WEEKBLAD ti BERGEN BERGEN I - C.S.V. I SCHOORL VRIJDAG 1 MAART 1946 23e JAARGANG No. 9 KOORVERENIGING „BERGEN" CONCERTEERT TURNDEMONSTRATIE „BE QUICK" HET ROTTERDAMS TONEEL MET „DE VLUCHTELING". BERGENS MANNENKOOR CONCERTEERT. OLYMPIA TURNT. CONCERT TE SCHOORL. VERGADERING N.V. Ik Duitpsiceek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Solisten: Ankie van Wickevoort- Crommelin, Sopraan. Simon Halie, pianist. De koorvereniging „Bergen" gaf onder leiding van den bekenden toonkunstenaar Corn. Jonker en met medewerking van het Motet- en Madrigaal Vrouwenkoor een concert in De Rustende Jager. So listische medewerking verleenden Ankie van Wickevoort-Crommelin, sopraan, en Simon Halie, pianist. Er was voor dit concert een overweldigende belangstelling. Het werd een avond van gespannen luisteren, van echt kunstgenot voor muziekminnend Bergen, een evenement op muzikaal gebied in ons „dorpje kleen". Het zeer gevarieerde programma van vocaal en instrumentaal werk opende met psalm 103 van Jac. Bonset. Het „Gelijk het gras is ons kortstondig leven.. maakte een diepe indruk op de aanwezigen. Jammer, dat het aantal mannelijke leden van het koor te klein was, om het zware klokkengelui goed te doen klinken. Het hierop volgende Laudate Dominum" van Mozart vormde het hoogtepunt van het vocale gedeelte van de avond Onvergetelijk mooi, ontroerend schoon werd dit door koor en soliste gezongen. Koor en sopraan-soliste werden luide toegejuicht. Op verzoek werd dit nummer na de pauze nog eens herhaald. De koor vereniging bracht verder nog ten gehore „Frühlingsbotschaft" van Niels Gade en „Waterlelie" van Jac. Bonset, die beide prachtig werden gezongen en door het publiek zeer gewaardeerd. Het vrouwen koor kwam met twee gedeelten van een compositie van Zagwijn, getiteld „Den avond zijgt als zegen" en „Schone nacht" en verder met „Litanei auf das Fest Allerseelen" van Fr. Schubert en „Die Glocken lauten das Ostern ein" van F. Abt en oogstten daarmee een wel verdiend applaus. Het programma werd besloten met „Glühwürmche Idyll" van Paul Lincke, waarbij Mevr. Gr. Beeld- man-Rensink de sopraansolopartij zong. De koren beschikken over veel mooi stemmenmateriaal en zullen muziekminnend Bergen nog vele uren van kunstgenot kunnen bereiden. De sopraanzangeres Ankie van Wickevoort-Crommelin ver gastte haar auditorium nog op een acht tal liederen waarmee zij aller hart ver overde Het publiek was als betoverd door de glasheldere, stralende sopraan van de zangeres en gaf met een tot een ovatie aangroeiend applaus uiting aan zijn bewondering. De pianist Simon Halie, die het vo cale gedeelte bescheiden, en waar nodig krachtig ondersteunend, begeleidde, trad in een vijftal werken op als solist. Wat hij ten gehore bracht was technisch en muzikaal af. Hij werd telkens luide toegejuicht en het publiek hield niet op met applaudiseren, voor hij nog eens aan de vleugel plaats nam en zijn bewonderaars onthaalde op „Dause rituelle du feu" van De Falla. Koren, dirigent en solisten hebben zich deze avond vele vrienden en bewonde raars gemaakt en kunnen met grote vol doening terugzien op dit eerste concert in vrij Bergen. Een overweldigend groot aantal belang stellenden was getuige van het eerste optreden van Be Quick in vrij Bergen. Bij deze wapenschouwing waren helaas nog duidelijk de sporen te zien van de voorbije oorlogsjaren, het was niet meer Be Quick van enkele jaren geleden. De demonstratie gaf echter alle hoop op een spoedig en algeheel herstelde vele goede krachten onder het opgroeiende geslacht wettigen deze hoop. Het 24 nummers tel lende programma vroeg heel wat tijd en ofschoon het heel veel moois bevatte en vol afwisseling was, gingen er toch stem men uit het publiek op, dat het wel wat laat werd. Vóór de pauze lieten de jongens en meisjes vrije oefeningen en oefeningen aan brug, paard, ringen en rek zien en menig moederoog russtte vol trots op haar oogappel daar aan de andere zijde van het voetlicht. Vele oefeningen werden keurig uitgevoerd en het publiek was gul met zijn applaus. Deze show werd onder broken door een Hollandse boerendans. De dames hadden als boertjes en boerinne tjes groot succeshun optreden moest elke Nurks ontwapenen. Na de pauze gaven de dames- en heren leden enkele proeven van hun kunnen. Heel mooi werd er door sommigen gewerkt aan hoogrek, brug en ringen. Aardig was de rhythmische oefening, waarbij een hele nimfenstoet zich vol gratie bewoog op de tonen van Strauss' „Aus dem Wienerwald". De lenigheidsoefening op de tonen van „Mijn Nederland", „Heinzelmannchens Wachtparade" en „Wij willen Holland houen", ontlokte een warm applaus. Dan klonk tenslotte „Valse Caprice" en werd de toeschouwer geboeid door een rhythmische dans van een achttal feeën; een sprookjesachtig mooi slot. Het Rotterdams Toneel kwam dezer dagen in De Rustende Jager met „De Vluchteling", een toneelspel in 3 bedrijven van Fritz Hochwaelder in de vertaling van Hans Graefe. Een stuk, dat nog eens weer herinnerde aan de ons allen zo be kende slavenjachten uit de oorlogsjaren. Een jonge man, prachtig gespeeld door Jos. Molenkamp, wordt met een 500 lotgenoten over de grens gesleept om in het vijandelijke land te werk te worden gesteld. Hij weet uit de beestenwagen te ontsnappen en vlucht dan, achtervolgd door grenswachters en S.S. Moe en uit gehongerd komt dit opgejaagde stuk wild tenslotte terecht in de woning van den grenswachter. In dit hol van den leeuw vindt hij medegevoel bij de jonge vrouw, die hem troost, voedt eneen weg wijst, die naar de vrijheid kan leiden. Als dit niet gelukt en hij terugkeert onder het beschermende dak, komen de moeilijk heden voor de vrouw des huizes. Zij is „mens", zij begrijpt de naar vrijheid snakkenden vluchteling, haar man. de grenswachter, kent slechts zijn „plicht", het wel en wee van anderen laat hem onberoerd, Er moet verwijdering ontstaan tussen haar en de niets en niemand ont- zienden dienstklopper, den zwakkeling, die slechts zijn eigen ik ziet, zijn eigen geluk. Het einde van dit conflict is, dat vrouw en vluchteling tezamen de grenswachters- woning verlaten en.... de plichtsgetrouwe dienstklopper door de S.Smet mitrail leurkogels wordt doorzeefd. Ziedaar het gegeven. De schrijver heeft op gelukkige wijze de uiteenlopende ka rakters getekend en de spelers, Jan Apon als grenswachter, Betty Kapsenberg als zijn vrouw en Jos. Molenkamp als de vluchteling, hebben de rollen op voor beeldige wijze vertolkt. Onder ademloze stilte werd alles aangehoord en mede beleefd. Toneelminnend Bergen toonde grote waardering en bewondering voor de drie toneelspelers. Na eDige jaren zwijgen, heeft de mannenzangvereniging haar eerste concert weer gegeven. De bas-bariton Laurens Bogtman verleende zijn medewerking, liet zich ook weer eens horen in de streek, waar eens zijn wiegje stond. -Wat Zondag a.s., 2 uur het koor, dat na de oorlog sterk in leden tal toenam (van 20 tot 120), in enkele maanden heeft bereikt, houdt wel een belofte in voor de toekomst. De keuze van de liederen was een gelukkige: vele spraken tot hart en hoofd. Het concert werd geopend met onze volkshymne, het Wilhelmus, waarvoor men op deze dag, waarop de herdenking plaats vond van de slag op de Javazee, moeilijk een ge paster lied had kunnen kiezen. Het prachtige Ecce Quomodo Moritur, dat door de aanwezigen staande werd aangehoord, was een eerbiedige hulde aan allen, die voor de rechtvaardige zaak hun leven lieten. Met Israël van Keereweer werd weer een andere snaar aangeroerd, her inneringen wakker geroepen aan 't Volk van Zion Israël. In het lied van de Arbeid, woorden van Maartje Zwaan en getoon zet door Jac. N. Al, werd de sterveling opgeroepen tot de arbeid, „wordt wakker gij mensen, staat op uit den slaap". Dichteres en componist werden luide toegejuicht. Het koor bracht verder nog ten gehore het Ave Maria van Fr Witt en besloot het concert met Haarlems Liedeke van W. Hespe. De bekende bas-bariton, Laurens Bogtman, aan de vleugel begeleid door P. Kist, vergastte zijn auditorium op een reeks liederen, die zeer in de smaak vielen. Met zijn „Geuzenvendel op de thuismars" hield hij stil bij de plaats, waar het gras onze gevallenen dekt, waar de hopman een „Broeders, goenacht" spreekt. Zijn lof rede op ons Vaderland (R. Hol), op de grond door woeste vlijt ontwoekerd aan de golven, werd met luid applaus onder streept. Na zijn aardig liedje van de Boeren bedaarde het applaus van het enthousiaste publiek pas, toen de gevierde zanger een herhaling gaf van „Lire bou- lire, lire boula" van Jul. Röntgen. De goed geslaagde avond werd be sloten met een geanimeerd bal. Den dirigent Karei Böhne wachtte nog een verrassing. Nauwelijks was de laatste slag van 12 verklonken, en de nieuwe dag, de 28 Februari begonnen, toen de voorzitter den niets vermoedenden dirigent en vriend namens het koor geluk wenste met zijnI2V2 jarig huwelijksfeest. Als herinnering aan dit jubileum werd den jubilaris aangeboden een schilderstuk van den schilder Nieuwenhuis, een gezicht op het Damrak. De Schoorlse Gymnastiekvereniging Olympia gaf in De Rustende Jager een uitvoering, waarvoor veel belangstelling bestond. Bij de na de opmars gebrachte vaandelgroet verhieven alle aanwezigen zich van hun zetels, een spontane hulde aan de vereniging, die onder leiding van haar directeur, den heer KI. Boot, zo krachtig medewerkt tot bereiking van het bij de opvoeding beoogde doel: har monische ontwikkeling van lichaam en geest. Het programma werd in vlot tempo afgewerkt. Het was een lust daar al die flinke welgeschapen jonge mensen te zien turnen. De mooi samengestelde vrije oefeningen werden correct uitgevoerd. Met het paard bleken vooral de heren goed mee overweg te kunnen, de dames hadden nog wel eens moeite met deze lastige rossinant. De brugoefeningen werden door vele dames keurig afgewerkt; de heren, waaronder uitstekende krachten, hadden bijzonder succes. Ook bij het hoogrek blonken enkelen bijzonder uit. Bijna feilloos werden de knotsoefeningen door de dames uitgevoerd. Een extra nummertje gaven de 5 jongelui, die on langs het bondsdiploma jeugdturnen hadden weten te behalen, t.w. Arie Leeuwenkamp, Alie v. d. Oord, Tr. Ens, R. Nieuwland en N. Zwaan. Deze demonstratie wekte algemene be wondering. De groepen bij grondgymnastiek en paard vielen zeer in de smaak. Het programma werd besloten met een dansje in fleurige, kleurige klederdracht werden enige Tirolerdansjes uitgevoerd, die een luid applaus ontketenden. En toen was het uit? Neen, de voorzitter, de heer Zuurbier, had nog een paar aardige verrassingen in petto: Mevr. A. Ens-van Zanten, die bij repetities steeds belangeloos de pianobe geleiding had verzorgd, werd als zicht baar blijk van waardering een boekwerk aangeboden, Mevr. Boot werd verblijd met een bloemstuk en Mej. C. Zwaan, die deze avond haar verjaar- en ver lovingsfeest in de steek had gelaten om de uitvoering van Olympia te helpen slagen, kreeg als herinnering aan de ver eniging, die haar zo na aan het hart lag, een fraai schilderstuk. Met een gezellig bal eindigde deze in alle opzichten geslaagde avond. Schoorl's Gemengd koor zal op Zater dag 16 Maart een bijzonder concert or ganiseren. De dirigent, de Heer Corn. Jonker, heeft gemeend nu eens te moeten afwijken van het traditionele zangver eniging-repertoire. Er worden uitsluitend werken gezongen van grote meesters, zoals Mozart, Mendelssohn, Grieg, Schubert en Liszt. Het koor zal worden begeleid door een strijkorkest van leden van de Haarlemse Orkest-Vereniging. Tevens werken mede een sopraanzangeres en de pianist Simon Hali, die op het concert van de Koorvereniging Bergen, een overweldigend succes mocht oogsten. Gezien de enorme onkosten, die aan dit concert verbonden zijn, zal er een garantiefonds worden gevormd. Reeds mocht het bestuur het genoegen smaken van enige belangrijke financiële toe zeggingen. Na afloop van dit concert wordt op uitdrukkelijke wens van den dirigent geen bal gegeven. Op Zondag 17 Maart zal aan de liefhebbers van de lichte Muze een cabaretprogramma met bal worden aangeboden. Wij hopen, dat alle muziekliefhebbers van Schoorl en omstreken het streven van ons koor zullen steunen. Wij be wonderen het bestuur, dat in deze tijden van uitgaan en danswoede, streeft naar één doel, n.l. om de schoonheid van de toonkunst te helpen bevorderen. We wensen haar veel succes bij dit streven. De afd. Schoorl van de N.V. kwam op Maandag 18 Febr. j.l. in huishoudelijke vergadering bijeen ten huize van den heer Kriek. De ingekomen stukken werden behandeld, waaronder de beschrijvings brief voor de N.H.P.C.-jaarvergadering te Alkmaar. De heer Zander werd tot afgevaardigde benoemd en Mevr. Bant- Groot tot plaatsvervangster. Tevens gaven zich nog enige leden op, die ook deze vergadering willen bezoeken. De contri butie werd verhoogd en bedraagt thans voor 1 lid 20 ct. per week, voor echt paren 30 ct. per week. Bij de rondvraag werd nog de aandacht gevestigd op het feit, dat zich 's Zondags zoveel jeugdige personen beneden de 18 jaar in café s ophouden, zonder dat de politie hierop schijnt te letten, Stiptere naleving van de wet op dit punt, zou gewenst zijn. Tevens werd de mening geopperd, dat het in het belang van de jeugd zou zijn, als er in Schoorl weer een jeugdherberg tot stand kwam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1