WEEKBLAD VU&uwiaac EEN NIEUW JAAR 6ok nieuwe, i/oowvemeHS? Uitgever, verslaggever, colporteur en technisch personeel wensen allen een ZATERDAG 29 DECEMBER 1945 22e JAARGANG No. 21 BERGEN CREMATIE MACDONALD. RARITEITEN. BerJos I - H.S.V. I KERSTFEEST O.L. EN KLEUTERSCHOOL. BONTE AVOND K.J.V.O. B S.V. JUBILEERT. OUDERAVOND PAARDENSPORT. GROTE PLANNEN. Dl Duinvtcee Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Het einde van ieder jaar, met zijn intieme viering van de Christelijke feest dagen van Kerstmis en Nieuwjaar, zal wel nimmer met zoveel vreugde zijn en worden beleefd als thans. Het jaar 1945 bracht ons immers het einde van een vijfjarige periode van de meest gruwelijke ellende en nameloos leed, zoals de wereld tevoren nimmer zal hebben aanschouwd. God zij gedankt. Wij leven weer in een vrij Nederland. Wij eren eerbiedig hen, die in de strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid hun leven gaven. Het offer, dat zij brachten, moet ons steeds voor ogen blijven. Hun leven voor onze vrijheid. En wij? Wat doen wij? Handelen wij steeds zo, dat ons leven en werken aansluiten aan het offer, dat zij brachten? Zij streden en stierven voor een nieuw en gelukkig Vaderland, misschien voor de eenheid van het ganse Nederlandse volk. En wij? Wij hebben de mond vol over opbouw, over ver nieuwing, herstel, orde, recht. En intussen gaan we met een zekere genoegelijkheid door met onze traditionele gebreken. Wij kankeren over alles en nog wat. De regering deugt niet. Zij moet dit doen en dat laten. Wij organiseren ons in verenigingen van oud-illegalen en als ze ons daar niet willen hebben, richten we er zelf een op. Zuiveringcommissies. Deugt niets van. We gaan zelf zuiveren. We slaan ons hoogmoedig op de borst en wijzen met de vinger aan, degenen, die ons niet bevallen. W ij trachten weer als gewoon twee spalt te brengen, overal waar dit moge lijk is. Steken wij de hand in eigen boezem! Is dit opbouw Is dit het, waarvoor onze Vaderlandse helden stierven? Is dit „herrijzend Nederland"? Laat ons toch alle kleingeestigheden eens opzij zetten en proberen te begrijpen de boodschap van het Christuskind in de armoedige stal van Bethlehem„Vrede op aarde aan de mensen van goeden wil". Laat het nieuwe jaar 1946 getuige zijn van onze werkelijke vredeswil. Geen ge kanker, maar een wezenlijke samenwerking, een degelijke opbouw van ons vernielde Vaderland. Gelukkig zijn er reeds symptomen, die wijzen op een kentering in de maat schappelijke verhoudingen. Ook op po litiek gebied zoekt men ijverig naar samenwerking. De handen ineen en aan de slag. Zaterdag 22 December werd het stoffe lijk overschot van wethouder W. Macdonald te Westerveld gecremeerd. Vöör het vertrek uit Bergen hield de lijkstoet voor het raadhuis, waar hij zo vele schreden in het belang van Bergen's bevolking had gezet, stil. De beide wet houders Miltenburg en Brak en de ge meenteambtenaren hadden zich voor het gemeentehuis opgesteld voor het brengen van een laatste groet. Namens de ge meente werd aan de baar, die met ver schillende bloemstukken was bedekt, w.o. een van de V.V.V., een grote krans toegevoegd. Gezien de verkeersmoeilijkheden was de belangstelling te Westerveld groot. Uit Bergen merkten wij op burgemeester Lovink, wethouder Brak, de heer Rogge veen, het raadslid A. M. de Lange, de voorzitter van de V.V.V., Klomp, kolonel Rutgers v.d. Loef, Mr. Moens en de heren van Breukelen, Diesfeldt en Rampen. Burgemeester Lovink sprak in de aula te Westerveld namens de gemeente een woord van dank tot den ontslapene voor alles wat hij voor de gemeente en de gemeenschap had gedaan. Hij schetste, hoe de heer Macdonald zich, na een werkzaam leven, in 1926 in Bergen vestigde, reeds in 1.931 tot raadslid en wethouder werd gekozen en zich als een man, bezield met een grote werkkracht, grote onpartijdigheid en eerlijkheid heeft doen kennen. Spr. verzekerde, namens het gemeentebestuur, dat de naam Mac donald als die van een goed Vaderlander in Bergen in dankbare herinnering be waard zal blijven. Namens de, Bergense vrienden sprak de heer Klomp een afscheidswoord, ter wijl hij den heer Macdonald namens de V.V.V. tevens dank bracht voor zijn onbaatzuchtige medewerking bij de tot standkoming van het openluchttheater. Zinspelende op de door enkele verdwaasden gedane poging om de naam van Mac donald als goed Vaderlander in discrediet te brengen, herinnerde spr. aan het woord van Vondel: Die zorgt, en waakt, en slooft, en ploegt, en zweet, En tot 's lands oorbaar vast een lastig ampt betreedt, En waant de mensen aan zijn vroom heid te verbinden Die zal zich jammerlijk in 't end bedrogen vinden Van 't wispelturig volk; dat veel te los van hoofd, Genoten dienst vergeet, en leider't kwaad gelooft. Deze verdwaasden aldus spr. hebben slechts uit domheid, in de veronderstelling dat zij daarmede de gemeenschap dienden, gehandeld. De wijsheid past hier tegen over slechts de poging om de verdwaasden tot, het begrip te brengen, dat ons Vader land voor wederopbouw slechts door de dienende liefde gebaat zal wórden. Spr. hoopte voor de weduwe en de kinderen (twee zoons en een schoondochter be vinden zich in Indië) dat zij in hun ver lies steun zullen vinden in de wetenschap, dat weldenkend Bergen de naam van John W. Macdonald zal blijven eren. Tot slot sprak mevrouw Meijer uit Bloemendaal nog een gevoelig vrienden woord. Nadat de kist, terwijl het orgel Handels „Largo" speelde, was gedaald, dankten de zoon Theo en de weduwe voor het gesprokene en de belangstelling. Burgers, boeren en buitenlui! Hier kunt u zien, wat u nog nooit gezien bebt! Gaat dat zien, gaat dat zien! Aldus werd vroeger op de ouderwetse kermissen het publiek vaak uitgenodigd de tent binnen te treden. De beide martiale figuren in vreemde klederdracht, die Maandagavond met stentorstem het gezelschap Poons aan het publiek, dat de Rustende Jager tot de laatste plaats bezette, voorstelden, herinnerden onwillekeurig aan die oude tijd. Ook het achterdoek met de schiettent en het mysteriehuis deden denken aan Kermis en Kermisvreugde. Het is vreugde geworden, een dolle avond, een avond waarop de aanwezigen zich kostelijk hebben vermaakt. Het publiek was goed lachs en gul met zijn applaus, De ziel van het hele gezelschap, de held van de avond was Silvain Poons, voor velen geen onbekende. Als pantoffelheld, bij zijn ge martel aan de telefoon en in het drama „de eeuwige driehoek" waarin hij alle vier rollen vertolkte, van bedrogen echt genoot, vrouw des huizes, vriend des huizes en rechercheur, had hij buitenge woon succes. Tussen de bedrijven door zweefde de Mexicaanse schone G. Gram over het toneel als een vlindertje of vergastte Mary Gabriel het publiek op een liedje, soms schalks, soms ernstig. Kees Manders, die zei wat last te hebben van bronchitis rhodesia, vulde de entr'actes, lijmde de delen aan elkaar, vaak op geestige wijze, die de zaal deed daveren van de lach. Het was voor de dames, die zich bezorgd maakten over het schaarser worden van groenten, prettig te horen, dat er zoveel Canadeese spruitjes werden verwacht en de mededeling, dat zoetjes aan iedereen tabak kreeg van Lieftinck, werd door heren rokers met gejuich begroet. Het hoogtepunt van de avond was „Hollands Glorie. Ons Holland zal in glorie herrijzen". Op de akker, waar het goudgele graan in garf bij garven staat, verzamelen zich de blijde maaiers en de bindsters. Dan slaan zij hun ogen naar den hogen, immers alles kwam van daar, en zingen zij hun lied. Indrukwekkend dat Angelus daar op de akker, gevolgd door het Zonnelied en een apotheose mars. Het publiek werd niet moe „de blijde maaiers en de nijv're zaaiers" zo als het heet in het oogstlied van Staring, toe te juichen en rustte niet, voor het laatste lied nog eens werd herhaald. Al met al een vrolijke avond voor het publiek en een succesvolle avond voor het gezelschap Poons. (competitiewedstrijd) Aanvang 2 uur Names alle kinderen brengen wij onze hartelijke dank aan de bakkers Blomme- stein, Buisman, Kleyberg, Roos en Santing voor al hun goede gaven, waardoor wij 240 kinderen een echte Kerstverrassing konden brengen. DE KERSTMAN EN ZIJN HELPSTERS Op Woensdag 9 Jan. en Woensdag 16 Jan. wordt door de K.J.V.O. een revue gegeven, die we noemen „Terug in BergenIn vier taferelen zien we vele bonte beelden aan ons oog voorbij trekken. De muzikale leiding van drie delen is in handen van Mevrouw Moree, terwijl de regie berust bij den Heer P. J. de Haan. De kaartverkoop begint op 2 Januari in de Haans Boekhandel, terwijl plaats bespreking is op Zondag 6 Jan. in de zaal van De Rustende Jager. De entree bedraagt 1 gulden. Verdere bijzonderheden vindt men in de volgende Duinstreek en op de aanplakbiljetten. Het was op 1 Mei 1920, dat de voet balvereniging B S.V. werd opgericht. Helaas kon het 25-jarig bestaan niet op de juiste datum herdacht worden vanwege de toen heersende toestanden. Men heeft echter gemeend, dit heuglijke feit niet geheel onopgemerkt voorbij te moeten laten gaan en daarom besloten het zilveren jubileum te vieren op Donderdag 17 Jan. a.s. De voor dit doel gevormde commissie organiseert nu voor de leden met hun dames een feestavond, waar o.a. Piet Cloeck met zijn gezelschap zal optreden. De avond zal worden besloten met een gezellig bal, waaraan verschillende attrac ties zullen zijn verbonden. Er bestaat naar wij vernemen, alsnog gelegenheid bij den heer P. Voorthuis, Russenplein 3, om zich als lid of donateur op te geven. van de Openbare Lagere School te Bergen Op de eerste ouderavond na de be vrijding kon de heer Schekkerman een 90-tal ouders welkom heten. In zijn inlei ding gaf spreker een beeld van de moei lijkheden, die ouders en opvoeders in het huidige tijdsgewricht te wachten staat. Hij bracht het streven naar onderwijsver nieuwing in verband met de ervaringen, die men tijdens de oorlog opgedaan heeft. Toen is gebleken, dat karakter meer waard is dan alleen kennis, dat velen, die leiding moesten geven, in gebreke zijn gebleven en dat het ware leiderschap berust op andere kwaliteiten, dan vaak verondersteld werd. Inleider stelde va.st, dat allerwegen be langstelling voor en"verlangen naar onder wijsvernieuwing is te bespeuren. Ook het contact, dat er tijdens de oorlog is geweest met het Amerikaans en vooral het Engels onderwijssysteem, heeft ertoe bijgedragen ons onderwijsstelsel grondig te becritiseren en wegen te zoeken om te komen tot een heilzame verfrissing. Gezin en school moeten nauwer ver bonden worden, ook om .weer een gunstige sfeer te scheppen voor de ontwikkeling van het kind. De verkiezing van de oudercommissie had tot resultaat, dat verkozen werden Mevr. Hoogcarspel, Mevr. Kloosterboer, Mevr. Buker, Mevr. Schuil, en de heren Kaptijn, Broersen en Arkenbout. De heer Langhorst uit Stompetoren demonstreerde vervolgens een filmprojector, die aan de school aldaar al jaren gebruikt wordt ter illustratie van het onderwijs. De grote waarde van dit toestel voor het onderwijs was zo evident, dat de enthousiaste ouders niet alleen den heer Langhorst met een warm applaus hulde betuigden voor zijn bereidwilligheid, maar allen overtuigd waren, dat de school van hun kinderen ook verrijkt moest worden met dit uitstekend leermiddel. In vol vertrouwen op de medewerking van alle ouders, die met een of enige renteloze voorschotten van f 1de aanschaffing mogelijk maken, sloot de voorzitter de goed geslaagde ouderavond. Een in Bergen gefokt paard in het circus Strassburger. De paardensport verheugt zich langs de duinkant in steeds toenemende be langstelling. Opgericht zijn een landelijke rijvereniging en een concours-hippique- vereniging, die beiden binnenkort meer van zich zullen laten horen. Naar wij vernemen zijn er grote plannen in voor bereiding en zal Bergen het volgende jaar het toneel worden van een concours, dat zonder twijfel vele liefhebbers van wijd en zijd zal trekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 1