WEEKBLAD VRIJDAG 14 DECEMBER 1945 22e JAARGANG No, 19 ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag- middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. WINTER IN DE NATUUR. BERGEN VERENIGING „HERSTEL EN RECHT*' Zondag a.s. Bergen I - U.S.V.U. I Terrein Kerkedijk EEN INTERESSANTE SPORT MET PRACTISCH NUT. ST. NICOLAAS BIJ DE ZUIDERGEEST. NED. VER. v. SPIRITISTEN „HARMONIA" PSYCHOMETRISCHE SEANCE. BERDOS-NIEU W S A.s. Zondag 2.30 uur Schoorl I - Nw.Niedorp I BENOEMING. SCHOORL KUNSTKRING „SCHOORL OLYMPIA NIEUWS. BENOEMING. UIT DE OUDE DOOS. de> duUtdceeU" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Eenzaam ligt het land onder een klaar heldere vorsthemel. Het is vinnig koud en een felle wind waait uit het Oosten. In de sloten heeft zich reeds een dikke ijskorst gevormd, en de liefhebbers van schaatsenrijden kijken reeds met verlangen uit naar de dag, waarop ze hun gladde ijzers kunnen onderbinden en over het ijs kunnen zwieren. Doch door de vogels is dit koude seizoen echter niet zo gewenst. Het voedsel wordt schaars, en drinkwater is er bijna niet voor hen, nu sloten en kanalen zijn dichtgevroren. In de steden zwerven grote troepen meeuwen bij de grachten, en azen op de etensresten, die door de burgers voor hen worden neergeworpen. Voor de rovers zoals de meeuwen, is deze tijd wel niet zo geschikt, doch ze weten zich er wel doorheen te slaan, want ze zijn zeer brutaal. Voor de zangvogels ziet het er echter slechter uit, de grond is bevroren, zodat ze niet bij de insecten kunnen komen, meestal zijn ze zeer schuw, en durven de bewoonde streek niet te dicht naderen, dus missen ze het voeder van de mensen. In de bossen kan men het harde gehamer van de specht waarnemen, deze timmerman zoekt naar de insecten, die zich onder de boombast ophouden. Grote troepen kraaien huizen in de bomen en 's avonds is het een drukte van belang, als deze rumoerige gasten een rustplaats uitkiezen voor de nacht. Een enkele reiger, die de grote trek niet heeft aanvaard, bevindt zich ook wel tussen deze zwarte bende: doordringend klinkt zijn kreet door het nachtelijk woud. Overdag kan men hem met hoogopgetrok- ken schouders, de kop ingetrokken, zien staan aan stromende beekjes en slootjes, die nog opengebleven zijn. Meestal zijn het zielige figuren, die hongerend de winter door moeten. Hoe heel anders dan in het voorjaar, wanneer men ze vol ijver en rusteloosheid kan waarnemen in de kolonies, waar ze in grote getale broeden. Rond de huizen treffen we veel kleinere vogeltjes aan, die hoofdzakelijk bestaan van het voedsel, dat hen door de mensen wordt gegeven. Hier in Bergen, dat véle vogelvrienden telt, wordt goed voor deze kleine gevederde vriendjes gezorgd. De kleine zangertjes zijn hen daar dan ook zeer dankbaar voor. In de zomer immers kan men er weer volop van genieten. Dus zorgt allen goed voor de vogels in deze barre wintertijd. B. BOERSMA Jr. Bovengenoemde vereniging hield op 11 Dec. haar eerste ledenvergadering in Café Lang. Na de opening door den voorzitter van het voorlopig bestuur, den Heer B. Min, het behandelen der notulen en ingekomen stukken, bracht de secretaris verslag uit over de werkzaamheden, verricht gedurende het verlopen tijdvak. Hieruit bleek, dat de vereniging aan meerdere zaken en misstanden haar aan dacht heeft besteed en zal blijven be steden, opdat het recht kan worden ge zocht en herstel van recht kan worden bewerkstelligd, indien onrecht aanwezig is. Hierna werd overgegaan tot de ver kiezing van een definitief bestuur. Van het voorlopig bestuur stelden de heren Urbanus en Lindenhovius zich niet be schikbaar voor een bestuursfunctie wegens hun drukke werkzaamheden. In het defi nitieve bestuur hebben thans zitting de heren B. Min, R. M. Termöhlen, C. W. Ellis, P. Seewald, J. W. Hop, C. Schotten alsmede Mej. J. Kreb. Verder werd nog medegedeeld, dat binnenkort een openbare vergadering zal worden gehouden. Nadere mededelingen hieromtrent zullen nog worden gepubli ceerd. De voorzitter spoorde vervolgens de leden nog aan, om alle inlichtingen, die de leden bekend zijn omtrent bepaalde personen en zaken, aan het bestuur door te geven, en sloot hierna c.a. 11 uur deze zeer geanimeerde vergadering. Jiu-Jitsu, deze van oorsprong Aziatische verdedigingssport, die om haar veelzijdig heid en practisch nut meer en meer de aandacht trekt, blijkt ook in Bergen ijverig te worden beoefend. „Deze sport," aldus de heer K. J. J. Lotsy, „brengt eerder minder dan meer gevaren met zich dan menige andere sport en is daarbij veelzijdighals, romp, armen en benen, ja vingers en tenen worden geoefend, het lichaam verkrijgt een grote souplesse. Deze zelfverdedigings- sport geeft meer zelfvertrouwen, grote snelheid van handelen, meer moed". De Jiu-Jitsuër heeft niet te vrezen voor lichamelijk sterkeren: kleinen en Iichtge- bouwden hebben evenveel kans op over winning als reuzen van kracht en lichaams bouw. Het is voor een jongeling als David nog altijd mogelijk een kampvechter als Goliath, een man van zes ellen en een span, zoals het heet in het bijbelse verhaal, onschadelijk te maken. Niet met slinger en steen, maar door toepassing van een der vele kunstgrepen dwingt de Jiu-Jitsuër tot overgave, enzonder hem lichamelijk letsèl toe te brengen. Jiu-Jitsu is een interessante sport met practisch nut. Het comité voor het St. Nicolaasfeest der buurtbewoners Zuidergeest, hield Vrijdag 7 Dec. j.l. het St. Nicolaasfeest voor de kinderen in de zaal van café Nieuwendijk aan de Dorpsstraat. De zaal was geheel bezet en om twee uur verwelkomde de voorzitter de kinderen en deelde mede, dat St. Nicolaas had beloofd met zijn knechten in de loop der middag een bezoek te komen brengen en dat de bekende Illusionist Cakie ge durende die wachttijd zijn goocheltoeren zou vertonen. Cakie is daarin wonder wel geslaagd en de kinderen, zomede ook de aanwezige Ouders waren verbaasd over hetgeen hij vertoonde. Om kwart voor vier kwam St. Nicolaas met zijn knechten en vertoefde gedurende enige tijd temidden der kinderen en had voor verschillende, zomede voor enige Moeders een opmerking, waaruit bleek, dat hij steeds goed is ingelicht. De zwarte Pieten brachten een zestal manden met giften binnen en werden verzocht deze bij het naar huis gaan aan de kinderen uit te reiken, hetgeen ook geschiedde. De kinderen werden gedurende de gehele middag versnaperingen, appels, chocolade melk en limonade aangeboden. Om ruim 5 uur gingen de kinderen weer huiswaarts en kon het comité op een zeer geslaagde middag terugzien. De heer J. E. Pauling trad Vrijdag avond voor een talrijk publiek op in Hotel Kreb. Hij wees er in zijn inleidend woord op, dat vergaderingen als deze belegd werden met het doel om het voortbestaan na de dood te bewijzen. De spiritisten geloven in een voortdurende gemeenschap van de geestenwereld met die der mensen, vanwaar beschermers, helpers en geleiders worden uitgezonden tot hulp der zwakken, tot troost der lijdenden. De heer Pauling beschreef verschillende in de zaal aanwezig zijnde intelligenties, geesten van overgeganen, die door de betrokkenen duidelijk werden herkend. De ingeleverde voorwerpen waren voor hem vaak aanleiding tot verrassende mededelingen en het geven van goede raad. Programma De geest van „Het voorbij gegane Kerstfeest" neemt hem mee naar zijn jeugd: zijn school, het kantoor van Mr. Fezziwig waar hij als leerling heeft ge werkt en laat hem zijn meisje zien, dat een eind aan haar verloving maakte toen ze bemerkte, dat een onverzadigbare geldhonger al het andere in S. 's leven overschaduwde. De geest van „Het huidige Kerstfeest" voert S. naar tal van plaatsen waar men Kerstfeest viert, o.a. naar het gezin van zijn armen klerk Bob Cratchit, door S. zoveel mogelijk uitgebuit. De geest van: „Het aanstaande Kerst feest" toont S. welke vreselijke- dingen er gebeuren zullen als hij zijn leven niet verandert; in het vijfde deel maken we kennis met een werkelijk veranderde Scrooge. In dit werk laat de schrijver zien over welk een uitbeeldingskracht en welk een humor hij beschikt, doch ook met welk een warm hart hij pleiten kan voor armen en verdrukten. Vios IBerdos I Berdos IIDe Randers II 2,30 uur Berdos IIIJ. Holland II Zat. 3 uur Ons 1ste elftal gaat in Warmenhuizen haar geluk beproeven en zal natuurlijk haar uiterste best doen, ook Vios aan haar zegekar te binden. Maar of Vios, dat hiermede z'n eerste wedstrijd speelt, een gewillig slachtoffer zal zijn, valt nog te bezien. We hebben echter zoveel vertrou wen in onze geroutineerde ploeg, dat deze klip veilig zal worden omzeild. Vermoe delijk zal per auto worden gereisd. Zij, die Berdos I willen vergezellen, kunnen zich hiervoor opgeven bij W. Heystra, St. Antoniusstraat 19. Berdos II speelt thuis tegen De Ran ders II (Oudorp II), welke ploeg de laatste tijd uit vorm is, zodat de kans groot is, dat ons 2de weer twee punten rijker zal worden. Laat dit echter geen reden zijn, om jullie tegenstanders te onderschatten, maar speelt vanaf de 1ste minuut voor de volle 100%. Ons 3de elftal tenslotte, komt reeds Zaterdag in touw. De eerste wedstrijd tegen Koedijk II, eindigde in 'n geflatteerde 7—2 nederlaag. Nu Jong Holland II op bezoek komt, is voor jullie echter de kans aanwezig de eerste punten binnen te halen. Grijpt deze kans aan en stuur J. H. met een nederlaag naar huis Burgemeester en Wethouders van Bergen hebben met ingang van 1 Jan. a.s. de Heer C. Blom te Heiloo, ambte naar ter secretarie, benoemd tot Amtenaar van de Burgerlijke stand alhier. Charles Dickens (1812—1870), één van Engeland's beroemdste romanschrijvers uit de voorgaande eeuw, is behalve door zijn felle aanvallen op de maatschappelijke misstanden beroemd geworden door zijn Kerstvertellingen. De meest bekende daar van zal de Heer van Amerongen Maan dag 17 December voor de leden van de Schoorlse Kunstkring voordragen. Het is het verhaal van de bekering van den ijselijk nuchteren vrek Ebenezer Scrooge, tengevolge van het bezoek van een viertal geesten. Eerst verschijnt de geest van zijn overleden compagnon Jacob Marley, die hem de komst der drie volgende geesten aankondigt, die Scrooge het dwaze en misdadige van zijn leven zullen laten zien, maar hem ook zullen leren hoe hij zich herstellen kan. Daar vorig jaar, door de bekende omstandigheden, onze jaarlijkse uitvoe ringen geen doorgang konden vinden, zijn vele turnliefhebbers belangstellend naar de prestaties, die momenteel door onze leden geleverd worden. En daarom komt Olympia wederom voor het voet licht en wel op Zondagmiddag 20 Jan. met een Kindermatinée voor onze adsp. afdelingen en op Zaterdagavond 23 Febr. met de grote uitvoering voor Dames en Heren. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer C. Geurts, voorheen onderwijzer aan de O.L. School te Schoorl, is per 24 Dec. benoemd tot hoofd der O.L. School te Edam. Schoorl, Camp en Groet gezuiverd van ongewenste gasten. Het was April 1758. De burgers en ingesetenen van Schoorl, Camp en Groet werden sedert lange fijd en nog dagelijks seer gequelt door de menigvuldige bede laars en landlopers. Dit was voor schout, schepenen, burgemeesteren en regenten van Schoorl, Camp en Groet een reden om aan den baljuw van Brederode te Haarlem een speciale authorisatie te vragen voor het aanstellen van een dorpsdienaar tot weringe en verdrijvinge van die lastposten. Na bekomen machtiging besloten ge noemde autoriteiten op de 8 Mei 1758 om gezamenlijk een dienaar aan te stellen tot weringe en verdrijvinge van de bede laars en landlopers uit beide de jurisdictiën en dat op een jaarlijks tractement van een honderdtwintig gulden, of te wel alle vierendeel jaars dertig gulden, door de aan te stellen dienaar alle vierendeel jaars van de burgers van Schoorl en Camp en Groet selfs op te halen, achtervolgens 'n lijst van aanslag bij de respectieve re genten ieder voor hare jurisdictie te maken. De dienaar genoot nog enige emolu menten. Hij zou n.l. de vrijheid hebben omme bij de burgers van beide jurisdic tiën met almanakken te mogen omgaan en dan nog een buitenkansjeten gemene kosten zou den dienaar een behoorlijk zijdgeweer en twee pistolen tot zijn ge- bruyk worden besorght, denwelke hij zou moeten schoonhouden en behoorlijk onderhouden de tijt sijner dienst, en bij het uyteynde van sijn dienst weer aan regenten overleveren. Tot dienaar, die moest zijn een burger en inwoonder van de respectieve dorpen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1