WEEKBLAD BERGEN SCHOORL BERD0S I - VI0S I VRIJDAG 1 FEBRUARI 1946 23e JAARGANG No. 5 OP GOED GELUK. BERGENS MANNENKOOR. PROTEST ANTS-CHRISTEL. POLITIEKE PARTIJ. LAND- EN TUINBOUW- ARBEIDERS ORGANISEREN ZICH. KUNST NA ARBEID. VERBROEDERINGS AVOND te Bergen aan Zee. EEN SCHIP IN NOOD! ELK WAT WILS. ZONDAGSDIENST ARTSEN. „Zte duihdUeeU" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat De Maskerspelers gaven Woensdag avond een opvoering van „Op goed geluk," een blijspel in 3 bedrijven, door Frank Vosper, in de Nederl. bewerking van Bob Geraerds. Het werd een in alle opzichten goed geslaagde avond. De Maskerspelers hand haafden weer hun oude reputatie; een bepaald succes was het optreden van Mw. Greet Beeldman-Rensink in de rol van Mrs. Cameron en het debuut van Joop Uitentuis als Oliver Boulton, Rie Koster- Ruis als Betty Mainwaring en Hans van Gulik als Mrs. Carrington Horne. Ver gissen wij ons niet, dan betekent het toetreden van de nieuwe jonge krachten een belangrijke aanwinst voor de ver eniging. Het stuk zelf? Een verloofd paartje, Oliver en Betty, heeft enige kennissen uitgenodigd voor een dineetje en zit nu sigarettenrokende en cocktails-drinkende te wachten op de gasten, die maar niet komen. Dan komen ze tot de ontdekking, dat het drukfoutenduiveltje hen een poets heeft gespeeld: op de invitaties staat 15 Juli inplaats van 15 Juni! Dus geen fuif? Maar dat gaat toch niet: zij moeten mensen om zich heen hebben, kunnen niet alleen zijn, zij leven in een constante roes, die vervloekte cocktails zijn een vloek dezer eeuw! Dan krijgt Betty een lumineus idee: ze gaan op goed geluk af verschillende mensen telefonisch uitnodigen voor het dinee en tenslotte nodigen zij elke voor bijganger uit. Het resultaat van deze prachtige inval is: de fuif gaat door. De kennismaking tussen de leden van dit bonte gezelschap brengt heel wat verrassingen, aangename, maar ook pijn lijke. Als bijv. de brigade generaal zo onverwacht zijn gewezen vrouw ontmoet, denkt hij aan een misplaatste grap. Wat al die mensen bewoog om zo maar ge volg te geven aan de uitnodiging? Den schrijver Hinchcliffe lachte het vooruit zicht op goede kopy toe en hij zette al spoedig een romannetje op met mede werking van Mrs. Horne (het spel van Hans van Geluk was hierbij enig, Voor al haar stille spel na het telefoontje van de vrouw van de schrijver). Een der dames dééd erg zenuwachtig en op de vraag, waarom zij gekomen was, zonder te zijn uitgenodigd, volgde een bekente nis, die allen met afgrijzen vervuldezij was hier binnen gevlucht, omdat zij zo evenhaar man had vermoord, den man, met wien zij 2 jaar geleden uit liefde was getrouwd, maar die haar leven tot een hel maakte. Hij had haar fortuin verkwist met drinken, spelen en andere vrouwen. Dat alles doodde haar Vader. Deze avond kwam hij weer dronken thuis, liet haar een diamanten collier zien, dat hij aan een andere vrouw wilde geven, en toen, toen was het ge beurd „Er is recht gedaan, ik vermoordde hem", riep de wanhopige jonge vrouw. Allen hebben met haar te doen, maar hopen toch er niet bij betrokken te worden. Eén is er, die haar wil redden uit de klauwen van de justitie. Als zijn poging om haar te doen vluchten, mislukt en de politie, door Mrs. Cameron zelf per telefoon gewaarschuwd, binnentreedt, meldt hij zich als de schuldige, voor gevende, de moord te hebben begaan om het collier machtig te worden. Vöör de politie tot arrestatie kan overgaan is „de vlugge Frans," de beruchtste juwelen- dief, de gehaaidste inbreker van heel Engeland, verdwenen. Het raadsel wordt voor de politie nog groter, als het lijk nergens is te vinden. Na dit gedeelte vol spanning en prachtig spel, treedt binnen, de.... vermoorde echtgenoot en deelt de verblufte gasten en politiedienaren mee, dat zijn vrouw in een bui van Overspanning de woorden heeft gebruikt uit de rol, die zij eerstdaags hoopte te vertolken uit het drama „Een ontzettend huwelijk". Aan het einde van deze avond vol van onthullingen en spanning nemen de jongelui zich voor een ernstigerleven te beginnen, zich zelf te herzien en op te houden met de zinloze fuiven. Dan belt het telefoontje en komt er een uitnodiging voor een flessenfuif en het jonge paartje denkt niet meer aan de goede voornemens, maar stormt het nieuwe fuifje met cocktails enz. te gemoet. Goede voornemens? De weg naar de hel is geplaveid met goeie voor nemens.... Met een hartelijk applaus gaf het tal rijke publiek uiting aan zijn waardering voor de mooie opvoering van dit blijspel en toen was hetbal! Bovengenoemd uit ruim honderd zangers béstaand koor hoopt op Woensdag 27 Febr. en Maandag 4 Maart e.k. zijn concerten te geven in „De Rustende Jager". Onder de beproefde leiding van zijn dirigent den Heer Karei Böhne zal het zingen „Israël" een compositie van L. C. Keereweer en „de Arbeid" ge toonzet door de Alkmaarse dirigent Jac. Al naar een gedicht van onze plaatsge- note Mej. M. Zwaan. De Heer Laurens Bogtman, de bekende bas-bariton, zal aan dit concert medewerken en werken uitvoeren van Const. Huygens, Valerius, Fl. van Duyse, Richard Hol, Dvorak, Caplet, Jul. Röntgen en Hans Schouw man. Minnaars van goede mannenzang wachten dus mooie avonden. Met het oog op het beperkte aantal toegangs bewijzen, (voor de eerste avond zijn nog slechts enkele kaarten verkrijgbaar) wordt U aangeraden zich tijdig van kaarten te voorzien. Blijkens een in dit nummer voorkpmen- de advertentie hebben enkele personen het initiatief genomen om in Bergen een Christelijke kiesvereniging op te richten op brede grondslag, welke alle zodanig georiënteerden wil omvatten. Het is de bedoeling, dat deze vereniging alleen de gemeente-politiek zal behartigen. Degenen, die zich met dit doel kunnen verenigen, worden uitgenodigd de hier toe belegde vergadering in het Oranje- Hotel op 7 Febr. a.s. bij te wonen, opdat men met de komende gemeenteraadsver kiezingen beslagen ten ijs zal komen. Dezer dagen werd in St. Jan een ver gadering gehouden van land- en tuinbouw- arbeiders om te komen tot oprichting van een afd. Bergen van de R. K. Landarbeiders- bond. De Heer C. Ellis wees er in zijn openingswoord op, dat van de vroegere leden enkele waren overgegaan naar de Bond van Overheidspersoneel en anderen nog ongeorganiseerd waren gebleven. De heer L. Liefrink uit Lisse, propa gandist voor de R.K. Landarbeidersbond St Deus Dedit gaf een uiteenzetting van doel en streven van de Bond. De land en tuinbouwarbeider heeft recht op ge lijkstelling met andere arbeiders. Om betere lonen en arbeidsvoorwaarden te verkrijgen is organisatie nodigde stem van den enkeling klinkt als de stem des roependen in de woestijn, een sterke organisatie vindt eerder gehoor en kan iets bereiken. Er is reeds verbetering te bespeuren, maar er zijn toch nog heel wat gerecht vaardigde wensen, die op vervulling wachten. Of zuivelarbeiders behoren tot de afdeling landarbeiders of tot de fa brieksarbeiders is nog twijfelachtig Er zijn er, die de mening zijn toegedaan, dat zij behoren te worden ingedeeld bij de eerste groep: coöperatieve zuivelfa brieken kunnen worden beschouwd als een verlengstuk van de boerderij. Nadat nog verschillende vragen waren beantwoord, werd overgegaan tot op richting van een afd. Bergen van de R.K. Landarbeidersbond. Als voorlopig bestuur zullen optreden de heren C. Wokke, (voorzitter), C. Spaanse, (Secretaris) en M. v. Veen, (penningmeester). De heer Ellis sloot hierna de bijeen komst met de wens, dat de afd. mocht groeien en bloeien en in de toekomst rijke oogsten mocht afwerpen. Met verwijzing naar de in dit nummer voorkomende advertentie, wordt er nog maals de aandacht op gevestigd, dat de door ziekte uitgestelde opvoering van Krates, Zaterdag a.s., om 8 uur, in de Rustende Jager plaats vindt. De popu laire Sonnyband zal deze avond haar ge waardeerde medewerking verlenen. Maandagavond j.l. is te Bergen aan Zee een verbroederingsavond gevierd tussen de burgers en militairen. Het feest werd gehouden in de verdedigingswerken aan de kust, die enige kilometers van dit plaatsje af liggen. Enige legerauto's hebben de bewoners opgehaald en over de hobbelige weg naar de feestzaal ge bracht. Wellicht zullen deze chauffeurs nooit eerder een dergelijk gillend vrachtje vrouwen hebben vervoerd, doch ze hadden er veel plezier van hun wagens volgeladen te hebben met deze opgetogen lading. In de zaal werden ze met gejuich door onze strijders ontvangen, en men voelde zich dadelijk thuis en zong de liederen met de soldaten mee, die hun beste beentje voor hadden gezet. De avond werd ver zorgd door het cabaretgezelschap Avoo, dat speciaal voor deze avond was ge- engageerd. The singing wanderer, Meester Janno, zong zijn liedjes, die hij op zijn zwerftpchten over de aarde had geleerd. De bekende radio-pianist speelde en floot zijn liedjes, die reeds meerdere malen over Radio Hilversum, Bruxelles en Paris zijn uitgezonden onder de naam Robinfox, De Hongaarse danseres Quitta bleek tevens een uitstekend helderziende te zijn en men stond meerdere malen perplex van haar kunnen. Katinka Kuster zong haar liedjes, soms droevig, maar voor het meerendeel opgewekt ge stemd meestal lag er een diepe grond in haar chansons. Vaderlandse liederen werden door de twee xilophonisten uit gevoerd, doch ook het prachtige Czardas werd niet vergeten, en iedereen uit deze Rimboe, zoals het gehucht genoemd wordt, leefde met Deine en Delantie mee. Meester Max, de man met het razende krijt ver toonde zijn wonderlijke vlugheid met zijn stift, zowel de lachende welgedane sol daat als de kankeraar werd in één haal naar voren gebracht. Een schitterende avond, die wel nooit door de burgers van Bergen aan Zee vergeten zal worden. Dankbaar gestemd en opgetogen keerden de bezoekers met de hobbelende wagens huiswaarts: Het is pikdonkere nacht, een vliegende storm, huizen hoge golven beuken de kust. Daar worden noodsignalen gegeven. Vlak voor de kust is een scheepje een speelbal der golven. Reeds nadert destrand- reddingsboot van de Noord- en Zuid hollandse Reddingmaatschappij, die steeds paraat is. 16 paarden trekken de boot langs het strand en stoere mannen duwen het vaartuig tot de waterlijn. Tien helden allen voorzien van zwemvest, grijpen de riemen, de schipper hanteert de roeispaan, voorop staat de haakman. Daar wordt de vlet in zee geduwd. Zal het lukken? Zal de zee zich haar prooi laten ontrukken? Zullen ook de moedige redders zelf een prooi worden? Het is een strijd van menselijke krachten tegen de natuurele menten, een strijd, die de mens hier ver liest: het wrak is niet te bereiken. Maar de reddingspogingen worden nog niet op gegeven men heeft nog andere middelen. Op het strand staat het mortier reeds klaar. Het wordt geladen, gericht en met een boog vliegt de zware kogel over het wrak, met zich meevoerende een lijn, die schip en kust verbindt, De schip breukelingen halen de schietlijn in en daarmee een staartblok met wippertros. Zullen ze aan boord weten hoe ze er mee moeten handelen, zullen ze begrijpen, wat er op de kaart staat, die met het blok aan boord gehesen is? Gelukkig ja: het blok wordt een 15 a 20 voet boven het dek aan de mast bevestigd en het sein wordt gegeven. Nu gaat een dikke kabel met de reddingbroek naar de uit geputte schipbreukelingen en de redding kan beginnen. Daar nadert reeds de eerste, een knaapje. De woedende zee laat nog niet los, de kokende golven slaan over de boei, maar is de eerste reeds op de veilige grond. Terug gaat de broek.... De mens heeft tenslotte overwonnen, dank zij de doelmatige reddingsmiddelen van de N.Z.H.R.M. en de dappere volgelingen van Dorus Rijkers, den Koning der blauwe zeeridders Zoo had het kunnen zijn, maar Gode zij dank, zo was het Zaterdagavond niet te Groet en Camperduin: het was maar een filmvoorstelling met lezing van de N.Z.H.R.M., georganiseerd door de V. V. V. Groet-Camperduin. Woord en beeld gaven de aanwezigen een idee van het sedert 1824 in ons land georganiseerde reddingswezen. De heer Wittpen vertelde, hoe de N.Z.H.R.M. was opgericht en in stand gehouden door vrijwillige bijdragen en lichtte de op het doek vertoonde reddingsmiddelen toe. Strandreddingbotenmotorreddingsboten, zelfrichtende boten, golfstillende olie, de sleepzak om dwarszeeslaan te voorkomen, het lijnwerptoestel, enz. enz. alles passeerde de revue. Tenslotte verschenen nog de verschillende redders op het witte doek, van die trouwe wachters op de stranden, zoals Dr. J. P. Heije het uitdrukt, wakk're jongens, Hollands trots. De spreker eindigde zijn causerie met zijn hoorders aan te sporen dit mooie werk van de N.Z.H.R.M. te steunen door contribuant te worden. Zondag 3 Februari a.s. Aanvang 2 uur Berdosterrein. Het Groeter Cabaret is voornemens op 16 en 24 Februari a s. haar tweede winteruitvoering te geven. Het succes van de eerste uitvoering is borg, dat ook de tweede zeer zeker zal slagen. Men wordt er op attent gemaakt, dat wanneer men kaarten heeft gekocht voor de eerste of tweede uitvoering deze niet geruild of teruggenomen kunnen worden. Ook verdient het aanbeveling om bij het bal na de uitvoering de kaarten bij de hand te houden voor controle, om te voorkomen dat niet-bezoekers van de uit voering aan het bal zouden deelnemen, wat met het oog op de beperkte ruimte niet toegestaan kan worden. Zondag 3 Februari Dokter POOT Telefoon 2423.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1