WEEKBLAD BERGEN VRIJDAG 5 JANUARI 1946 23e JAARGANG No. 1 TER NAGEDACHTENIS KERSTSPEL. KERSTFEEST LEGER DES HEILS KERSTBIJEENKOMST K.J.V.O. PLEIDOOI VOOR NIEUWE ORGANEN IN HET ONDERWIJSBEHEER CULTURELE FILMS VOOR DE JEUGD. FILMMIDDAG K.J.V.O. KUNST NA ARBEID. ÉÉN TAAL OP HEEL DE AARDE! ALGEMENE VERBROEDE RING OVER GANS DE WERELD! HET ORGEL IN DE R. K. KERK. 0^ Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat aan Luit. PAUL COLLARD 11 Mei 1940 gesneuveld op het vliegveld te Bergen (Nh.) Als enigst zoon heb jij je leven, Aan je Vaderland gegeven. Je was officier en deed je plicht, Tot het laatste toe verricht. Eenmaal heb je hier gezeten, Bij een boompje en een stal, Nimmer had jij het toen geweten. Dat dit lot jou treffen zal. Prettig waren toen die dagen Eerlijk was je en oprecht. Over jouw was niet te klagen Je was dan ook voor niemand slecht, Troost bracht je bij je soldaten Deelde daar hun lief en leed, Door een woord met hen te praten Wat je ook met liefde deed. Paul je bracht het grootste offer Voor 't geliefde Nederland Op het vliegveld hier in Bergen, Omringd door bossen, duin en strand. Bij ons staat nu weer een boompje En wij zijn weer helemaal vrij, Jij hebt ons voor goed verlaten, Maar aan jou Paul denken wij. J. J. P. PRINS-VAN DEN BOSCH. Aan de op de vooravond van Kerst mis door Ds. Bierman geleide eeredienst werd medewerking verleend door enige leden van de jongerenkring Kranenburgh, die het Kerstverhaal plastisch poogden uit te beelden. Nadat Ds: Bierman zijn schrift lezing uit het O. en N. Testament had beëindigd, kwamen de spelers van het Kerstspel binnen onder het zingen van gewijde liederen. Dan trad de Engel naar voren en zeide tot Maria„Wees gegroet, gij begenadigde" en kondigde haar de geboorte van een zoon aan. Als Jozef met Maria te Bethlehem aangekomen zijnde om daar beschreven te worden, nergens plaats kunnen vinden in een herberg en tenslotte in een stal moeten overnachten, ruist door het Kerkgebouw Stille nacht, heilige nacht, Davids zoon.... werd geboren in Bethlehems stal". De herders in het veld, de nachtwacht houdende over hun kudden, vernemen de blijde boodschap en zij zoeken en vinden Maria en Jozef en het Kindeke. Dan kondigen de „heilighe drie Koonge" uit het Oosten zich aan en „se offeren ootmoedelijck myrrhe, wieroock ende goudt". Het primitieve spel wordt besloten met: Nu syt wellecome, Jesu lieve Heer! De gemeente nam actief deel aan deze dienst door de verschillende liederen mede te zingen. Voor deze eerste poging hier om bijbelse verhalen aanschouwelijk voor te stellen was zoveel belangstelling, dat het de grootste moeite kostte om voor allen een plaatsje te vinden in de Ruïne- kerk. Met zeer grote dankbaarheid mag het Leger des Heils terugzien op een ge zegend Kerstfeest. De jarenlange traditie getrouw heeft zij ook dit jaar in haar maatschappelijke tak van arbeid veel zegen mogen ver spreiden. Door de gaven der burgers van Bergen en Alkmaar, die gezamenlijk een bedrag van ruim f 2500 vormde was zij in staat om aan honderden gezinnen in Alkmaar en Bergen een Kerstpakket uit te reiken. In Alkmaar werd aan een paar honderd kinderen, die tot geen enkele Zondag school behoren een onvergetelijke middag bereid, ieder ontving een cadeau en werd overdadig getracteerd. De kinderen van de afdeling Bergen vierden eerste Kerstdag met hun Ouders in besloten kring het feest van Jezus' geboorte en hadden daarna op Donder dagmiddag nog eens feest, maar nu ge zamenlijk met de Zondagschool van de afdeling Alkmaar. Het was heerlijk, dit eerste Kerstfeest na de oorlog zo ruim te kunnen vieren tot zegen van honderden mensen. Meer dan 150 jongeren namen hieraan deel. 's Ochtends werden culturele films vertoond van het Departement van Onderwijs over Nieuw-Zeeland en de prachtige dramatische film van de Matter- horn. 's Middags was de eigenlijke Kerst viering, terwijl een gemeenschappelijke maaltijd plaats vond. Des avonds sprak de Heer D. L. Daalder over Jezus en Maria in de litteratuur voor een zestig tal ouderen, terwijl muziek en zang het programma verder aanvulden en we na afloop meegenomen werden naar het warme Indië en het koude Spitsbergen. Een woord van warme hulde aan de bakkers H. G. A. Bakker en F. Roos voor hun buitengewone medewerking. Op de dezer dagen in „De Rustende Jager" gehouden openbare vergadering van de afd. Bergen van Volksonderwijs, gaf de heer J. J. Feringa, inspecteur van het lager onderwijs, een uiteenzetting van „Het rapport van de Wetscommissie van Volksonderwijs". Dit rapport is het resultaat van de aan de commissie door het hoofdbestuur van „Volksonderwijs" verleende opdracht met voorstellen te komen betreffende de wettelijke regeling van de verhouding tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs, beogende meer bevrediging te schenken dan de regeling van 1920 heeft gedaan. De pacificatie van 1920 heeft teleur gesteld. De verwachte geest van verzoening tussen openbaar en bijzonder onderwijs bleef uit. Het Ned. onderwijs leed en lijdt er onder, dat de drie grote groepen van scholen in ons land, de Openb. school, de R.K. school en de Prot. Chr. school, evenzovele onderwijswerelden op zich zelf vormden. De commissie bouwde een nieuw systeem op, waarin veel van het oude is behouden. Aan de grondwettelijke gelijkstelling meende men niet te moeten tornenofschoon de openbare school vooreen ieder toegankelijk is, ongeacht de godsdienstige gezindheid, en opleidt tot alle christelijke en maat schappelijke deugden, zijn er nu eenmaal ouders, die confessioneel gericht onderwijs wensen voor hun kinderen. Wat die ge lijkstelling betreft, menen voorstanders van openbaar onderwijs in meerdere gevallen van achterstelling te mogen spreken onderwijs in Frans mag bij het openbaar onderwijs niet binnen de schooluren worden gegevenhet ambulantisme is bij het bijz. onderwijs niet verboden, de regeling bij boventallige onderwijzers is in het nadeel van de openbare school enz. Spreker liet heel wat dingen de revue passeren, die voor critiek vatbaar zijn en wijziging behoeven. Om een aanvraag te kunnen indienen voor het stichten van een school moet meer nodig zijn dan het bezit van rechtspersoonlijkheid. Het licht vaardig plaatsen van handtekeningen dient voorkomen. Elke school moet kunnen krijgen, wat hij nodig heeft; de kosten berekening per leerling geeft aanleiding tot onbillijkheid. Bij het vaststellen van het leerplan is het niet goed inspectie en onderwijzend personeel uit te schakelen. Nepotisme bij benoemingen is niet in het belang van het onderwijs. Een gemeentebestuur is als politiek lichaam niet het meest geschikt om openbaar en bijzonder onderwijs te dienen. Met het oog op deze en meerdere kwesties heeft de commissie gemeend te moeten voprstellen leidinggevende organen te stich ten. Als top-orgaan heeft zij zich gedacht een „centrale onderwijsraad", bestaande uit 35 leden, waaronder 9 personen uit de kringen van het openbaar onderwijs, 9 uit de kringen van het prot. chr. onderwijs en 9 uit de kringen van het RK onderwijs. Van die 9 zullen er 3 komen uit de be sturen, 4 uit de leerkrachten en 2 uit de ouders. Onder dit top-orgaan komen de districtsraden, die een gebied zullen be strijken gelijk aan de tegenwoordige in specties. Zo'n districtsraad zal bestaan uit 21 leden, t.w. 1 rijksinspecteur, 5 per sonen aangewezen door de gemeentebe sturen in het district en verder uit elk der kringen van het openb., prot. chr. en RK onderwijs, 2 personen uit de be sturen, 2 uit de leerkrachten en 1 uit de ouders. Voor het openb. onderwijs stelt de commissie voor nieuwe organen in 't leven te roependistrictsbesturen én rayon- besturen, die resp. zullen bestaan uit 7 en 5 leden. Ook in deze lichamen zullen producenten (leerkrachten) en consumenten (ouders) vertegenwoordigd zijn met resp. 2 en 2 en 1 en 2 personen. Spreker noemde het in het leven roepen van nieuwe met publieke macht beklede organen een eis des tijds, maar, aldus eindigde hij zijn mét grote belangstelling gevolgde rede, het welzijn van het onderwijs hangt niet alleen af van de bestuursorganisatie: de leerkracht zij zich bewust van grote ver antwoordelijkheid en geve zich volledig aan zijn taak. De K.J.V.O. heeft weer 500 bezoekers getrokken met zijn Culturele films voor de jeugd. Hoogst interessant en leerzaam was de film over de zelfopoffering op Bali. De tweede film over Indië liet ons de fanatieke Krokodillenjacht op Sumatra zien. Vol belangstelling volgden de bezoekers de film over het „Zweefvliegen". Al met al heeft de K.J.V.O. de jeugd van Bergen weer een paar uur doen genieten en het ligt in het voornemen omstreeks half Januari weer enkele films voor de jeugd te vertonen. In Schoorl werd voor 200 leerlingen van de Kath. en Openbare scholen het zelfde programma vertoond. Voor 270, jongeren werden op Donder dag 27 Dec. een aantal films vertoond, waarvan vooral, die over wilde zwijnen en elanden en die over negerkinderen alsmede een over Mexico, staaltjes van schitterende filmkunst waren. De Toneelvereniging „Kunst na Arbeid" geeft Dinsdag 15 Jan. in „De Rustende Jager" haar derde Seizoenuitvoering. Op deze avond wordt het geheel nieuwe Toneelwerk voor het voetlicht gebracht „Krates," een tragedie uit het Stropers leven van den bekenden Toneelschrijver Joh. v. Eckelen. Afgaande op de grote belangstelling voor de uitvoeringen van „Kunst na Arbeid", zal men er goed aan doen zich tijdig van een plaatskaart te voorzien. Kaarten verkrijgbaar bij de be kende adressen. Zie hiervoor de adverten ties en de raambiljetten. Het bekende gezellige „Kunst na arbeid-bal", verzorgd door de populaire Sonny-band zal het besluit van deze derde Toneelavond zijn. Dr. Zamenhof geboren 15 Dec. 1859. „En de ganse aarde was van éénerlei spraak en éénerlei woorden" leert Genesis II I Eén taal op heel de aardeMaar dan lezen we in hetzelfde hoofdstuk, hoe de torenbouw de mens noodlottig werd, hunne spraak werd verward, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet meer kon horen. De babylonische spraakver warring bracht verdeeldheid. Door de meer dan 3000 talen, die er volgens ge leerden -in de loop der tijden ontstonden, verstond en begreep men elkander niet meer, met al de gevolgen van dien. Een taal op heel de aarde! Dit was het ideaal, dat de op 15 Dec. 1859 te Bialystok in Polen geboren Lazaro Ludi- viko Zamenhof reeds als jongeling be zielde en dat hij zijn levenlang heeft na gestreefd. Als een der voornaamste oor zaken van de vijandschap tussen de uit Polen, Russen en Duitsers bestaande inw. van zijn geboorteplaats zag hij het ver schil in taal. Hij liet zich niet ontmoedigen door de teleurstellingen, die anderen vóór hem hadden ondervonden bij het samenstellen van een hulp wereldtaal, zoals o.m. Schleyer met zijn Volapuk, maar volhardde bij zijn streven. Het gelukte hem iets bruikbaars op te bouwen. Een paar duizend woorden ont leend aan Romaanse, Germaanse en Sla vische talen (resp. oO, 30 en l0%) vormden het fundament, waarop hij met een ver nuftig uitgedacht stelsel van voor- en achtervoegsels zijn wereldtaal opbouwde. Het duurde tot 1887 dat Dr. Zamenhof zijn vinding de wereld inzond onder het pseudoniem Esperanto, d.w.z. Hopende. Het resultaat was verrassend. In tal van landen vond dit Esperanto beoefenaars, kranten verschenen in deze taal, duizenden boeken, waaronder de Bijbel, werden vertaald, in 1925 werd de taal tot het internationaal telegraafverkeer toegelaten enz. enz. Beoefenaars uit alle hoeken der wereld ontmoetten elkaar op de jaarlijkse congressen, die o.m. gehouden werden te Parijs, Keulen, Stockholm, Rome, San Francisco, Den Haag. Dit waren feesten van vrede en verbroedering. Als broeders en zusters van het gote mensengezin kwam men daar bijeen uit nabije en verre landen om elkaar de hand te drukken. De geniale schepper van deze wereldtaal is heengegaan (14 April 1917), zijn werk leeft voort. De Esperantisten, de dragers van de vijfpuntige, groene ster der hope, dragen zijn ideaal verder uit: één taal op heel de aarde, algemene verbroedering over gans de wereld. Het orgel in de R.K. Kerk werd Zon dagmiddag, nadat verschillende verbete ringen waren aangebracht, opnieuw in gespeeld. Er bestond hiervoor grote be- landstelling ook van de zijde van niet- Katholieken. Tijdens en na het plechtig Lof, gecelebreerd door den Zeereerw. Heer Pastoor van Beers, met assistentie van de Weleerw. Heren Kapelaans Plouvier en De Koning, had de organist P. v. Langen uit Alkmaar gelegenheid te tonen hoe het klankkarakter van dit vernieuwde instrument beduidend was ge wijzigd en verfraaid. De Zeereerw. Heer Pastoor J. Duyvis uit Egmond aan de Hoef liet in zijn predikatie voor de niet ingewijden enig licht vallen op de betekenis v.h. orgel bij de eeredienst. Uitgevonden ongeveer 200 jaar voor Christus geboorte te Alexandrië in Egypte, werd het orgel door de Grieken en voor al door de Romeinen, gebruikt bij grote feesten. Bekend is, dat de Romeinse

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1