemeester wenste de heren de nodige kracht en lust toe om het moeielijke werk, dat hun wacht, te verrichten en bracht den heer Macdonald dank voor alles, wat hij in de moeilijke jaren voor Bergen had gedaan. Vervolgens werden benoemd: a. in de commissie van bijstand voor het gemeentelijk electriciteitsbedrijf de heren W. C Mol (SDAP) en J W. Macdonald (Middenblok). Voorz. Wethouder C. Brak. b. in de commissie van bijstand voor het gemeentelijk woningbedrijf en voor de gem. woningdienst de heren J. H. W. Schmidt (RK) en A. M. de Lange (Mid denblok). Voorz Wethouder J. E. Milten burg. c. in de commissie van bijstand voor het gemeentelijk slachthuis de heren J. Swaag (Middenblok) en J. Korf (geen politieke partij), Voorz. Wethouder Miltenburg. d. in de commissie van Georganiseerd Overleg de heren C. W. Ellis (RK) en S. D. Sluis. Voorz. Wethouder Brak. Ingekomen was een schrijven van den heer De Vries, aféhouder alhier, met het verzoek het aantal vei gunningen, dat om de 5 jaren kan worden herzien, te willen verhogen, opdat ook in zijn zaak ver gunning kan worden gevestigd. B en W. adviseerden hierop afwijzend te beschikken. De Raad dacht er anders over en met 10 stemmen voor en 3 tegen kreeg de heer De Vries het gevraagde. Nadat bij de rondvraag verschillende leden nog verlanglijstjes hadden ingediend, sloot de voorzitter deze eerste vergadering. De toneelvereniging „St. Jan" kwam dezer dagen met een toneelstuk van den bekenden volksromanschrijver, Antoon Coolen, getiteld „De vier jaargetijden". De belangstelling voor deze uitvoeringen was groot: beide avonden was de zaal van De Rustende Jager tot de laatste plaats bezet. En bij het heengaan zullen velen de wens van Anne Marie tot de hunne hebben gemaakt: Toe ziens, als 't God belieft", want St. Jan heeft de aan wezigen twee avonden van kunstgenot bezorgd met de mooie vertolking van dit stuk van Antoon Coolen. Het stuk speelt in het Z.O. van Noord- Brabant. „Hoe schoon is o. God de na tuur, maarhet platteland is daarom nog geen aards paradijs". De schrijver schildert ons het leven van de boeren, hun gehechtheid aan de grond, die steeds van Vader op zoon overgaat, hun moeilijkheden, hun strijd om het bestaan. Trots hard werken bij nacht en bij ontijden, kunnen velen het alleen uithouden bij nacht en bij ontijden, als ze boeren met eigen volk (het stuk speelt vóór de oorlog en werd in 1934 voor het eerst opgevoerd in de stadsschouw burg te A'dam!) Boer van den Eerden, die aan de grond zit, wijt dan ook de ondergang van zijn bedrijf aan zijn zoon, de boer, die heer wil zijn en naar de stad verhuist. Prachtig is die boer ge tekend, hard, verbitterd, koppig. Liever de boerderij aan de plank, dan de zoon van Meulendijk als schoonzoon op de plaats, waar zovele Van den Eerdens hebben geboerd. De zoon behoort op de plaats, maardiens vrouw uit de stad mag daar geen voet zetten. Het lot wil het anders. Als het kleinzoontje, het kind waar allen zo „grutsch" op zijn, van een hooimijt valt in een vork, dan komt de schoondochter toch binnen en krijgt de oude boer het verwijt te horen, dat hij schuldig is aan het ongeluk. Het tot een ovatie aangroeiende applaus bewijst hoe allen in de zaal hebben meegeleefd met dit gebeuren. Jammer, dat bij de spelers in deze scène niet meer bleek van innerlijke ontroering, emotie, en dat niet meer gedacht was aan de regel: houdt niet op met spelen, als gij de woorden van uw rol hebt gezegd speel door ook als andere spreken. In de volgende bedrijven bedaren de stormen zoetjes aan, worden de conflicten opgelost. De Jonker, de heer, die boer wil zijn, brengt redding en de zoon, de boer, die heer wou zijn, komt op de plaats. En weer volgt de boer zijn roeping, weer p'oetert hij door. „Een werk volk, een sterk volk". (Parool Opbouw Prijsvraag.) Daar bij het vorig optreden van de Telepaath Prof. Remidol vele mensen moesten worden teleurgesteld treedt hij nogmaals te Bergen op, en wel in café Hilbrandt. De belangstellenden worden aangeraden hun plaatsen te bespreken, dan worden ze niet nog eens teleurge steld. Zij, die een interessante avond weten te waarderen, mogen zeker niet verzuimen een bezoek te gaan brengen bij Prof. Remidol. Op Vrijdag 7 Dec. organiseert de Ned. Ver. van Spiritisten „Harmonia" afd. Bergen een Psychometrische Seance voor leden en Introducés. Gezien de belang stelling hiervoor wordt alleen op Maan dag 3 Dec. van 3-4 uur en van 7-9 uur kaarten uitgereikt a 50 cent bij den penningmeester, Broekbeeklaan 26. Verder wordt verwezen naar de advertentie in dit blad. Bij de op 25 November j.l. gehouden verkiezing voor de verschillende polders in deze gemeente werden herkozen: tot Voorzitter van de Noorder Reeker en Mangelpolder, de Heer D. Leegwater; tot Voorzitter van de Oudburgerpolder, de Heer C. Bijltot bestuurslid van de Zuurvenspolder, de Heer S. J. Schouten van de Filisteinsche polder, de heer K. Veldtvan de Damlanderpolder, de heer J Zwakmanvan de Sluispolder, de heer C. Blankendaalvan de Zuiden- en Mid- denreekerpolder (aftr. de Heer Jac. Kramer Hzmoet op 7 Dec. a.s. herstemming plaats hebben tussen de heren D. Modder en P. Wonder. Tot lid v.h. Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Polders en Oningepol- derde landen werd herkozen de heer C. Boon Cz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1