WEEKBLAD BERGEN K.J.V.O.-NIEUWS SCHOORL VRIJDAG 18 JANUARI 1946 23c JAARGANG No. 3 BIOSCOOPTHEATER TE BERGEN! DE MASKERSPELERS. „TERUG IN BERGEN." LEGER DES HEILS. AANRIJDING. H.S.V.—BERDOS 2-1 KUNSTKRING „SCHOORL" JAN MUSCH DE A.T.V. „ONTWAAKT" MET „DE HOUTEN HAM". EXTRA BUSDIENST INGELAST. KONIJNENFOK- VERENIGING „DE DUINSTREEK". „De Duindceek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat De Directie van de Rustende Jager heeft grote plannen. Naar wij vernemen is zij voornemens een nieuw bioscoop theater te stichten bij de oude zaak. Het zal worden voorzien van vaste zitplaatsen, amphitheatersgewijze geplaatst, en verder geheel naar de eisen des tijds worden ingericht. Deze nieuwe aanwinst voor Bergen zal voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt en daarnaast zal de bestaande toneelzaal, die enkele jaren geleden geheel gerestaureerd werd, goede diensten kunnen bewijzen als foyer en balzaal. Aan de bezoekers van de uitvoeringen van „Op goed geluk" op Woensdag 23 of Donderdag 24 dezer, verzoeken wij vriendelijk er rekening mede te houden, dat de toegangsbewijzen voor Woensdag uitsluitend op die dag geldig zijn, even als de toegangsbewijzen voor Donderdag uitsluitend geldig zijn op Donderdag. Op de plaatsbespreking, welke voor beide dagen wordt gehouden op Maandag 21 dezer, is zo mogelijk gelegenheid voor onderlinge ruiling. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de raambiljetten. Voor niet donateurs zijn plaatskaarten verkrijgbaar bij de Haan's Boekhandel en bij Boekhandel G. Schoelink, zomede aan de zaal op de dag van uitvoering. 3e opvoering. Daar velen teleurgesteld moesten worden, hebben we besloten een derde opvoering te geven op Vrijdag 1 Febr. Voorziet U tijdig van kaarden. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij de Haan's Boek handel en bij de leden. Op Zaterdag 27 Jan. plaatsbespreken van 24 in Hotel Pension Hovenier (hoek Russen- weg). Stichter William Booth. Nu de Kerstdagen weer voorbij zijn met de daaraan voor het Leger verbonden zeer grote activiteit, gaan wij onze aan dacht weer besteden aan periodieke christelijke ontspanningsmiddagen en avon den voor klein en groot. Zo zal D.V. Woensdag 23 Januari de eerste ont spanningsdag gehouden worden. Men leze daarvoor de advertentie in dit blad. Met grote dankbaarheid mogen wij constateren, dat meer kinderen de Zondags school komen bezoeken, zodat overwogen wordt om voor de jeugd boven 13 jaar de lessen iets te verdiepen, door het vormen van een Bijbelklas, terwijl aan hen de gelegenheid zal worden geboden deel te nemen aan de Christelijke pad vinderij. Aanmeldingen daarvoor Zondag 2 uur op de Zondagsschool Dorpshuis. Donderdag 24 Januari Zangkoortje (Hovenier, 4 tot 5 uur) Zaterdag 26 Januari Leiderscursus 7.30 tot 9 uur Zondag 27 Januari Generale repetitie „Terug in Bergen" Hordenavonden beginnen weer na 20 Januari (advertentie) Zaterdagmorgen kwam op de hoek van de Dorpsstraat en de Karei de Grotelaan de luxe-auto van Burgemeester Lovink in botsing met de vrachtauto van een vishandelaar. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De politie maakte proces-verbaal op. Toen Zondagmiddag in Heiloo het laatste fluitje van den scheidsrechter weerklonk, was de eerste nederlaag van Berdos in deze competitie een voldongen feit. Een nederlaag overigens, daar zijn we het allen over eens, die onverdiend en daarom bijzonder grievend was. Het resultaat was èn voor de spelers èn voor de supporters, die in ongekende getale hun club hadden vergezeld, een bittere teleurstelling, te meer, daar de wedstrijd een ietwat tragisch verloop had, doordat de links-back van Berdos, Jan Wijers, tijdens een worsteling voor het doel zijn rechterbeen brak. (Drie jaar geleden trof dit ongeluk denzelfden speler in Egmond.) Over de wedstrijd nog het volgende: Aan beide zijden werd vol vuur en enthousi asme gespeeld, hetgeen de wedstrijd rijk maakte aan spannende en emotionele momenten. Veel gevaarlijke aanvallen gaf de eerste helft niet te zien, want de verdediging van beide elftallen liet weinig te wensen over. Zo kon het gebeuren, dat de rust met blanco-stand aanbrak. Tien minuten na de pauze kreeg Berdos, omdat een der H.S.V.-backs de bal met de hand uit het doel sloeg, een penalty toegewezen, die door J. Schmidt in een doelpunt werd omgezet (0—l).Groot was de vreugde in het Berdos-kamp, doch helaas was deze verheven gemoedsstem ming van korte duur, daar enige minuten later Keeman met een kopbal de gelijk maker tot stand bracht. (11) Kort hier op vond het reeds bovenbeschreven incident plaats, waardoor de wedstrijd een half uur werd gestaakt. Er waren toen nog 25 minuten te spelen, in het verloop waarvan H.S.V. op uitermate fortuinlijke wijze aan het beslissende doelpunt kwam, doordat een der Berdos- backs, die overigens een prima partij voetbal speelde, de bal in eigen doel werkte. Met deze stand werd het einde ge floten door scheidsrechter de Nijs, die de teugels hecht in handen had, en wiens taak allesbehalve gemakkelijk is geweest. Dinsdag 29 Jan, a.s. geeft de Kunst kring Schoorl voor haar abonné's het toneelspel „De mooiste ogen van de werëld" van Jean Sarment. Zonder twijfel is dit stuk er toe ge ëigend den aard van Jean Sarment's zeer delicaat talent te leren kennen en waar deren. Het is de weemoedige geschiede nis van twee mannen en een vrouw, maar allerminst in de geest van het ge bruikelijke driehoeksgeval. Dit stuk, een der beste en tederste van Jean Sarment, van wien reeds ver schillende werken in Nederland werden opgevoerd, wordt door de Toneelgroep „Comedia" ten tonele gebracht met een bezetting van jonge krachten in de hoofd rollen. De artistieke leiding was van meening, dat de poëtische sfeer van Sarment's stuk zich bijzonder eigende voor het be trekkelijke experiment van een vertolking der hoofdrollen door de jongste toneel generatie, daarbij het dubbele doel be ogend aan onze toneeljongeren hun recht matige kans te geven en anderzijds om ons publiek gelegenheid te bieden tot nadere kennismaking met nieuwe toneel talenten. Mogen en het publiek en het stuk van Sarment en onze jongeren aan deze po ging hun vreugde beleven. Het Bestuur van de R.K. Ontwikkelings club Schoorl is er in geslaagd Jan Musch bereid te vinden een voordrachtavond te houden op Dinsdag 5 Februari a.s. Het programma zal zeer gevarieerd zijn. Hoewel het op de allereerste plaats de bedoeling is deze avond te organiseren voor de leden van bovengenoemde ver eniging, meent het bestuur er goed aan te doen, de overblijvende plaatsen voor een ieder ter beschikking te stellen, om zoveel mogelijk personen gelegenheid te geven deze unieke avond bij te wonen. Men kan zich alsnog als lid opgeven bij het bestuur. De uitvoering zal plaats vinden in de zaal van den heer Nic. Schuijt. Nadere bijzonderheden volgen per ad vertentie en affiche. Camp, Hargen en Groet zaten Zater dagavond in de ruime zaal van G. Klop broederlijk rond de feestdis geschaard om te smullen van De houten Ham, die daar zo smakelijk werd opgediend door de Arbeiders Toneelvereniging „Ontwaakt uit Alkmaar. De auteurs Jan van Ees en Henk Bakker hekelen in dit kluchtige spel op geestige wijze, een ondeugd van elke dag, van overal, „een gebrek," zoals onze 18e eeuwse dichter Pieter Langen- dijk in 1712 schreef in zijn voorrede bij 't bekende „Wederzijds Huwelijksbedrog", „dat al veel bij onze landaart is ingelopen, namelijk kaal en groots te zijn, en dit laatste door bedrog staande te houden". Kaal en groots is dat gezin van het eenvoudige klerkje Santé, uitgebeeld door J. Teeuwen, men leeft ver boven zijn stand, staat overal in het krijt, de schuldeisers lopen de deur plat. Moeder, Mevr. C. Schats-Schenk, hoopt op een goed huwelijk voor zoon en dochter. Moeder en dochter sloven zich uit om met allerlei trucjes een schijn van wel stand te wekken en de ware toestand te verbergen. Als de jonkheer, P. Bruin, die zielsveel van Bé, Mevr. Kuiper houdt, op bezoek wordt verwacht, beleeft de toeschouwer tal van komische momenten, ziet hij hoe geraffineerd men te werk gaat om door bedrog de schijn te wekken van welstand, Het eenvoudige klerkje is ineens referendaris, hoofdambtenaar aan een der departementen, moet nu luisteren naar de naam Adolf, dat klinkt beter dan Bram, zijn ega wil aangesproken worden met Amelia, Mien is zo kleinburgelijk, de zoon, een suffe, achterlijke stamhouder, studeert voor Indoloog, in een neven- vertrek zal een wekker moeten aflopen om den schijn te wekken, dat men tele fonisch is aangesloten en „pa" gelegen heid te geven te. spreken met den secre taris-generaal, den vader wordt een krant in de handen geduwd, hij moet de beurs berichten bestuderen, als de dienstbode met een dikke rekening komt, zal de dochter even geld geven, de ouders houden hun kinderen altijd voor, geen schulden te maken enz. enz. 't Was kostelijk. Opa, de oude tramconducteur, D. v. Leyen, zou haast nog roet in het eten gooien. Hij mag zijn pijpje niet in de brand steken, dat zou zo'nkleinburgerlijke lucht in huis geven, en wordt bijtijds de deur nog uitgeloodst. Schitterend was ook de vacantiereis. Wie maakt nu geen uitstapje in gegoede kringen. De fam. Santé ging zogenaamd een Rijnreis maken. De politie werd in kennis gesteld van hun uitstedigheid, de gordijnen werden gesloten en de familie ging.... overdag naar bed om 's nachts op te staan. Zo zou het veertien dagen gaan, de schijn was gered! Er kwam wat afwisseling, toen 'n inbreker, J.Huygen, van de afwezigheid van de fam. gebruik trachtte te maken even z'n slag te slaan. Hij zag al gauw, dat er niets te halen viel en maakte het arme klerkje blij met een paar briefjes van duizend. Alles scheen ten goede te kerende vrouwen dansen al om het gouden kalf, maar de ontgoocheling volgt drade papiertjes zijn vals. Nog een andere ontnuchtering had het lot in petto voor de trotse Moeder: zoonlief, H. v. Leyen, een prachttype, die voor Indoloog heette te studeren, had z'n tijd anders besteed; het dienstmeisje in de keuken zou daar met betraande ogen meer van vertellen. Maar, enfin er waren twee huwelijken in het verschiet. Opa zou de jongelui met een versierde tramwagen naar het stadhuis brengen? Veel te burgerlijk! Dan kwam er nog een laatste harde pit voor de trotse Moeder en dochter! De jonge ingenieur, die reeds benoemd was in Indië, had wel gemerkt, dat in dit gezin alles quasie was en wilde zijn meisje eerst op de proef stellen, wilde weten of ze van hem hield als hij van haar. Hij komt op de trouwdag in het uniform van een wagenbestuurder van de tram. Dat was teveel voor de trotse Bé. Of hij haar al voorhoudt, dat geluk niet het uitsluitend bezit is van deftige huizen, maar even goed te vinden is in een eenvoudige woning, niets helpt, zij wijst hem af Nog een ander „misbruyck van dese laatste en verdorven werelt" werd de toeschouwer „hier naacktelijk en schilder- achtich voor oogen gesteld," zoals Bredero het in zijn Spaanse Brabander van 1617 uitdrukte, n.l. het gebruik of misbruik van alcohol. In plaats van zijn telkens „Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks," had Santé kunnen eindigen met; Is 't dat ghij yet merckt, leest of siet. Dat quaat is, schuwt dat, doetet niet. De gasten hebben gesmuld van de Houten Ham en de heer Damiaans, voor zitter van de buurtvereniging Hargen- Camperduin, was wel de tolk van allen, toen hij de spelers hulde en dank bracht voor het gebodene. Met een gezellig bal werd de mooie avond besloten. Door bemoeiingen van de V.V.V. „Groet-Camperduin" is bij wijze van proef een extra busdienst ingeschoven, ter ontlasting van de bus van 8 uur. Deze bus vertrekt om 8.50 uur uit Alkmaar en om 9.50 uur (kwart voor tien) uit Camperduin. De N.H.A.D.O., die thans de autobus dienst hier exploiteert, wil gaarne mede werken, doch het publiek moet eveneens blijk geven begrip te hebben voor 'de moeilijkheden, welke een goede, regelmatige dienst belemmeren. Men wordt dus dringend vezocht geen gebruik te maken van de bus van 8 uur, wanneer dit niet uiterst nood zakelijk is. Deze proefdienst zal met 14 dagen worden stopgezet, wanneer blijkt, dat het publiek niet genoegzaam medewerkt. De Konijnenfokvereniging „De Duin streek" heeft voor zo n jonge vereni ging al veel gepresteerd, De leden dezer vereniging hebben bewezen kennis van fokken te hebben, wat is gebleken uit de volgende prijzen, die behaald zijn op de kringtentoonstelling te Winkel. H. Bredewout le U. met Zl. Vos, dat tevens het mooiste dier der tentoonstelling was. J. Zander met 4 W.W. Z G., waarvan 2 rammen de beste der W.W. waren. Ook had hij 5 W.W. met G. S. Mereboer 3e G. en met Papillon 3X V.G. Madagascar haalde een 3e B De Heer Wit met VI. Reus leen 2e G. en met Blac an Tan le en 2e G. N. Raven le V.G. met VI. Reus. L. Burgering met Blac an Tan 4X V.G. Als men weet dat: U uitmuntend, Z. G.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1