WEEKBLAD BERGEN VRIJDAG 25 JANUARI 1946 23e JAARGANG No. 4 RUND VEEFOKKERS VERGADEREN De rundv ;efokvereniging „De Duinstreek" hield Vrijdagmorgen een algemene ledenvergadering in café Hilbrand onder voorzitter schap van den heer N. Kaag. Ter gelegenheid van deze eerste vergadering, die weer in volle vrijheid kon worden gehouden, memoreerde de voorzitter ver schillende moeilijkheden, waarmee de bedrijven tijdens de bezetting te kampen hadden gehad. Van de 1751 ha hadden bijv. 160 ha of 10°/0 geleden door mijnen, bun kerbouw, tankkanaal, versper ringen, aanleg vliegveld, inundatie, enz. Vergeleken bij andere streken was men hier echter voor veel ellende gespaard gebleven. Of schoon er nu weer andere moei lijkheden wachtten op een oplos sing, bijv. het personeelvraagstuk, kon de veehouder toch weer vol moed gaan opbouwen om zijn bedrijf tot bloei te brengen. Spr. wijdde vervolgens enige waar derende woorden aan de nage dachtenis van wijlen den heer E. Koster, secr. van de provinciale Bond van rundveefokkers in N oord holland, die zijn leven lang zijn beste krachten in dienst had ge steld van zijn medemensen en bijv. steeds had gestreefd naar het be reiken van het ideaal voor elke veehoudereen t.b.c.-vrije vee stapel. Voor den controleur-stamboek- houder was een pensioenregeling en een weduwenpensioenregeling getroffen. De heer Jb. Broersen, die ter gelegenheid van zijn koperen huwelijksfeest in Nov. reeds had ondervonden hoe zijn werk werd gewaardeerd, werd thans door den voorzitter gehuldigd, die hem dankte voor alles wat hij voor „De Duinstreek" had gedaan. Van de fokvereniging „Ons Belang" te Schellinkhout was een verzoek om adhaesiebetuiging in gekomen met het voorstel om weer twee dagen najaarsmarkt te houden te Hoorn. De vergadering ging hiermee accoord. De rekening van den pennlngm. sloot in ontvangsten en uitgaven met een totaal van f 8783,01. De voorz., de heer N. Kaag werd bij acclamatie herkozen. In de keuringscommissie Zuid en Noord werden resp. benoemd de heren S. Jonkeren G. Bakker. Voor de financiële commissie werd aangewezen de heer IJ. Bruijn. Tot afgevaardigden naar de op 15 Febr. te Hoorn te houden bondsvergadering werden benoemd de heren N. Kaag en J. Helder, en tot plaatsvervanger de heer N. v. d. Berg. De vele aanwezigen volgden met de grootste aandacht het uitgebreide jaarverslag van den controleur-stamboekhouder, dat elk jaar weer met grote liefde en kennis was samengesteld en waarin alles, wat het verenigings leven betreft, met zorg was ver werkt. Naast de uitkomsten van elk der 86 bedrijven en vele nuttige wenken voor den fokker, bevatte het een pleidooi voor de T.B.C.-bestrijding. Niet alleen dat een koe slechts dan veel kan produceren als zij volkomen ge zond is, maar ook om de mens te beschermen is bestrijding nodig. Eigenbelang en algemeen belang eisen een T.B.C.-vrije veestapel. De voorz. bracht den heer Broersen dank voor zijn uitgebreid verslag, en de vergadering onder streepte zijn woorden met een hartelijk applaus. De heer Zuurbier wekte de nog niet aangesloten leden op om toe te treden tot het N.R.S., teneinde ook een vorkje mee te kunnen pikken bij de export. Nu er weer tuberculine te verkrijgen is, kan de t.b.c.-bestrijding weer uitgebreid worden. Verschillende leden gaven zich op als lid. De bespreking van een te houden fokveedag had tot resultaat, dat de vergadering er mee accoord ging, zo'n dag te organiseren in Bergen en die te houden begin September, op het terrein aan de Karei de Grotelaan. De vergadering nam 't bestuurs voorstel om de contributie van f5,— op f 10,te brengen, zonder discussie aan. Het betekent eigen lijk geen verhoging, daar de om slag per koe zal verminderen. Over de vraag omtrent het al of niet aannemen van nieuwe leden (een 29-tal vroegen om toelating), werd uitvoerig van gedachten gewisseld. Het vorige jaar moesten nieuwe leden worden geweigerd wegens gebrek aan materiaal voor de melkcontröle. Nu is het nog hopeloos gesteld met de rijwielen en banden, waar men met 't oog op de grote afstanden, die de monsternemers hebben af te leggen, niet buiten kan. Met het aanschaffen van een auto zijn de moeilijkheden niet opgelost. De controleur meende, dat toelating van een twintigtal leden mogelijk zou zijn, als men in het Z. een monsternemer kon vinden. Het monsternemen bleek het cardinale punt. Tenslotte werd besloten een aantal nieuwe leden aan te nemen, als het den vee houders in het Z. op korte termijn gelukt een monsternemer te vinden. Nieuwe leden zullen een entrée- geld van f 1,per koe hebben te betalen: met het oog op het aardige kassaldo kan dit geen onbillijke voorwaarde genoemd worden. De heer Zuurbier bracht nog een woord van hulde aan den controleur - stamboekhouder en sprak de hoop uit, dat de tijd niet ver meer mocht zijn, dat de bond een premie beschikbaar stelt voor de beste verslagen. Bij de rondvraag bracht de heer H. Mulder de kwestie 14-daagse of vier weekse controle ter sprake. De controleur was van mening, dat een vier weekse kan beant woorden aan het doel, de werke lijkheid zo dicht mogelijk te be naderen en danspreken de kosten ook een woordje mee. De pater van de St. Adelbertus-Priorij te Egmond-Binnen gaf als zijn mening te kennen, dat de enkeling, die een 14-daagse controle wenst, dat in de toekomst kan doen. De voorzitter sloot hierna de vergadering onder het uitspreken van de hoop, dat „De Duinstreek" nog lang moge bloeien tot heil van den veehouder. DE BERGER SPORTVER. JUBILEERT. BERGENS HARMONIE EN STICHTING '40-'45. DENK OM HET ELECTRICITEITS- RANTSOEN. KUNST NA ARBEID. CULTURELE FILMS VOOR DE JEUGD. NEDERLAND HELPT INDIË „Zte duindceek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Wijlen de heer E. Koster herdacht De heer Jb. Broersen, controleur- stamboekhouder gehuldigd Streven naar een T.B.C.-vrije veestapel. Ingekomen stukken en mededelingen Verkiezingen Jaarverslag. B.S.V. vierde Donderdagavond in De Rustende Jager haar zilveren jubileum met een feest, dat nog lang zal voort leven in de herinnering van de vrienden en belangstellenden, die de zaal tot het laatste plaatsje bezetten. Na de druk bezochte receptie, waarop het bestuur van de jubileerende vereni ging heel Wat gelukwensen in ontvangst had te nemen van gemeentebestuur, tal van verenigingen uit Bergen en omstreken e.a. en waarbij het bloemen regende en enveloppen met inhoud, betrad de wnd. voorzitter, de heer Voorthuis, het podium. Na de aanwezige feestgenoten welkom te hebben geheten, bracht hij dank aan allen, die zich op de een of andere wijze verdienstelijk hadden ge maakt voor B.S.V. In het bijzonder richtte hij zich tot den eerevoorzitter, den heer J. Onrust, het erelid, den Heer H. W. Duits, den heer G. Taapken, den voorz., die helaas door ziekte niet aanwezig kon zijn, den 'secretaris, den heer J. C. v. Zoonen, die eveneens door ongesteldheid verhinderd was te komen, den vader der adspiranten, den heer J. Timmer, Louis Dames, die steeds een wakend oog hield op het terrein, den heer Vasbinder, den Heer C. ten Bruggencate, die zo enorm veel voor B.S.V. had gedaan. De voorz. en de secr. werden beide op hun ziek bed getroost met een goed gevulde fruit mand. De voorz. v. d. feestcommissie, de heer J. Vasbinder bood als een goede Sinterklaas de heren Duits en J. Tuin een fraaie ets aan als een blijvend aan denken. En toen kwam de kloek met zijn pullen (de titulatuur is van de wnd. voorz.) het toneel optrippelen en begon de eigenlijke pret. De Bonte Spelers wisten alle zorgen en moeilijkheden te doen verdwijnen en brachten alle feest genoten in de echte feeststemming met hun elk wat wils programma. Het werd een avond van zang, dans en spel, alles fijn gegarneerd door The Orientals o.lv. Tonny Willemsen. Piet Cloeck had suc ces met zijn liedjes en praatjes. Het pu bliek was het roerend met hem eens, toen hij zijn bewondering uitte voor de vlotte gang bij de schoenendistributie. Zijn jubileumdroom was enig. Guus Verhoeven bleek een veelzijdig acteur: zijn gespeelde moppen en schetsen vielen bijzonder in de smaak. Tot groot ver maak van het publiek ontpopte hij zich later als acrobaat. Ook vereersters van Terpsichore, de muze van de dans, ver toonden haar talenten. Kees Stet, het boertje uit Ierswoud, vermaakte zijn auditorium met zijn belevenissen uit de oorlogsjaren. De non-stop-revue ging zo nog lange tijd door, er kwamen jongens, waarvan een met een gitaar, een solo zangeres deed alzo, er werd gedeclameerd enz. enz. tot het publiek was uitgelachen en verlangde naar een dansje. De wijzers van het klokje draaiden intussen ook steeds door en eindelijk ging alles huistoe, een prettige herinne ring meenemende aan dit zilveren feest van onze Bergersportvereniging. Bergen's Harmonie geeft a.s. Dinsdag een concert ten bate van de Stichting 19401945. B.H., die steeds klaar staat als er een beroep op hare medewerking wordt gedaan, verricht hiermee een sym pathieke daad. Gedenkt, die dees woorden leest, schreef Jan Campert in De 18 doden, gedenkt mijn makkers in de nood En hen, die hen nastaan 't allermeest In hunne rampspoed groot! Op ons rust de plicht, aldus Pater Fr. Huissen in zijn rede voor de ont hullingen van het ondergronds verzet, op ons rust de plicht te zorgen voor de na gelaten betrekkingen van onze helden, die alles hebben gegeven voor onze be vrijding onze eer, onze trots gebieden dat. Een ieder kenne zijn plicht in dezen door dit concert bij te wonen, draagt men niet alleen een steentje bij voor dit grote sympathieke doel, maar kan men tevens genieten van het vele mooie, dat onze B.H. ten gehore zal brengen. Voor bijzonderheden zie men de ad vertentie in dit nummer. Naar ons door het gemeentelijk Elec- triciteitsbedrijf werd medegedeeld, zijn wegens het overschrijden van het rant soen 64 waarschuwingen uitgereikt, ter wijl in 3 gevallen tot afsluiting werd overgegaan. De door ziekte uitgestelde opvoering van „Krates" zal nu plaats vinden op Zaterdag a.s., 2 Februari vanaf heden zijn de kaarten voor deze uitvoering ver krijgbaar bij de Haan's Boekhandel en Boekhandel Schoelink. De K.J.V.O. heeft j.l. Vrijdag en Zaterdag 350 mensen getrokken bij het vertonen van een aantal culturele films voor de jeugd. Buitengewoon leerzaam en interessant was de film over de roggeoogst in N.- Frankrijk. De fotografische effecten in deze film waren schitterend. De film over wilde zwijnen en elanden viel ook bij het publiek goed in de smaak. Zeer interessant waren ook de Indische films. Vooral een filmpje overdeMadoerese danskunst, gaf een prachtig beeld van de Indonesische kunst. De volgende film voorstellingen zullen zijn Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Februari te Bergen en Maandag 18 Febr. te Schoorl. De lijsten- en straatcollecte in Bergen heeft f 6000.opgebracht. Alle mede werkenden, die geholpen hebben dit grote bedrag bij elkaar te krijgen, onze hartelijke dank. Heeft U nog niet ge offerd, stort uw bijdrage op giro 500.500 van het comité „Nederland helpt Indië, den Haag, Ned. Roode Kruis afd Bergen. Ned. Volksherstel afd. Bergen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1