WEEKBLAD Schoorl I - Watervogels I VRIJDAG 11 JANUARI 1946 23e JAARGANG No. 2 ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag- middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. BERGEN DE K.J.V.O.-ERS VIEREN TRIOMFEN. Zondag a.s., 2 uur, Bergen I - Alkmaar I B.S.V. „BERGEN" viert feest in de Rus. Zondag a.s., 2 uur de belangrijke wedstrijd SCHOORL ALGEMEEN WELZIJN. Mevrouw Visser spreekt over „Volkshogeschool". De vereniging „Algemeen Wel zijn" vroeg op haar eerste bijeen komst in dit seizoen de aandacht voor de „VolkshogeschoolMaar het scheen de stem eens roependen in de woestijn: op enkele uit zonderingen na bleven de slapenden slapen en deden de levenden alsof. De weinige aanwezigen volgden met grote belangstelling de uiteen zetting van Mevr. Visser over het werk en het streven van onze,, nieuwe buren op de grens van Schoorl en Bergen, op de Volks hogeschool „De Zandhoeve Na in het kort het ontstaan en de groei van de Volkshogeschool in Denemarken en andere landen te hebben gememoreerd (de lezer heeft hiervan uitvoeriger kunnen lezen in vroegere nummers van „De Duinstreek") en na gewezen te hebben op de zegenrijke invloed, die elders van dit werk uitging, vertelde spreekster hoe in ons land de volkshogeschoolgedachte had wortel geschoten en zich thans overal in ons land in steeds groeien de belangstelling mocht verheugen. Op het punt, waar onze drie noordelijke provincies elkaar ont moeten bij Bakkeveen, had de oude heer Van der Wielen, „Oom Jarich", die in Australië en Amerika heel wat levenswijsheid had op gedaan, een klein boerderijtje, „Allardsoog". Hij werd al gauw de vraagbaak van de eenvoudige bevolking, die heel weinig contact had met de buitenwereld. Hij vatte het plan op, een cursus te organiseren als in Denemarken en DE MASKERSPELERS. HERSTEL EN RECHT Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Na een gedwongen evacuatie van twee jaren is de K.J.V.Ö., de vereniging van Oom Bert, ook weer teruggekeerd in ons dorpje Kleen en zij vierde deze heuglijke gebeurtenis Woensdagavond in de Rus met de opvoering van een door de heren Schuil, Moree en J. de Haan geschreven revue, getiteld „Terug in Bergen". Het werd een groot succes voor alle mede werkenden en het publiek heeft on dubbelzinnig blijk gegeven van zijn waar dering en bewondering van het gepres teerde. Als het doek open gaat, wordt de toeschouwer verrast door de aanblik van de vredesengelen, die aan de Hollandse Maagd de boodschap brengen „De Vrede is daar". Nu de vurigste wensen na bijna vijf jaren in vervulling zijn gegaan, klinken overal in het rond liederen, die getuigen van liefde voor en bewondering van ons mooie Vaderland. In het volgende toneel ziet men, hoe in Bergen de teruggekeerden elkaar de hand drukken, elkaar vertellen van hun wederwaardigheden tijdens de evacuatie, voelt men de blijdschap over het weer terugzijn in dat Bergen, waar naar men zolang had verlangd. Het door den heer K. Colnot geschilderde décor, voorstellende een gedeelte van ons dorpje, maakte dit alles nog echter. joop de Haan roept herinneringen wakker aan spijkerwacht, kabelwacht en wat dies meer zij, en als hij aan kondigt „Bergen zal herrijzen" stemt het publiek hiermee in met een luid applaus en klinkt rondom Het liedje van de Bergenaar. Joop heeft succes met zijn opwekking tot het publiek, gezamenlijk te zingen „Ik ben dus weer terug in m'n lief dorpje kleen enz." Intussen maakt de jeugd weer plannen voor kamperen en neemt de aanwezigen mee naar het eerste kamp in vrij Neder land te Doornspijk en Iaat allen meege nieten van het heerlijke, vrolijke, gezonde kampleven. Daar worden liedjes gezongen, toneelstukjes opgevoerd, er wordt ge declameerd, gedanst Riet Jansen vergastte de zaal op „Vrede" van Adema van Scheltema, Wim Herrebout kwam met „Ik sla de trom van Gresshoff", de dames Seewald zongen haar Krontjong- liedjes, Dea Schuit gaf het kleermakertje Piet Hovenier, die teveel praatjes had en daardoor de pap liet aanbranden, een lesje, Liesbetb Buijs en jo Japin brachten de kostschooldirectrice Mej. Aukes tot wanhoop, de accordeonnisten Chr. Eriks, en Waal lieten de jongelui dansen enz. enz., en Thomasvaer en Pieternel, schitterend gespeeld door Kees Koger en Sanny Zweed waren even vol bewondering voor dit alles, als het opgetogen publiek Na de pauze werd de aandacht ge vraagd voor een schildering van het leven in een plaatsje aan onze kust. Een oud vissersvrouwtje wordt in haar dutje ge stoord door haar acht kleinkindertjes, die bedelen om een vertelseltje. Grootmoeder vertelt.,... van haar leven, van haar prille jeugd, als zij speelt met haar pop en daarbij een wiegeliedje zingt (mooi gedaan door Rietje Schermerhorn), van haar jongemeisjestijd, hoe zij speelt met haar dorpsgenoten en danst op de tonen van de harmonica. Grootmoedertje vervolgt met te herinneren aan haar liefde en we horen hoe de Schoorlse nachtegaal Mej. R. Diderich de Liebestraum van Liszt zingt, Deze periode wordt bekroond met de bruiloft en vrolijk klinkt het „Lang zullen ze leven in de Gloria Het ver trek naar zee van den rran brengt een ernstige stemminghet afscheid is zwaar en de „Morgenstimmung" van Grieg draagt er het hare toe bij, dat de aan wezigen medeleven met het bedroefde vrouwtje, dat alleen achter blijft, en dat biddende voor zijn behoud en denkende aan de gevaren, die hem bedreigen, het spinnewiel meermalen vergeet. Het vrouw tje spon, er blonk een traan. Zij wachtte biddende en hopende, Het was weer de sopraanzangeres Mej. Diderich, die de juiste sfeer schiep door de prachtige vertolking van het „Spindellied" van Mendelssohn en het „Solvegslied" „Peer Gynt" van Grieg. De jonge vrouw zou echter tevergeefs wachten, de zo vurig verwachtte, zou een prooi der golven worden, de zee had weer een offer ge ëist. Mooi vertolkte Jenny Hollander deze rol van jonge vrouw. Als de laatste tonen van „Ases Tod" van Grieg (even als vorige stukken prachtig gespeeld door de pianiste Mevr. Moree-Dol) verklonken zijn, komt het laatste toneel. Grootmoedertje zit te midden van al wat haar is gebleven, haar acht klein kindertjes, ze heeft leren berusten en als het „Angelus" van Cath. van Rennes in de verte klinkt, bidt zij voor haar schatten. Een ogenblik is het stil, dan breekt 'n storm van applaus los, aangroeiende tot een ovatie. Oom Bert met zijn K.J.V.O.-ers, de auteurs van de revue, de pianiste Mevr. Moree-Dol, de solo-sopraan Mej. R. Dide rich, de regisseur de heer P. J. de Haan en verder allen, die hebben medegewerkt, kunnen met grote voldoening terugzien op deze eerste avond in vrij Bergen. De heer B. Min Jr., voorzitter van de vereniging, kreeg vervolgens het woord om aan de hand van een zestal punten de aanwezigen een idee te geven van doel en streven van „Herstel en Recht". Overal, aldus de heer Min, op straat, in café s, in bus en trein, is het kritiek en nog eens kritiek, men steekt zijn teleur stelling niet onder stoelen of banken. Maar, wat bereikt men hiermee De stem van den enkeling klinkt niet ver, alleen de stem van de massa zal krachtig genoeg zijn om door te dringen binnen de muren van de machthebbers. Nederland is weer vrij, maaris deze met bloed en tranen gedrenkte aarde nu het ideaal, dat men zich gedroomd had? Met grote bevreemding ziet men, hoe na de bevrijding ambtenaren, die slaafs de opdracht van de bezetters hebben uitge voerd, worden gehandhaafd, hoe aannemers, die 5 jaren zich hebben uitgesloofd voor onze overweldigers, thans dezelfde diensten bewijzen aan ons vaderland enz. enz. Er zijn zuiveringscommissies. Ja, maar de massa wil snelle en radicale zuivering, wil bevrediging van haarrechtsgevoel tot eiken prijs. De vrees, dat lang uitblijven kan leiden tot zelfberechting, achtte spr. niet denkbeeldig. Men ontmoet overal teleur stelling en desillusie. De trage berechting, het uitblijven van doortastende beslissingen ondermijnen het vertrouwen in de officiële instanties. De zuiveringscommissies worden veel waardevolle inlichtingen onthouden uit vrees voor rancune, vergelding. Enkele oud-illegalen belichtten reeds verschillende wantoestanden in onze ge meente, maar anderen waren van mening, dat het wenselijk was te komen tot een vereniging, waarvan iedere zuiverstaande vaderlander, onverschillig welke politiek hij is toegedaan, of welk geloof hij belijdt, lid kan zijn, om gezamenlijk te kunnen protesteren tegen de heersende wantoe standen in de diverse bestuursapparaten, veroorzaakt door hoopt de vereniging veel te kunnen be reiken. Medegedeeld werd nog, dat uit verschillende plaatsen in de omtrek was geïnformeerd naar doel en streven van H R. Het ziet er naar uit, dat ook daar soortgelijke verenigingen zullen worden opgericht en het behobrt niet tot de on mogelijkheden, dat straks een landelijke organisatie zal tor stand komen. Nadat nog een tweetal aanwezigen hun mening hadden kenbaar gemaakt en door den voorz. waren beantwoord, sloot de vice-voorzitter de bijeenkomst. H R smaakte de voldoening aan het slot vele nieuwe leden te kunnen inschrijven. Voor de feestavond, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Berger Sportvereniging „Bergen", bestaat van de- zijde der leden en donateurs zo'n gewel dige belangstelling, dat de feestcommissie op veler verzoek alsnog besloten heeft, gelegenheid te geven tot plaatsbespreking. Zie de advertentie in dit nummer, De tweede uitvoering in dit seizoen zal plaats hebben op Woensdag 23 en Donderdag 24 Januari a.s. in de Rustende Jager, met het blijspel in 3 bedrijven „Op Goecj Geluk" van Frank Vosper. In verband met het feit, dat bij de eerste uitvoering velen moesten worden teleurgesteld heeft het bestuur besloten wederom 2 avonden te geven. Nieuwe donateurs kunnen zich alsnog opgeven voor de in dit seizoen nog te geven 2 uitvoeringen tegen de prijs van f 5.recht gevende op2 maal2 "plaats bewijzen. Zij, die hiervan gebruik wensen te maken, raden wij aan het in dit nummer voorkomende formulier in te vullen en in te leveren bij den penningmeester, den heer C. Meyer, Hoflaan 8 of bij het secretariaat Meerweg 17. De uitvoeringen worden gevolgd door een gezellig bal. Nog steeds geldt voor de uitvoeringen van „De Maskerspelers" het devies „Goed, verzorgd, gezelligheid, sfeer". Georganiseerd protest tegen wantoestanden Snelle en radicale zuivering ter bevrediging van het rechtsgevoel De vereniging „Herstel en Recht" hield Maandagavond een druk bezochte open bare vergadering in hotel „Kreb". De heer Termöhlen, vice-voorz., sprak in zijn openingswoord zijn voldoening uit over de grote opkomst en hoopte alleen maar, dat niet enkel nieuwsgierigheid de drijfveer was geweest, maar dat velen bezield waren met de wil ook een steentje bij te dragen voor de opbouw van vrij Nederland tot een rechtsstaat. Wij dienen het werk van de velen, die alles geofferd hebben voor een betere samenleving, en die wij thans eren met bloemen en mooie redevoeringen, voort te zetten, tot het doel is bereikt. Ie. het bezetten van plaatsen in ons ge meentelijk bestuursapparaat door elemen ten, die daar, gezien hun antecenten ge durende de bezettingsjaren allerminst thuis behoren 2e. handhaving van personen in openbare functies, die wegens collaboratie direct daaruit verwijderd hadden moeten worden 3e. handhaving van profiteurs in het bedrijfsleven en zelfs bevoorrechting van profiteurs, door hen in de gelegenheid te stellen thans dezelfde diensten te be wijzen aan het vaderland als voorheen aan den bezetter; 4e het bewonen van huizen door lieden, die hier tijdens de bezetting als profiteur zijn binnengekomen. De vereniging „Herstel en Récht", die na verschillende besprekingen werd opge richt, stelt zich voor: le een nader onder zoek in te stellen naar bovengenoemde gebeurtenissen 2e herziening te verkrijgen van eventuele foutieve uitspraken3e onge- daanmaking van bevoorrechting 4e publi catie van vastgestelde feiten5e opheffing te verkrijgen van z.g. kruiwagen-systeem 6e opbouw, herstel, recht en medezegging schap niet alleen voor oud-illegalen, doch ook voor iedere zuivere Nederlander. Volgens de statuten zal uitsluitend bin nen de lijnen van bovenstaande punten worden gewerkt, opdat het niet zal komen tot het uitvechten via de vereniging van persoonlijke veten en geschillenmen zal zijn actie alleen richten tegen daders, welke het algemeen belang schaden en tegen willekeur, welke gelijke rechten naar capaciteit bij vacatures, aanbestedingen, leveranties e.d. aan officiële instellingen, uitsluiten. Alle beschuldigingen, inlich tingen, dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingezonden bij H 6 R. Anonieme artikels of stukken onder een schuilnaam, worden gedeponeerd in de prullemand. De voorz. wees er tenslotte nog op, dat het onderzoek van ingekomen stukken zeer veel tijd vordert, doch goede voort gang vindt, zodat men spoedig daden van de vereniging kan verwachten, maar men verwachtte van H R geen sensatie, rebellie of revolutie langs vredige weg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1