WEEKBLAD He&stmis 1945 BERGEN u.v.v. SCHOORL Officiële Bonnenlijst - VRIJDAG 21 DECEMBER 1945 22e JAARGANG No. 20 Advertenties enz. voor het volgende nummer, kunnen tot uiterlijk Donderdagmiddag 3 uur bezorgd worden aan ons Bureau of bij De Haan's Boekhandel te Bergen. HULP VOOR GETEISTERDE GEBIEDEN. ORGEL R K. KERK BERGEN KOORVERENIGING „BERGEN" Bergen 2—Jong Holland 1 Bergen a Alkm. Boys a Bergen 1—Vitesse '22 KINDERPOSTZEGELS KUNSTKRING „SCHOORL" KONIJNEN- FOKVERENIGING „DE DUINSTREEK" BON SCHOENREPARATIE. ZONDAGSDIENST ARTSEN* De Dumdeeek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Vrede, vrede allerwegen, Vrede in ons hart, Vrede over de ganse aarde. Na veel leed en smart. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Dit melden de klokken In Bethlehem, Is heden het wonder geschied De Heiland geboren, Was heil ons beschoren, Wij zien 't, maar begrijpen het niet. Gloria, Halleluja, Gloria, Halleluja. In diep gevoel van zonde en schuld, Komt, ons dan neergebogen, Voor 't Jesu-Kindje, 't Godsgeschenk Des Vaders, uit de hoge Een wereld, gebroken door oorlogsgeweld. Verloren in boosheid en haat. Mag wederom treden tot 't Christus-kind, In zijn eenvoud en nederige staat. GEBED: O Vader, vergeef ons, uw Liefde is groot, Gij wilt uwe schepselen geven, Dit Kindeke-klein, dat de Waarheid, het Licht, En de Weg is ten Eeuwige leven. Kom, Gij met Uw kracht, onze zwakheid te hulp. Vermeerder 't geloof onzer zielen, Leer ons weer deemoedig naar het stalleke gaan. Leer ons voor Uw Grootheid te knielen. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim bam, Nu luiden de klokken In heilige nacht, Toont God ons Zijn Grootheid, Zijn Liefde en Macht. Gloria, Halleluja, Gloria, Halleluja. BERGEN, Kerstmis 1945, MAARTJE N. ZWAAN Er is niets nieuws onder de zon, veel van wat men ziet gebeuren, is vroeger al geschied. Zoals Dorcas te Joppe rokken en kleren maakte voor arme weduwen (Handelingen 9:39), zo hielden vele dames in onze gemeente, begaan met het lot van de velen, die in de oorlogsdagen van alles werden beroofd, zich de laatste weken onledig met het vervaardigen van kleren en ondergoed voor deze nood- druftigen. Wie Zaterdag of Zondag een bezoek bracht in het V.V.V.-gebouwtje zal verbaasd hebben gestaan over wat daar in deze tijd van schaarste aan tex tielproducten was bijeengebracht: jurkjes, kousjes, truitjes, schortjes, nachtponnen, handschoenen, pyama's, trainingspakken, slofjes, wiegedekentjes enz. te veel om op te noemen. En zijn verbazing zal nog zijn gestegen, toen hij vernam, dat al deze begerenswaardige artikelen door vaardige handen waren getoverd uit oud materiaal, uitgehaald breiwerk, lapjes stof, oude overgordijnen enz. langs de huizen bijeengebedeld. Het is de bedoeling dit alles te zenden naar geteisterd gebied, naar Tiel, waar het stellig met blijdschap en dankbaar heid zal worden ontvangen. In vele ge zinnen zullen ook de poppen, poppen- kamers en ander speelgoed blije gezichtjes maken. Wij vernemen nog nader, dat ook Bergen niet zal worden vergeten. Er lig gen verschillende verrassingen gereeed. De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers en haar vele helpsters kunnen met grote voldoening terugzien op dit liefdewerk. Door de fa. Bern. Pels Zn. te Alkmaar in 1932 gebouwd, behoefde grondige schoonmaak. Van die gelegen heid is gebruik gemaakt het orgel meer in overeenstemming te brengen met de tegenwoordige opvatting in Kerkorgel bouw. Daar het aanbrengen van enkele nieuwe en veranderen van enkele bestaande registers is het klankkarakter beduidend gewijzigd en verfraaid. De nieuw aan gebrachte registers zijn op man II, Pres- tant 4 inplaats van Quintadena 16, Cymbel 3 sterk, inplaats van Dolce 8 op man I is de samenstelling van de Uixtuur 3-4 sterk gewijzigd en uitgebreid tot 3-5 sterk. In verband hiermede wordt het orgel a.s. Zondag 30 December 's middags om 3 uur opnieuw ingespeeld door den Heer P. v. Langen organist te Alkmaar, die o.a. ten gehore zal brengen: 1 Septième concerto le deel G. F. Handel 2 Noël L. C. d'Aquin 3 Toccata L. Boëllmann 4 Carillon de Westminster L. Vienne Tussentijds en aan het slot zal door het kerkkoor onder leiding van directeur G. Druiven gezongen worden een meer stemmig lof en 4 stemmig Kerstlied „De Herdertjes lagen bij nachte" en gedeelten uit het kerstoratorium van Nuenen. Voor belangstellenden een uitgezochte muzikale middag. De bekende zangvereniging te Bergen wordt sedert September gedirigeerd door den toonkunstenaar Corn. Jonker. Met grote ijver wordt er wekelijks gestudeerd om de nieuwe composities voor het a.s. concert tot een zo goed mogelijk peil op te voeren. In studie is o.a. het prachtige, romantische werk van den Noorsen componist Niels W. Gade „Frühlingbotschaft". Het in Februari te te geven concert belooft dan ook zeer veel. Medewerking is verkregen van de bekende sopraanzangeres Ankie van Wickevoort Crommelin en den jongen Amsterdamsen pianist Simon Halie, die naast de koorbegeleiding ook enige bril- lante pianosoli ten beSte zal geven op de voor dit doel bechikbaar gestelde grote Bechstein concertvleugel. Zaterdag 22 December: Aanvang 2.30 -uur Zondag 23 December: Aanvang 12 uur Aanvang 2 uur Voor het eerst na de bevrijding werd de verkoop van Kinderpostzegels weer ter hand genomen. De baten komen het misdeelde kind ten goede, dat het uiter mate nodig heeft! De actie te Bergen begon op 1 December en verloopt buiten gewoon vlot, dank zij de hulp van vele helpsters! Mocht U aan huis geen post zegels aangeboden krijgen, haalt ze nog zelf aan het postkantoor, alwaar zij tot 5 Jan. verkrijgbaar zijn. Steunt het goede doel. Alle baatjes helpen, vele kleintjes maken één groot! Daar de juiste namen der poppen (Dieuwertje en Marliesje) op de tentoon stelling niet geraden werden, zijn de prijzen bij loting toegewezen aan Mej. N. Schoorl, Nieuwe Niedorp en Mevr. Laffree, Loudelsweg. Voor de Schoorlse Kunstkring droeg Dr. v. Amerongen Maandag j.l. een eigen vertaling voor van de aloude „Christmas Carol" van Ch. Dickens. De belangstelling was zeer bevredigend een groot deel van de abonnees bezocht deze extra avond. In zijn inleiding noemde spr. Dickens de profeet van de levens blijheid en de vriendelijke gezindheid. Hij gaf enige treffende staaltjes van zijn grote populariteit en van zijn humor. Vervolgens droeg hij op levendige wijze de gehele kerstboodschap voor, die nog even bekorend is als een eeuw geleden. Een prestatie, die getuigde van een be wonderenswaardig geheugen en niet min der van de grote liefde voor het werkje en van grote bekwaamheid. Het publiek was zeer dankbaar. De voorzitter kondigde nog aan dat het toneelgezelschap „Come- dia" op 29 Januari voor de Kunstkring hoopt op te treden. Bovengenoemde vereniging vergaderde op 13 Dec. in café Schuijt. Besproken werd de deelname aan de tentoonstelling te Winkel op 12 Jan. '46, waar veel animo voor was. De konijnen worden per veewagen vervoerd, zodat ze goed verzorgd aankomen. Enige nieuwe leden verzochten, om door bemiddeling van ervaren medeleden enige rasdieren voor hen aan te kopen. Dit brengt echter te veel risico's voor den koper. Deze worden verwezen naar de a.s. tentoonstelling, waar toch alle leden aanwezig zullen zijn. Daar kunnen zij dan alle voorlichting krijgen. Nu allen het beste naar voren brengen, komt Schoorl, als konijnenfokkers oord in aanzien. Voor aanmelding nieuwe leden of donateurs verwijzen wij naar de advertentie elders in dit blad. Voor de le helft van de le periode 1946. Elk der volgende bonnen van alle bonkaarten 601 geven voor het tijdvak van 23 Dec. '45 tot 5 Jan. '46 recht op het kopen van Bonkaarten KA KB KC 601 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 B41 A43 B43 C43 B44 B42 800 gr. brood 200 gram bloem 500 gr. suiker 100 gr. koffie 100 gr. cacao 125 gr. boter 250 gr. margarine 100 gr. vet 100 gr. kaas 100 gr. vlees 100 gr. vlees 100 gr. vlees 100 gr. vlees 2 kg. aardappelen 1 kg. aardappelen 400 gr. bróód F/2 liter melk 3 liter melk 1 kg. aardappelen Bonkaarten KD KE 601 600 601 800 gr. brood 602 603 200 gr. bloem 604 250 gr. rijst of kindermeel 605 600 gr. suiker 606 100 gr. cacao 607 250 gr. boter 608 125 gr. margarine 609 100 gr. kaas 610 5 liter melk 611 612 613 614 100 gr. vlees 615 1 kg. aardappelen D41 D42 400 gr. brood E41 250 gr. rijst of kindermeel De tabaks- en versnaperingenkaart Bon no. T05 2 rantsoenen tabaks artikelen. (geen imp.) V05 100 gr. chocolade of suikerwerken X05 2 rants, tabaksart. (geen imp.) Groentenkaart G02 periode 25 Dec. '45 t/m 19 Jan '46 Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 21 Dec. a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitz. van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 23 Dec. mag worden afgeleverd. De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 29 Dec. a.s. De bonnen voor vlees zullen in den vervolge gedurende 2 weken geldig zijn. De bonnen 516, 517, 518, 519, 611, 612, 613, 614 zijn derhalve geldig tot en met 5 Januari a.s. Op de suikerbonnen 509 en 605 wordt ditmaal 100 gr. suiker meer verstrekt. Deze 100 gr suiker wordt beschikbaar gesteld als extra rantsoen ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar. Voor de week van 30 December tot 5 Januari zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, bloem, zout, jam, peulvruchten, tabak, versnaperingen, zeep en lucifers. Bon 03 der Lederkaart V.A. 310 is met ingang van 21 Dec. a.s. geldig voor een hoeveelheid van 25 gr. leder of rubber. Zondag 23 December Dokter LUGTEN, Telefoon 2700. Dinsdag 25 December Doktér POOT, Telefoon 2423. 'Woensdag 26 December Dokter LUGTEN. Telefoon 2700. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1