WEEKBLAD BERGEN VRIJDAG 8 FEBRUARI 1946 23e JAARGANG No. 6 KRATES. BERGEN'S HARMONIE OVERPLAATSING. PAARDENSPORT. DE PIONIERS RECIPIEËREN OP PRINSES BEATRIX' VERJAARDAG. DE MASKERSPELERS. HET ORANJECOMITÉ PRINSES BEATRIX VERJAART. „Zte duinsheeU" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Tragedie uit het leven van een stroper, door Joh. v. Eekelen. De toneelver. „Kunst na Arbeid" heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt met de keuze van dit stuk. De uitbeelding van dit brok leven stelde hoge eisen aan de spelers, waaraan zij ten volle hebben voldaan. Ernstige toewijding, volkomen begrip en gehele overgave brachten een succes, waarop met voldoening kan worden teruggezien. Dit treurspel van verwoeste levens maakte een diepe in druk op de vele aanwezigen, die de zaal tot het laatste plaatsje vulden. Allen zijn begaan met de oude, blinde Moeder Antje, als zij vertelt van haar zorgvol leven. Zij heeft geluk gekend op de hoeve met haar man en drie kinderen, maar dan troffen de slagen van het noodlot haar in 10 maanden tijds werden er drie ten grave gedragen en als zij zelve na een zware ziekte weer herstelt, blijkt zij blind voor het leven, is het nacht rondom haar. Maar haar Kruis zal nog zwaarder worden, als haar enige zoon Wout, die zo n grote steun had kunnen zijn voor het zielige oudje, de verkeerde weg op gaat, de boerderij laat vervallen en bij nacht en ontijd er op uittrekt met lichtbak en geweer. Als hij op een dezer strooptochten gewond wordt binnengedragen in het buisje van Teun en daar kennismaakt met diens dochter Miet, begint een nieuwe tragedie. Miet ziet op tegen den sterken onverschrokken jongen man, bewondert zijn moed en durf, krijgt hem lief, ziet zijn fouten niet. Het huwelijksgeluk is van korte duur, van de mooie toekomst, waarop de jonge frisse meid had ge bouwd, komt niets terecht. Als een jonge politieagent enige malen zijn huis be zoekt om de oude Antje het resultaat mede te delen van zijn bemoeiingen om te voorkomen, dat niet alles wordt ver kocht, meent Wout, dat die bezoeken zijn vrouw gelden, en dan ontaardt hij tot beest. Verblind door jaloezie, slaat en trapt hij in blinde woede om zich heen, zich niet bekommerende om wat de gevolgen kunnen zijn voor de aan staande jonge Moeder. Dan trekt hij er op zekere nacht weer op uit met licht bak en geweer, in gezelschap van Miets Vader. In het holst van de nacht wordt de jonge veldwachter neergeschoten. Het schot komt uit het wapen van den ouden Teun, maarniet door zijn hand. Beide stropers worden gearresteerd, ver dacht van deze sluipmoord. De oude man krijgt 8 jaar. Wout als medeplichtige drie jaar. Een gerechtelijke dwaling. Wout zwijgt. Een zware beproeving voor Miet. De aanstaande jonge Moeder bleef wachten op dat, wat elke jonge Moeder met vreugde vervult. Maar als dan het Kindje een kleine Krates, een voor zijn leven misvormd wezentje blijkt, als dat, wat voor elke Moeder het grootste geluk betekent, haar eerste te verzorgen, voor Miet een kwelling, een marteling wordt, dan wordt Miet verbitterd, kan zij niet meer bidden. Och Heer, wij trachten wel te bidden, dat Uw wille geschiede! doch, schreef onze aan levenservaring en mensenkennis zo rijke dichter De Génestet, doch vergeef onze arme kindertaalhet bedroefde hart, bij het vroom gebed vraagt nogtans stille Mijn God, geef mij een bloem en zend mij een zonnestraal. Miet kan niet meer bidden, tobt: het is alles zijn schuld, de veroordeling van haar vader, het misvormde wezentje, zij haat haar man. Dan komt Wout terug als een ontredderd mens. Hij voert weken lang een zware inwendige strijd, tot hij eindelijk besluit te boeten voor wat hij misdaan heeft. Miet heeft haar kindje verloren, zij zal haar ouden Va ter terugkrijgen, maar dan zijn de krachten van deze zwaarbeproefde vrouw ten einde. Wout knielt schuldbewust als berouwvol zondaar neer bij het lijk van de jonge vrouw, wier leven hij verwoest heeft door zijn onbesuisd optreden. Het is de grote verdienste van dit acht tal leden van „Kunst na Arbeid", dat zij dit stuk zo voor het voetlicht hebben gebracht, dat de aanwezigen, dikwijls tot tranen toe geroerd, deze tragedie van verwoeste levens mee hebben kunnen doorleven. Hoofdmomenten van prachtig spel waren wel het onderhoud van Miet met den Pastoor en later haar ontmoeting met Wout na diens terug keer uit de gevangenis. De rolverdeling? Mevr. v. d. Stok was de oude blinde Moeder met haar nooit rustende handen en Mevr. Schotte-Krul de zwaarbeproefde Miet. Ans Schoen vertolkte de rol van Leen, de buurvrouw, die nacht en dag klaar stond voor Miet; die ook had ondervonden dat het mensenlot een Kruis met rozen is, maar die het had leren dragen met blijden moed. Wout werd uitgebeeld door Adr. Schoen; K. v. Vliet, was de dorpspastoor en Jimmink de sym pathieke oude zwerver. De kleinere rollen van stropers werden goed vertolkt door J. Timmer en Winkel. Na dit diep tragische spel volgde er... bal. Schriller tegenstelling is moeilijk denkbaar. Concerteert ten bate van de Stichting 1940 1945 Wie met het oog op de grote populari teit van Bergen's Harmonie en het mooie doel van dit concert, had verwacht, dat de zaal van De Rustende Jager te klein zou zijn om alle belangstellenden een plaatsje te verschaffen, zal wel even teleur gesteld gekeken hebben naar de lege stoelen, die er nog waren. De thuisblijvers hebben iets gemistwat hier door B. H. onder leiding van zijn dirigent Pranger ten gehore werd gebracht, werd door de aanwezigen ten volle gewaardeerd, getuige het hartelijke applaus, dat na ieder nummer volgde. In afwijking van het programma werd het concert geopend met de eerste twee coupletten van het Wilhelmus, dat door alle aanwezigen staande werd aan gehoord. Bij het fiere „Den Vaderlant getrouwe, blijf ik tot in den doet" zullen veler gedachten gegaan zijn naar de helden, die alles gegeven hebben, gedreven door hun ideaal„Die tyranny verdrijven, die mij mijn hart doorwont". Hierna klonk voor wie 't concert zuiver emotioneel beluisterde, machtig en groots „La Gazza ladra" van Rossini. Gedeelten uit de bekende opera „Tanhauser" van Richard Wagner volgden. De trompet-solo uit „Zilverdraden tussen 't Goud", arr. P. Pranger, werd schitterend gespeeld door den heer G. den Das, die een welverdiend applaus oogstte voor zijn prestatie. Het eerste gedeelte werd besloten met frag menten uit „Un ballo in Maschera" van Verdi. Na de pauze volgde eerst een compo sitie van Verdi „Oberto Conté di St. Bonefacis". Na verschillende stukken van Joh. Strauss, kregen twee andere leden van B. H., t.w. de heren J. Admiraal en C. Wokke gelegenheid hun grote kunnen als klarinettist te demonstreren in de „Fantaisie-Polka" van Marsal. De solisten werden luide toegejuicht voor hun mooi spel. Ook de bassen vielen hierbij bijzonder op, door hun mooie toon. Het programma werd besloten met „De Wacht", een mars van J. C. Beekman. Het applaus voor den componist verstomde pas, toen de dirigent de stok ophief voor een extra nummer. Bergen kan zijn Har monie niet genoeg waardereneen avond als deze is wel een goede propaganda en zal stellig vele jongelui doen verlangen om toe te treden als werkend lid en ook het genot te smaken, dat gezamenlijk musiceren geeft, De heer P. H. T. v. Munster, directeur P. 6 T. Kantoor alhier, zal met 1 Maart onze gemeente verlaten, wegens over plaatsing naar Weesp. De Concours-hippiquevereniging te Bergen, vroeg Woensdagavond in het Oranje Hotel de aandacht voor het paard, een van onze belangrijkste huisdieren, dat niet alleen hoge waarde heeft als helper van de mens, maar ook om zijn geestelijke eigenschappen een zo geliefd kameraad van de mens is. Er was heel wat belangstelling voor deze filmavond. Kenners en liefhebbers hebben volop kunnen genieten bij het zien van al die edele dieren, die op het witte doek aan het oog voorbijtrokken. Onder de deskundige leiding van Dr. van Rooyen, dierenarts te Naarden- Bussum, werd allereerst een bezoek ge bracht aan verschillende stallen in N. en Z. Holland. Bij v. d. Schans te Bovenkerk, Gebr. Bruynis te Nieuw Vennep, v. Wieringen te Abbenes, Bulk, Parlvliet, de Kok te Nieuw Vennep, Kistenmaker te Hoofddorp, Jac. Post te Weesperkarspel Leenheer te Barendrecht, v. d. Breggen te Waddinxveen, overal vielen fraaie dieren te bewonderen. Het hoogtepunt van de film vormden de opnamen (vele gekleurd) van verschillende concoursen, waar de dieren in volle actie waren. Er werd een bezoek gebracht aan een con- cours-hippique te Enschedé, Zwolle, Baarn en last not least aan het tweedaags C.H. te Bussum, dat zich mag verheugen in 't bezit van een der mooiste terreinen voor paardensport. Het spring-concours, de eenspan- en tweespantuigpaarden, het schoolrijden, de wedstrijd over wallen en door vijvers, de eenspantuigpaarden voor Hackneys, het concours voor jacht paarden enz. enz. Het was alles een lust voor het oog. Interessant was ook de opname van de geboorte van het paard. De grote propagandistische waarde van deze films bleek duidelijk uit het grote aantal, dat toetrad als lid tot de C.H.- vereniging te Bergen. De belangstelling is gewekt en nu maar rijden! En wie mocht menen, dat hij zich niet de weelde kan veroorloven, hij denke aan de raad, die een oud liedje geeft: wie rijden wil, wie rijden wil, hij neme een paard of boken wie die niet verkrijgen kan, hij neme een bezemstok! Op de achtste verjaardag van Prinses Beatrix traden de pioniers in De Rustende Jager op als gastheren en onthaalden hun gasten op zang, muziek, voordracht en- koek. De commandant, majoor Lamberts, heette de aanwezigen welkom en wendde zich in het bijzonder tot Ds. Bierman, den zielverzorger, den heer Elema, den mondverzorger en tot de marechaussee, met wien men helaas ook wel eens kennis had moeten maken. En toen rees de volle zaal overeind om gezamenlijk onze volkshymne, het Wilhelmus te zingen, een hulde aan de jarige Beatrix op haar achtste geboorte dag. Dat er onder de pioniers goede krachten zijn op het gebied van muziek en toneel bewezen de eerste nummers van het feestprogramma. De pianist werd luide toegejuicht en ook de zanger en de banjospeler hadden groot succes. De voor dracht van Hannes Drieling deed de zaal daveren van de lach. Eindelijk kwamen met enige vertraging de Amsterdammers opzetten, een veertigtal leden van de Amsterdamse Accordeonvereniging „Insu- linde" en toen werd het een feestavond, die allen nog lang zal heugen. Eén dezer leden deed wonderen met zijn „schippers- klavier": het enthousiaste publiek liet zich meeslepen door de muziek en zong uit volle borst mee. Het hoogtepunt van de feestavond was het concert dat de A.A.V. „Insulinde" gaf onder leiding van haren dirigent Booy. Reeds het eerste nummer, de „Insulinde- marsch" wekte de bewondering voor het kunnen van deze veertig jonge mensen en deze nam nog toe bij volgende nummers, als de Mignonette-ouverture van Bouman, de Flora Wals van Moed, de Potpourri uit de vogelkoopman van Zeiler. Een paar heel jonge leden t.w. Betty Both en Georga van Essen vergastten de aanwezi gen op „Valse acrobatique" en „Dansende Vingers" en werden luide toegejuicht. De vele opgewekte melodieën waren bij uitstek geschikt om de opgewekte stemming er in te houden. Al met al een mooie avondde gast heren hadden succes met hun feestavond en de gasten, die in het seizoen zelf als gastheer optreden, zullen nog wel eens terugdenken aan de uurtjes, dat zij zelf als gast aawezig waren bij de pioniers. Aan de donateurs (-trices) en aan die genen, die reeds plaatskaarten kochten, kunnen wij mededelen, dat de tweede opvoering van het blijspel „Op goed ge luk", welke door ziekte moest worden uitgesteld, zal plaats hebben op Woens dag 13 Febr. a s. aarfvang 8 uur precies. De aan hen reeds verstrekte toegangs bewijzen en plaatskaarten zijn voor deze avond geldig. Overige bezoekers kunnen alsnog toe gangsbewijzen verkrijgen aan de zaal en bij de boekhandelaren P. J. de Haan en G. Schoelink a f 2.per persoon. De avond wordt besloten met bal. ORANJE IN HET HART EN NIEMANDS SLAAF. (O. Z. van Haren.) Het Oranje comité, dat in 1945 bij ontstentenis van de oude Oranjevereniging, die door de bezetters was ontbonden en waarvan de oude leden en bestuurders nog niet alle, waren teruggekeerd, tijde lijk de taak op zich nam om feesten te organiseren ter viering van de bevrijding, kwam dezer dagen bijeen om een blik te werpen op verleden en toekomst. De penningmeester deed bij die ge legenheid rekening en verantwoording en werd na rapport van de financiële com missie, bestaande uit de heren Jb. Swaag en P. Hopman, gedéchargeerd met dank voor zijn accuraat beheer. Het comité zou hiermee zijn taak als geëindigd kunnen beschouwen, doch meende alvorens van het toneel te ver dwijnen, nog te moeten medewerken aan de wederopbouw van een nieuwe oranje vereniging. Het heeft zich daaroe gewend tot alle haar bekende buurtverenigingen en daar van den voorzitter, den secretaris en den penningsmeeter uitgenodigd voor een vergadering, om gezamenlijk de zaak te bespreken en daar de grond te leggen voor een nieuwe oranjevereniging. Besloten werd ten slotte nog, een be roep te doen op Bergens Harmonie voor het houden van een muzikale rond gang op 31 Jan., ter viering van de achtste verjaardag van Prinses Beatrix. Gelukkig zijn de dagen voorbij, waar op, om het eens uit te drukken met de woorden van Potgieter in zijn Oranjelied, „God slechts hoorde 't „gefluisterd" woord: Lang leve Oranje! Na 't bang gezucht „weergalmt" thans weer de lucht: Lang leve Oranje!" Op 31 Januari wapperde weer onze driekleur ter viering van de achtste ver jaardag van ons prinsesje Beatrix, droeg oud en jong weer het geliefde oranje en klonk er 's avonds weer opgewekte mu- ziekdoor't orp Bergen's Harmonie, deon- misbare, maakte, het regenachtig weer ten spijt, een muzikale rondoang door Bergen en bracht op verschillende punten bij het schijnsel van een lantaarn volksliederen en vrolijke marsen ten gehore

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1