WEEKBLAD VRIJDAG 22 FEBRUARI 1946 23c JAARGANG No. 8 LENTE KOMT. DEELBROODDAG EN BEKENE. MUZIEK VOOR DE PIONIERS. HULP IN NOOD. „TUIN- EN OOSTDORP" OP DE PLANKEN STICHTING 1940-1945. CULTURELE FILMS VOOR DE JEUGD. NEDERLANDS VOLKSHERSTEL LUIDT DE NOODKLOK. LEZING „HARMONIA". NIEUWSBERICHT. ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. „de duindxeek" Er trilt door gans de Schepping, Een heerlijk-blijde maar: „Ei, bloemekens en blaren, Maak voor het feest u klaar Lente, zij komt weer na winterse nacht, Lente, zij komt weer in wondere pracht. Stil, onder het sneeuwkleed, voor de ogen verborgen, Verbreidt de natuur weer de heerlijke morgen, Maakt zich gereed om de Bruid te begroeten, Wil in een feestkleed haar aanstonds ontmoeten. Statig uit de Gouden Poorten, Treedt zij langzaam voort, Kussend de aarde, die verlangend. Wacht op het toverwoord. Geuren, kleuren, licht en leven, Zaait zij in het rond, Windjes suizelen door de luchten Vreugdevolle stond Lente, zij komt weer na winterse nacht, Lente, zij komt weer in wondere pracht. Bergen, Februari 1946. M. N. ZWAAN. Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat op 24 Februari. Oude Bergenaren zullen zich nog her inneren, hoe vroeger op 24 Febr., op St. Matthijsdag, in de kerk en later in de school wittebroodbollen werden uit gedeeld aan de kinderen en hoe op de avond van de „deelbrooddag" de jeugd ging „bekene", een groot vreugdevuur ging ontsteken op de Molenkrocht. Nadere bijzonderheden omtrent dit eeuwenoude gebruik vind men in het werkje van wijlen Mevr. M. v. Reenen- Völter, dat tot titel draagt „De heerlijk heid Bergen in Woord en Beeld" en waarvan de tweede druk werd verzorgd door Mevr. M. E. Baronesse Teats van Amerongenvan Reenen. Volgens dit interessante werkje schonk een zekere Fop Reinersz op 8 Mei 1483 enige lande rijen aan de Berger Kerk en stelde daar bij de voorwaarde, dat Kerkmeesteren door een priester elke week twee missen zouden doen celebreren voor den dona teur en zijn nakomelingen en verder jaarlijks op St. Matthijsdag 24 Febr. drie zakken tarwe schenken aan de armen. Na de hervorming werd in 1582 met onderling goedvinden besloten, de missen te laten vervallen tegen een uitkering van f 425 aan de erfgenamen van den schenker. De jaarlijkse uitdeling van drie zakken tarwe bleef gehandhaafd, maar werd later veranderd in een uitdeling van brood aan de kinderen. Door de grote uitbreiding van Bergen ging dit steeds moeilijker en in 1911 werd het afgeschaft en -vervangen door een jaarlijkse uitkering van f 25 aan het Burgerlijk Armbestuur. Het eeuwenoude gebruik leefde verder alleen voort in de herinnering van de ouderen. Het „bekene" of vuurtjesstoken op de avond van deelbrooddag trof men op vele plaatsen aan: op Wieringen bijv. op de naamdag van den H. Petrus, op 22 Febr., welke dag toen gold als het begin van de lente; elders werden met Pasen grote vreugdevuren ontstoken. Het einde van de winter was voor oud en jong een feestdag, men ontstak grote vuren en danste er omheen en liep er door. Overal ging reeds weken te voren de jeugd rond om hout, oude manden, riet, stro, oude vaten, kortom alles wat maar branden wou, te verzamelen voor het maken van een grote brandstapel. Te Bergen gingen de kinderen van huis tot huis bedelen om beke-stro onder het zingen van: Ikkie, tikkie to, Boer mag ik wat stro? Ikkie, tikkie tarwe Dan mag je komen warme, Ikkie, tikkie tocht, Al op de Molenkrocht. Op Wieringen deed men het wat korter: Sinte Pieter schoven Als je niet geeft Dan zal ik ze roven. In Drente klonk bij het „paasvuursiepen" de eentonige deun: Hè'j ook oale huven of oale wannen die wij Poasmoandag brannen of een bossien riet anders hè wij poasmoandag niet. D. L. Daalder vertelt ons in zijn „Schimmenspel" hoe de Tesselaartjes tegen de tijd van de „Meierblis" het grootste festijn Van het jaar, de harten van de bewoners trachten te vermurwen met de smeekbede: Hooi, hooi, Hei je gien strooi? Hei je gien ouwe manden? Dan zeilen we de Meierblis branden. Hekken en stekken en jodenpalen, As je niet geeft dan zeilen we je halen, Boer, laat je hekken en stekken maar staan, Dan zeilen we z aan endenen brokken slaan. 24 Februari, deelbrooddag en bekene? Ach, wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneên! Maandagavond werd er voor de pio niers in De Rustende Jager te Bergen een muzikale show gegeven door het oorspronkelijk Zaanlandse orkest „De Boekaniers". Voor een niet geheel gevulde zaal speelde het orkest, met een bezetttng van 15 man, zowel klassieke- als jazz-melodiën. Men speelde enkele stukken uit de operette Show-boat, uit de opera Traviata van Verdi, afgewisseld met een moderner genre, zoals „In the mood", Chiribiribin en een potpourrie van bekende Amerikaanse schlagers. Vooral het laatste oogstte een daverend applaus. Veel succes had eveneens de cello-solo „Berceuse de Josselin". Het geheel stond onder de voortreffelijke leiding van den heer Kees Kaper. Na de muzikale show volgde er bal, dat besloten werd met het spelen van het volkslied. Het publiek kan op een uitstekend geslaagde avond terugzien. De ver. „Hulp in Nood" hield Maan dagavond in café „Hilbrand" een alge mene vergadering onder voorzitterschap van den Heer van Reenen. De belangstelling was niet groot, maar toch groter dan voor de laatstgehouden vergadering in Febr. '43, toen het be stuur voor een lege zaal zat. Op die vergadering hadden de leden kunnen vernemen, dat er in het jaar '42 was uitgekeerd f 1314,75 aan 55 leden. Het saldo bedroeg toen f 564,63. Waar van 1 Mrt. '43 tot 1 Mrt. '46 niets ontvangen, en niets uitgegeven is, beschikt de ver. thans nog over f 564,63. Het aantal leden bedraagt 171. Bij de bestuursverkiezing werden de heren J. v. Reenen, P. Leering, C. Knook, N. Feld en C. Smit bij acclamatie her kozen. In plaats van den heer Blank werd met algemene stemmen tot com missaris gekozen de heer Nic. Bijl. De vergadering ging accoord met het voorstel van het Bestuur, om dit jaar weer f 1,per dag uit te keren. Ook het bestuursvoorstel om 3 wachtdagen te blijven handhaven, werd zonder discussie aangenomen. Na de rondvraag, die niets opleverde, sloot de voorz. de vergadering met zijn beste wensen voor 1946. „Tuin- en Oostdorp" bracht Vrijdag avond in De Rustende Jager een tweetal werkjes voor het voetlicht, getiteld „Huis met commensaals" en „Amor en bananen" en bezorgde daarmee de talrijke aanwezigen een genotvolle avond. Het waren geen geweldige kunstwerken, maar stukjes die boeiden door de levendige dialoog en de amusante manier, waarop alles is uitgewerkt. In het huis met de commensaals was het weer het oude liedje het mannetje zocht weer het vrouwtje. De verwikkeling komt, als een tweede mannetje hetzelfde vrouwtje zoekt. Hier loopt alles goed af, zonder duel. In Amor en de bananen staat weer de vrouw als van oudsher in het midden van het menselijke drama. De pechvogel Isidor kan slecht opschieten met z'n bana nen en z'n zaakje dreigt naar de kelder te gaan. Zijn knecht kan' er beter mee overweg, hij wordt echter aangevuurd tot grote ijver, door z'n liefde voor de dochter van den baas. Het slot van het liedje is, dat Sem de zaak van de onder gang redt, en gaat strijken met Roosje. Met veel kleur en charme is alles ten tonele gebracht en het publiek heeft zich kostelijk geamuseerd. Om de maat vol te maken, volgde er nog bal. Namens de Stichting 19401945 be dank ik Bestuur en leden van Bergens Harmonie ten zeerste voor het concert ten bate van de Stichting gegeven. Ik zou ook andere verenigingen willen aan sporen dit mooie voorbeeld eens te volgen, daar de Stichting voor het helpen van de nagelaten betrekkingen van hen, die voor het herwinnen van onze vrij heid gevallen zijn, zeer veel geld nodig heeft. N. SLUYTER. Corr. Stichting 19401945. Ruim 400 bezoekers trokken Zater dagmiddag en Zaterdagavond naar het Oranje Hotel om weer van de culturele films, die de K.J.V.O. organiseerde, te genieten. Voor de pauze zagen de bezoekers o.a. de Walvisvaart, een klein filmpje over het leven van een „Hamster" en een filmpje over de skisport in Zwitser land. Na de pauze werd de film „De Witte Hel van de Piz-Palü" vertoond. De Piz- Palü is de levensgevaarlijke spleet in de bergen bij Davos. (Zwitserland) Het fotografisch effect in deze dra matische film was prachtig. Al met al, de K.J V.O. heeft weer succes gehad met zijn culturele films voor de Jeugd. Half Maart zal de K.J.V O. weer cul turele films voor de jeugd organiseren. De afd. Bergen van N.V.H. organi seerde Donderdag in De Rustende Jager een filmavond, waarvoor'n overweldigende belangstelling bestond. Vóór de film ging draaien sprak Ds. Bierman een kort woord ter aanbeveling van de collecte, die in de pauze zou worden gehouden ten bate van de ge teisterde gebieden en wees daarbij op de ellende, die in Arnhem en andere gebieden geleden is en wordt. De beelden op het witte doek gaven den toeschouwer een klein denkbeeld van wat er in Arnhem in Sept. '44 na de moedige poging van de geallieerden om Nederland te bevrijden, werd vernield, verwoest. Bruggen opgeblazen, schepen tot zinken gebracht, straat na straat in één grote puinhoop veranderd, monumen ten verwoest.... Oorlogsnoodzaak? 'n Bot vieren van de lust tot „ausradiren" bij het „Herrenvolk"! Het was alles een troosteloze aanblik. Maar de mens bleef niet bij de pakken neerzitten: overal zag men helpende handen om de Augiasstal te reinigen, het puin op te ruimen, de voedselvoorziening te organiseren. In 5 weken tijds werd door de Canadezen een dubbele brug gelegd voor de zwaarste wagens, die Noord en Zuid weer ver bond. Een bewonderenswaardig staaltje van het kunnen der Canadezen. In een tweede film werd de noodklok geluid over de geteisterde gebieden, waar dood en verderf rondwaarden. Ratten, mijnen, geen schut tegen wind en weer ende winter op komst! Wat moet daar geleden zijn. Maar ook hier: wel gebogen maar niet gebroken. Overal handen, handen, handen. In de pauze werd een collecte gehouden, die f 355,80 opbracht. Na de pauze werd „De spooktrein" vertoond, een spannende film, die wel in staat was de gedachten een ogenblik af te leiden van al het leed, al de ellende, waarvan de toeschouwer getuige was ge weest. De afd. Bergen van „Harmooia" houdt op Dinsdag 26 Febr. a.s. n.m. 8 uur in Hotel Kreb een Prop. lezing door de Gebr. Gmelig Meijling uit Bloemendaal. Deze lezing zal worden opgeluisterd met lantaarnplaatjes over medianiek verkregen schilderwerk, Parrafin-, Boetseerwerk en foto's met z.g. intelligenties (gestorvenen). Het veelzijdige mediumschap der beide broers en de manier waarop zij dit naar voren brengen belooft zeker een interes sante avond. Voor kaarten kan men zich vervoegen Broekbeeklaan 26 en voor zover nog aanwezig 's avonds aan de zaal. „De Netherlands Information Service for Market Research", Anton de Haenstr. 118, Den Haag deelt mede, dat zij, die bij andere instanties onvoldoende mede werking menen te ondervinden, ofwel door trage behandeling in de goede voortgang van hun exportplannen worden belemmerd, zich onverwijld tot haar kunnen wenden. Hierin begrepen, gevallen inzakevergunningen, deviezen, transport, reisgelegenheid, nieuwe relaties, in schrijvingen. enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1