WEEKBLAD VRIJDAG 15 FEBRUARI 1946 23e JAARGANG No. 7 OUDERAVOND O. L. S. PEPER „TERUG IN BERGEN." CHR. KIESVERENIGING OPGERICHT. V.V.V. BERGEN. RARITEITEN-REVUE. „de dumvteeek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Op Donderdag 8 Febr. hield de O.L.S. haar 2e ouderavond. Van half acht tot acht Uur was aan de ouders gelegenheid gegeven om het werk van hun kinderen in te kijken en met de betreffende leerkracht alles te be spreken. Velen maakten hiervan gebruik. Na afloop kon de heer Kaptijn plm. 90 ouders welkom heten. De heer Kaptijn gaf een verslag van de bespreking, die de oudercommissie met hoofd en personeel had over het schoolverzuim. Dit verzuim bleek heel weinig te zijn. Verzuim werd ver oorzaakt door gebrek aan schoeisel. Per circulaire was een beroep op de ouders gedaan en verschillende hadden daaraan gehoor gegeven. Verzameld werden 21 paar schoenen of klompen en van Volksherstel mocht men 10 paar klompschoenen ontvangen. Allen hartelijk dank. Handwerken komt weer zo spoedig mogelijk zodra er materi aal is. Wie helpt ons hieraan? Gymnas tiek zal binnenkort weer gegeven kunnen worden. In het gebouw op de speelplaats komt een gymlokaal met een rubber vloer en douches en wasbakken. Ook handenarbeid zal weer ingevoerd worden. Klei is reeds toegezegd, triplex ook en de figuurzagen worden in orde gebracht. De bedoeling is leermiddelen voor de school te laten maken door de leerlingen uit de hoogste klas. In aansluiting op de lessen over het menselijk lichaam, zal de heerSchekkerman enige eenvoudige verbandlessen geven. In aansluiting op het taalonderwijs zullen de leerlingen leren postwissels, girobiljetten en adreskaarten in te vullen. Het laatste haaronderzoek heeft uit gewezen, dat op een enkele uitzondering na, die behandeld werd in het wijkge- bouw, de school zuiver was. Closetpapier werd door de gemeente en één der ouders beschikbaar gesteld. Handdoeken, zeep en verbandtrommel zijn nu aanwezig. Deze laatste zal aangevuld worden o a. met spalken voor eventuele ongevallen op speelplaats of in gymlokaal. Het belang van schooltandheelkunde werd door velen ingezien, hierover zal overleg gepleegd worden met B. 6 W. en t. z. t. zal een deskundige op een ouderavond over dit onderwerp een in leiding houden. Ook het schoolzwemmen zal weer van af de vijfde klas beoefend worden met gratis vervoer per bus. De heer Kaptijn sprak daarna even over interne kwesties aan de school. De oudercommissie wil een schakel zijn tussen ouders en school, doch geen klachtenbureau. Eventuele klachten moeten terecht komen rechtstreeks bij de betrokken leerkracht. Daarna gaf de heer Kaptijn het woord aan den heer Schekkerman. Allereerst be sprak deze het Frans op de Lagere School. In de schooluren mag geen Frans gegeven worden. Als er ouders zijn, die voor hun kinderen Frans wensen, in verband met een toelatingsexamen b.v. naar H.B.S. of Gymnasium, dan zal hij daar rekening mee houden. Voor diegenen, die niet doorgaan en toch een taal erbij willen leren zou beter Engels gegeven kunnen worden. Ze hebben daar meer aan in hun verder leven. In principe is men niet voor huiswerk op de L.S. Het is niet altijd een goed teken, als er op een lagere school veel huiswerk gegeven moet worden. De leer stof moet tijdens de schooluren geheel en al verwerkt worden. Hij wist maar 2 gevallen, waarin huiswerk nodig was. Ie. Het kind is ziek geweest en moet nu wat van de stof inhalen. 2e. Ze moeten voor een bepaald examen enkele kneepjes kennen. Hierna volgde de rondvraag. De heer Schuil vroeg het woord naar aanleiding van het Frans op de L.S. Hij bracht naar voren, dat op sommige scholen met het geven van Frans ten onrechte re clame wordt gemaakt, ^rans mag niet tijdens de lesuren gegeven worden. Wordt dit toch gedaan, dan gebeurt dit clandes tien. Na schooltijd zouden zeker 4 les uren per week nodig zijn, wil het even tueel enige waarde hebben voor H.B.S. of Gym. Als Franse leraar op de Mulo- school merkt hij de eerste drie maanden, dat de leerlingen Frans gehad hebben, daarna niet meer. Hij zou er meer voor zijn, als de Ouders eens goed tot zich door lieten dringen: „Laat uw kinderen niet klaar stomen". Stuur ze eerst een jaar naar de U.L.O. sch. Ze krijgen daar dan een jaar lang goed Frans en men kan dan beter beoordelen of deze kinderen geschikt zijn voor H.B.S. of Gym. In 80 pet. wordt de overgang van de 6e klas naar H.B.S. of Gymn. ook al slagen ze voor het toelatingsexamen, een fiasco en een lijdensweg voor vele kinderen. Slechts heel intelligenten spelen het klaar. Laat uw kinderen vooral zolang mogelijk kind blijven en genieten van hun jeugd. Dat vele ouders het hiermee eens waren, getuigt het hartelijk applausje, wat de heer Schuil kreeg. Een van de andere ouders vroeg nog of Esperanto niet gegeven zou worden in het 7e leerjaar inplaats van Frans of Engels of Esperanto en Engels. De heer Schekkerman gaf aan de meer deskundige op dit gebied, de heer Pascha, het woord. Deze was dadelijk zeer enthousiast en hij zou gaarne na schooltijd enige tijd hiervoor beschikbaar stellen. Met het oog op de tijd werd besloten dit onderwerp op de eerstvolgende ouderavond verder te behandelen. De heer Schekkerman zal dan tevens het onderwerp inleiden: „Wat doen wij met onze kinderen na de 6e klas." Medegedeeld werd, dat de aandelen- actie een bedrag van f 260 opgebracht had. Zo spoedig mogelijk wordt een projector en films aangeschaft. De vele ouders, die medegewerkt hadden werd een hartelijk dank gebracht. Hierna werd de prachtige culturele film vertoond: „de strijd om de Matter- horn" met een toelichting van den heer Schuil. Deze film is naar een historisch ge geven: de eerste bestijging door de Eng. alpinist Whymper. Ter bestrijding van eventuele onkosten, het huren van films, reiskosten voor sprekers enz. werd be sloten een minimum bijdrage te heffen van f 0,25 per jaar van de ouders. Na hartelijk dank gebracht te hebben aan de firma de jong voor het gratis draaien der film ging men om kwart over tien met een tot weerziens uiteen. L. S.-de L. De R.K, Gem. Toneelvereniging „St. Jan" trad vorige week in „De Rustende Jager" twee avonden voor een volle zaal op met „Peper", een blijspel in drie be drijven door Henri 't Sas. De toeschouwers konden zich deze avonden verlustigen in de aanblik van een schitterend landhuis, gelegen temidden van het geboomte. In dit décor wandelde een stelletje rond, dat allerlei dwaze dingen deed en allerlei nonsens uitkraamde. Het waren twee oude heertjes, van Rozen- hove, millionnair geworden door de smok kelhandel in peper, en Snoek van Dorren, wiens familie in zout had gedaan. Dit fraaie peper- en zoutstel had twee spruiten, een snoek en een goudvisje, voorbestemd, om straks een nieuw aquarium te bevolken. Maar het geëxalteerde juffie wenste niet het fortuin te aanvaarden, dat bijeenge- woekerd was met de smokkelhandel in stoffen, die hadden gediend bij het ver vaardigen van springstoffen. Het snoekje scheen even idealistisch aangelegd, ofschoon hij de dubbeltjes best kon gebruiken om zich de schuldeisers van het lijf te houden. De hieruit voortspruitende moeilijkheden, vaak nog vergroot door de naar de naam Lucas luisterende huis- en tuinknecht, gaven aanleiding tot scènes, die het publiek deden schateren van de lach. H. W. van Loon schreef in zijn vrij making der mensheid, dat een schrijver geen groter lof kan worden toegezwaaid, dan dat hij iets gedaan heeft om het lachen der mensen te bevorderen. Zo bekeken hebben schrijver en spelers zich wel zeer verdienstelijk gemaakter is beide avonden onbedaarlijk gelachen. Op de derde voorstelling was de zaal weer uitverkocht. Leden van andere jeugdorganisaties waren als gasten aan wezig. We merkten o.a. op vele Kath. Verkenners, meisjes van het Katholieke Meisjesgilde, afgevaardigden van de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie en van de Christelijke jongelieden Geheelonthouders- bond. Ook uit Groet en Schoorl waren vele aanwezigen, terwijl de Volkshoge school met de gehele Jongemannen-cursus van zijn belangstelling getuigde. Ook deze avond was een succes. Inmiddels is de K J.V.O. reeds weer bezig aan de voorbereiding van een Bonte avond, die in de Paasvacantie wordt gehouden, terwijl plannen gesmeed worden voor een bijzondere avond in het najaar. Onder voorzitterschap van den hee Nederveen werd er Donderdagavond in Het Oranje Hotel een bijeenkomst ge houden met het doel een prot. Chr. Kiesvereniging op te richten. Na amptle bespreking, waarbij bleek, dat de meerder heid van oordeel was, dat de kans op een vertegenwoordiger van de chr. partij in de straks te kiezen gemeenteraad, zeer wel mogelijk was. werd in principe besloten een Chr. Kiesver. op te richt n, Alle aanwezigen traden toe als lid. Tot leden van het bestuur werden ye- kozen de heren J. v. d Swan, M. Ekkel, A. J. Verkuil, P. Algra en F. A. Linden- hovius, die de functies onderling zullen verdelen. Mr. F. D. Sluis, lid van de nood-ge meenteraad, sprak vervolgens over Chr. gemeentepolitiek. De taak van de gemeenteraad is veel beperkter en eenzijdiger dan die van onze volksvertegenwoordiging. De Raad is geroepen om de rijkswetten te helpen uitvoeren. Bij het maken van verschillende ver ordeningen door de Raad zal de ver tegenwoordiger van de Chr. partij de christelijke beginselen naar voren kunnen brengen. Zo zal hij bijv. bij het ontwerpen van arbeidsvoorwaarden in gemeentebe- bedrijven, ijveren voor Zondagsrust en bij politieverordeningen aandringen op rust tijdens de godsdienstoefeningen, die niet door Kermislawaai of geschreeuw op straat moeten worden gestoord. In het weinig gekerstende N. Holland mag de stem van een christelijke ver tegenwoordiger wel eens gehoord worden. Wij mogen 1946 met vertrouwen te gemoet gaan! „C.F. Zeiler-Boulevard" te Bergen a. Zee. De V.V.V. te Bergen hield Vrijdag avond onder voorzitterschap van den heer D. Klomp een goed bezochte alge mene vergadering in De Rustende Jager. De voorzitter wijdde in zijn openings woord gevoelvolle woorden aan de na gedachtenis van de leden, die na de laatste vergadering van ons heengingen. De pensionhouders, die verontrust waren door de vrees voor vordering ten behoeve van gerepatrieerden, kregen de verheugende mededeling, dat zij de ge wone pensionprijs kunnen vragen. Het Informatiebureau zal weer worden ge opend. Mevr. Evenhuis is weer bereid gevonden dienst te doen als admini stratrice. Papierschaarste maakt wel het uitgeven van de gewone gids onmogelijk, maar er zal een tabellarische lijst voor hotels en pensions komen. Met applaus werd begroet de mede deling, dat het gemeentebestuur als hulde aan de nagedachtenis van wijlen den heer C. F. Zeiler, den pionier van het V.V.V.-werk in Bergen, heeft be sloten de Boulevard te Bergen a. Zee „C. F. Zeiler boulevard" te dopen. Het jaarverslag getuigde van optimisme. Wij mogen 1946 met vertrouwen tege moet gaan, aldus de samensteller van dit verslag. Het ledental bedroeg op 1 Jan. '46, 405, tegen 434 op 1 Jan '43. De staat van lasten en baten wees een nadelig saldo aan van f 311.70. De financiële commissie rapporteerde bij monde van den heer P. de Haan, dat de rekening van den penningmeester in de beste orde was bevonden, reden, waarom zij adviseerde tot goedkeuring. Het aan de beurt van aftreden zijnde lid van de financiële commissie werd vervangen door den heer Franken- molen. Bij de bestuursverkiezing werd de heer D. Klomp met algemene stemmen herkozen. De begroting voor het jaar 1946, die in de ontvangsten en uitgaven de cijfers f 4220 en f 4390 vertoonde, werd zonder discussie aangenomen. En toen was het feest voor de aanwezigen, konden allen weer genieten van mooi Bergen in de gloriedagen. Het bloemencorso, dat daar op het witte doek aan het oog voorbij trok riep herinneringen wakker uit het ver leden en deed verlangen naar de toekomst, waarin Bergen weer zal zijn „de parel van Noordholland". Verder werd nog een kijkje genomen in Parijs en Tokio. Bijzonder aardig en spannend was de film over „Wilde Paarden". De voorzitter was wel de tolk van alle aanwezigen, toen hij de firma de Jong en de heer Van Breukelen dank zei voor dit mooie filmuurtje. De vergadering vernam ten slotte nog, dat er bij het bestuur plannen bestaan om straks de grote declamatrice Cl. Witsen Elia$ uit te nodigen. V.V.V. heeft in de 38 jaren van haar bestaan veel werk gedaan voor de welvaartspolitiek, maar beseffende, dat de mens bij brood alleen niet kan leven, meent het bestuur, dat het ook de aandacht heeft te schenken aan cultuur werk. De zaal van De Rustende Jager was Maandagavond slechts matig bezet. Of hier reeds de invloed van de Gezinsweek merkbaar was? Velen zullen ditmaal misschien spijt hebben van hun thuis blijven, als ze horen, hoe Martin Vinjé, de grote Magiër, textiel leerde verkrijgen zonder punten! Recepteen of meer guldens (desnoods lenen), een toverstok of een poot van 'n ouwe stoel en een beetje abracadabra prevelen. Het resultaat was schitterend. Textiel zonder punten! Deze leerling van Panecrates had ook verder veel succes met zijn manipulaties. Ook de andere kunstenaars en kunstenmakers wisten het publiek te boeien. De zangeres en de Song-Singers zongen hun lied, Barrie en Willy ontpopten zich als veelzijdige artisten, bewonderens waardig was hun spel op accordeon en xylophoon. Peter Siers kweet zich handig van zijn taak, de verschillende delen aan elkaar te lijmen. Dat hij meer kon dan lopen met de lijmpot, bewezen zijn liedjes: zijn liedje over het Oranje- Hotel, geschreven in cel 502, dat eindigde met de woordenvoor ons eigen vrije Holland vielen mannen jong en sterk, en wij danken hen eerbiedig voor hun daden en hun werk, was naar het hart der luisteraars. Zijn woorden: „dat er snel en goed recht werd gedaan, dat ware te wensen," ontketende een storm van applaus.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1