WEEKBLAD BERGEN Bergen II - Berdos II SCHOORL VRIJDAG 7 DECEMBER 1945 22e JAARGANG No. 18 ALLE COPY voor advertenties, berichten enz' kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. „DE MASKERSPELERS." Voor de tweede uitvoering in dit seizoen, welke zal plaats hebben op 24 Januari 1946 heeft de ver eniging in studie het blijspel in drie bedrijven: „Op goed geluk" van Frank Vosper, in welk stuk vier nieuwe, jonge krachten voor het voetlicht zullen komen. In verband met het feit, dat op de eerste uitvoering velen moesten worden teleurgesteld wegens plaatsgebrek overweegt, het be stuur om in het vervolg twee avonden te geven en wel op Dinsdag en Donderdag. Dit is echter alleen mogelijk, wanneer het aantal donateurs be- belangrijk toeneemt. Wij wekken daarom belang stellenden op zich alsnog als dona teur (-trice) op te geven. Voor de in dit seizoen nog te geven twee opvoeringen bedraagt de minimumbijdrage hiervoor f 5„ recht gevende op 2 maal 2plaats bewijzen. De avonden van „De Masker spelers" zijn altijd goed verzorgd en kenmerken zich door hun ge zellige sfeer. Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven aan het secretariaat Meerweg 17 of bij den penning meester den Heer C. Meyer, Hoflaan 8. RUSSISCHE DANS EN MU ZIEK, BALLET STUDIO 1945 De Dansgroep „Ballet Studio 1945" trad Donderdagavond in De Rustende Jager op met een programma van Russische dans en muziek. Leidster was Sonia Gaskel, een Russische van geboorte, die deel heeft uitgemaakt van het ballet van Diaghilew. De groep dansers en danseressen, waar van Jennifer Roders, Aart Verstegen en Mar ja Matthijssen wel de uitstekendste krachten vormden en de beide pianisten Sas Bunge en Louis Born, oogstten een groot succes. Het publiek overstelpte de executanten met bijvalsbetuigingen: het was alles 'een lust voor oog en oor. Het programma opende met enige losse nummers, waarvan vooral Zigeunerdans, Poppen, Nacht en Mars een storm van applaus ont ketenden. De beide pianisten vergastten hun gehoor op een paar piano solo's: Humoreske Opus 10 no. 5 en Prelude Opus 23 no. 5, beide van Rachmaninoff. Het eerste gedeelte eindigde met het ballet: „Een nacht op de kale berg" waarin een heksen- feest gevierd wordt onder leiding van den duivel, tot de dageraad verschijnt en de geesten der duister nis vluchten. Een fantastisch schouwspel Het hoogtepunt van de avond vormde de folkloristische „Rus sische Boerenbruiloft" met muziek uit de werken van Tschaikowsky. Jennifer Roders, Aart Verstegen en Marja Matthysen waren als bruid, bruidegom en koppelaar ster, het middelpunt van dit ge beuren. Na dit prachtige slot groeide het applaus aan tot een ovatie en herhaalde malen werd het hele gezelschap teruggeroepen. ST. NICOLAASFEEST MET DE KABOUTERS. 5 Dec. organiseerden Oehoe en Oebie, leidsters van de ka bouterclub, een aardige Sint Nicolaasmiddag voorde kabouters in het E.H.B.O.-gebouw te Schoorl. De middag werd ingezet met zang en voordrachtjes door de kabouters zelf. De kleintjes speelden hun spel mooi en met ernst. Daar na werd er een aardig spel ge speeld, waar de kabouters veel om lachten. Verder werd er ge zongen, ook het kabouterlied werd niet vergeten, wat heel aardig klonk. De St. Nicolaasliederen klonken blij uit de kindermonden. Sint had ook gezorgd voor een presentje voor de kabouters: uit roepen van bewondering galmden door het zaaltje en blijdschap straalde van de gezichtjes, toen ieder een pakje ontving. Er werd dan ook volop gezongen als dank aan de goed Sint. Verder werd er een aardig verhaal verteld door Oebie, waar de kleintjes vol spanning naar luisterden. Toneel en zang wissel den zich af. Natuurlijk werd er ook rijkelijk getrakteerd. De dames Oehoe en Oebie kunnen zich ver heugen met een goed geslaagde middag en de kabouters zelf zullen deze middag niet spoedig ver geten. PECH IN „DE ROODE LEEUW". Peter Pech trad Zondagavond op in De Roode Leeuw. Velen hebben deze gelegenheid aange grepen om eens kennis te maken met dezen bekenden radio-artist. De geestige conferencier vond 't verheugend, dat velen van het schone geslacht hier haar op wachting waren komen maken in plaats van te gaan Canadezen. Peter Pech was de held van de avond. Hij had alleen maar pech in zoverre, dat zijn Cornelia geen getuige kon zijn van zijn successen. Zijn gedachten waren echter "bij haar en hij wijdde een heel liedje aan zijn wederhelfthet refreintje werd door de zaal gaarne mee- gegalmd. Enig was P.P. bij zijn bezoek aan den petroleummagnaat en Cornelia zal hem stellig ge prezen hebben toen hij de twee litertjes olie thuis bracht. De als zebra's getekende kampbewoners Keuvel en Klessebes (P.P. en Magda v. Donk) vermaakten het publiek niet weinig met hun babbeltjes over alles en nog wat: hoe zou het gaan met kameraad Bh? hoe is het mogelijk, wij hadden de oorlog toch al gewonnen enz. Jan Vogel, de man van het M.G. (muzikale gedeelte) vond als accordeonnist een dankbaar ge hoor. Jan de Hollander wist als voor drachtkunstenaar het publiek te boeien. Al met al.... een goeie avond voor deze pechvogel en zijn ge volg. CULTURELE FILMS VOOR SCHOORL EN BERGEN. In overleg met het personeel van de scholen en de Inspectie vertoont de K.J.V.O. nu ook de culturele films in Schoorl voor de Openb. Lagere School te Groet, de R.K. School te Catrijp en de Openb. Lagere School te Schoorl en wel op Maandag 17 Dec. Dezelfde films draaien in Ber gen op Vrijdag 14 December en Zaterdag 15 December voor de scholen en 's avonds voor leden en volwassenen. SV.V.-NIEUWS. DIALECT- EN VOLKSKUN DE ONDERZOEK. Het Dialect- en Volkskunde bureau van de Kon. Nederl. Aka- demie van Wetenschappen, Klo veniersburgwal 29 te Amsterdam, zoekt voor een aantal plaatsen in onze omgeving nog steeds mede werkers, die bereid zijn om de vragenlijsten in te vullen. Deze plaatsen zijn: Burgerbrug, Dirkshorn, Eenigenburg, Haren karspel, Kalverdijk. Gaarne wekken wij onze lezers uit deze plaatsen, die zich iri staat achten de lijsten van het bureau in te vullen, op, om op deze wijze dit bij uitstek nationale en voor de wetenschap zo belangrijke werk te steunen. Berdos I - H.S.V. I DISTRIBUTIE-NIEUWS. //Dc DuMi&icccfo Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Zondag a.s. Terrein Kerkedijk Entree f 0,25 Kinderen f 0,10 Schoorl, I—Wieringerwaard. W.W. neemt direct het spel in handen, na 7 minuten spelen maakt W.W. 0-1. Nu komt S. ook opzetten maar de W.W.- achterhoede weet steeds nog stand te houden. Dan een snelle doorbraak van S., Zoon zet voor, de bal wordt door de W.W.-back in eigen doel gewerkt 1-1. Dit geeft S moed, de bal komt bij Selhorst, deze zet scherp voor doel, de keeper W.W. werkt in eigen doel 2-1. Voor de rust gaat het spel vrijwel ge lijk op en neer. Mooij krijgt enige moei lijke ballen te verwerken, maar doet dit op prima wijze. Dan treedt de rust in met 2-1 voor S. Direct na de rust komt W.W. geweldig opzetten. S. beleeft be nauwde ogenblikken, maar onze achter hoede houdt best stand. Toch maakt W.W. gelijk. Nu komt S. weer los. Een corner goed door S. genomen, wordt door Klop netjes ingezet 3-2. W.W. zit steeds op ons doel, Mooij houdt er een paar kogels op schitterende wijze uit. Dan krijgt S. een vrije schop te nemen, deze wordt door Muskee kei hard ingeschoten 4-2. 3 minuten zijn nog te spelen. Weer de bal bij Muskee, deze maakt er 5-2 van. Dan komt het einde en S. heeft met 5-2 gewonnen. S1EM. A.s. ZondagCompetitiewedstrijd Aanvang 2.30 uur Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat thans ook ten behoeve van babies, geboren tussen 1 Januari en 8 October 1945 een bijzondere vergunning beschikbaar kan worden gesteld voor het kopen van een babypakket, voor zover althans gedurende dit tijdvak nog geen babypakket werd ontvangen. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat met ingang van 10 Dec. a.s. boven- en onderkleding verkrijgbaar zal zijn, zonder dat voor het kopen daarvan een bereidverklaring vereist is. Wanneer een aanvraag om boven- of onderkleding toegestaan wordt, zal de Distributiedienst de benodigde bonnen afgeven, waarop de aangevraagde ar tikelen rechtstreeks bij de handel kunnen worden gekocht. Een bereidverklaring is thans nog slechts nodig bij aanvragen om huishoud en Woninginrichtingartikelen, truien en dergelijke, bedrijfs- en Vakkleding. Met ingang van 10 Dec. is op de letterbon A der textielkaart V.A. 510, benevens vier der reeds aangewezen bonnen 1 t/m 15 dezer kaart een paar kousen of sokken verkrijgbaar. (De z.g. standaardkousen zijn verkrijgbaar op de letterbon A. zonder inlevering van ge nummerde bonnen. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat met ingang van 1 December de mogelijkheid geopend wordt op plaatselijk nader te bepalen dagen bij de distributiediensten aanvragen om klompen in te dienen. De uitreiking der bonnen op deze aanvragen zal, voor zover be trokkenen in verband met de beperkte voorraad reeds direct voor klompen in aanmerking komen, van 1 Januari a.s. af plaats hebben. Er zullen afzonderlijke bonnen in ge bruik genomen worden voor hoge en lage mans- en vrouwenklompen, hoge en lage halven, hoge en lage drielingen en hoge en lage dopjes. Wanneer niet onmiddellijk bij de eerste uitreiking een bon is verstrekt, zal deze bij een der volgende uitreikingen worden uitgereikt. Het is derhalve niet nodig telkens een nieuwe aanvraag in te dienen. Een aanvraag kunnen alleen indienen zij, die bij het verrichten van hun ar beid hoofdzakelijk op het dragen van klompen zijn aangewezen, te weten: abattoirpersoneel, arbeiders brouwhuis, arbeiders chemische bedrijven (zoutzuur, zwavelzuur, ammoniakzuur), asphaltteer-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1